Реферати » Реферати з біології» фіторазнообразія сіяного луки

фіторазнообразія сіяного луки

можуть піти під зиму незміцнілими.

Для підтримки високої врожайності сіножатей необхідне введення сенокосооборота. Чергування ранніх і пізніх строків збирання трав під час плодоношення проводиться з метою обсіменіння цінних лугових трав при дотриманні заходів догляду за лугами / 43 /.

Розробка і проведення комплексів заходів щодо раціонального використання, збереження та поліпшення луків заплав дозволить підвищити їх продуктивність і якість як кормових угідь. Заходи з охорони заплавних лугів дозволять зберегти корисні, рідкісні та лікарські види рослин, вберегти від зникнення і деградації цінні для майбутніх поколінь рослинні співтовариства як екологічний, генетичний і ценотичний луговий фонд нашої країни.

В И В О Д И

На підставі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:
 1.При вивченні травостою сіяного луки польдера & quot; Покалюбичи & quot; зареєстровано 56 видів судинних рослин, що належать до 44 родів і 18 сімейств.
 2.В травостое сіяного луки польдера & quot; Покалюбичи & quot; відзначено різноманіття екобіоморфов.Среді них переважали: екобіоморф мезотрофних мезофітов, летнецветущіх видів лугового типу рослинності, екобіоморф гемикриптофитов, екобіоморф короткостержнекорневих, короткокорневіщноє і дліннокорневіщних рослин.
 3.В травостое польдера & quot; Покалюбичи & quot; представлені 3 господарським-ботанічні групи. Основу травостою польдера становлять сіяні види групи злакових і бобових з домішкою несіяних видів різнотрав'я.
 Визначальний вплив на формування видового розмаїття травостою польдера надають види рослин кормових груп бобових і злакових. Крім видів, що володіють високою кормовою і поживною цінністю, в травостої відзначені види групи
 Різнотрав'я, що негативно впливають на якості сіяного луки. Основну масу травостою польдера становлять рослини I і II класів кормової цінності.
 4.Для збереження фіторазнообразія сіяного луки необхідний раціональний підхід до вибору термінів, способів і режиму сінокосіння, а так же підбір стійких травосмесей для перезалуженіе. Особливу увагу слід приділити підсіву трав і внесенню добрив.

З П І З О К Л І Т Е Р А Т У Р Н И Х

І С Т О Ч Н І К О В


 1.Алексеев Ю.Є. Трав'янисті рослини. Біологія та охорона.
 -М.: Агропромиздат, 1988.-125 С.
 2.Алексеенко Л.Н. Продуктивність лучних рослин залежно від умов середовища.-Л.: ЛДУ, 1967.-168 С.
 3.Андреев Н.Г. Луківник.-М.: Колос, 1981.-383 С.
 4.Андреев Н.Г. Луговеденіе.-М.: Агропромиздат, 1989.-255 С.
 5.Бусько С.Р. Фітоценотичний аналіз луговий флори північної геоботанической підзони Білорусії // Ботаніка, дослідження, вип.30: Мн.,
 Наука і техніка, 1990.- с.128-135.
 6.Бушмакіна Г.А.Ізмененіе продуктивності та якості травостою природних сіножатей при внесенні фосфорних добрив // Ботаніка, дослідження, Вип.18: Мн., Наука і техніка, 1976.-с.87-92.
 7.Ботаніческій атлас // під ред.Шішкіна Б.К.-М.: изд-во с / г літератури і плакатів, 1963.-580с.
 8.Гааз О.Г. Зміна сіяних травостоїв різного ботанічного складу
 //Ботаника,исследования,вып.18:Мн., Наука і техніка, 1976.-с.81-87.
 9.Гааз О.Г. Ценотична характеристика і продуктивність багаторічних трав в сіяних співтовариствах на суходолах Білорусії // Ботаніка, дослідження, вип.25: Мн.Наука і техніка, 1983.-с.74-83.
 10.Дементьев В.А. Геоморфологическое районування БССР
 //Уч.зап.БГУ.сер.геогр,вып.8:Мн.,1948.-С.3-31.
 11.Іванов Д.А.Повишеніе продуктивності сінокосів і пастбіщ.-Л.: Колос, 1975.-
 287с.
 12.Кім Г.А., Риковський Г.Ф. Зведена класифікаційна схема луговий рослинності заплав приток р.Пріпяті // Ботаніка, дослідження, вип.20:
 Мн.Наука і техніка, 1978.-с.48-65.
 13.Козлов Л.Г. Ефективність травосеяния на осушених торф'яних грунтах //
 Кормові культури, 1991.-N 5.-С.20-22.
 14.Козловская Н.В. До флористичному районування Білорусії //
 Ботанічний журнал, т.59, N 6,: Л .: вид-во & quot; Наука & quot; , 1974. - С. 795 -
 804.
 15.Козловская Н.В.Флора Білорусії, закономірності її формування, наукові основи використання і охрани.-Мн.: Наука і техніка, 1978.-128с.
 16.Козловская Н.В.Загадкі Білоруської флори.-Мн.: Вишейшая школа, 1986.- 222 с.
 17.Комарніцкій М.А., Кудряшов Л.В., Ураном А.А.Ботаніка. Систематика растеній.-М.: Просвящение, 1973.-540 с.
 18.Круганова Е.А., Буртис Н.А., Петручук Н.І.Пойменние луки середньої течії р.Пріпяті (Багрімовічскій ділянка) // Ботаніка, дослідження, вип.25: Мн.: Наука і техніка, 1983.- С.52-61.
 19.Кудрячев А.І.Вліяніе азотних добрив на продуктивність і ботанічний склад сінокісних травосмесей // Ботаніка, вип.
 18: Мн.: Наука і техніка, 1976.-с.93-98.
 20.Ларін І.В, Бегучев П.П, РаботновТ.А., Леонтьєва І.П.Луговодство і пасовищне хозяйство.-Л.: Колос, 1975.-527с.
 21.Лашкевіч Г.І. Вплив прийомів посіву та складу травосумішей на продуктивність багаторічних трав // Ботаніка, дослідження, вип.22: Мн.: Наука і техніка, 1980.-с.115-120.
 22.Машкевіч Н.І.Растеніеводство.-М.: Вища школа, 1974.-455с.
 23.Медведев П.Ф., Сметаннікова А.І.Кормовие рослини європейської частини
 СССР.Справочнік.-Л.: Колос, 1981.-336с.
 24.Медведскій А.І., Садовська М.Л., Сінковец М.А.Вліяніе тривалості весняного затоплення на стійкість лугових трав // Ботаніка, дослідження, Вип.23.: Мн.: Наука і техніка, 1981.-с. 45-51.
 25.Методіческіе вказівки по гербарізаціі растеній.-Гомель, 1988.-13с.
 26.Метадичния указаннi для студентау дзеннага i завочнага навучання па правядзенню навукових даследванняу плиг викананнi Курсави i дипломних робіт специяльнасцi 01.09 .- & quot; Бiялогiя & quot; .- Гомель, 1993.-23с.
 27.Мірвіс Д.А.Ботаніческій складу травостою і продуктивність культурного пасовища залежно від доз азотних добрив
 //Ботаника,исследования,вып.25.:Мн.:Наука І техніка, 1983.-с.91-98.
 28.Міхайловская Н.С.Строеніе рослин у зв'язку з умовами життя.-
 М.: Просвящение, 1977.-65с.
 29.МолочкоГ.А.Продуктивность і видовий склад травостоїв з багаттям безостим на торф'яних грунтах // Ботаніка, дослідження, вип.25 .: Мн.: Наука і техніка, 1983.-с.98-104.
 30.Морозова І.К., Гришутіна А.П., Федорова Г.П.Созданіе продуктивних лугів на меліорованих заплавних землях.-Л.: Колос, 1982-160с.
 31.Наруцкій А.І. Вплив мінеральних добрив на ботанічний склад і врожайність злаково-бобової травосуміші // Ботаніка, дослідження, вип.
 -Мн.: Наука і техніка, 1981.-с.38-45.
 32.Оверчук В.А., Бушмакина Г.А. Зміна ботанічного складу травосумішей в процесі їх життя і використання // Ботаніка, дослідження, вип. 25.-
 Мн.: Наука і техніка, 1983.-с.83-91.
 33.Определітель рослин Белоруссіі.-Мн.: Вишейшая школа, 1967.-871с.
 34.Парфенов В.І., Кім Г.А.Дінаміка лучно-болотної флори Полісся під впливом осушенія.-Мн.: Наука і техніка, 1976.-140с.
