Головна
Реферати » Рефераты по авиации и космонавтике » Внешняя задолженность государства. Пути повышения пользы

Внешняя задолженность государства. Пути повышения пользы

ещтийаъы олан юлкяляря верилмясиндя васитячиликдя вя боръ алан юлкянин валйута-малиййя сийасяти сащясиндя нязарятин гойулмасында якс олунур. Беляки ИЕОЮ-ляря йардымын эенишляндирилмяси цчцн БВФ-да «Етибарлылыг фонду вясаити гызыл ауксионларында гызылын сатышындан ялдя олунан вясаитлярдян ибарят иди - тяряфиндян малиййяляшдирмя; ОПЕК юлкяляри иля ИЕОЮ-лярин баьламыш олдуьу
ГАБ (борълар щаггында цмуми разылашма) (70-ъи иллярин орталары); тядиййя балансынын кясирини юртмяк цчцн нефт идхаледян юлкяляря, нефт щасил едян юлкяляр щесабына ясасян йарадылан «Нефт фонду» (1974-1976-ъы илляр)-дан кредитлярин верилмяси; тядиййя балансларынын кясирини малиййяляшдирилмяси вя БВФ-дан ади борълар алмаг имканларыны тцкятян юлкяляри малиййяляшдирмяк цчцн «Виттевсен фонду» (1979-1981-ъи илляр) вя саир фондлар формалашдырылмышдыр.

Тясис олунма анындан БВФ-у дцнйа мигйасында о гядяр дя эцълц рол ойнамырды. 70-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг БВФ-у юзцнцн фяалиййятини тядиййя балансларынын дяккляшдирилмясиня, вя 80-ъы иллярдян башлайараг щямин юлкялярин хариъи боръларынын тянзимлянмясиня йюнляндирди. (бах ъядвял-3с)

Юз фяалиййятиндя БВФ-у боръа ещтийаъы олан юлкялярин юз сийасятлярини БВФ-унун тяклифляри иля узлашдырмаг мяъбуриййятинин йериня йетирмяйи нязярдя тутан сярт малиййя сийасяти йцрцдцр. БВФ-унун ишляйиб щазырладыьы тяклифляр щям ИЕОЮ-ляр цчцн, щям дя кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн нязярдя тутулуб. Онларын ясасында, йериня йетирилмяси мяъбури олан мцяййян критерийалар, гойулмушдур.
1. Борълунун макроигтисади сийасяти боръун ясас щиссясинин вя фаизлярин юдянилмясинин ясас фактору кими тядиййя балансынын актив салдосунун тямин едилмясиня йюнялдилмялидир.
2. Дювлятин хяръляринин мящтудиййятляшдирилмяси щесабына дахили тялябин стабилляшдирилмяси.
3. Истещсал сферасынын малиййяшдирилмяси боръларын истифадя едилмяси.
4. Дювлятин дцшцнцлмямиш хяръляринин азадылмасы щесабына вя инфлйасийанын сахланмасы щесабына дювлят бцдъясинин гейри-кясирлилийинин тямин олунмасы.
5. Капитал гойулушларынын вя сащибкарлыьын инкишафына тякан верян вя дювлят бцдъясинин хярълярини малиййяляшдирмяк цчцн еффектив верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси.
6. Девалвасийаны нязярдя тутан, пул тядавцлцнцн стабилляшдирилмяси, бязи щалларда ися, пул ислащатларынын щяйата кечирилмяси.
7. Халг тясяррцфатынын рягабят габилиййятлилийинин сявиййясини галдыран васитяляр кими базар механизмляндиряндян вя рягабятдян максимал истифадя олунмасыны тямин етмяк.
8. Узун мцддятли инкишафын ясасы кими игтисадиййатын структур дейишиклийини щяйата кечирмяк. Бу тядбирляр системиня дахилдир : сянайе мцяссисяляринин гейри-дювлятсизляшдирилмяси вя онларын бцдъядян кредит малиййяляшмясиня кечирмяк ; ихраъ сащялярининт инкишаф етдирилмяси ; бирбаша хариъи инвестисийаларын юлкяйя дахил олмасына кюмяклик етмяк (щямчинин мянфяятлярин юлкядян чыхарылаъаьына тяминат вермяк).
9. Сийаси щакимиййятин сабитлийини тямин етмяк,чцнки щакимиййят дяйишдикдя хариъи ющтяликлярин, борълар да дахил олмагла, мясяляси йенидян бахышдан кечирилир.
БВФ-ду щяр борълу цчцн стабилляшдирмя програмыны ишляйиб щазырлайыб. Бу програмларда адятян валйута вя идхал нязарятинин либераллашдырылмасы вя йа ляьви валцута курсларынын ашаьы салынмасы, юлкя игтисадиййатынын ачылмасы, гяти антиинфлйасийа тядбирляринин гябул едилмясини нязярдя тутур. Сонунъу банк кредитиня нязаряти, дювлят бцдъясинин кясиринин азалдылмасыны, ямяк щаггларына нязаряти, гиймятляря нязарятин ляьв едилмясини вя базарын азадлыьынын стимуллашдырылмасыны юзцндя ъямляшдирир. Бу програмларын гябулу иля йени банк кредитляринин алынмасы цст-цстя дцшцрдц.
Бейнялхалг йенидянгурма вя инкишаф банкы (БЙИБ). ИЕОЮ-лярин хариъи боръларынын тянзимлянмяси проблеми иля даима мяшгул олур. БЙИБ-нин кредитляри иля ИЕОЮ-лярин ян инкишаф етмиш юлкяляри (Мексика, Щиндистан,
Бразилийа, Индонезийа, Тцркийя, Чин, Филиппин, Аргентина, Ъянуби Карейа,
Колумбийа) ясасян истифадя едир. Бу юлкяляря 137 милйард доллар (цмуми
БЙИБ-ин вермиш олдуьу кредитлярин 60%-и) верилиб.

БВФ-дунун бирбаша кюмяйи ил БЙИБ-на дцнйанын ири борълуларынын бейнялхалг кредитя - йарарлылыьыны бярпа етмяйя наил олду. Бу юлкялярин
1993-ъц илдя хариъи боръу ашаьыдакы кими иди.

Аргентина 74,5 милйард доллар

Мексика 118,0

Бразилийа 132, 0

Индонезийа 89,5

Полша 45,3

Тцркийя 67,7

БВФ-ду вя БЙИБ-нин ящямиййяти щаггында ,йалныз бу институтлар иля ямякдашлыг едян юлкялярин 60-ъы иллярдян башлайараг щиперинфлйасийанын арадан галдырмаэа наил олмалары , ачыг эюстярир. О,дювррдя Боливийадя
(11750%) ,Аргентинада (3080%) ,Индонезийада (3106%)вя Полшада (586%)иди

БВФ-ду вя йа БЙИБ-дан кредитляри алмагла йанашы шяхси банкларын тяминатлы кредитляридя тяшкил олунурду. Бу мягсядля БВФ-унун ресурслары
1983-ъц илдя 1,5 дяфя артырылмышдыр.

1986-87-ъи иллярдя боръларын йенидян бахылмасы шяртляринин йумушалмасы баш верди. 31 разылашма баьланмышдыр. Боръларын йенидян бахылмасы разылашмасы БВФ-унун хариъи боръларын тянзимлянмяси сащясиндя ролуну даща да артырды, чцнки ющтяликляр даща да артырды, чцнки ющтяликляр даща бюйцк щяъмдя БВФ-унун програмлары иля ялагяляндирилмишдир.
80-ъы иллярин икинъи йарысында ИЕОЮ-ляр сийаси чыхышлардан ял чякдиляр , боръ мцнасибятляринин бцтцн иштиракчыларынын юз араларында ющтяликлярин бюлцшдцрцлмяси вя ямякдашлыг ясасында диалогларын йарадылмасы ваъиблийини гейд етмяйя башладылар. Бцтцн чятинликлярдян кечяряк, ИЕОЮ-ляр (77) юлкя юзляринин «Хариъи боръ проблемини тянзимлямяк програмы»-ны иряли сцрдцляр. Програмда БВФ-ду иля илкин разылашмалар баэламадан боръларын шяртляринин йенидян бахылмасы данышыгларынын апарылмасы тяклифи иряли сцрцлмцшдцр.
Рясми борълара мцнасибятдя гярб юлкяляри кредитлярдян аслы олараг мцхтялиф сийасят щяйата кечирирдиляр. Бейнялхалг тясисатларын щаким олдуьу боръларын йенидян бахылмасы, банкларын щаким олдуьу борълардан айры щяйата кечирилирди. Бейнялхалг институтлар гаршысында гаршысында ющтяликляр, о ъцмлядян БВФ-ду вя БЙИБ-ы гаршысында там щяъмдя йериня йетирилмяли иди вя йенидян бахыла билинмязди, бахмайараг ки, бир сыра юлкяляр вахты кечмиш борълара сащиб иди. Бунунла баьлы 1990-ъы илдя фонд вахты кечмиш юдянишляр проблеминин щялл едилмясинин мцяййян механизмини гябул етмишдир. Бу