загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по биологии » Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН"

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ


1. Клітинні мембрани побудовані з :

1) білків та вуглеводів;

2) ліпідів та білків;

3) нуклеїнових кислот та ліпідів.
2. У рості клітинної стінки бере участь:

1) апарат Гольджі;

2) ендоплазматичний ретикулум;

3) мікротрубочки.
3. Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних?

1) мітохондрії, хлоропласти, ядро;

2) ядро, рибосоми, апарат Гольджі;

3) ЕР, мікротрубочки, мітохондрії.
4. Рібосоми в клітині містяться:

1) вільно плавають у цитоплазмі;

2) у ядрі;

3) значна частина лежить в гранулярній ендоплазматичній сітці, а частина вільно плаває у цитоплазмі.
5. Функції апарату Гольджі полягають у:

1) хімічній модифікації речовин клітини;

2) упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів;

3) виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі клітинної стінки.
6. У яких з названих органел рослинної клітини накопичується крохмаль?

1) у хлоропластах і ядрі;

2) у хлоропластах і лейкопластах;

3) у вакуолях і мітохондріях.
7. З чого формуються пластиди?

1) з етілопластів;

2) пропластид;

3) амілопластів.
8. У яких структурних компонентах клітини має місце поглинання енергії квантів світла?

1) у рибосомах;

2) у хлоропластах;

3) у гіалоплазмі.
9. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься:

1) у лізосомах;

2) у мітохондріях;

3) у хлоропластах.
10. Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання?

1) ядро;

2) мітохондрії;

3) хлоропласти.
11. Чому мітохондрії вважають напівавтономними органоїдами клітини?

1) вони є енергетичними станціями клітини, в яких здійснюється синтез

АТФ;

2) вони утворені двома мембранами;

3) в них є власне білоксинтезуюча система.
12. Чим відділена цитоплазма рослинної клітини від оточуючого середовища?

1) плазмолемою;

2) тонопластом;

3) клітинною стінкою.
13. Яку функцію виконують рибосоми?

1) транспортну;

2) синтез білків;

3) синтез жирів.
14. Чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітини?

1) здійснюють синтез АТФ;

2) синтез білка;

3) розщеплення АТФ.
15. Які функції ядра?

1) участь в поділі клітини і фотосинтезі;

2) побудова клітинної стінки;

3) зберігання і передача спадкової інформації.
16. До групи органогенних хімічних елементів належать:

1) кисень, вуглець, водень, залізо;

2) вуглець, магній, кисень, йод;

3) водень, кисень, вуглець, азот.
17. Вміст мінеральних сполук у сухій масі рослин становить:

1) 50%;

2) 75%;

3) 5%.
18. Полісахаридами у рослин є:

1) глюкоза і фруктоза;

2) крохмаль, целюлоза, пектин;

3) цукроза і глікоген.
19. ДНК у рослинній клітині можна виявити у:

1) цитоплазмі і ядрі;

2) ядрі, хлоропластах, мітохондріях;

3) ЕР, апараті Гольджі, рибосомах.
20. Основними функціями цукрози є:

1) транспортна;

2) структурна;

3) запасаюча.
21. Пептидний зв'язок утворюється при взаємодії груп:

1) ОН і СООН ;

2) NH2 i OH ;

3) COOH i NH2 .
22. Каталітична функція притаманна таким групам органічних речовин:

1) нуклеїновим кислотам;

2) білкам;

3) фосфоліпідам.
23. В утворенні кутикули у рослин беруть участь:

1) целюлоза і суберин;

2) кутин і воск;

3) лігнін і крохмаль.
24. Які функції виконують ліпіди?

1) регуляторну, антибіотичну;

2) транспортну, каталітичну;

3) енергетичну, будівельну.
25. Які запасні речовини відкладаються на зиму у рослин?

1) білки;

2) вуглеводи;

3) жири.
26. Яке значення для рослин мають жири?

1) структура мембран;

2) джерело енергії;

3) терморегуляція.
27. Чим відрізняються ферменти від інших білків?

1) синтезуються на рибосомах;

2) є каталізаторами хімічних реакцій;

3) до їх складу входять метали, вітаміни.
28. В якій частині клітини міститься найбільша кількість вільної води?

1) в клітинній оболонці;

2) у вакуолі;

3) в цитоплазмі.

ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН


29. Плазмоліз - це:

1) відставання тонопласта від цитоплазми;

2) відставання цитоплазми від плазмалеми;

3) відставання протопласта від клітинної стінки?
30. Яка з функцій плазмалеми визначається її напівпроникністю?

1) поступання певних іонів і молекул деяких речовин;

2) поступання води;

3) поступання певних іонів молекул та води?
31. Які властивості мембран визначають її напівпроникність?

1) певна впорядкованість розміщення молекул;

2) висока загальна оводненість структури мембран;

3) наявність тимчасових чи постійних полярних пор.
32. Процес скорочення протопласту, якій не відділяється від клітинної стінки і тягне її за собою називається:

1) плазмоптиз;

2) циториз;

3) плазмоліз.
33. В якому випадку можна виявити осмотичний тиск розчину?

1) в системі: розчин - скло - розчинник;

2) в розчині сахарози в колбі;

3) в системі: вакуолярний сік - цитоплазма кореневого волоска - грунтовий розчин?
34. В клітинах яких рослин осмотичний тиск клітинного соку найбільший?

1) у степових рослин;

2) у гігрофітів;

3) у галофітів - рослин, які зростають на засолених грунтах?
35. В яких випадках величина осмотичної сили (S) зростає?

1) при підвищенні концентрації клітинного соку;

2) при перетворенні цукру в крохмаль;

3) при насиченні клітин водою?
36. Всмоктувальна сила S = P - T. Яке значення буде мати S при насиченні клітин водою?

1) S = P;

2) S = O;

3) S > O.
37. Як зміниться інтенсивність обміну речовин в клітині при зростанні частки зв'язаної води?

1) збільшиться;

2) знизиться;

3) залишиться без змін?
38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?

1) випадання дощу;

2) зниження температури повітря;

3) зменьшення вологості повітря?
39. Як змінюється осмотичний тиск у клітині, вміщеній у гіпертонічний розчин?

1) зростає;

2) спадає;

3) стає рівним 0.
40. В якому випадку тургорний тиск рівний 0?

1) у тургесцентній клітині;

2) при циторизі;

3) у плазмолізованій клітині?
41. Коли тургорний ( гідростатичний тиск має від'ємне значення?

1) при плазмолізі;

2) при плазмоптизі;

3) при циторизі?
42. Клітина знаходиться в стані повного насичення водою. Осмотичний тиск клітинного соку 0,8 МПа. Чому дорівнює всисна сила і тургорний тиск цієї клітини?

1) Т = 0,8 МПа; S = 0;

2) Т = 0; S = 0,8 МПа;

3) T = 0; S = 0?
43. Розчин з осмотичним тиском 0,8 та 1,0 МПа викликали плазмоліз клітини досліджува-ної тканини, а в розчинах, осмотичний тиск яких 0,4 та 0,6

МПа, плазмолізу не спостерігалось. Чому дорівнює осмотичний тиск клітинного соку?

1) 0,8 МПа;

2) 0,7 МПа;

3) 0,6 МПа?
44. Що відбудеться, якщо клітину в стані початкового плазмолізу з осмотичним тиском 2000 кПа помістити в розчин з осмотичним тиском 1200 кПа?

1) не зміниться;

2) ввійде в стан опуклого плазмолізу;

3) ввійде в тургорний стан?
45. В чому полягає різниця між проникнистю клітинної оболонки і плазмалеми?

1) клітинна оболонка проникна тільки для молекул розчиненої речовини, а плаз-малема - тільки для води;

2) клітинна оболонка проникна для води і розчиненої речовини, а плазмалема - тільки для води;

3) клітинна оболонка проникна тільки для води, а плазмалема - для молекул розчиненої речовини.
46. В яку сторону зміниться довжина кусочка рослинної тканини при зануренні її в розчин з осмотичним тиском 1 МПа, якщо відомо, що кусочок цієї ж тканини в розчині з осмотичним тиском 0,8 МПа не змінив своїх розмірів?

1) не зміниться;

2) збільшиться;

3) зменьшиться.
47. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні їх в

0,2М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4М залишились без змін? Дослід проводився при t0 = 220C:

1) 9,6 атм;

2) 4,8 атм;

3) 2,4 атм.
48. В розчині, з яким хімічним потенціалом,більш високий водний потенціал?

1) - 3000 кПа;

2) - 2000кПа;

3) - 1000 кПа.
49. Яку концентрацію має розчин сахарози, який створює осмотичний тиск 2,9 атм при температурі 170С ?

1) 13 М;

2) 0,12 М;

3) 1,4 М.
50. Розчин сахарози якої концентрації буде ізотонічним для клітини, що має величину осмотичного тиску 12,3 атм при температурі 270С ?

1) 0,5 М;

2) 1,0 М;

3) 1,5 М.
51. З розчину з якою концентрацією сіянці не будуть всмоктувати воду ( осмотичний тиск в кореневих волосках 0,5 МПа)?

1) 0,3 МПа;

2) 0,5 МПа;

3) 0,7 МПа.
52. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні в 0,3 М розчин сахарози

Страницы: 1 2 3 4 5 6
 
Подобные рефераты:
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Рослина в житті людини
Вступ........................................................................................................................3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять................................................................5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:.............................9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Вплив малих доз радiацii
Вступ.......................................1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень......................3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв......6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв........9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет....................13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини.........................17 2
Строение клетки и функции ее органоидов
|Главные органоиды |Строение |Функции | |Цитоплазма |Внутренняя полужидкая среда |1. Обеспечивает взаимодействие | | |мелкозернистой структуры. |ядра и органоидов. | | |Содержит ядро и органоиды. |
Различия между растительной и животной клеткой (11 класс) (Шпаргалка)
Отличительные признаки |Признаки |Растительная клетка |Животная клетка | |Пластиды |Хлоропласты, хромопласты,|Отсутствуют | | |лейкопласты | | | Способ |Автотрофный (фототрофный,|Гетеротрофный
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар