Головна
Реферати » Реферати по біології » Здоров'я сучасних підлітків

Здоров'я сучасних підлітків

ВСТУП 5
ГЛАВА I. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, БАГАТОГРАННІСТЬ ФОРМ ЙОГО ПРОЯВИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ) 17
I.1. Фактори, що визначають здоров'я людини 19
I.2. Діагностика рівня здоров'я 20
I.3. Здоров'я, вік, працездатність 24
I.3.1. Динаміка розумової працездатності 25
I.3.2. Навчальне навантаження і працездатність 27
I.3.3. Педагогічні аспекти вивчення та нормування навчального навантаження 28
I.4. Типологія вищої нервової діяльності 31
I.4.1. Основні положення сучасного вчення про типи вищої нервової діяльності 33
I.4.2. Психолого-педагогічний аспект типологічних особливостей ВНД 35
I.4.3. Вікові особливості ВНД молодших школярів 38
ГЛАВА II. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 40
II.1. Характеристика контингенту обстежуваних і організація дослідження 40
II.2. Методи дослідження 40
II.2.1. Визначення рівня фізичного розвитку (антропометрія) 40
II.2.2. Оцінка стану постави в процесі розвитку дітей 41
II.2.3. Моніторинг рухового розвитку та рухової підготовленості учнів 42
II.2.4. Моніторинг функціонального стану організму 44
II.2.5. Принципи обчислення адаптаційного потенціалу системи кровообігу 45
II.2.6. Методика визначення адаптаційного потенціалу системи кровообігу 46
II.2.7. Оцінка шкільної мотивації учнів молодших класів 47
II.2.8. Визначення адаптоспособності і биоритмического стану 47
II.2.9. Методи статистичної обробки цифрового матеріалу 48
II.2.10. Коефіцієнт кореляції 49
ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 51
III.1. Фізичний розвиток учнів 51
III.1.2. Рухова підготовленість учнів 52
III.1.3.Оценка стану постави дітей 53
III.2. Функціональний стан кардіо-респіраторної системи 54
III.2.1. Адаптаційний потенціал (АП) системи кровообігу 55
III.3. Визначення шкільної мотивації 56
ГЛАВА IV. Здоров'язберігаючих технологій І СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ 57
IV.1. Уявлення про здоров'язберігаючих освітніх технологіях 57
IV.2. Принципи та відмінні особливості здоров'язберігаючих освітніх технологій 61
IV.3. Здоров'язберігаючих освітній простір школи 68
IV.4. Забезпечення гігієнічних умов освітнього процесу 79
IV.5. Здоров'язберігаючих організація навчального процесу 85
IV.5.1. Показники раціональної організації навчального процесу 85
IV.5.2 Раціональне розклад навчальних занять 85
IV.5.3. Рухова активність учнів 87
IV.5.4. Раціональна організація уроку 89
IV.5.5. Використання в освітніх установах технічних та аудіовізуальних засобів навчання 91
IV.5.6. Раціональна організація загального режиму дня школярів 92
IV.5.7. Вимоги до уроку з позицій здоров'язбереження 93
ВИСНОВОК 96
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 97
ДОДАТКИ 100


Скорочення, що часто зустрічаються в тексті:
АП - адаптаційний потенціал;
ВНД - вища нервова діяльність;
ВРИ - весоростових індекс;
ДАТ - діастолічний артеріальний тиск;
САТ - систолічний артеріальний тиск;
ССС - серцево-судинна система;
ЦНС - центральна нервова система;
ЧСС - частота серцевих скорочень;
ЗСЖ - здоровий спосіб життя;
ЗВТ - здоров'язберігаючих технологій;
МТ - маса тіла;
Р - зростання;
В - вік.

ВСТУП
Проблема збереження і цілеспрямованого формування здоров'я дітей, молоді в складних сучасних умовах розвитку Росії виключно значима і актуальна, оскільки пов'язана прямо з проблемою безпеки та незалежності. За останні роки в Росії відбулося значне якісне погіршення здоров'я школярів. За даними досліджень, лише 10% випускників шкіл можуть вважатися здоровими, 40% мають різну хронічну патологію. У кожного другого школяра виявлено поєднання декількох хронічних захворювань.
За період навчання в школі кількість дітей з порушеннями опорно-рухового апарату збільшується в 1,5 - 2 рази, нервовими хворобами - в 2 рази, з алергічними хворобами - в 3 рази, з короткозорістю - в 5 разів.
Особливо несприятлива ситуація зі здоров'ям учнів відзначається в школах нового типу (гімназії, коледжі, ліцеї, школи з поглибленим вивченням предметів та ін.), Навчальний процес в яких характеризується підвищеною інтенсивністю. До кінця року у гімназистів в 2 рази збільшується частота гіпертонічних реакцій, а загальне число несприятливих змін артеріального тиску досягає 90%, появи підвищеної невротизації відзначається у 55% ??-83% учнів шкіл нового типу.
Помітно зросла захворюваність підлітків: за результатами профілактичних оглядів різні захворювання реєструються у 94,5% підлітків. Поширеність захворювань, обмежуючих вибір професій, досягає 3%.

Обгрунтування проблеми та необхідності її розв'язання програмними
методами
1. В умовах соціально-економічної кризи проблеми дітей в Ставропольському краї, як і в Росії, залишаються гранично гострими, і їх невідкладне вирішення життєво необхідно. Як і раніше зберігаються несприятливі тенденції в демографічних процесах, стан здоров'я дітей.
Високою залишається малюкова смертність, зростають дитяча захворюваність і інвалідність. Серед причин, що сприяють виникненню інвалідності у дітей, основними є: погіршення екологічної обстановки, несприятливі умови праці жінок, відсутність умов і культури здорового способу життя в малозабезпечених і несприятливих сім'ях, високий рівень захворюваності батьків, особливо матерів.
Тому проблема охорони і зміцнення здоров'я дітей стоїть дуже гостро. Вихованці інтернатних установ на 1-2 роки відстають від паспортного віку. Їх захворюваність в 2 рази менше, ніж у дітей, які виховуються в сім'ї.
Загальна захворюваність дітей до 14 років за останні 5 років зросла майже на 10%.
Відзначено тенденцію до зростання числа захворювань нервової системи та органів чуття у дітей. Провідне місце в структурі захворюваності займають хвороби органів дихання (53,3%), нервової системи та органів чуття (10,8%), інфекційні та паразитарні хвороби (8,2%), травми та отруєння (6,2%), хвороби шкіри і підшкірної клітковини (5,0%).
При проведенні медичних оглядів дітей різного віку відзначається збільшення диспансерного контингенту дитячого населення.
Здоров'я школярів перебуває в прямій залежності від умов навчання, харчування, рухової активності, правильного чергування навантаження і відпочинку, умов сімейного виховання. При цьому величезне значення має облік поло-особистісних особливостей учнів і вихованців.
За період навчання в школі продовжує збільшуватися патологія зору.
У 1999 році зареєстрований 21721 дитина - інвалід до 15 років (20 307 - у 1996 році).
В даний час в краї налічується 13890 дітей, що відносяться до категорії осіб з проблемами в розвитку і потребують спеціальному (корекційному) утворенні, що відповідає їх особливим освітнім потребам.
Що відбуваються в суспільстві негативні соціально-економічні процеси особливо болісно позначаються на дітях. Постійно збільшується число дітей, позбавлених батьківського піклування.
Стан здоров'я дитячого населення краю викликає дуже серйозне побоювання фахівців. За статистичними даними, лише 20% дітей здорові. 80% - мають функціональні порушення і відхилення в стані здоров'я, високий відсоток хронічної патології. Більшість дітей 6-7 років не готові до навчання в школі.
Високим є відсоток юнаків призовного віку, які за медичними критеріями не готові до військової служби.
2. Здоров'я кожної людини визначається відношенням зовнішніх і внутрішніх впливів на його організм, з одного боку, і можливостями самого організму протистояти небажаним впливам, захищатися від них, по можливості підсилюючи впливу корисних для здоров'я чинників, з іншого боку. Ступінь успішності цієї діяльності - усунення шкідливих впливів (коректування навколишнього середовища) та підвищення стійкості до них (тренування, підвищення адаптаційних здібностей організму) - визначає напрямки зусиль щодо збереження та зміцнення здоров'я.
Розглядаючи чинники, що погано впливають на здоров'я (патогенні фактори), в аспекті охорони здоров'я учнів, необхідно розділити їх на 2 великі групи: фактори, безпосередньо пов'язані з освітнім процесом, освітніми установами (їх часто називають «внутрішньошкільних» ), і всі інші чинники, потенційно які надають вплив на здоров'я школярів.
Наведемо перелік кількох общепатогенних факторів, які завдають шкоди здоров'ю всіх громадян, у тому числі і здоров'ю школярів, на які вказують багато дослідників і практики.
1. Низький рівень мотивації на збереження і зміцнення індивідуального здоров'я. Зараз все частіше можна чути про відсутність культури здоров'я в Росії. Людина не прагне взяти на себе відповідальність за здоров'я. Народжуючись здоровим, самого здоров'я людина не відчуває до тих пір, поки не виникнуть серйозні ознаки його порушення. Тепер, відчувши хвороба і отримавши полегшення від лікаря, він все більше схиляється до переконання про залежність свого здоров'я саме від медицини. Тим більше, що такий підхід звільняє самої людини від необхідності «працювати над собою» , жити в постійному режимі обмежень і навантажень. Культурний ж людина, як зазначав И.И.Брехман, «не повинен допускати хвороби, особливо хронічні, так як в переважній кількості випадків вони є наслідком способу життя» . Дійсно, історично медицина склалася як наука, яка в якості головної мети декларувала збереження і зміцнення здоров'я, продовження життя людей, тоді як лікування хвороб складало її другу частину. За переказами, владики Давнього Сходу платили своїм лікарям лише за ті дні, коли вони, владики, були здорові. Ставлення до здоров'я принципово змінилося вже в рабовласницьких співтовариствах у міру майнового і соціального розшарування людей. При цьому рабовласники, вдаючись до надмірностей і комфорту, все в меншій мірі приділяли увагу своєму здоров'ю і все більше надіялися на лікування виникли його порушень, на

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29