Реферати » Реферати по біології » фіторазнообразія сіяного луки

фіторазнообразія сіяного луки

Asteraceae-Taraxacum officinale.

Решта сімейства були представлені в травостої луки одним двома видами. Видовий склад польдера представлений в додатку I.

Таким чином, визначальний вплив на формування різноманітного видового складу сіяного луки в умовах польдера надають сімейства
Poaceae, Fabaceae.

4.1.2. Е К О Л О Г І Ч Е С К И Й С О С Т А В

Р А С Т Е Н И Й С Е Я Н О Г О Л У Г А

Особливу увагу при вивченні рослинних угруповань приділялася екологічному аналізу видового складу травостоїв, так як це дозволяє оцінити екологічну ситуацію місцеперебування рослин, її відносну варіабельність і вплив на фіторазнообразія. В ході багаторічних досліджень лучно-болотних

фітоценозів Полісся / 13,35,61 / було відзначено, що при середньому рівні багатства грунтів природних сіножатей в травостої спостерігається переважання рослин мезотроф / 35,38,39 /. Дослідження з екологічного складом польдера представлені в таблицях 2 і 3

Таблиця 2

Групи рослин по відношенню

до багатства грунту


| Назва групи | Кількість видів |
| | число |% |
| Евтрофи | 18 | 32.4 |
| мезотроф | 31 | 54.0 |
| Оліготрофи | 7 | 13.6 |
| Усього | 56 | 100 |

Як випливає з таблиці, в травостої сіяного луки в умовах польдера по відношенню до трофности грунту відзначено значне переважання рослин групи мезотроф. Менш численна за кількістю представлених видів була група рослин евтрофов. Невеликий вміст в травостої луки рослин групи оліготрофов вказує на незначне збіднення грунту польдера. Переважання в травостої сіяного луки групи рослин мезотроф зі значною участю групи евтрофов свідчить про середній рівень багатства грунту польдера / рис. 1 /.

В цілому, під впливом більш-менш інтенсивного осушення земель, що проводилося протягом декількох років, в лучно-болотних фітоценозах відбуваються зміни в бік мезофітізаціі їх видового складу.
Зростає велика кількість мезофітних видів злаків і різнотрав'я / 30,35,47 /.

Дані по відношенню видів рослин до вологості грунту представлені в таблиці 3

Таблиця 3

Групи рослин по відношенню

до вологості грунту


| Назва групи | Кількість видів |
| | число |% |
| ксеромезофітів | 10 | 18.2 |
| Мезофіти | 30 | 53.0 |
| гігромезофітов | 12 | 21.6 |
| Мезогігрофіти | 3 | 5.4 |
| Оксіломезофіти | 1 | 1.8 |
| Усього | 56 | 100 |

Як випливає з таблиці, в травостое сіяного луки по відношенню до вологості грунту в умовах польдера переважають рослини групи мезофітов.
Менш численними по представлених видам були групи рослин ксеромезофітів і гігромезофітов .Прімесі інших екологічних груп свідчать про варіабельності умов зволоження грунту як у бік зниження так і підвищення /ріс.1/.

Переважання в травостої сіяного луки рослин групи мезофітов свідчить про середній рівень вологості грунту польдера, що створює сприятливі умови для проростання рослин місць середнього зволоження.
Види рослин по екологічним групам представлені в додатку II.

4.1.3. Б І О Л О Г О М О Р Ф О Л О Г І Ч Е С К И Й

З Про З Т А В Р А С Т Е Н И Й

С Е Я Н О Г О Л У Г А

Біологічні особливості рослин мають велике значення і на них звертається велика увага при вивченні лугових співтовариств / 8,32 /.
Аналіз біологічних груп рослин дозволяє більш вдало підбирати склад травосумішей по способам і типам розвитку. Це знаходить своє застосування в розробці шляхів використання сіяних луків / 13,21,45,64 /.

Аналізуючи видовий склад сіяного луки польдера по Раункиеру / 47 / в травостої луки було відмічено декілька груп рослин, представлених у таблиці 4

Таблиця 4

Група рослин по Раункиеру


| Назва групи | Кількість видів |
| | число |% |
| Хамефіти | 2 | 3.6 |
| Гемікріптофіти | 38 | 67.6 |
| геофіти | 4 | 7.2 |
| Терофіти | 12 | 21.6 |
| Усього | 56 | 100 |

Як випливає з таблиці, більшість рослин становлять групу гемикриптофитов Менш численна група терофітов. Переважання групи гемикриптофитов є загальною ознакою для лугових співтовариств .Однако значну участь в травостої рослин групи терофітов свідчить про поступове зосореніі польдера несіяними видами трав, що можна розглядати як деградацію сіяного луки /ріс.1/.

Переважання в посівах багаторічних трав / 21,27,45 / є характерним для лугових співтовариств.

