Головна
Реферати » Реферати по біології » Здоров'я сучасних підлітків

Здоров'я сучасних підлітків

віковим і функціональним можливостям школярів
3.7. ступінь обмежень у свободі природних тілесних, емоційних і розумових проявів учнів на уроках (і взагалі під час перебування в школі)
3.8. особисті, психологічні особливості вчителя, його характеру, емоційних проявів
3.9. стан здоров'я вчителя, його спосіб життя і ставлення до свого здоров'я
3.10. обтяження вчителя власними проблемами, його здатність психоемоційного перемикання
3.11. ступінь педагогічної автономії і можливості інноваційної діяльності вчителя
3.12. професійна підготовленість вчителя з питань здоров'язберігаючих освітніх технологій.

Перелічені та інші аналогічні їм фактори - це поле нашої діяльності, ті напрямки, працюючи за якими можна і потрібно переломити тенденцію до зниження рівня здоров'я підростаючого покоління.

3. Діагностика стану учнів ГОУ СОШ №2 с. Лад-Балка виявила наступні результати: у 2001 році з 704 учнів 168 учнів складаються на диспансерному обліку, з них: у окуліста - 44 людини, у хірурга - 45 осіб; у ЛОР - лікаря - 3 людини, у педіатра - 30 осіб, у гастроентеролога - 32 людини, у ендокринолога - 4 людини, 5 осіб - інваліди дитинства.
Є діти - 12 осіб, у яких виявлено відразу кілька захворювань.
Найбільший відсоток захворювань у дітей від загальної кількості учнів припадає на:
а) шлунково-кишковий тракт - 4,9%;
Б) органи зору - 4,3%;
В) опорно-руховий апарат - 3%.
Зростання захворюваності дітей спостерігаються по віку:
- 1-4 класи - 21%
-5-9 класи - 54, 2%
- 10-11класси - 24,6%
Обтяжливість хронічними захворюваннями, звичайно ж позначається на рівні працездатності протягом як навчального дня, так і навчального року, при цьому спостерігається погіршення функцій вегетативної нервової системи (головні болі, біль в області серця, нудота, млявість, неуважність, висока стомлюваність). Таким чином, проблема організації допомоги дитині у збереженні, зміцненні і формуванні здоров'я вельми актуальна.
Головною метою проведеного нами дослідження на базі ГОУ Ладбалковской середньої загальноосвітньої школи №2 було: на основі вивчення закономірностей вплив сучасної школи на здоров'я дітей розробити систему збереження та формування здоров'я учнів через особистісно-орієнтований підхід до оздоровлення, освіті та вихованню дітей.
Поставлені такі завдання для досягнення головної мети:
1. Вивчити, проаналізувати, узагальнити сучасні теоретичні, методичні підходи до формування здоров'я учнів у педагогічному процесі і в повсякденному житті.
2. Вивчити вплив здоров'язберігаючих технологій професора В.Ф.Базарного на здоров'я учнів.
3. Впровадити в практику роботи школи Програму школи по здоров'язберігаючих технологій в освітньому процесі «Здоров'я - основа розвитку особистості» .
4. Розробити і реалізувати:
* Методичні рекомендації по збереженню, зміцненню, формуванню здоров'я та здорового способу життя учнів та педагогічного колективу через навчально-виховний процес;
* Методичні рекомендації з реалізації особистісно - орієнтованого підходу до навчання, виховання, оздоровлення та розвитку дітей на основі моніторингу та якості і рухової підготовленості учнів;
5. На основі даних комплексного моніторингу здоров'я і успішності створити банк даних по школі.
6. Організувати обговорення одержуваних в ході дослідження результатів в педколективі школи, в індивідуальних співбесідах з учнями та їх батьками, а також проведення батьківських зборів з метою аналізу структури здоров'я класу, виявлення причин зниження його рівня і вироблення спільних програм відповідних дій по їх усуненню.
Хід природного експерименту передбачений з перших класів школи. Це не випадково. Саме школа з першого класу повинна сприяти вихованню у дітей звичок, а потім і потреб до здорового способу життя, формуванню навичок прийняття самостійних рішень щодо підтримки і зміцнення свого здоров'я.
Об'єктом дослідження є процес формування здоров'я учнів через особистісно - орієнтований підхід до оздоровлення, освіти і виховання учнів.
Предметом дослідження є особливості організації учебновоспітательного процесу по здоров'язберігаючих технологій професора В.Ф.Базарного; особливості освітнього середовища, умов, що сприяють збереженню та формуванню здоров'я дітей.