 35.Парфенов В.І., Кузнєцова Р.П. Зміна флористичного складу сіяних травостоїв на осушених торфовищах Білоруського Полісся // Ботаніка, дослідження, вип.20.: Мн.Наука і техніка, 1978.-с.23-34.
 36.Парфенов В.І.Флора Полісся як модель сучасної та прогнозної динаміки флори помірної зони // Ботаніка, дослідження, вип.22 .: Мн.: Наука і техніка, 1980.-с.48-56.
 37.Парфенов В.І.Флора Білоруського Полісся (сучасний стан та тенденції розвитку) .- Мн.: Наука і техніка, 1983.-125с.
 38.Парфенов В.І., Кім Г.А.Травяністая рослинність заплави р.Лані і її можливу зміну під впливом осушення // Ботаніка, дослідження, вип.
 27.-Мн.: Наука і техніка, 1986.-с.47-54.
 39.Парфенов В.І., Риковський Г.Ф. Підсумки і перспективи флористичних досліджень в Білорусії //Ботаника,исследования,вып.30.-Мн.:Наука і техніка, 1990.-с.85-93.
 40.Прірода Белоруссіі.-Мн.: Вікіпедія ім.П.Бровкі, 1986.-597с.
 41.Растітельний світ Белоруссіі.-Мн.: Головна редакція Вікіпедія, 1978.-256с.
 42.Редкіе і зникаючі види рослин Білорусії і Літви.-Мн.: Наука і техніка, 1987.-352с.
 43.Руденко Е.В., Башмаков Н.Ф.Ізмененіе видового складу та продуктивності різних злакових травосумішей при інтенсивному сінокісна використанні
 //Ботаника,исследования,вып.23.-Мн.:Наука і техніка, 1981.- с.142-146.
 44.Руденко Е.В., Башмаков Н.Ф.Кабанова Н.В.Продуктівность і ботанічний склад бобово-злакових травостоїв при різній інтенсивності їх використання //Ботаника,исследования,вып.27.-Мн.:Наука і техніка, 1986 .- с.64-72.
 45.Руденко Е.В., Башмаков Н.Ф., Кабанова Н.В. Ботанічний склад і продуктивність травостоїв різних видів багаторічних злакових трав в одновидових посівах //Ботаника,исследования,вып.29.-Мн.:Наука і техніка, 1988.-С.39-44.
 46.Сапегін Л.М.Структура і мінливість лугових фітоценозов.-мн.: Изд-во
 БГУ, 1981.-99с.
 47.Сапегін Л.М.Пойменние луки південного сходу БССР, їх раціональне використання, поліпшення і охрана.-Мн.: Університетське, 1985.-100с.
 48.Сініцін Н.В., Гордій Л.П. Біохімічний склад і кормова цінність багаторічних трав в пасовищних травостоях на торф'яної грунті
 //Ботаника,исследования,вып.29.-Мн.:Наука і техніка, 1988.-с.29-38.
 49.Сініцін Н.В. та ін. Формування сіяних травостоїв на торф'яно-болотних грунтах // Весцi Академii аграрних навук Беларусi, 1993.-N3.-с.84-92.
 50.Созданіе і використання сіяних луків на торф'яних почвах.-
 Л.: Агропромиздат, 1985.-135с.
 51.Степанова В.Н., Лук'янюк В.І.Растеніеводство.-М.: Колос, 1971.-293с.
 52.Струк І.Р.Ботаніческій склад і продуктивність травосумішей в заплаві
 Прип'яті //Ботаника,исследования,вып.24.-Мн.:Наука і техніка, 1982.- с.94-
 101.
 53.Струк І.Р., Верейченко О.С.Ботаніческій склад і продуктивність сіяних травостоїв при добриві рідким гноєм // Ботаніка, дослідження, вип.29.
 -Мн.: Наука і техніка, 1988.-с.68-74.
 54.Чаев Є.П. Багаторічні трави на торфяніках.-Мн.: Ураджай, 1989.-69с.
 55.Шенніков А.П. Введення в геоботаніку.-Л.: ЛДУ, 1964.-447с.
 56.Шкляр А.Х. Клімат Білорусії і сільське хозяйство.-Мн.: Изд-во
 Міністерства вищої, середньо-спеціальної і професійної освіти
 БССР, 1962.-422с.
 57.Юркевіч І.Д., Голод Д.С., Адеріхо В.С. Рослинність Білорусії, її картографування, охорона та використання.-Мн.: Наука і техніка, 1979.-
 247с.
 58.Юркевіч І.Д., Буртис Н.А., Бусько С.Р.Геоботаніческая структура і біологічна продуктивність заплавних лугов.-Мн.: Наука і техніка, 1981.-
 226с.
 59.Юркевіч І.Д., Курганова Е.А., Петручук Н.І.Перспектіви використання луків
 Полісся Білоруської РСР // Ботаніка, дослідження, вип.23.-Мн.: Наука і техніка, 1981.-с.16-24.
 60.Юркевіч І.Д., Гозін А.А.Луга в межиріччі Сожу і Дніпра // Ботаніка, дослідження, вип.27.-Мн.: Наука і техніка, 1986.- с.75-82.
 61.Юркевіч І.Д., Буртис Н.А., Бусько С.Р. Екологічний аналіз луговий флори
 Білорусії //Ботаника,исследования,вып.27.-Мн.:Наука і техніка, 1986.-с.89-
 96.
 62.Юркевіч І.Д., Бусько С.Р., Степанович І.М. Кормова оцінка луговий флори
 Білорусії //Ботаника,исследования,вып.28.-Мн.:Наука і техніка, 1987.- с.3-
 15.
 63.Юркевіч І.Д., Бусько С.Р., Буртис Н.А., Степанович І.М.Особенності природних лук північного заходу Білорусії //Ботаника,исследования,вып.29.-
 Мн.: Наука і техніка, 1988.-с.11-29.
 64.Якушев Б.Н., Рахтеенко І.М., Мартинович Б.С., Кауров І.А., Мінко І.Ф.
 Міжвидові взаємодії рослин в спільнотах, їх роль у підвищенні продуктивності фітоценозів // Ботаніка, дослідження, вип.24.-Мн.: Наука і техніка, 1982.-С.35-39.

П Р О Д Е Н І Я

ДОДАТОК I

систематичний склад

РОСЛИН сіяного луки

Equisetaceae

Equisetum arvense L. Хвощ польовий

Ranunculaceae

Ranunculus repens L. Лютик повзучий

Caryophyllaceae

Coronaria flos-cuculi (L.) A.Br. Горицвіт кукушкин

Stellaria graminea L. Звездчатка злаковидних

Polygonaceae

Polygonum scabrum Mocuch Горець шорсткий

Polygonum persicaria L. Горець почечуйний

Rumex acetosella L. Щавель підкислений

Rumex crispus L. Щавель кучерявий

Hyperiaceae

Hypericum perforatum L. Звіробій продірявлений

Violaceae

Viola arvensis Murr. Фіалка польова

Продовження ДОДАТКИ I

Brassicaceae

Lepidium ruberale L. Блощичник бур'янистої

Rorippa palustris (L.) Bess. Жерушнік болотний

Erysimum cheiranthoides L. Желтушник левкойний

Berteroa incana (L.) DC. Ікотнік сірий

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Грицики

Raphanus raphanistrum L. Редька дика

Rosaceae

Filipendula vulgaris Miench Таволга звичайна

Potentilla anserina L. Лапчатка гусяча

Potentilla erecta (L.) Raeuch Перстач прямостоячий

Fabaceae

Latyrus pratensis L. Чину лугова

Trifolium arvense L. Клевер пашенний

Trifolium pratense L. Клевер рожевий

Trifolium repens L. Клевер повзучий

Trifolium strepens Crantz. Клевер шарудливий

Vicia cracca L. Горошок мишачий

Geraniaceae

Erodium cicutarium (L.) Her. Аістнік цікутний

Rubiaceae

Galium boreale L. Подмаренік північний

Продовження ДОДАТКИ I

Scrophulariaceae

Rhynanthus minor L. Дзвінець малий

Veronica serpillifolia L. Вероніка тімьянолістная

Plantaginaceae

Plantago lanceolata L. Подорожник ланцетолістний

Plantago mayor L. Подорожник великий

Lamiaceae

Glechoma gederacea L. Будра плющевидная

Stachys palustris L. Чистец болотний

Campanulaceae

Campanula glomerata L. Дзвіночок збірний

Campanula petula L. Дзвіночок розлогий

Asteraceae

Achillea millefolium L. Деревій звичайний

Artemisia absinthum L. Полин гіркий

Artemisia austriaca L. Полин австрійська

Galinsoga parviflora L. Галінзога дрібноквіткова

Cicorium intybus L. Цикорій звичайний

Leontodon autumnalis L. Кульбаба осіння

Leucanthenum vulgare Lam. Нивяник звичайний

Matricaria perforata Merat. Ромашка непахучая

Taraxacum officinale Wigg. Кульбаба лікарська

Продовження ДОДАТКИ I

Juncaceae

Juncus atratus Krok. Ситник чорний

Juncus macer S.F.Gray. Ситник худий

Poaceae

Agrostis gigantea Roth. Мітлиця гігантська

Alopecuris

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар