Головна
Реферати » Рефераты по авиации и космонавтике » Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет І
Кафедра «Системи та процеси

управління»


Спеціальність 7.080202 «Прикладна математика»

ДИПЛОМНА РОБОТА
На одержання кваліфікації інженера-математика


Тема роботи: Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління

орієнтацією космічного аппарату


Завідуючий кафедрою Голоскоков
Є.Г.

Керівник дипломної роботи Кузнецов Ю. О.

Консультанти:

Економічна частина
Чекалiна Е.П

Охорона праці та навколишнього середовища Березуцький В.В.

Цивільна оборона Гуренко І.В.

Нормоконтроль Назаров А.С.

Студент-дипломник Уханов Є.В.

Номер академічної групи І-29

Харків 2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет І
Кафедра «Системи та процеси

управління»


Спеціальність 7.080202 «Прикладна математика»

ЗАВДАННЯ

На виконання дипломної роботи

Студенту групи І-29 Уханову Євгенію Валерійовичу

Тема роботи: Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління

орієнтацією космічного аппарату

Затверджено наказом по НТУ «ХПІ» від «___» ___ 200__ р. №___
Термін здачі студентом закінченої роботи «___» ___ 200__ р.

Вихідні дані до роботи: 1) ГОСТ 4401-73 Стандартная атмосфераю Параметры.
Издательство стандартов, 1973. 2) Киреев Н.Г. Аппроксимация и идентификация в задачах динамики полета и управления - К.:НМК ВО, 1992.-196 с. 3)
Голоскоков Е.Г., Плаксий Ю.А., Фролов Ю.А. Вопросы приложения методов дифференциальной аппроксимации. - Рук. деп в ВИНИТИ 21.08.81, №4085-81, 19 с.

Розробити документи:

1. Текстові а) аналітичний огляд існуючих моделей; б) обробка теоретичного матеріалу з питань апроксимації; в) побудування моделей різного порядку; г) аналіз побудованих моделей; д) надання рекомендацій щодо використання побудованих моделей.

2. Графічні: плакати - 5 штук.

Консультанти

|Розділ |Консультанти |Підпис, дата |
| | |Завдання |Завдання |
| | |видав |прийняв |
|Економічна |Доц.. Чекаліна Е.П. | | |
|частина | | | |
|Охорона праці та |Доц. Березуцький В.В. | | |
|навколишнього середовища| | | |
|Цивільна оборона |Ас. Гуренко І.В. | | |

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


|Етап |Найменування |Термін виконання етапів |
| | |роьоти |
|1 |Підбір та проробка наукової лутератури |01.11.2004 |
|2 |Аналітичне дослідження проблеми |10.11.2004 |
|3 |Написання оглядової частини випускної |15.11.2004 |
| |роботи | |
|4 |Побудування математичної моделі |25.11.2004 |
|5 |Написання прикладної програми |10.12.2004 |
|6 |Відлагодження програми |12.12.2004 |
|7 |Проведення чисельного експерименту |15.12.2004 |
|8 |Аналіз результатів |12.01.2005 |
|9 |Написання тексту пояснювальної записки |31.01.2005 |

Студент-дипломник

Уханов Є.В.

Керівник проекту

Кузнецов Ю.О.

РЕФЕРАТ

Объем записки 169 с, иллюстраций 71, таблиц 18, ссылок 37.

Рассматривается задача построение ориентации упругого космического аппарата с учетом моментов внешних сил, возможности отказов командных приборов, таких как гироскопический измеритель вектора угловой скорости и исполнительных органов, таких как двигатели стабилизации большой и малой тяги.

Цель работы: разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата.

Разработаны алгоритмы построения ориентации упругого космического аппарата, алгоритм стабилизации реактивных двигателей системы управления космического аппарата, алгоритм идентификации отказов двигателей стабилизации. Разработана модель упругого космического аппарата с учетом аэродинамического и гравитационного момента. В законе управления введена возможность гашения шумов, с использованием гистерезиса или паузы по времени, как для двигателей большой тяги, так и для двигателей малой тяги.
Для моделирования отказов одного из двигателей стабилизации разработан и внедрен в алгоритм контроля - алгоритм неполной тяги. Разработана математическая модель гироскопического измерителя вектора угловой скорости и алгоритм контроля чувствительных элементов датчика.

