Головна
Реферати » Реферати з авіації і космонавтики » Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління орієнтацією космічного апарату

Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління орієнтацією космічного апарату

в заданий число раз На перевищить номінальний струм спрацьовування апарату захисту Iном, що забезпечить відключення пошкодженого споживача.

1) Вибір типу автоматичного вимикача.
1а) Визначення струму, що живить електроустановки потужністю Р1 = 2550 Вт:

I1н = Р1 / UФ = 2550/220 = 11,59 А, де Uф - фазна напруга (220 В);
1б) Визначення розрахункової величини струму спрацьовування захисного апарату:

Iрасч = (Кп / Кт) * I1н = (3 / 2.5) * 11,59 = 13,909 А . де Кп = 3 - коефіцієнт кратності пускового струму;

Кт = 2.5 - коефіцієнт тяжкості пуску електроустановки (залежить від часу пуску: t = 5 с, пуск легкий).
1в) Вибір типу автоматичного вимикача та визначення величини струму спрацьовування апарату захисту:

Iном = 16 А; тип автоматичного вимикача АЕ2026.
2) Визначення струму короткого замикання фази на корпус електроустановки:

Iкз = Uф / Zпфн.
Zпфн - опір петлі фаза-нуль.
2а) Перетин фазного проводу визначається залежно від допустимого тривалого струму, способу прокладки проводів і матеріалу проводів:

Для знаходження перетину дроту, визначимо діаметр проводу d. Де d визначають за значенням струму I [A], і допустимої щільності струму J [A / мм2].
Табличне значення: J = 5 [A / мм2].

;

I = I1н, тоді: d = 1.78 мм;

Sф1 = = 2,5мм2;

0,5 * Sф1Sн1 Sф1

Sн1 = Sф1 = 2,5 мм2

Згідно з вимогами ДНАОП 0.00 - 1.31 - 99, площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідників в однофазної 3-х провідної мережі повинні бути рівні: де Rнз - нульове захисне опір.

2б) Визначення опору фазного провідника

RФ1 = * L1 / Sф1 = 0,018 * 45 / 2.5 = 0,3226 Ом

Rн1 = RФ1 * L1 = 0, 3226 Ом
2в) Втрати напруг Uп1 на 1-му і Uп2 на 2-му дільницях не повинні перевищувати
22 В.

Uп1 + Uп2 22 В;

Uп1 = I1н * RФ1 = 11,59 * 0, 3226 = 3,738 В;

Uп1U1д 9 В;
U1д - дозволене втрата напруги;
2г) Визначаємо потужність P2 і проробляємо аналогічні обчислення, як і для
P1

P1 = 2,55 кВт, тоді P2 = 100 * P1 = 255 кВт,

I2н = Р2 / UФ = 255000/220 = 1159,09,

;

I = I2н, тоді: d = 17,204 мм ;

Sф2 = = 232.342 мм2;

0,5 * Sф2Sн2 Sф2

Sн2 = Sф2 = 232.342 мм2

Rф2 = * L2 / Sф2, де = 0.018 Ом * мм2 / м.

Rф2 = 0.018 * 450 / 232.342 = 0,01296 Ом

Rф2 = Rн2 = 0,01296 Ом
2д) Втрати напружень Uп2 на 2-му ділянках:

Uп2 = I2н * Rф2 = 1159,09 * 0,01296 = 15,02 В;

Uп222-U1д

Перевіряємо необхідне виконання умови Uп1 + Uп2 = 3,738 + 15,02; тоді
18,758 <22В - умова виконується

2е) Визначення повного опору трансформатора.

Вибираємо потужність силового трансформатора Nтр. Для масляного транс-форматора при схемі з'єднання обмоток зірка-зірка і напрузі на первинній обмотці до U = 20-35 кВ:

Nтр = f (Р2) = 4 * Р2.

Nтр = 4 * Р2 = 4 * 255 = 1020 кВт.

Вибираємо опір обмотки трансформатора по таблиці

Zтр = f (Nтр) = 0,121 Ом.
2ж) Визначаємо повний опір петлі фаза-нуль Zпфн і струм короткого замикання на замкнутий корпус Iкз:

, де x - опір взаємоіндукції і індуктивного опору.

Для мідних провідників і в разі спільного прокладання фазного, нульового робочого та нульового захисного .Сделав необхідні обчислення отримаємо:

Zпфн = 0,64 Ом;

Iкз = Uф / Zпфн = 220 / 0,64 = 343,75 A.
3) Перевірка виконання умов надійності роботи занулення.

Повинно виконуватися умова Iкз к * Iном, де к = 3 - коефіцієнт запасу захисту при захисті автоматичними вимикачами.

343,75 41,727 - умова виконується.

Висновок: Для забезпечення відключення електроустановки в короткий час необхідно використовувати автоматичний вимикач АЕ2026 з струмом сра-бативанія Iном = 16 А; на першій ділянці мережі (від розподільного щита до електроустановки) - нульовий захисний провід перетином Sн1 = 2,5 мм2.

3) Експлутационниє заходи

Необхідно дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з високою напругою і такі запобіжні заходи:

- монтаж, обслуговування , ремонт і налагодження ЕОМ, заміна деталей, пристроїв та блоків повинна здійснюватися тільки при повному виключенні живлення;

- В приміщеннях, де експлуатується більше 5 комп'ютерів на видному та доступному місці встановлюється аварійний і резервний вимикач для повного відключення електроживлення;

- Заземлення конструкції приміщення повинні бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового проникнення.

Працівник, що надходить на роботу, обов'язково проходить вступний і первинний інструктаж з техніки безпеки в цілях профілактики нещасних випадків, а також знайомиться з інструктажем по дотриманню заходів техніки безпеки при роботі з ПЕОМ.

8.4 Пожежна безпека

Згідно з вимогою ГОСТ 12.1.004-91 пожежна безпека забезпечується наступними нормами:

- системою запобігання пожеж;

- Системою пожежного захисту;

- Організаційними заходами щодо пожежної безпеки.

Запобігання пожежі досягається наступними заходами: запобігання утворення горючого середовища, запобігання утворенню в займистою середовищі джерел запалювання.

Для зменшення небезпеки утворення в займистою середовищі джерел запалювання передбачено: а) використання електрообладнання, відповідного класу пожежонебезпечної зони П-IIa, для якої ступінь захисту оболонки електроустаткування повинна бути не менше IP-44, ступінь захисту світильників
IP-23; б) блискавкозахист будівель, споруд та обладнання (для умов міста
Харкова з середньою грозовий діяльністю 20 годин на рік і більше встановлена ??III категорія блискавкозахисту). Блискавковідвід виконаний відповідно до вимоги [34]; в) забезпечення захисту від короткого замикання; г) застосування заземлення екрана для стоку статичної електрики і ін.

Приміщення, в якому виконувалася дипломна робота, розташоване на четвертому поверсі шестиповерхового будинку. У ній знаходиться 6 комп'ютера. Розміри кімнати: довжина-8м, ширина-5м, висота-4,2м. Загальна площа складу-ляет 40 м2, що відповідає необхідним нормам ДНАОП 0.00-1.31-99, згідно з якими на одне робоче місце повинно доводиться не менше 6,0 м2.

За категорії вибухо-і пожежонебезпеки згідно ОНТП-86 [35] дане приміщення відноситься до категорії В - пожежонебезпечна через твердих горючих матеріалів (робочі столи, папір, ізоляція та ін.). Виходячи з категорії пожежонебезпеки і поверховості будинку, ступінь вогнестійкості будівлі II згідно ДБН В 1.1-2002 і СНиП 2.09.02-85 [36].

При виборі засобів гасіння пожежі для забезпечення безпеки людини від можливого ураження електричним струмом в приміщенні передба-чено використовувати вуглекислотні вогнегасники ВВК-7 ємністю 7 літра.
Вогнегасники знаходяться на видному і легко доступному місці (см. Таблицю 5.5).
При виникненні пожежі передбачена можливість повідомлення в пожежну охорону за телефоном [37].

В системі пожежної захисту передбачені такі заходи:

1. Система автоматичної пожежної сигналізації оснащена димовими сигналізаторами.

2. Приміщення оснащено вуглекислотними вогнегасниками - ВВК-7.

3.Для успішної евакуації персоналу двері приміщення мають такі розміри:

- ширина не менше 1.5 м;

- Висота не менше 2.0 м.

Ширина коридору 1.8 м. Робоче приміщення повинно мати два виходи.
Відстань від найбільш віддаленого робочого місця не повинно перевищувати
100 м.

Організаційними заходами пожежної профілактики є навчання виробничого персоналу протипожежним правилам, видання необхідних інструкцій і плакатів, засобів наочної агітації. Обов'язковим є наявність плану евакуації.

Таблиця 8.5 - Перелік первинних засобів пожежогасіння, обов'язкових в обчислювальному центрі
| Пло-ща | Первинні Засоби | Кількість в | Огнегасящій ефект |
| дь, | пожежогасіння (тип, | о, | |
| кв.м. | найменування) | шшт. | |
| 40 | вуглекислотні | 2 | Розбавлення повітря вуглекислим газом і |
| | вогнегасники | | зниження в ньому вмісту кисню до |
| | ВВК-7, повсть, | | концентрації, при якій припиняється |
| | кошма, пісок | | горіння. Огнетушащий ефект зазначеним |
| | | | газом обумовлюється втратами теплоти |
| | | | і зниженням теплового ефекту реакції |
| | | | припинення доступу кисню до |
| | | | палаючим елементам. |

8.5 Охорона навколишнього середовища

25 червня 1991 прийнятий Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (в редакції Закону 1993, 1996 г.). Закон визначає правові, економічні, соціальні основи охорони навколишнього середовища.

Завданням законодавства про охорону навколишнього середовища є регулювання відносин у галузі охорони природи, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, попередження і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду нації, ландшафтів та інших природних об'єктів.

При масовому виробництві моніторів не можна не враховувати їх вплив на навколишнє середовище на всіх стадіях їх «життя» при виготовленні, експлуатації, закінчення терміну служби. Сьогодні діють екологічні стандарти, які визначають вимоги до виробництва і матеріалу. Вони не повинні містити фреонів, хлоридів і бромідів (BS 7750) ТСО '95.

У стандарті ТСО '99 допускається обмеження використання кадмію в світлочутливому шарі екрана дисплея і ртуті в батарейках. Апарати, тара і документація повинні допускати нетоксичну переробку після використання. Міжнародні стандарти, починаючи з ТСО '92, включають вимоги зниженого електроспоживання та обмежують допустимі рівні потужності споживаної енергії в неактивному режимі.

Робота на ПК типу Intel Pentium-Ill не робить шкідливого впливу на навколишнє середовище. Після закінчення терміну служби він повністю підлягає вторинній переробці. Необхідно виконувати вимоги стандарту ISO
-14000, який визначає вимоги до організації виробничого процесу з мінімальним збитком, для навколишнього природного середовища.

Жорсткість вимог до

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17