На главную » Рефераты по биологии » Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

перелічених особливостей характерні до ембріональної фази росту клітин?

1) наявність дрібних провакуолей та великої кількості вільних рибосом;

2) утворення вторинної клітинної оболонки і втрата здатності до поділу;

3) наявність великої центральної вакуолі, збільшення кількості мітохондрій.
197. Які явища характерні для фази росту клітин розтягненням?

1) поява зовнішніх і внутришніх специфічних особливостей будови клітин;

2) відкладання у клітинній оболонці кутину, пектину, лігніну, суберину;

3) злиття дрібних вакуолей з утворенням одної центральної вакуолі.
198. З чим пов'язане зростання всисної сили у фазі росту клітин розтягненням?

1) із зменьшенням осмотичного тиску в клітині;

2) із збільшенням осмотичного тиску в клітині;

3) із збільшенням тургорного тиску.
199. Які причини лежать в основі різкого послаблення темпів росту при нестачі води?

1) гальмується ембріональна фаза росту клітин і посилюється інтенсивність дихання;

2) гальмується фаза росту клітин розтягненням і зменьшується інтенсивність транспірації;

3) гальмується фаза диференціації і послаблюється інтенсивність фотосинтезу.
200. На полі пшениці можна знайти проростки, які не мають зеленого забарвлення. Як правильно їх називати?

1) альбіноси;

2) етільовані;

3) деетільовані.
201. Які ознаки характерні для етільованих проростків?

1) більш проста анатомічна будова, листки редуковані, інтенсивний ріст;

2) тканини стебла чітко диференційовані, листки добре розвинуті, ріст помірної інтенсивності;

3) стебла нормальні, ріст збалансований, листки зеленого кольору.
202. З перелічених ознак виберить крітерії розвитку рослин:

1) збільшення числа клітин, розмірів органів рослини;

2) заміна ювенільних листків справжніми і перехід до цвітіння;

3) збільшення числа мітохондрій, хлоропластів, рибосом та інших органоїдів.
203. Які промені особливо активні у формуванні анатомо-морфологічних особливостей проростків?

1) сині;

2) жовті;

3) червоні.
204. Який тип спокою характерний для бульб картоплі навесні?

1) глибокий;

2) вимушений;

3) фізіологічний.
205. Який з факторів найчастіше зменьшує врожай культурних рослин у південних областях України, де переважають найбільш плодючи грунти?

1) кисень;

2) елементи мінерального живлення;

3) вода;

4) світло.
206. Якій з абіотичних факторів має вирішальне значення для переходу рослин у стан спокою?

1) температура;

2) вологість;

3) тривалість дня.
207. Дайте визначення фотоперіодизму:

1) реакція рослин на зміну пори року;

2) реакція рослин на періодичну зміну дня і ночі;

3) реакція рослин на чергування протягом доби періоду світла і темноти певної тривалості.
208. Визначте поняття "біологічний годинник":

1) реакція організму на сезонні зміни температури;

2) реакція організму на чергування протягом доби періоду світла і темноти;

3) реакція організму на чергування сухих і вологих періодів року.
209. Які зрушення в регуляторній системі рослин обумовлюють незбалансований ріст етіольованих рослин?

1) відсутність інгібіторів росту;

2) стабільна кількість ауксинів;

3) стабільна кількість ауксинів при зменшенні кількості інгібіторів.
210. Які промені особливо активні для проростків, що виходять на поверхню

(сприяють росту листків, диференціації епідермісу та ін.)?

1) сині;

2) зелені;

3) червоні.
211. З яким пігментами рослин подібні за хімічною структурою фітохроми?

1) з хлоофілами;

2) з каротиноїдами;

3) з фікобілінами.
212. Які властивості характерні для фітохромів?

1) діють в порівняно високих концентраціях і регулюють ріст тих клітин, в яких утворились;

2) утворюються в певних органах рослин і справляють вплив у дуже низьких концентраціях;

3) синтезуються у всіх клітинах організму, викликаючи в них певний фізіологічний ефект.
213. Які з різноманітних процесів, що відбуваються при опаданні листя, контролюються етиленом?

1) руйнування хлорофілу;

2) розчинення стінок клітин відділяючого шару;

3) відтік поживних речовин.
214. В яких тканинах синтезуються ауксини?

1) в провідних;

2) в меристематичних;

3) в механічних.
215. Чим характеризуються ауксини?

1) це - похідні аденіну, синтезуються в коренях;

2) справляють вплив на фазу розтягнення, синтезуються з триптофану в верхівкових меристемах;

3) впливають на ембріональну фазу росту клітин, попередником є мевалонова кислота, синтезуюьтся у всіх тканинах.
216. Які ознаки характерні для гіберелінів?

1) гальмують біосинтез хлорофілу, синтезуються в апікальних меристемах;

2) посилюють ріст карликових рослин, попередником їх є мевалонова кислота;

3) затримують старіння листків, синтезуються в корені.
217. Які органи будуть формуватись при зменьшенні співвідношення ауксини/цитокініни?

1) корені;

2) пагони.
218. Коли відбувається нагромадження в рослинних тканинах інгібіторів росту?

1) після поміщення рослин в темряву;

2) при інтенсифікації ростових процесів;

3) перед вступом рослин у стан спокою.
219. Які ознаки характерні для глибокого спокою?

1) визначається комплексом несприятливих факторів зовнішнього середовища, при сприятливих умовах рослина преходить до вегетації;

2) залежить від внутрішніх причин, використання методів штучного виведення рослин із стану спокою ненфективне;

3) при створенні сприятливих умов рослина переходить до вегетації, ефективне застосування методів штучного виведення рослин із стану спокою.
220. Які причини визначають вимушений спокій у насіння?

1) недорозвинутий зародок і непроникність оболонки насіння для кисню;

2) наявність великої кількості інгібіторів росту при низькому вмісті ростових фітогормонів;

3) механічна перешкода зі сторони покривів насіння росту зародка і відсутність води.
221. В якому випадку насіння не здатне до проростання?

1) при наявності гіберелінів та відсутності цитокінінів і інгібіторів росту;

2) при наявності гіберелінів та цитокінінів і відсутності інгібіторів;

3) при наявності інгібіторів і відсутності гіберелінів і цинокінінів.
222. Які процеси спостерігаються у спочиваючих бруньках?

1) обмін речовин припиняється, дихання відсутнє, ростові речовини переважають над інгібіторами;

2) здійснюється процес диференціаціі, дихання інтенсивне, інгібітори відсутні;

3) інтенсивність обміну речовин сильно знижена, відбувається нагромадження попередників нуклеїнових кислот, інгібітори росту домінують над стимуляторами.
223. Як змінюються властивості цитоплазми при входженні рослин у стан спокою?

1) проникність збільшується, цитоплазма щільніше прилягає до клітинних оболонок;

2) в'язкість збільшується, цитоплазма відособлюється від оболонки клітини;

3) в'язкість зменьшується, проникність лишається незмінною, клітина тургесцентна.
224. До яких способів виведення рослин чи їх частин зі стану спокою відноситься скарифікація?

1) хімічних;

2) механічних;

3) температурних.
225. До яких способів виведення рослин із стану спокою відноситься стратифікація?

1) механічних;

2) фізичних;

3) хімічних.
226. Які умови протягом зими сприяють більш швидкому проходженню стану спокою?

1) більш високі температури і збільшення довжини світлового дня;

2) більш низькі температури і вкорочення довжини світлового дня;

3) більш високі температури і вкорочення довжини світлового дня.
227. Які явища спостерігаються при виході рослин із стану спокою?

1) дерепресія геному, збільшення вмісту стимуляторів росту, зниження в'язкості цитоплазми;

2) зменьшення інтенсивності дихання, збільшення вмісту інгібіторів, підвищення в'язкості цитоплазми;

3) зменьшення вмісту вмісту ростових речовин, репресія геному, відособлення протопласта від стінки.
228. До якої групи рослин відносяться багаторічники агава і бамбук?

1) полікарпічні;

2) монокарпічні.
229. Які з виділених М.Чайлахяном етапи розвитку насінних рослин здійснюються у полікарпічних видів багаторазово?

1) ембріональний;

2) молодості;

3) зрілості;

4) розмноження;

5) старості.
230. Які фактори зовнішнього середовища є основними при переході рослин до цвітіння?

1) мінеральне живлення і вміст СО2;

2) концентрація О2 і умови водопостачання;

3) температура і тривалість світлової частини доби.
231. До якої з перелічених груп належить озима пшениця?

1) не вимагає для переходу до цвітіння дії понижених температур;

2) не зацвітає без дії низькими температурами протягом певного часу;

3) прискорює розвиток при дії низькими температурами.
232. В якій частині рослини швидкість розвитку змінюється під впливом низьких температур?

1) корінь;

2) листки;

3) точки росту.
233. Які умови забезпечують успішне протікання яровизації?

1) достатня кількість вологи, значний запас вуглеводів;

2) нестача кисню, посуха;

3) нестача запасних вуглеводів, анаеробні умови.
234. Який орган рослини сприймає фотоперіодичний вплив?

1) стебло;

2) листки;

3) корені.
235. Листки топінамбура (рослина корткого дня) знаходились в умовах довгого дня, а інша частина рослини - короткого дня. Чи зацвіте рослина?

1) так;

2) ні.
236. Хризантеми зацвітають в середніх широтах лише восени. До якої групи вони належать?

1) довгоденні;

2) короткоденні;

3) нейтральні.
237. Що називається фотоперіодичною індукцією?

1) дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої цвітіння стає можливим при-будь якому фотоперіоді;

2) дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої цвітіння стає можливим лише при цьому фотоперіоді;

3) час від початку дії певним фотоперіодом до початку цвітіння рослин.
238. Які промені спектру найбільш активні при фотоперіодичній реакції?

1) синьо-фіолетові;

2) жовті;

3) червоні.
239. З яких компонентів

Страницы: 1 2 3 4 5 6
 
Подобные рефераты:
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Рослина в житті людини
Вступ........................................................................................................................3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять................................................................5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:.............................9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Вплив малих доз радiацii
Вступ.......................................1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень......................3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв......6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв........9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет....................13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини.........................17 2
ДНК и РНК
Особую роль играют исследования вопроса о переходе от неживого к живому. Данные исследований показывают, что переходные формы от неживого к живому имеют свойства и неживого, и живого (например вирусы), что еще
Отличие животных и растений.
Отличие животных и растений. Наиболее существенное различие между животными и растениями состоит прежде всего в способе питания.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар