Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Ульяновський державний технічний університет

Авіаційний філія

Кафедра «Літакобудування»

Курсова робота

з економіки та організації виробничих процесів на тему: «Організаційно-економічні розрахунки при проектуванні ділянок і цехів авіаційних підприємств »

Виконав студент групи СВД-52

___ Ю.Г.Мочалов

Перевірив викладач

___ В.П.Махітько

Ульяновськ 1998

Мета і завдання організаційно

економічних розрахунків.

Виконання організаційно-економічних розрахунків дозволяє закріпити і розширити теоретичні та практичні знання в галузі економіки та організації виробництва, розвинути навички ведення самостійної роботи при проведенні економічних розрахунків і при виборі оптимального варіанта розв'язуваної задачі, виявити підготовленість до самостійної роботі в області економіки та організації виробництва.

1.Проізводственная програма.

Вихідні дані для проектування цеху.

Таблиця 1
| | Одиниця | Чисельне |
| Показники | виміру | значення |
| 1.Варіант завдання | | 12 |
| 2.Цех | | Механічний |
| 3.Квартальная програма | | |
| 3.1.Колічество машинокомплектів | шт. | 430 |
| 3.2.Планіруемий квартал | | IV |
| 3.3.Варіант технології | | VIII |
| 4 .Трудоемкость виготовлення комплекту | н.г | 298 |
| 5.Фактіческій залишок незавершеного | | |
| виробництва | н.г | 9100 |
| 6.Длітельность виробничого циклу | дні | 15 |
| 7.Виполненіе норм |% | 108 |
| 8.Текущій запас матеріалів на складі | дні | 11 |
| 9.Стоімость основних матеріалів, | | |
| ис-пользуемих на виготовлення 1 | руб. | 330 |
| маш.компл. | | |
| 10.Коеффіціент технологічної | | |
| готовий-ності незавершеного виробництва | | 0,52 |

Технологія процесу виготовлення

машино-комплекту

Таблиця 2
| № | Вид | Тип | Норми обслуговування | Разом |
| | виконуємо-ваних | оборудо-ва | | н.ч. |
| | Робіт | ня | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Револьверна | 1Е365ПЦ | - | 30 | 41 | - | 71 |
| | Токарська | 1А616 | - | 23 | 31 | 30 | 84 |
| 2. | Фрезерна | 6520Ф-3 | - | 12 | 21 | 13 | 46 |
| | Фрезерна | 6Р83 | - | 11 | 25 | 8 | 41 |
| 3. | Свердлувальна | 2Н106П | - | 7 | 8 | - | 15 |
| | Шліфувальна | 3770ВФ-2 | - | - | 11 | - | 11 |
| 4. | Шліфувальна | 3К12 | - | 15 | - | - | 15 |
| | різьби-шліфував | | | | | | |
| 5. | ьная | 582 | - | - | - | 22 | 22 |
| | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| Разом : | 298 |

1.1.Об'ем реалізованої (товарної) продукції в одиницях трудомісткості
(нормо-годинах) визначається за наступною формулою:

де N-обсяг товарної продукції, н-ч

T - програма випуску товарної продукції в натуральному вираженні, м-к t-трудомісткість виготовлення одного машино-комплекту, н-ч.

N = 430 (298 = 128 140 (н-ч)

Розподіл обсягу випуску по місяцях кварталу проводиться таким чином, щоб забезпечити рівномірне завантаження виробничих потужностей в кожному місяці, виходячи з середньодобового випуску продукції та кількості робочих днів у кожному місяці кварталу.

Nмес = aсут (Кр.д.м.

Nмес-місячний випуск продукції aсут-суточний випуск продукції

Кр.д.м.- кількість робочих днів у місяці

aсут = Т / Кр.д.к.

