На главную » Рефераты по биологии » Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

складається гіпотетичний гормон цвітіння флориген?

1) з гібереліну і ауксину;

2) з антезину і гібереліну;

3) з ауксину і цитокініну.
240. В якому випадку обробка рослин гібереліном приведе до їх зацвітання?

1) довгоденні рослини знаходяться в умовах короткого дня;

2) короткоденні рослини знаходяться в умовах довгого дня;

3) нейтральні рослини знаходяться в умовах короткого дня.
241. Яка із фаз є критичною для короткоденних рослин?

1) утворення квітконосного стебла;

2) формування квітки;

3) утворення генеративної бруньки.
242. В якому випадку в рослинах не відбувається утворення антезину?

1) короткоденна рослина знаходиться в умовах довгого дня;

2) довгоденна рослина знаходиться в умовах короткого дня;

3) нейтральна рослина знаходиться в умовах довгого дня.
243. Які явища спостерігаються , якщо короткоденну ослину протягом ночі піддати короткочасному освітленню?

1) фітохром буде знаходитись в формі Фr, почнеться синтез антезину;

2) Фgr перейде у Фr, рослина зацвіте;

3) Фr перейде у Фgr, рослина не зацвіте.
244. Відмітьте рухи рослин, які відносяться до настій:

1) закривання суцвіть кульбаби ввечері;

2) повертання суцвіть соняшника до сонця;

3) ріст кореня в напрямку дії сили тяжіння.
245. До якого типу рухів відноситься піднімання після полягання соломини пшениці?

1) гідротропізм;

2) геотропізм;

3) хемотропізм.
246. У якого проростка буде спостерігатись згин колеоптиля в напрямку освітлення?

1) проросток з видаленою верхівкою;

2) верхівка закрита світлонепроникним ковпачком;

3) проросток з верхівкою.
247. Чому горізонтальна орієнтація проростка квасолі приводить до згину кореня вниз, а не вверх?

1) на нижній стороні кореня концентрація ауксину меньша ніж на верхній;

2) на нижній стороні кореня нагромаджуються ауксини, надмірні концентрації яких пригничують ріст клітин;

3) на верхній стороні кореня концентрація ауксину меньша, ніж на нижній.
248. До якого типу належить рітмічний рух клітин тропічної рослини десмодіума?

1) сейсмонастії;

2) ніктінастії;

3) автонастії.
249. Які настичні рухи відносяться до тургорних?

1) відкривання квітів тютюну вночі;

2) захлопування листка венериної мухоловки після попадання на нього комахи;

3) рухи листків сором'язливої мімози при дотику до них.
250. Відмітьте особливості, характерні до тургорних рухів:

1) здійснюються рітмічно;

2) залежать від осмотичного тиску в клітинах;

3) залежать від вмісту фітогормонів.
251. Який тип таксису спостерігається в досліді, коли в краплині поживної суміші бактерії перемістилися до країв?

1) хемотаксис;

2) аеротаксис;

3) фототаксис.
252. Настичні рухи характерні для органів:

1) з двобічною симетрією;

2) з радіальною симетрією;

3) з дорзивентральною будовою.
253. Тропізми характерні для органів:

1) з радіальною симетрією;

2) з дорзивентральною будовою;

3) з двобічною симетрією.
254. Велика крива ростумає вигляд:

1) логаріфмічної кривої;

2) S-подібної кривої;

3) одновершинної кривої.
255. Який спосіб регенерації лежить в основі відновлення частин рослин при їх природному зношуванні?

1) фізіологічна регенерація;

2) травматична регенерація.
256. Поділ поляризованої меристематичної клітини на дві нерівні дочірні називається:

1) відновлюючим;

2) диференціюючим.
257. Реалізація в клітині саме тих потенцій (диференціація, функціональна активність), які відповідають оточуючим умовам, називається:

1) "ефектом маси";

2) "груповим ефектом";

3) "ефектом положення".

СТІЙКІСТЬ РОСЛИН


258. Які речовини, що виконуютьзахисну хімічну дію на цитоплазму, знаходяться в зимуючих органах рослин?

1) моноцукри і білки;

2) мінеральні солі і вода;

3) ліпіди і нуклеїнові кислоти.
259. Які ознаки характеризують холодостійкість?

1) здатність переносити низьки позитивні температури;

2) здатність переносити низьки від'ємні температури;

3) здатність переносити весь комплкс несприятливих умов перезимівлі.
260. Які причини загибелі теплолюбних рослин при низьких позитивних температурах?

1) порушення в їх водному балансі;

2) зменьшення в'язкості цитоплазми;

3) зміна процесів обміну речовин.
261. Які причини загибелі рослин пр инизьких від'ємних температурах?

1) від'ємні температури викликають коагуляцію білків цитоплазми;

2) замерзаючий клітинний сік розширюється в об'ємі і розриває судини і клітини рослин;

3) кристали льоду, що утворюються в міжклітиниках, викликають механічне пошкодження цитоплазми.
262. Вкажіть ознаки, характерні для першої фази загартування рослин до дії морозів:

1) залежить від змін фізіолого-біохімічних властивостей цитоплазми, її зневоднення;

2) відбувається при від'ємній температурі, світло не потрібне;

3) відбувається на світлі і пов'язана з нагромадженням цукрів.
263. Яке значення цукрів, які нагромаджуються в ході загартування рослин до дії морозів?