йанашманын сябябляриндян бири онунла баьлы иди ки, бейнялхалг институтлар, БВФ-дан башга, юз ресурсларыны щюкумятлярдян дейил, юз гймятли каьызларыны йерляшдирмякля,малиййя базарларындан сяфярбяр едирляр. Щюкумятляр бейнялхалг институтларын сящмлярини ялдя сахлайыр, ясас щиссяси юдянмямиш ясас капиталы йатырыр, буда институтларын нормал функсийа эюстярмяси цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир.
Базар конфеденсиаллыьы сахлайыр, вя бунунла институтлара йцксяк кредит авторитетини тямин едир, щансы ки онларын боръ каьызлары цзря ашаьы фаиз дяряъясини мцяййян етмяйя имкан верир.
Нятиъядя дювлят боръларынын реструктуризасийасында ваъиб дейишикликляр баш верди. Боръун бир щиссяси, щямчин бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатларына, силинмишдир, бюйцк щиссяси дя йенидян бахылмышдыр.
Боръларын силинмяси инкишафа рясми йардым цзря баш верди, бунунда ясас мябляьи 80-ъы илляря гядяр тягдим олунмушдур. Йенидян бахылмыши боръларын мябляьи 1984-1985-ъи иллярдя 5 млрд.доллардан, 1969-1990-ъы иллярдя 12 млрд.доллара вя 1994-1995-ъи иллярдя 14 млрд.доллара гядяр артмышдыр.
Хариъи боръларын идаря едилмясиндя щямчинин Парис клубунунда ролу гейд едилмялидир. Боръларын йенидян бахылмасы адятян Парисдя гейри-формал кредиторлар групу иля, (онлар банк комитясиндян айры, малиййя назирлийиндя эюрцшцрляр) мцзакиря едилир. Щяр айрыъа вязиййятдя боръларын йенидян бахылмасынын мцяййян шяртляриндян,ялавя, Парис клубу адамбашына дцшян мянфяят сявиййясиня эюря мцхтялиф юлкяляр групуна цмуми йанашмалар мцяййян етмишдир. Парис клубунун иштиракчылары щюкумят башчыларынын вя гярбин ири йедди юлкяси щюкумятляринин мцзакиряляриндя ялдя едилмиш разылашмаларыда диггятя алыр. Ян бюйцк эцзяшт шяртляри ян чох боръу олан ян касыб юлкяляр цчцн Торонтада кечирилян йеддилярин иъласында мцяййян едилмишдир.
90-ъы иллярдя Парис клубу, йцксяк борълулуг сявиййясиня малик орта инкишаф етмиш юлкялярин боръларынын азалдылмасына даща мцнасиб йанашмаьа башлады. Йяни : юдянишлярин вахты узадылды, кредитор - щюкумятляря имкан верилди ки, рясми йардым вя гейри-консессийа кредитлярицзря боръларын сатылмасы вя йа дяйишдирилмясиня имкан верилмишдир.

3.3: Азярбайъан Республикасынын хариъи боръунун идаря едилмяси просеси вя онун тякмилляшдирилмяси йоллары.

Азярбайъана хариъи кредитин ахынынын мцсбят ъящятляри иля бярабяр щям дя мянфи ъящятляри дя вардыр. Бу онунла ялагядардыр ки, юлкядя индийя гядяр бейнялхалг кредитляр сащясиндя щесабатлар системи мювъуд дейил. Сон заманлар тядиййя балансынын формасы йарадылса да онунла ишлямяк тяърцбяси щялялик йохдур.
Беля ки, юлкянин там коммерсийа кредит габиллийятлийинин тямин олунмасы илк нювбядя боръ сийасятинин ишлянмясини гаршыйа гойур.

Гейд едяк ки, юлкямиз 1994-ъц илдя кечмиш ССРИ республикалары иля икитяряфли разылашмалардакы уйьунсузлуьа бахмайараг боръ проблеминя ясас мясяля кими бахмырды. Лакин артыг 1995-ъи илдян башлайараг юлкямиз боръ проблеми гаршысында галмыш вя 1997-ъи илин сонуна онун хариъи боръу 500 млн.АБШ доллары тяшкил етмишдир.Бу ися Цмум Дахили Мящсулу 5 млрд.доллар
(1997-ъи илин курсуна эюря) олан юлкя цчцн боръ бющранына дцшмяк тящлцкяси вардыр. Мексика кими боръ бющранына дцшмямяк цчцн индидян бу мясяля стратеъи игтисади мягсяд кими гаршыйа гойулмалыдыр.

Гейд едяк ки, илк боръ кими Тцркийя Республикасы Ексимбанкынын
Азярбайъана айырдыьы 250 млн.АБШ доллары щяъминдя ихраъат кредити олмушдур. Индийя гядяр юлкямиз Тцркийя Республикасына бу кредит щесабына
66 млн. АБШ доллары щяъминдя боръу вардыр.

Бунунла беля айдындыр ки, йахын эяляъякдя (артыг бу просес эедир) ъари ямялиййатлар цзря кясири юртмяк цчцн боръ алмаьа мяъбур олаъагдыр. Бу ясас етибари иля истещсал тяминатлы мящсулларын идхалы щесабына олаъагдыр. Бу заман гайтарылмайан боръларын сявиййяси 1997-2000 иллярдя 5 дяфядян чох артмалыдыр. Боръларын хидмятиня ися ихраъатын 13-15%-и истифадя олунмалыдыр. Диэяр тяряфдян боръ эюстяриъисинин ашаьы дцшмясиня юлкяйя нефт-чыхарма сащясиня хариъи инвестисийаларын ахын сцряти вя нефтин ихраъынын интенсивлийи дя тясир эюстяряъякдир.
Бизим

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
Подобные рефераты:
Экономическая эффективность внешних инвестиций (Ekon. Effektivnostvn vneshn ...
Милли игтисадиййатын базар игтисадиййатына трансформасийасы кцлли мигдарда инвестисийа ресурсларынын жялб олунмасыны тяляб едир. Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя инвестисийа ресурсларынын гытлыьы шяраитиндя хари
Международные авиационные организации
Мцасир мярщялядя бейнялхалг игтисади ямякдашлыг - щава няглиййатынын инкишафынын актуал вя важиб амилидир. Сон заманлар игтисад елми - бейнялхалг коммерсийа мцлки авиасийанын, тяййарягайырманын, авиасийа туриз
Валентина Терешкова
СОДЕРЖАНИЕ БИОГРАФИЯ СООБЩЕНИЕ ТАСС. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА - В КОСМОСЕ ИЗ РАЗДЕЛОВ НОВОСТЕЙ7 ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА СЧИТАЕТ, ЧТО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КОСМОСА ДОБЬЕТСЯ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ8 БИОГРАФИЯ ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна СТАТУС: 10-й космонавт в мире, 6-й космонавт в СССР. ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 6 марта 1937 г.; дер
Западноевропейские ракеты-носители серии Ариан
имеется достаточный свободный объем. Сборка ускорителя будет производиться на заводе концерна MBB/ERNO в Бремене (ФРГ). Планируется сборка в горизонтальном положении, а не в вертикальном, как практикуется в нас
История пилотируемой космонавтики
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ «ИСТОРИЯ ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКИ» ОГЛАВЛЕНИЕ ВСТУПЛЕНИЕ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ ПИОНЕРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОСМОНАВТИКИ РАЗВИТИЕ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЕ РАКЕНТОЙ ТЕХНИКИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ РАЗВИТИЕ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ КОСМОНАВТИКИ ПИОНЕРЫ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА ХРОНОЛОГИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТОВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ «...
Спутниковые системы местоопределения
В сферу телекоммуникаций в настоящее время инвестировано 450 млрд. $ США. За фармацевтической и энергетической промышленностью связь занимает третье место в мировой шкале инвестиций, опережая химию и автом
Авиаракетно-космическая промышленность США
Содержание: 1. Авиаракетно-космическая промышленность (общая характеристика) 2
Авиаракетно-космическая промышленность США
Авиаракетно-космическая промышленность (АРКП) является наукоемкой высокотехнологичной отраслью, требующей больших научно-технических разработок и больших капиталовложений. АРКП это отрасль машиностроения, возн
Важнейшие достижения в освоении космоса 20 век
Быть может, уже много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, человек мечтал о полете к звездам. Мириады мерцающих ночных светил заставляли его уноситься мыслью в безбрежные дали Вселенной, будили воображение,
SR-71A(B/C). Стратегический разведчик
Хотя ЦРУ сумело сохранить за собой уже построенные А-12, наращивание численного парка этих машин исключалось. Ни хватало средств даже на поддержание разведчиков в состоянии, пригодном к полетам. Окончательно в
Системы автоматической посадки самолетов для XXI века
Для исключения подобных авиационных происшествий (АП) необходимо выполнить решение ICAO, принятое в 1978 г. о необходимости установки в аэропортах соответствующую требованиям систему ILS или микроволновую сист
Конституционо-правовые основы государственной службы
Законодательство о государственной службе Российской Федерации образуют нормативные правовые акты, регулирующие ее организацию и правовое положение государственных служащих - условия и порядок их работы, права
Исследование космоса
Более того, созданы приемники корпускулярных излучений, улавливающие мельчайшие частицы - корпускулы (в основном ядра атомов и электроны), приходящие к нам от небесных тел. Совокупность всех приемников космиче
Первый индийский космонавт
РАКЕШ ШАРМА - майор, Герой Советского Союза (1984). Первый гражданин Республики Индия, совершивший полет в космос на космических кораблях "Союз Т-10,-11" и орбитальной станции "Салют-7" (апрель 1984). Родился 13 января 1949 в городе Патиала (Patiala), Индия.
Ту-160
В 1969 году ВВС сформулировали требования к перспективному стратегическому многорежимному самолету. Разработку предполагалось вести на конкурсной основе. Помимо ОКБ П.О.Сухого и ОКБ В.М. Мясищева, решено было
Стратегические бомбардировщики ВВС США
Система управления полетом (СУП) необратимая бустерная с самонастраивающейся системой повышения устойчивости по трем осям с трехкратным резервированием. Гидравлика состоит из двух автономных систем с двумя гидр
Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины
Среди научных организаций и конструкторских бюро наибольший промышленный рост наблюдался у Авиационного научно-технического комплекса им. О.Антонова и Запорожского машиностроительного конструкторского бюро (ЗМ
Первый индийский космонавт
Программа пилотируемых космических полетов Организации космических исследований Индии полностью проходила под руководством России. И первый космонавт Индии стал космонавтом планеты под номером 138. Он провел в