Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

розміри клітин збільшились, а в 0,4 М розчині залишились без змін?

1) 9,84 атм;

2) 19,68атм;

3) 7,38атм.
53. На якій фазі транспірації затрачається 95% поглинутої сонячної енергії:

1) при поширенні пари від поверхні листка в більш далекі шари атмосфери;

2) при дифузії пару з міжклітинників через продихові щілини;

3) при випаровуванні води з оболонки в міжклітинники.
54. Який тип руху продихів відноситься до гідропасивних?

1) закривання продихів в результаті механічного тиску сусідніх епідермальних клітин заповнених водою;

2) відкривання і закривання продихових щілин, залежне від зміни світла і темряви;

3) рух, обумовлений зміною вмісту води у самих замикаючих клітинах.
55. Інгібітор росту - абсцизова кислота - гальмує утворення ферментів, які гідролізують крохмаль, знижує вміст АТФ. Як зміниться стан продихів у рослин після оприскування їх розчином АБК:

1) відкриються;

2) закриються;

3) Залишаться без змін.
56. При утворенні органічної речовини масою 1г рослина в процесі транспірації випарила воду масою 730г. Яка одиниця транспірації відповідає цьому показнику:

1) транспіраційний коефіцієнт;

2) економність транспірації;

3) продуктивність транспірації.
57. Які клітини мають найменьший водний потенціал (( Н2О)?

1) паренхіми кори кореня;

2) клітини листка;

3) кореневі волоски.
58. Відносна транспірація - це:

1) кількість грамів води, витраченої на нагромадження сухої речовини;

2) кількість грамів випаруваної води за одиницю часу з одиниці випаровуючої поверхні;

3) відношення кількості води, випаруваної з поверхні листка, до кількості води, яка випарувалась з вільної водної поверхні тієї ж площі за той же час.
59. Гідростабільні види - це:

1) види, які здатні переносити різкі зміни вмісту води;

2) види, які при сильному зневодненні входять у стан анабіозу;

3) види з досконалою регуляцією транспірації, що приводитьдо незначних змін вмісту води.
60. в яку пору добі транспірація у сукулентів досягає максимуму:

1) вночі;

2) в полудень;

3) вранці.
61. Які органи рослин служать кінцевими двигунами водного току:

1) корінь, стебло;

2) стебло, листки;

3) корінь, листки.
62. Які особливості будови замикаючих клітин продиха визначають зміну поросвіту продихової щілини при зміні величини тургорного тиску:

1) наявність хлоропластів;

2) нерівномірна товщина клітинних стінок;

3) наявність центральної вакуолі.
63. Які фізіологічні процеси, що приводять до зміни тургорного тиску, відбуваються в замикаючих клітинах продихів під дією світла:

1) вихід іонів К+ із протопласта;

2) синтез крохмалю;

3) фотосинтетичне утворення моноцукрів.
64. Транспіраційний коефіцієнт дорівнює 250 мл/г. Яка продуктивність транспірації:

1) 250 г/л;

2) 0,4 г/л;

3) 4 г/л.
65. Гілка верби була зрізана з дерева, поставлена в банку з водою і закрита скляним ковпаком. Чи буде спостерігатись гутація у цієї гілки:

1) так;

2) ні;

3) залежно від температури води.
66. Яке явище можна спостерігати, якщо накрити рослину скляним ковпаком?

1) поступання води різко загальмується;

2) залишиться на попередньому рівні;

3) посилиться.
67. Відомо, що в період весняного сокоруху в пасоці деревних рослин міститься багато розчинних цукрів. Яке їх походження?

1) поглинаються коренями з грунту;

2) синтезуються в коренях;

3) утворюються при гідролізі полісахаридів, відкладених у корневій системі.
68. При визначенні продихової і кутикулярної транспірації в листку берези виявилось, що їх співвідношення становить приблизно 9:1. Що можна сказати про вік листка?

1) молодий;

2) старий;

3) середнього віку.
69. Рух води по клітинах кореня в радіальному напрямі обумовлений наявністю градієнта водного потенціалу. Які клітини мають найменьшу величину водного потенціалу:

1) корневі волоски;

2) клітини кори кореня;

3) клітини, що оточують судини.
70. Які з названих факторів послаблюють інтенсивність транспірації:

1) високий рівень оводненості тканин;

2) висока вологість повітря;

3) висока позитивна температура.
71. Які фактори свідчать про те, що "плач" рослин є результатом метаболічної діяльності коренів?

1) "плач" припиняється після поміщення кореневої системи в гіпертонічний розчин;

2) інтенсивність "плачу" гальмується низькою температурою;

3) "плач" припиняється після омертвління клітин кореня.
72. Яка рідина містить більше мінеральних речовин:

1) гута;

2) пасока;

3) ксилемний сік у листках.
73. Які з названих ознак справжніх ксерофітів (евксерофітів) дозволяють їм протистояти обезводненню:

1) висока ефективність роботи продихового апарату;

2) неглибока розгалужена коренева система;

3) сильно розвинена опушеність лисків.
74. Яка форма грунтової вологи є цілком недоступною для рослин:

1) гравітаційна;

2) гігроскопічна;

3) капілярна.
75. Що таке симпласт?

1) система міжклітинників;

2) капіляри в клітинних стінках і судини ксилеми;

3) сукупність протопластів клітин з'єднаних плазмодесмами.
76. За вегетаційний період рослина нагромадила 3,2 кг органічної речовини і випарувала 640 кг води. Визначити продуктивність транспірації:

1) 0,05;

2) 5,0;

3) 200.
77. Що обумовлює поглинання води коренями рослин при інтенсивній транспірації?

1) кореневий тиск;

2) різниця водного потенціалу;

3) сили когезії та адгезії.
78. Які форми ґрунтової води є доступними для рослин?

1) капілярна і гравітаційна;

2) гравітаційна і гігроскопічна;

3) плівкова і капілярна.
79. Які форми грунтової води утворюють "мертвий запас" вологи?

1) гравітаційна і плівкова;

2) гігроскопічна і плівкова;

3) капілярна і гравітаційна.
80. Маса листка в стані повного насичення була рівна 1,02г, а після втрати тургору зменьшилась до 0,9г. Визначити величину водного дефіциту клітин листка (в %), якщо відомо, що абсолютно суха маса цього листка 0,42г:

1) 5%;

2) 10%;

3) 20%.
81. Які властивості клітин перешкоджають розвитку водного дефіциту?

1) слабкий розвиток кутикули;

2) регулювання транспірації з допомогою продихів;

3) слабко розвинута коренева система;

4) опушення на епідермісі;

5) восковий наліт на листках.

ФОТОСИНТЕЗ


82. Якій процес відображає рівняння?

СO2+2RH2 сонячна енергія (СН2О)+2R+H2O

1) хемосинтез;

2) фоторедукцію;

3) фотосинтез.
83. Які ознаки руху характерні для хлоропластів при сильному освітленні?

1) розподіляються в цитоплазмі рівномірно;

2) розміщуються пепендикулярно до сонячних променів;

3) пересуваються до бічних стінок.
84. В якій частині хлоропласта локалізовані його пігментні системи?

1) в зовнішній мембрані;

2) в стромі;

3) в мембранах гран.
85. Яке біологічне значення системи внутрішніх мембран (ламел) хлоропласта?

1) служать опорною системою хлоропласта;

2) на них відбувається зв'язування і відновлення СО2;

3) забезпечують спряження послідовних реакцій фотосинтезу.
86. На якій фазі онтогенезу стає необхідним світло?

1) утворення ініціальної частки;

2) формування пропластиди - утворення вп'ячувань внутрішньої мембрани;

3) формування проламелярого тіла;

4) утворення ламел і тилакоїдів з поламелярного тіла.
87. Які ознаки будови хлоропластів підтверджують симбіотичну гіпотезу їх походження?

1) наявність високорозвинутої молекулярної системи;

2) наявність власної ДНК;

3) зв'язок внутришньої мембрани оболонки хлоропласта з мембранами тилакоїдів.
88. Яка речовина утворюється в результаті реакції хлорофілу з слабкою соляною истлотою?

1) фітол;

2) феофітин;

3) хлофілінова кислота.
89. Які фактори, виходячи із загального рівняння реакції фотосинтезу, повинні впливати на швидкість цього процесу:

1) мінеральне живлення і температура;

2) водопостачання, концентрація СО2 та інтенсивність світла;

3) спектральний склад світла, концентрація О2.
90. Яку емпіричну формулу має хлорофіл ??

COOCH3

1) C32H30ON4Mg <

COOC20H39

COOH

2) C32H30ON4Mg <

COOH

COOCH3

3) C32H30ON4H2 <

COOC20H39
91. Яка частина молекули хлорофілу є хромофорною - відповідальною за його зелене забарвлення?

1) атом магнію;

2) фітольний "хвіст";

3) порфіринове кільце, замкнуте через атоми азоту на атом магнію.
92. Які промені спектру поглинаються хлорофілом?

1) зелені і жовті;

2) оранжеві і фіолеові;

3) червоні і сині.
93. Які властивості хлорофілу зв'язані з наявністю радикалу спирту фітолу

С20Н39ОН?

1) визначає колір пігменту;

2) має здатність до вибіркового поглинання світла;

3) сприяє просторовій орієнтації молекул хлорофілу в мембрані хлоропласта.
94. Які промені світла поглинаються каротиноїдами?

1) жовті;

2) сині;

3) червоні.
95. Молекула хлорофілу до дії на неї квантів світла знаходиться в основному синглетному стані. Які ознаки характеризують його?

1) наявність на орбіталях парних електронів;

2) електрони розміщені на збуджених енергетичних рівнях;

3) спіни 2-х електронів, які знаходяться на одній орбіталі, мають однаковий знак.
96. Що відбувається з енергією, яка виділяється при переході електрона з другого синглентного стану (S2) на перший збуджений синглентний рівень

(S1)?

1) випромінюється у вигляді флуоресценції;

2) випромінюється у формі теплової енергії;

3) іде на проходження хімічних взаємодій.
97. В чому полягає суть ефекту підсилення Емерсона?

1) в процесі фотосинтезу бере участь одна фотосистема;

Страницы: 1 2 3 4 5 6
 
Подобные рефераты:
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Ароморфозы растений и животных (WinWord 98)
|Ароморфозы у животных |Ароморфозы у растений | |Одноклеточные с ядрами. |Бактерии | |Половое размножение - конъюгация. |Прокариоты. | |Многоклеточность. |ДНК сосредоточен в нуклеотиде. | |Лучев
Выделительная система
Гистология. Лекция №7 Выделительная система. Подразделяется на мочеобразующую ( почки) и мочевыводящие пути ( почечные чашечки, лоханки, мочеточники, мочевой пузырь, мочевыводящий канал). Функции по