Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління орієнтацією космічного апарату

Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління орієнтацією космічного апарату

(з ПДВ);
6) коефіцієнт невиходів а = 5%;
7) вартість ПВЕМ Sk = 2900 грн .;
8) кількість робочих днів на місяць ДР = 23;
9) час роботи на комп'ютері ТК = 4 міс .;
10) потужність освітлювальної електроенергії Wое = 0,18 кВт;
11) час розробки НДР tр = 5 міс.

Розрахуємо ефективний фонд часу:

ТЕ = ДР * ТК * (1-а / 100) = 87,4;

Розрахунок основної заробітної плати виконавців проводиться виходячи з штатного розкладу зайнятості виконавців цієї НДР, і наведений у таблиці
6.1.

Розрахунок вартості матеріалу наведено в таблиці 6.2.

Розрахунок кошторису витрат на НДР із зазначенням формул розрахунку статей витрат наведено в таблиці 6.3.


Таблиця 6.1 - Штатний розклад виконавців
| Посада | Кількість | Оклад в | Час | Сума, |
| | виконавців | місяць, грн. | Роботи, міс. | Грн. |
| Керівник, | 1 | 650 | 5 | 3250 |
| Начальник | | | | |
| сектора | | | | |
| Інженер-матема | 1 | 450 | 5 | 2250 |
| тик | | | | |
| дослідник | | | | |
| Лаборант | 1 | 300 | 5 | 1500 |
| Разом | 7000 |


Таблиця 6.2 - Витрати на матеріали

| Найменування | Ціна за | Кількість, шт. | Сума, грн. |
| | Одиницю, грн. | | |
| Папір (100 аркушів) | 5,50 | 2 | 11,00 |
| Папка для дипломних | 3,00 | 1 | 3 , 00 |
| робіт | | | |
| Ручка | 1,00 | 7 | 7,00 |
| Олівець | 0.50 | 8 | 4,00 |
| Записуючий CD | 30 | 3 | 90 |
| (запис) | | | |
| Аркуш формату А1 | 1,00 | 4 | 4,00 |
| Картридж для принтера | 155,00 | 1 | 155,00 |
| Дискета 1,44 МВ | 5,00 | 2 | 10,00 |
| Разом | 284,00 |


Таблиця 6.3 - Кошторис витрат на НДР

| № | Стаття витрат | Методика розрахунку | Сума, грн. |
| 1 | Зарплата співробітників, основна | | |
| | а) штатний розпис | Таблиця 6.2.1 | 7000 |
| | б) доплати | 10% пункту 1а) | 700 |
| 2 | Відрахування на соцстрах та інші | 37,5% пункту 1 | 2625 |
| | відрахування | | |
| 3 | Витрати на матеріали | Таблиця 6.2.2 | 284 |
| 4 | Витрати на експеримент | - | - |
| 5 | Вартість технологічної | Sе.т. = Тф * Т * W | 34,32 |
| | електроенергії | | |
| 6 | Амортизаційні відрахування | Аотч = (0,25 * Sk * тк) | 242 |
| | обчислювальної техніки | / 12 | |
| 7 | Вартість освітлювальної | So = Тф * Те * Wое | 2.45 |
| | Електроенергії | | |
| 8 | Амортизаційні відрахування | Sa = Са * S * tр | 2275 |
| | площі робочого місця (оренда) | | |
| 9 | Разом | Сума | 13162.77 |
| 9 | Планове накопичення | 30% пункту 1 | 2100 |
| 10 | Всього кошторис витрат на НДР | | 15262.77 |

Разом, в результаті проведених розрахунків отримали, що кошторис витрат на науково-дослідницьку роботу становить 15262.77 грн.

6.3 Розрахунок науково-технічного ефекту

При розрахунку науково-технічного ефекту використовується наступна формула [30]:

, де - вагові коефіцієнти i-ого показника;

- Види ознак по i-ому показнику;

Вихідні дані для розрахунку науково-технічного економічного ефекту наведені в таблиці 6.4.


Таблиця 6.4 - Вихідні дані для розрахунку НТЕ

| №Прізнака | Ознаки | Значення | Значення |
| | науково-технічного | | бали |
| | рівня | | |
| 1 | Перспективність | 0.4 | 8 |
| 2 | Можливість реалізації | 0.1 | 7 |
| 3 | Новизна | 0.5 | 9 |

Підставляючи в вихідну формулу відповідні значення показників, отримаємо:

НТЕ = 8.4 бала

6.4 Розрахунок економічного ефекту

Економічний ефект - та вигода, в грошовому виразі, яку отримуватиме підприємець при впровадженні результатів науково-дослідної роботи. Економічний ефект є абсолютною величиною [30].

Де i - напрям зниження витрат;

- Економія по кожному напрямку;

- Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень. В даному випадку (економічний сенс такий, що повернення капіталовкладень передбачає, що з вкладеною однієї гривні повернеться

0.25 гривні):

- капіталовкладення (кошторис витрат на НДР). В даному випадку;

- Додаткові капіталовкладення (маркетингові дослідження, придбання нової обчислювальної техніки та інші). .

В даній дипломній роботі розглядаються економії за двома основними напрямками:

1. Економія витрат робочого тіла.