На базе разработанных алгоритмов и принятой модели космического аппарата, разработан программный комплекс, с применением среды визуального программирования DELPHI 7 и CAD системы визуального моделирования VisSim 5, позволяющие в полной мере моделировать сложные физические процессы с учетом всех параметров как для упругой модели, так и для абсолютно твердого тела.

Проведенное моделирование показало высокую эффективность разработанных алгоритмов, что позволяет их применять на практике.

Список ключевых слов: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ, ЗАКОН
УПРАВЛЕНИЯ, АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ.

РЕФЕРАТ

Об'єм записки 169 с, ілюстрацій 71, таблиць 18, посилань 37.

Розглядається задача побудови орієнтації пружного космічного апарату х урахуванням моментів зовнішніх сил, можливості відмови командних приборів, таких я к гироскопічни1й вимірювач вектору кутової швидкості та виконавчих органів, таких як двигуни стабілізації великої та малої потуги.

Мета роботи: розробка алгоритмів діагностики та контролю системи управління орієнтацією космічного апарату.

Розроблені алгоритми побудови орієнтації пружного космічного апарату, алгоритм стабілізації реактивних двигунів системи управління космічного апарату, алгоритм ідентифікації відмов двигунів стабілізації. Розроблена модель пружного космічного апарату з урахуванням аеродинамічного та гравітаційного моментів. У законі управління введена можливість гасіння шумів, з використанням гістерезиса або паузи по часу, як для двигунів великої потуги, так і для двигунів малої потуги. Для моделювання відмов одного з двигунів стабілізації розроблено та впроваджено в алгоритм контролю - алгоритм неповної потуги. Розроблена математична модель гіроскопічного вимірювача вектора кутової швидкості та алгоритм контролю чутливих елементів датчика.

На базі розроблених алгоритмів та прийнятої моделі космічного апарату, розроблено програмний комплекс з використанням середовища візуального програмування DELPHI 7 та CAD системи візуального моделювання
VisSim 5, які дозволяють у повному обсязі моделювати складні фізичні процеси з урахуванням усіх параметрів як для пружної моделі так і для абсолютно твердого тіла.

Проведене модулювання показало високу ефективність розроблених алгоритмів, що дозволяє їх використовувати на практиці.

Список ключових слів: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, КОСМІЧНИЙ АПАРАТ, ЗАКОН
УПРАВЛІННЯ, АЛГОРИТМ КОНТРОЛЮ.

THE ABSTRACT

Volume 169 pages, case histories 71, tables 18, references 37.

The problem constructing of attitude of an elastic space vehicle with allowance for of moments of external forces, possibility of failures of command instruments, such as a gyroscopic meter of angular-velocity vector and cutting heads, such as motor engines of stabilizing large and low-thrust is esteemed.

The purpose of operation: mining of check algorithms and diagnostic of the attitude control system of a space vehicle.

The algorithms of constructing by attitude of an elastic space vehicle, algorithm of stabilizing of jet engines of a management system of a space vehicle, algorithm of identifying of failures of motor engines of stabilizing are designed. The pattern of an elastic space vehicle with allowance for of aerodynamic and gravitation moment is designed. In a control law are injected a possibility of extinguishing of noises, with usage of a hysteresis or space on time, both for motor engines of large draught, and for verniers. For simulation of failures of one of motor engines of stabilizing is designed and the algorithm of incomplete draught is introduced into a check algorithm-. The mathematical model of a gyroscopic meter of angular-velocity vector and check algorithm of countermeasure feelers of the sensor is designed.

On the basis of designed algorithms and accepted pattern of a space vehicle, the programmatic complex, with applying of environment of visual programming DELPHI 7 and CAD of a system of visual simulation VisSim 5, permitting to the full is designed to model difficult(complex) physical processes with allowance for of all arguments both for the elastic pattern, and for absolute solids.

The held simulation has shown high performance of designed algorithms, that allows them to put into practice.

The agenda of keywords: a management SYSTEM, SPACE VEHICLE, CONTROL
LAW, CHECK ALGORITHM.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АНУ - алгоритм начальной установки;

БИНС - бесплатформенная инерциальная навигационная система;

БСК - базовая система координат;

БСО - бесплатформенная система ориентации;

БЦВМ - бортовая вычислительная машина;

БЦК - бортовой цифровой комплекс;

ВСК - визирная система координат;

ГИВУС - гироскопический измеритель вектора угловой скорости;

ГО - гражданская оборона;

ДБТ - двигатели большой тяги;

ДМТ - двигатели малой тяги;

ДС - двигатели стабилизации;

ДУС - датчик угловой скорости;

ИНС - инерциальная навигационная система;

ИО - исполнительные органы;

ИПП - индивидуальный противохимический пакет;

КА - космический аппарат;

ЛА - летательный аппарат;

ММ - математическая модель;

НИР - научно-исследовательская работа;

НКА - научный космический аппарат;

НТЭ - научно-технический эффект;

ОВ - отравляющие вещества;

ОП - опасная продолжительность;

ОУ - объект управления;

ПЗ - полетное задание;

ПО - признак отказа;

ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;

ПСК - приборная система координат;

СБ - солнечные батареи;

СГК - силовой гироскопический комплекс;

ССК - связанная система координат;

СУО - система управления ориентацией;

УВВ - устройство ввода-вывода;

ФОВ - фосфороорганические отравляющие вещества;

ЦВМ - центральная вычислительная машина;

ЧЭ - чувствительный элемент;

ЭВМ - электронная вычислительная машина;

ЭМИ - электромагнитный импульс;

ЭЭ - экономический эффект.

СОДЕРЖАНИЕ

|ВВЕДЕНИЕ... |11 |
|ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ... |12 |
|СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КА НА БАЗЕ БИНС... |15 |
|2.1 Бесплатформенные инерциальные навигационные системы... |23 |
|2.2 Гироскопический измеритель вектора угловой скорости... |28 |
|МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ... |35 |
|Математическая модель упругого космического аппарата... |35 |
|Моменты, действующие на космический аппарат... |39 |
|Аэродинамический момент...

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
Подобные рефераты:
Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабил ...
The monitoring algorithm of functioning of a spacecraft control system, constructed on the basis the suboptimum Kalman filter, is offered. The algorithm allows under the information of the platformless inertial
Earth Impacts as a Threat to Civilization
In recent years we get more & more facts showing that the present appearance of our planet was formed not only by slow evolutionary processes, like wind erosion, but also by gigantic natural cataclysms.
Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)
Though long of concern to neighbors of major airports, aircraft noise first became a major problem with the introduction of turbojet-powered commercial aircraft (Tupolev 104, Boeing 707, Dehavilland Comet) in
Теория отказов
Задача №3 Оценить закон распределения отказов, проверив гипотезу о том, что он может быть признан экспоненциальным, и рассчитать вероятность безотказной работы объекта за 103 часов, если известно, что при работе Nоб = 73 объектов, проходивших испытания в течение 104 ч, было зарегистрировано n=17 отказов в моменты времени, выбранные согласно варианту и занесённые в таб.
Теория отказов
Оценить закон распределения отказов, проверив гипотезу о том, что он может быть признан экспоненциальным, и рассчитать вероятность безотказной работы объекта за 103 часов, если известно, что при работе Nоб = 7
Системы стабилизации и ориентации
В настоящее время в промышленности и сельском хозяйстве применяются десятки тысяч систем автоматического регулирования (САР), которые обеспечивают высокую эффективность производственных процессов. Поэтому теор
Системы стабилизации и ориентации
Содержание Введение 1 Обзор литературы 1.1 Получение дискретной модели непрерывной системы 1.2 Передаточные функции непрерывных и дискретных систем 1.3 Частотные характеристики непрерывных и дискретных систем 1.4 Анализ устойчивости непрерывных и дискретных систем 1.5 Синтез цифровых систем управления по желаемым частотным характеристикам разомкнутой системы. 2 Разработка библиотеки процедур в среде Maple 2.1 Получение дискретной модели непрерывной системы 2.1.1 ПроцедураdiskretA 2.1.2 ПроцедураdiskretB 2.2 Получение матрицы передаточных функций 2.2.1 Процедураpermatr 2.3 Построение частотных характеристик дискретной и непрерывной систем 2.3.1 Процедура afch 2.3.2 Процедура lach 2.3.3 Процедура lfch. 2.4 Анализ устойчивости дискретной и непрерывной систем
Ионно-плазменные двигатели с высокочастотной безэлектродной ионизацией рабо ...
Содержание Введение 1. Сравнительный анализ ЭРДУ 1.1 Применение ЭРД 1.2 Применение РИД 1.3 Общие преимущества РИД 1.4 Радиочастотный ионный движитель РИД-10 1.5 Радиочастотный ионный движитель РИД-26 1.6 Радиочастотный двигатель с магнитным полем (РМД) 2 Разработка численной модели электроракетного двигателя с ВЧ нагревом рабочего тела 2.1 Математический аппарат численной модели термогазодинамических процессов, имеющих место в камере и сопловом аппарате ракетного двигателя 2.2 Термодинамические процессы, протекающие в камере электронагревного движителя Заключение Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов Список используемых источников информации Введение Как было показано последними исследованиями, энергетика (энергообеспечение)космических аппаратов
Испытание и обеспечение надёжности ДЛА
Проведены огневые испытания N двигателей по программе, обеспечившей проверку всех эксплуатационных условий применения двигателя. При этом были измерены значения основного параметра - тяги двигателя R. При испы
Полные лекции по аэродинамике и динамике полета. Часть 1
Теория полета (аэродинамика и динамика полета) ( наука фундаментальная и строгая, опирающаяся на математический аппарат. Но, как и о всякой науке, о ней можно говорить на кухне, опираясь лишь на интеллект соот
Полные лекции по аэродинамике и динамике полета. Часть 1
Теория полета (аэродинамика и динамика полета) ( наука фундаментальная и строгая опирающаяся на математический аппарат.
Ионно-плазменные двигатели с высокочастотной безэлектродной ионизацией рабо ...
Использование электродуговых плазменных движителей для этих целей продемонстрировало, что в данном диапазоне скоростей негативные явления наблюдаются лишь вследствие эксплуатации движителя больше заданного вре
Испытание и обеспечение надёжности ДЛА
Оригинальную работу скачивайте в формате zip Задание Оценить надежность ДЛА по результатам огневых испытаний.
Оборудование летательных аппаратов
Курсовым называется трехстепенной астатический гироскоп с вертикально расположенной осью наружной рамы. Главная ось курсового гироскопа находится в горизонтальной плоскости и занимает произвольное по отношению
Спутниковые системы местоопределения
В сферу телекоммуникаций в настоящее время инвестировано 450 млрд. $ США. За фармацевтической и энергетической промышленностью связь занимает третье место в мировой шкале инвестиций, опережая химию и автом
Динамика
В работе представлены результаты исследования оптических явлений в верхней атмосфере сопровождающих запуски ракет и связанных с особенностями структуры и динамики газо-пылевых образований в верхней атмосфере.
Спутниковая система ГЛОНАСС
В 1979 г. была сдана в эксплуатацию навигационная система 1-го поколения "Цикада" в составе 4-х навигационных спутников (НС), выведенных на круговые орбиты высотой 1000 км, наклонением 83° и равномерным расп
Спутниковая система ГЛОНАСС
Содержание 1. Исторические сведения 2
Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов
С позиции географии большой интерес представляет космическое землеведение. Так называют совокупность исследований Земли из космоса с помощью аэрокосмических методов и визуальных наблюдений. Главные цели космич