Головна
Реферати » Реферати з биологии » Рухові системи організму

Рухові системи організму

Завдання. На уроках у початковій школі Основна увага пріділяється розвітку різноманітніх коордінаційніх, швидкісних здібностей и вітрівалості, а такоже оволодінню школою рухів. Навчання Рухів діям при розвітку фізічніх здібностей молодших школярів тісно пов'язане между собою. Одне и ті ж вправо можна використовуват як для навчання Рухів Навіком, так и для розвитку коордінаційніх здібностей, а так само для розвитку кондіційніх здібностей. Вміле поєднання розвітку коордінаційніх и кондіційніх здібностей з навчання Рухів навичков - Відмінна рису добро організованого педагогічного процеса.

Молодший шкільний вік - сприятливі Период для розвитку всех коордінаційніх и кондіційніх здібностей. Однак особливая уваг слід пріділяті всебічному розвітку таких коордінаційніх здібностей, як точність відтворення и діференціювання просторових, Тимчасових и силових параметрів рухів; рівновагу узгодженням рухів, ритм, орієнтування в просторі, а такоже швидкісних здібностей (Реакція и частота рухів), швидкісно-силових и вітрівалості до помірніх навантаженості.

Контроль и оцінка в молодшому шкільному віці застосовуються для того, щоб стімулюваті Прагнення учнів до Вдосконалення и самовизначення, до Підвищення актівності на занятть фізічнімі вправо.

Базова частина змісту програмного матеріалу уроків в V - IX класах.

Підлітковий вік - переломний Период у розвітку Рухів функцій дитини. До 11-12 років учні в основному оволодівають базовіміруховімі діямі в бігу, стрибки, метанні, лазіння и т.д. У них складаються Дуже спріятліві передумови для поглібленої роботи над РОЗВИТКУ Рухів здібностей. У зв'язку з ЦІМ одним з Головня Завдання, Які винен вірішуваті вчитель, становится забезпечення всебічного розвітку коордінаційніх (орієнтування в просторі, ШВИДКІСТЬ перестроювання Рухів Дій, ШВИДКІСТЬ и точність Рухів реакцій, узгодженням рухів, ритм, рівновага, точність відтворення и діференціювання силових, просторових и годин параметрів рухів) i кондіційніх (швидкісно-силових, силових, вітрівалості, швидкісних и гнучкості) здібностей учнів, а такоже їх поєднань.

У цьом віці Триває оволодіння школярами базовіміруховімі діямі, включаючі техніку основних Видів спорту (легка атлетика, гімнастика, спортивні ігри, єдиноборства, пересування на лижах, плавання). Навчання складній техніці Видів спорту грунтується на придбаних у початковій школі Рухів уміннях и навичков. Технічне та техніко-тактичних навчання и Вдосконалення учнів ВІКОМ 10 -
11 років найбільш тісно переплітається з розвитку коордінаційніх здібностей. Відповідно до дидактичних принципами
(послідовності, сістемності та індівідуалізації) вчитель винен прівчаті школярів до того, щоб смороду віконувалі Завдання на техніку и тактику, дере за все, правильно (тоб адекватно и точно).

У Данії Период життя дітей Розвиток їх коордінаційніх здібностей звітність, органічно поєднуваті з вихованням швидкісних, швидкісно-силових здібностей, а такоже вітрівалості и гнучкості. У підлітковому віці ПОВІДОМЛЕННЯ знань доцільно поєднуваті з освоєнням и ВДОСКОНАЛЕННЯ конкретних Рухів Дій, РОЗВИТКУ Рухів здібностей, формуваня умінь самостійно тренуватіся и Здійснювати фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність.

Базова частина змісту програмного матеріалу уроків в X - XI класах.

На уроках фізичної культури в старших класах Основна увага пріділяється тренувальної спрямованості зайняти з різнобічному розвітку кондіційніх (силових, швидкісних, швидкісно-силових здібностей, вітрівалості, гнучкості) та коордінаційніх (Швидкості побудова та узгодженням Рухів Дій, Довільне розслабленого м'язів, вестибулярного стійкість) здібностей, а такоже їх поєднань. Разом з тім закріплюються и вдосконалюються відповідні навички (техніки и тактики): Триває подалі збагачення рухового досвіду, Підвищення координаційної базису путем Освоєння новіх, ще більш складних Рухів Дій и віробляється вміння застосовуваті їх різніх за складністю умів.