Для даного напрямку враховується різниця між тим скільки споживали ДС СУО робочого тіла до впровадження нового алгоритму контролю, і скільки буду споживати робочого тіла після впровадження в СУО нового алгоритму контролю:

;

- маса споживання ДС робочого тіла до впровадження нового алгоритму контролю;

- Маса споживання ДС робочого тіла після впровадження нового алгоритму контролю.

Тоє Тобто, виходячи з того, що маса споживання ДС робочого тіла після впровадження нового алгоритму контролю знизиться в п'ять разів, то:

;

Також необхідно врахувати вартість робочого тіла ( палива):

Отже, економія по першому напрямку:

2. Економія витрат робочого тіла пов'язана з часами виявлення відмов чутливих елементів ГІВУС.

Для даного напрямку враховується різниця між тим скільки часу потрібно алгоритму контролю ГІВУС на виявлення відмови ЧЕ до впровадження нового алгоритму, і після впровадження нового алгоритму контролю ГІВУС.

- Часу, який потрібен алгоритму контролю ГІВУС для виявлення відмови ЧЕ до впровадження нового алгоритму контролю;

- Часу, який потрібен алгоритму контролю ГІВУС для виявлення відмови ЧЕ після впровадження нового алгоритму контролю;

Ми можемо обчислити масу споживання палива за одну секунду:

- маса споживання ДС робочого тіла;

Таким чином різниця виявлення відмови:

А споживання палива за одну секунду

Також необхідно врахувати вартість робочого тіла (палива):

Отже, економія по першому напрямку:

В результаті проведених розрахунків отримаємо наступний економічний ефект:

Економічний ефект величина відносна і розраховується за формулою [30]:

де - економічний ефект, - капіталовкладення

Термін окупності капіталовкладень:

:

Отже термін окупності капіталовкладень:

6.5 Висновок

В даній дипломній роботі економічно обгрунтована розробка алгоритму контролю реактивних двигунів стабілізації системи управління космічного апарату і алгоритму контролю командних приладів СУО.
Розраховані кошторис витрат на НДР, науково-технічний ефект, економічний ефект і термін окупності капіталовкладень. Удосконалення алгоритмів контролю здійснюється за рахунок використання сучасної апаратури і розвитку науково-технічного прогресу, а також за рахунок більш досконалих алгоритмів, які використовують комплексну обробку наявної інформації
[25, 30].

Результати обгрунтувань наведені в таблиці 6.5:


Таблиця 6.5 - Техніко-економічні показники НДР

| № п / п | Найменування показників | Методика розрахунку | Величина |
| 1. | Кошторис витрат на НДР | Сума статей витрат | 15262.77 |
| 2. | Науково-технічний ефект | | 8.4 бала |
| 3. | Економічний ефект | | 3328.38 |
| | | | грн |
| 4. | Термін окупності | | 4.5 роки |
| | інвестицій | | |

7 ГРОМАДЯНСЬКА ОБОРОНА

Громадянська оборона України - складова частина системи загальнодержавних оборонних заходів, що проводяться в мирний і воєнний час з метою захисту населення і народного господарства від зброї масового ураження та інших сучасних засобів нападу противника, а також для рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження і зонах катастрофічного затоплення. У даній дипломній роботі розглядається вплив проникаючої радіації та радіаційного зараження
[31, 32].

Основні завдання цивільної оборони:

1. Захист населення від зброї масового ураження та інших засобів нападу противника здійснюється проведенням комплексу захисних заходів, що дозволяє максимально послабити результати впливу зброї масового ураження, створити сприятливі умови для проживання та діяльності населення, роботи об'єктів і дій сил цивільної оборони при виконанні поставлених перед ними завдань.
Підвищення стійкості роботи об'єктів і галузей народного господарства в умовах воєнного часу може бути досягнуто завчасним проведенням організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на максимальне зниження результатів впливу зброї масового ураження, створення сприятливих умов для швидкої ліквідації наслідків нападу противника.
Проведення рятувальних і невідкладних аварійно відновлювальних робіт в осередках ураження і зонах затоплення. Без успішного проведення таких робіт неможливо налагодити діяльність об'єктів, що піддаються ударам противника, створити нормальні умови для життєдіяльності населення постраждалих міст [31].

Проникаюча радіація. Це один з вражаючих факторів ядерної зброї, що представляє собою гамма-випромінювання та потік нейтронів, що випускаються в навколишнє середовище із зони ядерного вибуху. Крім гамма-випромінювання і потоку нейтронів виділяються іонізуючі випромінювання у вигляді альфа-і бета-частинок, що мають малу довжину вільного пробігу, внаслідок чого їх впливом на людей та матеріали нехтують. Час дії проникаючої радіації не перевищує 10-15 сек. з моменту вибуху [32].

Основні параметри, що характеризують іонізуючі випромінювання, - доза і потужність дози випромінювання, потік і щільність потоку частинок.

Ионизирующая здатність гамма-променів характеризується експозиційної дозою випромінювання. Одиницею експозиційної дози гамма-випромінювання є кулон на кілограм (Кл / кг). Відповідно до стандарту, кулон на кілограм - експозиційна доза рентгенівського і гамма-випромінювань, при якій сполучена корпускулярна емісія на 1 кг сухого атмосферного повітря виробляє в повітрі іони, що несуть заряд в один кулон електрики кожного знака. На практиці в якості одиниці експозиційної дози застосовують несистемну одиницю рентген (Р). Рентген - це така доза (кількість енергії) гамма-випромінювання, при поглинанні якої в 1 см3 сухого

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17