Дані за тривалістю життя рослин сіяного луки представлені в таблиці 5

Таблиця 5

Групи рослин за тривалістю життя

| Назва групи | Кількість видів |
| | число |% |
| Багаторічні | 41 | 73.0 |
| Дворічні | 1 | 1.8 |
| Однорічні | 14 | 25.2 |
| Усього | 56 | 100 |

Як випливає з таблиці, в травостої сіяного луки переважають багаторічні трави, що сприяє збільшенню продуктивності луки, так як багаторічні трави мають неограниченностью кущіння з вегетативним поновленням. Це створює умови для максимального використання травостою та отримання кількох укосів з однієї території сіяного луки .Однако присутність в травостої луки однорічних видів рослин вказує на засміченість сіяного луки, так як вони з'являються в травостої при порушенні цілісності дернини і частіше є наслідком антропогенного впливу на сіяний луг /ріс.1/.

Важливе значення для сінокосів має пік цвітіння травостою. Цей фактор впливає на вибір способів і термінів сінокосіння / 11,43 /.

В травосмеси для більш раціонального використання сенокосной зрілості рослин луки рекомендовано включати види з подібними по часу термінами цвітіння / 47,59 /.

Дані за термінами цвітіння рослин сіяного луки представлені в таблиці
6.

Таблиця 6

Групи рослин за термінами цвітіння


| Назва групи | Кількість видів |
| | число |% |
| Раннелетнецветущіе | 8 | 14.4 |
| летнецветущіх | 43 | 76.6 |
| Позднелетнецветущіе | 5 | 9 |
| Усього | 56 | 100 |

Як випливає з таблиці, більшість представлених в травостої польдера видів рослин є летнецветущіх, що сприяє рівномірному дозріванню травостою і дозволяє багаторазово використовувати його як культурний сінокіс.
Незначні включення в травостої раннелетнецветущіх і позднелетнецветущіх видів не надають вирішального впливу на терміни сенокосной зрілості сіяного луки в цілому, так як пік цвітіння припадає саме на летнецветущіх види рослин /ріс.1/.

Рослини Білоруського Полісся можна диференціювати по належності до типам рослинного покриву /47/.Ето дозволяє з'ясовувати фактори, що впливають на подальший розвиток природних сіножатей і сіяних луків / 63 /.

Дані про приуроченности рослин польдера до типів рослинного покриву представлені в таблиці 7

Таблиця 7

Групи рослин

по приуроченості до типам рослинного покриву


| Назва групи | Кількість видів |
| | Число |% |
| Лугові | 34 | 60.4 |
| Лісові | 5 | 9 |
| Болотні | 3 | 5.4 |
| Бур'янисті | 14 | 25.2 |
| Усього | 56 | 100 |

Як випливає з таблиці, в травостої сіяного луки більшість видів рослин належить до луговому типом рослинності .Дані види є домінуючими в луговому фитоценозе .По кількістю видів так само численною є група бур'янів, наявність якої свідчить про антропогенний вплив на сіяний луг .Они є баластними і не надають визначального впливу на якості польдера.
Групи рослин лісового та болотного типів рослинності роблять свій вплив на якість травостою через запровадження відповідних видів рослин, але не є визначальними /ріс.1/.

Аналіз морфологічних особливостей рослин лугових співтовариств дозволяє робити висновки про структуру субстрату луки / 28,47 /. Так кістекорневие і сланкі типи кореневих систем рослин характеризують щільні погано аеровані грунту лугів .А кореневищні і стержнекорневие типи систем характерні для рослинних угруповань з пухкими, добре аерувати грунтами / 23,47 / .Ізученіе даного аспекту дозволяє з'ясувати - наскільки придатна грунт польдера для засіву бобово - злакової травосуміші і її подальший розвиток в даних умовах.

Аналізуючи морфологічні особливості рослин луки і їх здатності до вегетативного розмноження і розселення / 31,44 /, раніше були відзначені екобіоморф дліннокорневіщних рослин помірного зволоження і сухих місць проживання, короткостержнекорневих і короткокорневіщноє рослин, що складають більшість в травостоях .

Дані по морфологічних особливостей рослин сіяного луки представлені в таблиці 8

Таблиця 8

Групи рослин

за типами кореневих систем


| Назва групи | Кількість видів |
| | число |% |
| 1 | 2 | 3 |
| дліннокорневіщноє | 11 | 20.0 |
| Корнеотприсковие | 1 | 1.8 |

Окончаніеніе таблиці 8

| 1 | 2 | 3 |
| пухкокущова | 2 | 3.6 |
| Корневіщно-| 2 | 3.6 |
| рихлокустовие | | |
| Кістекорневие | 1 | 1.8 |
| Кореневищні | 3 | 5.4 |
| короткокорневіщноє | 12 | 21.6 |
| Длінностержнекорневие | 7 | 12.6 |
| Короткостержнекорневие | 13 | 22.4 |
| Сланкі | 4 | 7.2 |
| Усього | 56 | 100 |

Як видно з таблиці, для більшості видів рослин польдера характерні кореневі системи типу короткостержнекорневой і короткокорневіщноє. Також у багатьох видів представлені длінностержнекорневая і дліннокорневіщноє типи кореневих систем. Переважання в польдері рослин з даними типами кореневих систем свідчить про те, що грунт об'єкта дослідження пухка і добре аерована .Дані грунтово - грунтові умови сприятливі для росту і розвитку лугових трав, що підкреслюється різноманітним видовим складом польдера /ріс.1/.

4.1.4. Х Про З Я Й С Т У Е Н Н О - Б Про Т А Н І Ч Е С К И Й

З Про З Т А В Р А С Т Е Н И Й С Е Я Н

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8