Висновок.

На Закінчення треба Сказати, что, будучи складових частин фізічного виховання, виховання и Розвиток Рухів здібностей спріяє рішенню соціально обумовлених Завдання: всебічному и гармонійному розвитку особистості, досягнені вісокої стійкості організму до соціально-екологічнім Умова, підвіщенню адаптивних властівостей організму. Включаючісь в комплекс педагогічних вплівів, спрямованостей на Вдосконалення ФІЗИЧНОЇ природи підростаючого Покоління, виховання фізічніх якости спріяє розвітку ФІЗИЧНОЇ та розумової працездатності, більш повної реалізації творчих сил людини в інтересах Суспільства.
Спрямованість и Зміст виховання фізічніх якости регламентується соціальнімі принципами фізічного виховання. У ході історічного розвітку Суспільства віроблені принципи, что розкрівають основи практичної ДІЯЛЬНОСТІ з всебічному и гармонійному фізічному розвитку дітей
(Вибори складу ЗАСОБІВ, методів и форм організації педагогічних вплівів).

Список використаної літератури:

Бойко В.В. Цілеспрямований Розвиток Рухів здібностей людини. -
М.: Фізкультура и спорт, 1987. - 208 с.
Вайцеховской С.М. Книга тренера. - М.: Фізкультура и спорт, 1971. - 278 с.
Волков В.М. До проблеми розвітку Рухів здібностей / / Теорія і практика фізичної культури. - 1993. - № 5-6. - С.41.
Віготській Л.С. Зібрання творів: У 6-ти т. / Гол. ред. А.В. Запорожець. -
Т.3. Проблеми розвітку псіхікі / Під. ред. М. Матюшкина. - М.: Педагогіка,
1983. - 367 с.
Гужаловский А.А. Розвиток Рухів якости у школярів. - Мн.:
Народна асвета, 1978. - 88 с.
Зациорский В.М. ФІЗИЧНІ якості спортсмена. - М.: Фізкультура и спорт,
1970. - 200 с.
Коренберг В.Б. Основи якісного біомеханічного АНАЛІЗУ. - М.:
Фізкультура и спорт, 1979. - 146 с.
Коренберг В.Б. Проблема фізічніх та Рухів якости / / Теорія і практика фізичної культури. - 1996. - № 7. - С. 2-5.
Кузнєцова З.І. Критичні періоді розвітку Рухів якости школярів
/ / Фізична культура в школі. - 1975. - № 1. - С. 7-9.
Лях В.І. Рухові здібності / / Фізична культура в школі. - 1996. -
№ 2. - С.2.
Озолин Н.Г. Молодому колезі. - М.: Фізкультура и спорт, 1988. - 288 с.
Теорія і методика фізічного виховання: Учеб. для інстітутів фіз. культури / За заг. ред. Л.П. Матвєєва, А.Д. Новикова. - Т.1. Загальні Основи теорії и методики фізічного виховання. - М.: Фізкультура и спорт, 1976.
- 304 с.
Теорія і методика фізічного виховання: Учеб. для студентов фак. фіз. культури пед. інстітутів / Б.А. Ашмарин, Ю.В. Виноградов, З.Н. Вяткіна та ін: Під ред. Б.А. Ашмаріна. - М.: Просвещение, 1990. - 287 с.
Фізичне виховання учнів I-XI класів з спрямованостей РОЗВИТКУ Рухів здібностей / / Фізична культура в школі. - 1994. - № 1. -
С. 43.; № 2. - С. 32.; № 3. - С. 28.


Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Вплив фізічніх навантаженості на опорно-руховий апарат на прікладі плава ...
Соціальні та медичні заходь не дають очікуваного ЕФЕКТ в деле Збереження здоров'я людей. Тому в сучасности суспільстві у людей все больше вінікає потреба в розвітку своих фізічніх здібностей
Опорно-руховий апарат
Опорно-руховий апарат складають кісткі скелета з Суглобов, зв'язки и м'язи з сухожіллямі, Які поряд з Рухами Забезпечують опорну функцію організму. Кісткі и Суглобов беруть доля в Русі пасивно
Хвороби треба попереджаті
Хвороби - бич людства. Скільки сотень и тисяч жіттів смороду забирають передчасно. У скількох людей віднімають радість творчої праці. Боротьба з Хвороби веде медицина - одна з найгуманнішіх наук. Вона
Структурна асіметрія Мозку у музікантів
За нейрофізіологічнім Даними, центри, Відповідальні за мовні Функції, розташовані в корі лівої півкулі головного Мозку. Структури ж Мозку, Відповідальні за сприйняттів музики, досі були Невідомі.
Пам'ять и увага
Увага можна візначіті як псіхофізіологічній процес, стан, характерізує дінамічні Особливості пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ. Смороду віражаються в ее зосередженості на порівняно вузькій ділянці
Спеціфіка биологии людини
ВСТУП 2 СПЕЦІФІКА биологии ЛЮДИНИ 2 псіхофізіологічної організації індівідуумів 6 Соціальне У РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І ЙОГО ПСІХІКІ 8 ЛІТЕРАТУРА: 16 Вступ Проблема співвідношення СОЦІАЛЬНОГО та біологічного є Методологічною в розкрітті основним харчуванням індівідуального розвитку людини, необхідніх для розуміння загально закономірностей розвітку его псіхікі.
Навчання в процесі онтогенезу
Періодізація онтогенезу. Класифікація форм навчання.
Елементарна мислення тварин
Основні напрямки науки про поведінку тварин. Класіфікації основних форм поведінкі. Мислення людини: Визначення и Класифікація.
Порівняльна характеристика та морфофізіологічні основи мислення твар ...
«складаний навчання» и рівень розвітку тварин. Порівняльна характеристика уровня елементарної розумової ДІЯЛЬНОСТІ (Елементарна мислення) у тварин різніх таксономічних груп. Зіставлення здатності до екстраполяції и до навчання.
Основні Поняття про пам'ять
сприйняттів, пам'ять, мислення, уяву, як пізнавальні процеси входять як складових частин в будь-яку Людський діяльність и Забезпечує ту чі іншу ее Ефективність. Пізнавальні процеси дозволяю
Здоров'я СУЧАСНИХ підлітків
ВСТУП 5 РОЗДІЛ I. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, БАГАТОГРАННІСТЬ ФОРМ ЙОГО ПРОЯВИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 17 I.1
Загальна характеристика процеса научіння
научения у тварин - Готовність до переносу індівідуального досвіду з одних, уже колішніх СИТУАЦІЙ в нові, за рахунок чого досягається індивідуальне прістосування живих організмів до середовища проживання. У тварин нау
Біорітмі та їх Значення у навчанні для студентов
Останнім годиною в Нашій Країні и за кордоном проводяться Великі роботи з Дослідження біорітмів людини, їх взаємозв'язку Зі сном и неспання. Пошуки дослідніків спрямовані в основному на визначення в
Євгеніка: 100 років потому
"Чи правда, что євгеніка - це антінаукова концепція, якові Використовують у політічніх цілях різного роду реакційні елєменти? "" Може буті, євгеніка - це наука, ВАЖЛИВО в теоретичності и практичному відношенні? "
Нервово система
ДІЯЛЬНІСТЬ нервової системи лежить в Основі почуттів, навчання, пам'яті, мови и мислення - псіхічній процесів, помощью якіх людина НЕ Тільки пізнає Навколишнє середовище , альо и может активно ее Изменить.
ФІЗИЧНІ та Хімічні основи Явища спадковості
основному в Цій революції Було Розкриття молекулярних основ спадковості. Виявило, что порівняно Прості молекули кислот (ДНК) несуть у своїй структурі запис генетичної інформ
Походження и еволюція людини
Власна родовід всегда цікавіла людей больше, чем походження рослин и тварин. СПРОБА зрозуміті и пояснити, як вінікла людина, відображені у віруваннях, легендах, переказуют самих різніх племен
Вивчення ЕЛЕМЕНТІВ свідомості у тварин
Основні характеристики свідомості. Здатність до самоузнаванию у людіноподібніх мавп. Самоузнаваніе и Використання ІНФОРМАЦІЇ, отріманої помощью дзеркала, у тварин других відов.Способность тварин до ОЦІНКИ знань и намірів других особин.
Куріння
Небезпечна сигарета Чи не ВСІ ще СЬОГОДНІ усвідомлюють опастоность Такої шкідлівої превічкі, як куріння.
Людські раси, їх походження і Єдність
Цілі уроку: Формування знань про біологічні Особливості Людський рас, аналіз причин їх ВИНИКНЕННЯ, Формування Поняття про єдність походження и біологічної рівноцінності Людський рас.