На главную » Рефераты по биологии » Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

коефіцієнта?

1) при поміщенні рослин в анаеробні умови;

2) при використанні як субстратів дихання білків;

3) при достатньому доступі кисню.
148. Яке значення буде мати дихальний коефіцієнт (ДК), коли субстратами дихання будуть вуглеводи?

1) ДК > 1;

2) ДК = 1;

3) ДК < 1.
149. Зелений листок при темературі 250С інтенсивно поглинав СО2, а при її підвищенні до 400С почав його виділяти. Яка причина цього явища?

1) інтенсивність фотосинтезу і дихання зрівноважується;

2) інтенсивність фотосинтезу зростає, а дихання послаблюється;

3) інтенсивність дихання посилюється, а фотосинтез послаблюється.
150. В чому виражається генетичний зв'язок дихання і дродіння?

1) етиловий спирт, який утворюється при бродінні, є проміжним продуктом дихання;

2) дихання і бродіння до утворення піровіноградної кислоти протікають однаково;

3) для проходження обох процесів потрібен кисень.
151. Яке явище спостерігається при ефекті Пастера - пригничення бродіння киснем?

1) зростає розпад глюкози;

2) послаблюється розпад глюкози;

3) інтенсивність розпаду глюкози не змінюється.
152. Яка фаза дихання протікає в гіалоплазмі клітин і яку частку всієї енергії дихання складає вихід АТФ цього процесу?

1) гліколіз, 4 молекули АТФ;

2) цикл Кребса, 2 молекули АТФ;

3) електронно-транспортний ланцюг, 32 молекули АТФ.
153. На якій з двох схем показаний ефект роз'єднання фосфорилювання і окислення в акті дихання?
|Дихання |Дихання |
|v???????????????????????????????v |v???????????????????????????????v |
|окислення |акумуляція енергії |окислення |виділення енергії |
| |окислення у формі | |окислення у вигляді |
| |АТФ | |тепла |
|а) |б) |

1) схема а;

2) схема б.
154. Яка речовина є кінцевим продуктом гліколізу:

1) глюкоза;

2) вуглекислий газ;

3) піровіноградна кислота.
155. Яке з рівнянь правильне для повного розщеплення глюкози?

1) С6Н12О6 + 38Н3РО4 + 38АДФ + 6О2 > 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ;

2) С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ > 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О;

3) С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О > 6СО2 + 6Н2О.
156. Чим відрізняється окислення органічних речовин в мітохондріях від горіння цих же речовин?

1) виділенням тепла;

2) утворенням СО2 і Н2О;

3) синтезом АТФ.
157. Скільки молекул СО2 виділяється у циклі Кребса при розщепленні однієї молекули піровіноградної кислоти?

1) одна;

2) дві;

3) три.
158. Скільки молекул АТФ синтезується при окисленні 1 молекули глюкози по пентозофосфатному шляху?

1) 37;

2) 54;

3) 2.
159. Де локалізовані ферменти циклу Кребса?

1) в цитоплазмі;

2) в зовнішній мембрані мітохондрій;

3) в матриксі мітохондрій.
160. Температурний оптимум для більшості видів рослин помірних широт знаходиться в межах:

1) 20-250С;

2) 35-400С;

3) 45-500С.
161. Яке співвідношення дихання і фотосинтезу у рослин, які перебувають у компенсаційній точці?

1) І.дих. = І.фот.;

2) І.дих. > I.фот.;

3) І.дих. < І.фот.
162. Яка кількість енергії акумульована в одному макроергічному зв'язку

АТФ?

1) 586,6 кДж;

2) 30,6 кДж;

3) 10,2 кДж.
163. Скільки молекул АТФ синтезується при розпаді 1 молекули глюкози шляхо бродіння?

1) 2;

2) 15;

3) 38.
164. Яка фаза дихотомічного шляху дихання і бродіння є спільною?

1) цикл Кребса;

2) електронно-транспортний ланцюг;

3) гліколіз.
165. Як зміниться інтенсивність дихання при зниженні вмісту кисню з 21% до

9%?

1) знизиться;

2) лишиться без змін;

3) підвищиться.
166. 2,4-динітрофенол стимулює інтенсивність дихання, але роз'єднує процес окислення і фосфорилювання. До чого приведе введення в середовище цієї речовини?

1) посилиться синтез АТФ;

2) не справить впливу;

3) АТФ синтезуватись не буде.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ


167. При відсутності якого елементу в грунті буде спостерігатись більш швидке пожовтіння молодих листків?

1) азоту;

2) магнію;

3) заліза.
168. Кількісне співвідношення іонів кальцію і калію регулює в'язкість цитоплазми. Переважання якого іону характерне для старіючих листків?

1) Са2+;

2) К+.
169. Чому при нестачі магнію в рослинах спостерігається різке зниження вмісту білків?

1) він входить до складу хлорофілу;

2) активує активність ферментів фосфатаз;

3) підтримує структуру рибосом, виключаючи асоціацію їх субодиниць.
170. Яка звластивостей калію безпосередньо пов'язана із зниженням вмісту

АТФ у клітинах при його нестачі?

1) знижує в'язкість цитоплазми;

2) сприяє підтриманню протонного градієнта на мембранах тілакоїдів;

3) бере участь в регуляції продихових рухів.
171. Який елемент, що входитьдо складу каталітичних центрів ферментів

(цитохромів, пероксидази, каталази), необхідний для утворення попередників хлорофілу?

1) магній;

2) фосфор;

3) залізо.
172. Препарат епідермісу луски цибулі був витриманий протягом певного часу в 0,7 М розчині солі. Викликаний розчином ввігнутий плазмоліз не переходив у опуклий. Який елемент входив до складу солі?

1) калій;

2) кальцій;

3) залізо.
173. Яка з функцій молібдену пов'язана з попередженням ослизнення клітинних стінок кореня?

1) активує ферментарні системи, які беруть участь у фіксації азоту;

2) посилює поступання в рослину кальцію;

3) забезпечує підтримання високого рівня аскорбінової кислоти.
174. Яка функція бору дозволяє пояснити відмирання апікальної меристеми пагонів і коренів при його нестачі?

1) утворення цукроборатів, які швидко пересуваються по рослині;

2) бере участь у синтезі лігніну;

3) прискорює процес амінування органічних кислот.
175. Яка з властивостей міді сприяє підвищенню інтенсивності фотосинтезу?

1) активує фермент нітратредуктазу;

2) входить до складу білка пластоціаніну;

3) входитьдо складу ферментів аскорбіноксилази, поліфенолксидази.
176. Кобальт входить до складу вітаміна В12, який необхідний для фіксації молекулярного азоту. Які з перечислених рослин більш чутливі до його нестачі?

1) буряк;

2) картопля;

3) вика.
177. Назвіть дві важливі органічні молекули, до складу яких входить азот:

1) вуглеводи і ліпіди;

2) білки, нуклеінові кислоти;

3) хлорофіл, крохмаль.
178. Назвіть зовнішні ознаки нестачи фосфору в живленні рослин:

1) листки набувають синьо-зеленого забарвлення часто з пурпуровим чи бронзовим відтінком;

2) відбувається хлороз листків;

3) загнивання і відмирання листків.
179. Які з перечислених солей є фізіологічно кислими?

1) (NH4)2SO4;

2) Ca(NO3)2;

3) NaNO3.
180. Які з перечислених солей є фізіологічно лужними?

1) (NH4)2SO4;

2) NH4NO3;

3) Ca(NO3)2.
181. При нестачі азоту спостерігається хлоротичне забарвлення листків. З нестачею яких речовин, що містять цей елемент, пов'язана така зміна?

1) порфірінів;

2) білків;

3) нуклеінових кислот.
182. Вкажить, які розчини відносять до зрівноважених:

1) розчин СаСl2 + КСl;

2) розчин СаСl2;

3) розчин КСl.
183. В яких листках швидше виявляються ознаки фосфороного голодування при нестачі фосфору в середовищі?

1) в молодих;

2) в листках середнього віку;

3) в старих.
184. Які хімічні елементи відносять до мікроелементів?

1) Mg, Cl, Ca, P, I;

2) Co, Cu, B, Mn, Zn;

3) Fe, S, Br, K, Au.
185. Якій процент від сухої маси становлять у рослині мікроелементи?

1) меньше 0,00001%;

2) від 0,01% до 0,00001%;

3) не меньше 0,01%.
186. Які амінокислоти при прямому амінуванні?

1) триптофан, метіонин, пролін;

2) глутамінова, апаргінова, аланін;

3) лейцин, тирозин, аргінін.
187. назвіть джерела азоту, які використовують вищі рослини:

1) вільний азот повітря і грунту;

2) мінеральні форми азоту;

3) органічні форми азоту.
188. Які речовини є амідами?

1) аспаргін, глутамін;

2) аміак, нітрати;

3) амінокислоти, білки.
189. Нітрати, поглинуті коренями вищих рослин, відновлюються до аміаку. В якій часттині рослин виявляється найменьша кількість нітратів?

1) в коренях;

2) в стеблах;

3) в листкових пластинках.
190. Які умови сприяють обміну іонів, адсорбованих на частках грунтовопоглинаючого комплексу, на іони, адсорбованих на поверхні клітин кореня?

1) іони в грунті містяться в незначній кількості, вміст води досить низький;

2) грунт багатий необхідними іонами, клітини кореня не насичені ними;

3) клітини кореня насичені цими іонами, в грунті їх незначна кількість.
191. Який вплив спричиняє процес обмінної адсорбціі на дифузію іонів з вільного простору у воду?

1) кількість дифундуючих іонів зменшиться;

2) не зміниться;

3) збільшиться.
192. Який вплив на поглинання іонів справляє їх швидке використання в метаболізмі?

1) прискорює;

2) не справляє впливу;

3) гальмує.

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН


193. Із перелічених явищ відмітьте ті, яки відносяться до категорії росту:

1) перехід рослин до цвітіння;

2) збільшення площі листка;

3) формування перших справжніх листків у прростка.
194. Який тип меристем визначає визначає ріст злаків, цибулі?

1) бічна;

2) вставна;

3) базальна.
195. Який тип меристем визначає ріст стебла злакових?

1) апікальні (верхівкові);

2) втавні;

3) базальні;

4) бічні.
196. Які з

Страницы: 1 2 3 4 5 6
 
Подобные рефераты:
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Рослина в житті людини
Вступ........................................................................................................................3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять................................................................5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:.............................9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Вплив малих доз радiацii
Вступ.......................................1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень......................3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв......6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв........9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет....................13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини.........................17 2
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Гликолиз и дыхание
В основе метаболизма животных и других организмов лежат химические процессы извлечения энергии, накопленной углеводами.
Метаболизм как основа жизнедеятельности клетки
Энергетический обмен в клетке. Синтез АТФ. Фотосинтез - превращение энергии света в энергию химических связей. Пластический обмен. Биосинтез белков. Синтез и РНК. ДНК - и РНК - белок. Синтез белковой цепи на рибосоме.