Робоча гіпотеза
Якщо значні втрати здоров'я дітей та підлітків пов'язані з навчанням в школі, то впровадження особистісно - орієнтованого підходу до оздоровлення, освіти і виховання учнів дозволить зберегти і підвищити рівень здоров'я і загальної культури школярів. Ці результати будуть сприяти вихованню у дитини потреби бути здоровим, навчити його цьому, організувати допомогу в збереженні і формуванні здоров'я. Випускник школи повинен бути особистістю духовно, фізично і соціально здорової, здатної управляти своїм здоров'ям і формувати його.


ГЛАВА I. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, БАГАТОГРАННІСТЬ ФОРМ ЙОГО ПРОЯВИ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Поняття «Здоров'я людини» , на перший погляд, видається простим і ясним. Здорова людина взагалі не замислюється над сенсом цього стану. Не випадково Ф.Енгельс в свій час зробив дуже просте визначення здоров'я: «Здоров'я - це те, про що ми згадуємо, коли його немає» .
Насправді - це одна з найважливіших категорій людського буття. Відомий вітчизняний патофізіолог академік І. В. Давидовський писав, що встановити чітку грань між здоров'ям і хворобою неможливо. Тому при медичних висновках самим розхожим визначенням є «практично здоровий» .
Здоров'я та хвороба людини представляють собою похідні навколишнього середовища. Здоров'я не можна розглядати як щось незалежне, автономне. Воно є результатом соціальних та природних факторів, наслідком заломлення навколишнього середовища в біологічному субстраті організму.
Для наукових розробок та практичного використання ця категорія (здоров'я) повинна мати більш чітке визначення. І таких визначень запропоновано багато.
Е.Гольдсміт (1980р.): «Здоров'я - такий стан, який дає можливість зберігати здоров'я, тобто довгостроково зберігати здатність до відновлення після хімічних, фізичних, інфекційних, психологічних і соціальних впливів » .
И.И.Брехман (1990р.): «Здоров'я - здатність зберігати, відповідно до віку, стійкість в умовах різких змін кількісних і якісних параметрів триєдиного потоку - сенсорної, вербальної і структурної інформації» .
А.Я.Іванюшкін (1982р.) Пропонує три рівня ціннісного сенсу «здоров'я» та «хвороби» :
1) біологічний - початкове здоров'я - це:
* досконалість саморегуляції організму;
* Гармонія фізіологічних процесів;
* Максимум адаптації, як слідство.
2) соціальний - це:
* міра соціальної активності;
* Діяльне ставлення до світу.
3) особистісний, психологічний - здоров'я є не відсутність хвороби, а швидше заперечення її в сенсі подолання, т.к. здоров'я - не тільки стан організму, але і «стратегія життя людини» .
І, нарешті, визначення всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): «Здоров'я - це повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя, а не тільки відсутність хвороби, тобто це фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, доброзичливі стосунки з людьми, природою і самим собою » .
Підсумовуючи, слід зазначити зовсім зрозумілі речі: здоров'я людини - одна з передумов щастя та його повноцінного життя. Не випадково на запитання про те, що є більш цінним для людини - багатство чи слава, один із стародавніх філософів відповів: «Ні багатство, ні слава ще не роблять людину щасливою. Здоровий жебрак щасливіший багатого короля » .
Що стосується взаємин двох станів - здоров'я і хвороби, то слід зазначити, що здоров'я це закономірність, природна заданість. Людина народжується здоровою в результаті генетичної запрограмованості. Хвороба ж - це частковість, порушення закономірності, природної гармонії. Початкове природна властивість всього живого на планеті Земля (генетична запрограмованість здоров'я) не слід плутати з порушеннями в генетичному коді, пов'язаними з штучним впливом антропогенних, що володіють мутагенною дією, вражаючим структуру ДНК (носія спадковості) навіть за умови, що Природа сховала цей апарат в саму глибину (ядро) клітини. За минулі десятиліття, через які пройшли 44000 поколінь предків людини (з них 16 000 поколінь людей - «Homo Sapiens» ) спадковий код людини не постраждав так значно, як це сталося за один XX століття. Не випадково експерти ВООЗ проголосили екологічне неблагополуччя (денатурація Біосфери) другою проблемою Землі після ядерної війни: і те, і інше може привести до загибелі всього живого на Землі - різниця тільки в часі.
Слід зазначити, що і здорова людина не може пристосуватися до змін середовища існування, незважаючи на 8 - 10-ти кратний запас міцності його пристосувальних (адаптаційних) механізмів. Адаптація має свої межі. Мабуть, цим можна пояснити той факт, що у сучасної людини відбулося порушення заданої природної стійкості (споконвічного здоров'я) і він став виробляти на світ хворих або навіть потворних дітей. Не випадково також, що більша половина людей знаходиться в так званому «третьому стані» ,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29