Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

2) в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають світло з однаковою довжиною хвилі;

3) в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають світло з різною довжиною хвилі.
98. Які речовини утворяться в результаті взаємодії хлорофілу з лугом?

1) феофітин і вода;

2) хлорофілінова кислота і метанол;

3) лужна сіль хлорофілінової кислоти, фітол, метанол.
99. З допомогою якої реакції можна довести, що в молекулі хлорофілу міститься атом магнію?

1) з кислотою;

2) з лугом;

3) з спиртом.
100. До якого етапу світлової фази фотосинтезу відноситься транспорт електронів по електронно-транспортному ланцюгу?

1) до фотохімічного;

2) до фотофізичного.
101. Яким чином змінюється величина окисно-відновного потенціалу перносників фотосистем у напрямку руху збудженого електрону?

1) зростає;

2) лишається без змін;

3) падає.
102. Як використовується енергія електронів, які рухаються по системі переносників фотосистем?

1) іде на флуоресценцію;

2) розсіюється у вигляді тепла;

3) запасається клітиною у формі хімічної енергії.
103. Вкажить, які з перечисленних ознак характерні для нециклічного фотофосфорелювання:

1) електрон збудженої молекули хлорофілу повертається до неї;

2) виділяється О2 внаслідок фотолізу води;

3) не синтезується НАДФ?Н2.
104. Чи потрібна наявність СО2 в процесі утворення АТФ і НАДФ?Н2 в ході фотосинтезу?

1) так;

2) ні.
105. Яке походження О2 , який є одним з продуктів фотосинтезу?

1) виділяється при розкладі води;

2) виділяється при розкладі СО2 ;

3) утворюється при синтезі АТФ.
106. Які речовини утворюються в процесі фотосинтезу?

1) СО2 і Н2О;

2) глюкоза, АТФ і О2;

3) білки, РНК, ДНК.
107. Які з перечислених ознак характерні для темнових реакцій фотосинтезу?

1) для їх здійснення потрібна повна відсутність світла та наявність Н2О;

2) протікають швидше світлових і супроводжуються виділенням О2;

3) для їх протікання світло не обов'язкове, потрібен СО2.
108. Які зміни в к-ті рибульозодифосфату спостерігаються у темновій фазі фотосинтезу?

1) зростає;

2) спадає;

3) не змінюється.
109. Чому цикл Кальвіна називають С3-шляхом фотосинтезу?

1) в цикл вступають з молекули СО2;

2) в результаті одного обороту циклу утворюється 3 молекули глюкози;

3) першими стабільними продуктами циклу є трьохвуглецеві сполуки.
110. Вкажить, які ознаки характерні для С4-шляху фотосинтезу (цикл Хетча-

Слека-Карпілова):

1) карбоксилювання відбувається один раз в циклі;

2) продуктом карбоксилювання є чотиривуглецева сполука;

3) в результаті карбоксилювання утворюється тривувглецева сполука.
111. Якій перший вільний вуглевод утворюється при фоосинтезі?

1) глюкоза;

2) цукроза;

3) крохмаль.
112. Яку величину матиме фотосинтетичний коефіціент, коли продуктами фоосинтезу поряд з вуглеводами будуть і білки?

1) рівний одиниці;

2) більший одиниці;

3) меньший одиниці.
113. Інтенсивність фотосинтезу дорівнює 12 мг/дм2хгод. Скільки органічної речовини (в мг) синтезує за 20 хв. Рослина, листкова поверхня якої становить 1,5м2?

1) 200;

2) 600;

3) 1200.
114. У світлолюбної рослини відношення хлорофілу-? до хлорофілу-? становить

3,85. Яка величина цього показника у тіневитривалої рослини?

1) більша;

2) меньша;

3) така ж.
115. Рослини мають компенсаційну точку при наступних значеннях інтенсивності світла (в лк). Яка з цих рослин є найбільш світлолюбною?

1) 100;

2) 50;

3) 200.
116. Як змінюється величина компенсаційної точки при підвищенні температури?

1) зростає;

2) спадає;

3) лишається без змін.
117. Які фактори впливають на пересування речовин по флоемі?

1) зміна температури;

2) зміна вмісту АТФ;

3) умови мінерального живлення.
118. В яких клітинах флоеми спотерігається більш висока інтенсивність дихання?

1) в ситовидних клітинах;

2) в клітинах-супутниках;

3) в механічних елементах.
119. За яких умов процес фотосинтезу може проходити в темряві?

1) при наявності води і хлорофілу;

2) при наявності води і вуглекислого газу;

3) при наявності СО2, НАДФ?Н2 та АТФ.
120. Які організми називають автотрофами?

1) здатні самі засвоювати органічні речовини;

2) здатні до синтезу органічних речовин з неорганічних з використанням сонячної або хімічної енергії;

3) можуть їснувати тільки на світлі.
121. Заповніть пропуски в наведеномусумарному рівнянні реакції фоосинтезу:

6СО2 + ... С6Н12О6 + ...

1) 6О2; 6Н2О;

2) 2АТФ; 6О2;

3) 6Н2О; 6О2.
122. Під час якого етапу фотосинтезу відбуваються реакції фотофосфорилювання?

1) фотофізичного;

2) фотохімічного;

3) темнової фази.
123. Характерною властивістю темнової стадії фотосинтезу є:

1) перетворення енергії електронів на енергію хімічних зв'язків АТФ;

2) з СО2 і атома водню, зв'язаного переносниками, з участю АТФ, синтезується глюкоза;

3) перехід електронів атома Mg в молекулі хлорофілу на вищий енергетичний рівень.
124. На якому етапі фотосинтезу утворюється вільний кісень?

1) на фотофізичному етапі світлової стадії;

2) на фотохімічному етапі світлової стадії;

3) у темновій стадії.
125. Що таке грани?

1) комплекс рибосом і нуклеїнових кислот;

2) напіврідка речовина;

3) пакети плоских мішечків тілакоїдів.
126. Яке проміння сприяє найбільш інтенсивному фотосинтезу і нагромадженню сухої речовини?

1) синьо-фіолетове;

2) зелене;

3) червоне.
127. Що служить джерелом енергії при синтезі АТФ в хлоропластах?

1) світло;

2) тепло;

3) органічні сполуки.
128. Яка речовина є джерелом водню при фотосинтезі?

1) СН4;

2) Н2S;

3) H2O.
129. Чим фотосинтез у сукулентів відрізняється від фотосинтезу С3- і С4-рослин?

1) первинним акцептором СО2 є фосфоенолпіровіноградна кислота; процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз'єднані в часі;

2) первинним акцептором СО2 є рибульозодифосфат; реакція карбоксилювання іде один раз;

3) процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз'єднані в просторі; первинним акцептором СО2 є ФЕП.
130. Вкажіть елементи мінерального живлення , нестача яких викликає гальмування фотосинтезу:

1) K, P, Mn, Mg, N, Fe;

2) Co, Zn, B, S, Pb, Li;

3) Cu, I, Ba, Ca, Hg, Ag.
131. У рослин з яким шляхом фотосинтезу найбільш інтенсивний процес фотодихання?

1) С3-шлях;

2) С4-шлях;

3) САМ-метаболізм.
132. Яку хімічну формулу мають ксантофіли?

1) С40Н56О2;

2) С40Н56;

3) С20Н24О4.
133. При гідролізі якого пігмента утворюється вітамін А?

1) фікоеретрину;

2) ксантофілу;

3) каротину.
134. Яка властивість молекул каратиноїдів і хлорофілів є для них загальною, як для пігментів і визначає їх здатність поглинати кванти світла?

1) наявність металоорганічного зв'язку;

2) наявність пірольних кілець;

3) велика кількість подвійних співпряжених зв'зків у вуглецевому ланцюгу.
135. Чим відрізняється будова молекули хлорофілу ? від хлорофілу ??

1) у молекулі хлорофілу ? немає циклопентанового кільця;

2) у молекулі хлорофілу ? замість групи-СН3 наявна група СОН;

3) у молекулі хлорофілу ? відсутній фітольний хвіст.
136. На якому етапі біосинтезу хлорофілу необхідне світло?

1) протопорфірин > протохлорофілід;

2) протохлорофілід > хлорофілід;

3) хлорофілід > хлорофіл.
137. Промені з якою довжиною хвилі поглинають фікобіліни?

1) 482 і 452;

2) 660 і 429;

3) 495-565 і 550-615 нм.
138. Які промені видимої частини спектру проникають у товщу води на найбільшу глибину (500м)?

1) сині;

2) червоні;

3) жовті.
139. Що таке асиміляційне число?

1) це кількість СО2, що засвоюється на одиницю вмісту хлорофілу за одиницю часу;

2) це кількість хлорофілу на одиницю асимілюючої поверхні;

3) це відношення кількості хлорофілу до кількості синтезованої органічної речовини.
140. У яких рослин звичайно спотерігається листкова мозаїка?

1) у світлолюбних;

2) у тіневитривалих;

3) у тінелюбних.

ДИХАННЯ РОСЛИН


141. Дихотомічний шлях дихання складається з двох фаз. Чому перша з них називається анаеробною?

1) іде тільки при відсутності кисню;

2) частково інгібується киснем;

3) кисень не потрібний.
142. Яка з реакцій гліколізу пов'язана з утворенням АТФ?

1) глюкоза > глюкозо-6-фосфат;

2) глюкозо-6-фосфат > фруктозо-6-фосфат;

3) фруктозо-6-фосфат > фруктозо-1,6-дифосфат;

4) фруктозо-1,6-дифосфат > 3-фосфогліцеріновий альдегід;

5) 3-фосфогліцеріновий альдегід > 1,3-дифосфогліцерінова кислота;

6) 1,3-дифосфогліцерінова кислота > 3-фосфогліцерінова кислота.
143. Де протікають реакції гліколізу?

1) в цитоплазмі;

2) в мітохондріях;

3) в ядрі.
144. Для якої стадії анаеробної фази дихотомічного шляху окислення безпосередньо потрібен кисень?

1) окислювальне декарбоксилювання піровіноградної кислоти;

2) цикл Кребса;

3) електронно-транспортний ланцюг.
145. Вкажіть місця утворення АТФ при русі електрона по електронно-транспортному ланцюгу:

1) НАД > ФАД;

2) ФАД > убіхінон;

3) убіхінон > цитохром b;

4) цитохром b > цитохром с;

5) цитохром с > цитохром а;

6) цитохром а > цитохромоксидаза.
146. Які органічні речовини використовуються при диханні рослин у першу чергу?

1) жири;

2) білки;

3) вуглеводи.
147. За яких умов буде спостерігатись збільшення дихального

Страницы: 1 2 3 4 5 6
 
Подобные рефераты:
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Фотосинтез
Растения превращают солнечный свет в запасенную химическую энергию в два этапа: сначала они улавливают энергию солнечного света, а затем используют ее для связывания углерода с образованием органических молекул.
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Отличие животных и растений.
Отличие животных и растений. Наиболее существенное различие между животными и растениями состоит прежде всего в способе питания.