Кр.д.к.- кількість робочих днів у кварталі

aсут = 430/66 = 6.51 (м-к / сут)

Nоктябрь = 6,51 (22 = 143,22 (143 (м-к)

Nноябрь = 6,51 (21 = 136,71 (137 (м-к)

Nдекабрь = 6,51 (23 = 149,73 (150 (м-к)

1.2.Об'ем валової продукції визначається за формулою:

В = N ((H

В-обсяг валової продукції;

(Н-зміна залишків незавершеного виробництва, н-ч

(H = Нк - Нн

Нк - величина незавершеного виробництва на кінець планового періоду;

Нн - фактичний залишок незавершеного виробництва на початок планового періоду;

Нн = aсут (Тц

Нк = aсут (Тц (t (Кт.г.

Тц - середня тривалість виробничого циклу , дні; t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції, н-год;

Кт.г.- коефіцієнт технічної готовності незавершеного виробництва;

Нк = 6,51 (15 (298 (0,52 = 15131,844 (н-ч)

(H = 15131,844 - 9100 = 6031,844 (н-ч)

В = 128140 + 6031,844 = 134171,8 (н-ч)

Планово-розрахункова ціна 1 машино-комплекту:

Ц = 1900 руб.

Цкварт. = 1900 (430 = 817 000 руб.

По місяцях Цоктябрь = 1900 (143 = 271 700 руб.

Цноябрь. = 1900 (137 = 260 300 руб.

Цдекабрь. = 1900 (150 = 285 000 руб.

Товарна продукція в нормо-годинах:

Nоктябрь = 298 (143 = 42614 н-ч

Nноябрь. = 298 (137 = 40824 н-ч

Nдекабрь. = 298 (150 = 44700 н-ч

План виробництва і реалізації продукції

Таблиця 3
| Найменування | од. | план на | в т.ч. , по місяцях |
| показників | змін. | Квартал | |
| | | | Окт. | Лист. | Груд. |
| | | | | | |
| 1.Реалізованная (товарна) | | | | | |
| продукція | | | | | |
| 1.1.В натуральних показниках | шт. | 430 | 143 | 137 | 150 |
| | руб. | 817000 | 271700 | 260300 | 285000 |
| 1.2.В планово-розрахункових цінах | н-ч. | 128140 | | 40824 | 44700 |
| | | | 42614 | | |
| 1.3.В нормо-годинах | | | | | |
| 2.Незавершенное виробництво | | | | | |
| 2.1. на початок планового | н-ч | 9100 | | | |
| періоду | н-ч | 15131,8 | | | |
| 2.2.на кінець планового | н-ч | | | | |
| періоду | | 6031,8 | | | |
| 2.3.ізмененіе незавершеного | | | | | |
| | | | | | |
| виробництва | | | | | |

2.Расчет кількості виробничого обладнання та ручних місць.

Для проектованого цеху приймається 2-х змінний режим роботи і тривалість робочої зміни-8,2 години.

Ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання визначається за формулою:

Fоб. = Fном. (((Крем

Fном.-номінальний фонд часу на планований період, год;

(-кількість змін;

Крем - коефіцієнт, що враховує планові простої обладнання в ремонті (095 ... 097);

Fном. = (Fкал. - () (tсм.

Fкал.-календарний фонд, дні;

(-кількість неробочих днів, дні; tсм. - тривалість зміни, ч;

Fном. = (92-26) (8,2 = 541,24

Fоб. = 541,24 (2 (0,96 = 1039,1 год.

Необхідна кількість основного технологічного устаткування визначається по кожній операції технологічного процесу за формулою:

Коб. = (N ( Кн.з.п.) / (Fоб. (Кв.н. (Кнал. (Краб. (Кз.о.)

Кн.з.п.-коефіцієнт незавершеного виробництва

Кн.з.п. = 134171,8 / 128140 = 1,047

Кв.н.-коефіцієнт виконання норм;

Кнал. - коефіцієнт переналагодження обладнання (0,9 ... 1);

Краб.-кількість робочих, обслуговуючих одне робоче місце;

Кз.об.-коефіцієнт завантаження обладнання (0,8 ... .0,9)

Коб.1 = (430 (71 (1,047) / (1039,1 (1,08 (1 (1 (0, 9) = 32 (шт)

Коб.2 = (430 (84 (1,047) / (1039,1 (1,08 (1 (1 (0,9) = 37 (шт)

Коб.3 = (430 (46 (1,047) / (1039,1 (1,08 (1 (1 (0,9) = 21 (шт)

Коб.4 = (430 (41 (1,047) / (1039,1 (1,08 (1 (1 (0,9) = 18 (шт)

Коб.5 = ( 430 (15 (1,047) / (1039,1 (1,08 (1 (1 (0,9) = 7 (шт)

Коб.6 = (430 (11 (1,047) / (1039,1 (1,08 (1 (1 (0,9) = 5 (шт)

Коб.7 = (430 (15 (1,047) / (1039,1 (1, 08 (1 (1 (0,9) = 7 (шт)

Коб.8 = (430 (22 (1,047) / (1039,1 (1,08 (1 (1 (0 , 9) = 10 (шт)

Всього Коб. = 137 (шт)

Зведена відомість основного технологічного устаткування.

Таблиця 4.
| Найменування | Тип | Кількість | Ціна, | Площа, | Мощностьел | Кате-р |
| оопераціі | об. |-у | т. руб | з врахуванням | .двіга-тел | іє |
| | | | | переходу | їй, | ремонт. |
| | | | | | кВт | сложн. |
| | | | од. | заг. | од. | заг. | од. | заг. | од. | заг |
| Револьверна | | 32 | 7 | 224 | 11,5 | 368 | 12 | 384 | 10 | 320 |
| Токарська | | 37 | 1,75 | 64,75 | | 189,1 | 6,5 | 240,5 | 9 | 333 |
| Фрезерна | | 21 | | | 5,11 | | | | 14 | 294 |
| Фрезерна | | 18 | 20 | 420 | | 384,3 | 11 | 231 | 12 | 216 |
| Свердлувальна | | 7 | 2,96 | 53,28 | 18,3 | | 10 | 180 | 3 | 21 |
| Шліфувальна | | 5 | | | | 165,6 | 0,4 | 2,8 | 24 | 120 |
| Шліфувальна | | 7 | 0,25 | 1,75 | 9,2 | | | 110 | 12 | 84 |
| різьба-шлифов | | | | 125 | 0,7 | 4,9 | 22 | 91 | | |
| альна | | 10 | 25 | 52,5 | 74,5 | 372,5 | 13 | | 21 | 210 |
| | | | 7,5 | | | | | 42 | | |
| | | | | 64 | 18,4 | 128,8 | 4,2 | | | |
| | | | 6,4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10,1 | 101 | | | | |
| Всього: | 137 | | 1005 | | 1714 | | 1281 | | 1598 |
| | | |, 28 | |, 2 | |, 3 | | |

Устаткування механіка цеху-5% від Коб.

Коб.мех. = (137 (5) / 100 = 7 (шт.)

Устаткування РЕМПРІ - 4% від Коб.

Коб.РЕМПРІ = (137 (4,0 ) / 100 = 5 (шт.)

заточувальні майстерня - 5% від Коб.

Коб.заточн. = (137 (5) / 100 = 7 ( шт.)

Зведена відомість допоміжного і додаткового устаткування

Таблиця 5
| Найменування устаткування | Кількість в | Вартість, | Потужність, |
| | о | т.руб. | кВт |
| Допоміжне: | | | |
| - токарно-фрезерні | 1 | 4,36 | 16 |
|-Універсальна-фрезерне | 2 | 7,2 | 16 |
|-Універсальна-шліфувальне | 2 | 5,6 | 19 |
|-поперечне-стругальне | 1 | 6,2 | 13 |
|-вертикальний-свердлильне | 2 | 1, 16 | 1,2 |
| Додаткове: | | | |
|-ножовочная пила | 2 | 0,174 | 12 |
|-Настільний-свердлильний

Сторінки: 1 2 3 4 5 6