1) знижують температуру замерзання клітинного соку, попереджуючи льодоутворення;

2) приводять до інтенсифікації дихання;

3) збільшують кількість вільної води в клітині.
264. Які фізіолого-біохімічні ознаки перешкоджають загартуванню рослин до морозів?

1) закінчення росту;

2) вміст незначної кількості вільної води;

3) порушення відтоку поживних речовин з листків у корені.
265. Які умови зовнішнього середовища перешкоджають загартуванню рослин до морозів?

1) суха сонячна осінь;

2) літня посуха;

3) активне азотне живлення на початку осені.
266. Яка фізіологічна причина загибелі рослин від вимокання?

1) втрата великої кількості води;

2) отруєння етиловим спиртом, якій нагромаджується при бродінні;

3) вичерпання запасів вуглеводів внаслідок інтенсивного дихання.
267. Який з названих факторів відіграє основну роль в географічному поширенні виду?

1) мінімальна нічна температура;

2) середньорічна температура;

3) загальне число днів з від'ємною температурою.
268. Що білш небезпечно для рослин?

1) зимові морози;

2) весняні приморозки.
269. Який фізіологічний процес дає можливість рослині протистояти різким коливанням температури?

1) дихання;

2) транспірація;

3) фотосинтез.
270. Які ознаки відрізняють галофітів від глікофітів?

1) низька інтенсивність транспірації;

2) висока продуктивність;

3) інтенсивний ріст.
271. Які причини шкідливого впливу солей на рослину?

1) порушується структура клітинних органоїдів і цитоплазми;

2) змінюється енергетичний обмін;

3) низький водний потенціал грунтового розчину утруднює поступання води в рослину.
272. Які шляхи подолання низького водного потенціалу грунтового розчину засолених місць кореневими системами галофітів?

1) нагромадження в клітинах великої кількості солей;

2) нагромадження в клітинах осмотично активних продуктів фотосинтезу;

3) неосмотичне поступання води в клітини.
273. Які збудники хвороб рослин називають факультативними паразитами?

1) ведуть в основному паразитичний спосіб життя, рідше сапрофітний;

2) є переважно сапрофітами, але можуть вражати живі ослабленні рослини;

3) не можуть їснувати без рослини-господаря.
274. Токсини, які віділяються некротрофами, і вбивають тканини рослини називаються:

1) фітотоксинами;

2) вівотоксинами;

3) патотоксинами.
275. Здатність патогена вражати чи не вражати рослину називається:

1) патогенність;

2) вірулентність;

3) агресивність.
276. До конституційних механизмів захисту рослин належать:

1) нагромадження фітонцидів і фенолів, синтез фітоалексинів;

2) реакція надчутливості, посилення дихання;

3) особливості структури тканин, які створюють бар'єр для проникнення інфекції, створення в тканинах нестачі речовин, життєво важливих для паразита.
277. Низькомолекулярні антибіотичні речовини вищих рослин, які виникають у відповідь на контакт з фітопатогенами, називаються:

1) фітонциди;

2) фітоалексини;

3) феноли.
278. Що таке газочутливість?

1) швидкість і ступінь прояву паталогічних поцесів під впливом газів;

2) здатність рослин зберігати життєдіяльність при дії шкідливих газів;

3) нездатністьрослин функціонувати при дії газів.
279. По зменшенню токсичної дії на рослини гази можна розмістити у ряд:

1) F2> Cl2> SO2> NO> CO> CO2;

2) H2S> HCN> NH3> SO2> Cl2;

3) CO2> CO> NO> SO2> Cl2> F2.
280. Яка група рослин при сильному зневодненні не гине, а входить в стан анабіозу?

1) пойкілогідричні види;

2) гомойогідричні види;

3) гідратофіти.
281. Який спосіб захисту від нестачи вологи використовують ефемери?

1) попередження надлишкової втрати води;

2) перенесення висихання;

3) уникнення періоду посухи.
282. На які екологічні групи поділяються гомойогідричні рослини?

1) гідрофіти, мезофіти, ксерофіти;

2) сукуленти, несукулентні види, ефемери;

3) гідратофіти, наземні рослини.
283. Яка група галофітів не нагромаджує солей всередині тканин, а виводить їх з клітин за допомогою секреторних залоз?

1) евгалофіти;

2) криногалофіти;

3) глікогалофіти.
284. Вкажіть галофіти, у яких цитоплазма клітин кореня малопроникна для солей:

1) солерос, сведа;

2) кермек, тамарикс;

3) полин, кохія.

Страницы: 1 2 3 4 5 6
 
Подобные рефераты:
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Рослина в житті людини
Вступ........................................................................................................................3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять................................................................5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:.............................9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Вплив малих доз радiацii
Вступ.......................................1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень......................3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв......6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв........9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет....................13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини.........................17 2
Различия между растительной и животной клеткой (11 класс) (Шпаргалка)
Отличительные признаки |Признаки |Растительная клетка |Животная клетка | |Пластиды |Хлоропласты, хромопласты,|Отсутствуют | | |лейкопласты | | | Способ |Автотрофный (фототрофный,|Гетеротрофный
Клонирование
Человеку свойствен страх перед новым и неизведанным. Сейчас уже забыли, что в конце семидесятых мир всколыхнула гораздо более жаркая дискуссия о возможности клонирования людей, возникшая после успешного клонир

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар