Головна
Реферати » Реферати по біології » Мухоловка-белошейка

Мухоловка-белошейка

БИОЛОГИЯ мухоловки - белошейка В лісостеповій діброви північно-східних УКРАЇНИ

Введення.

Розробка наукових основ раціонального природокористування та охорони природи може бути успішною лише при детальному вивченні всіх компонентів біогеоценозів. У житті природних співтовариств важлива роль належить птахам, тому пізнання різних сторін їх життєдіяльності, включаючи процеси розмноження та індивідуального розвитку, залишається однією з центральних проблем орнітології (Мальчевський, 1959). Не менш актуально вивчення биоценотических зв'язків птахів, що є основою для оцінки їх ролі в природних процесах, і практичного значення. В ряду найважливіших завдань сучасної орнітологічної науки - посилення уваги до вивчення окремих видів, що, в кінцевому підсумку буде сприяти прогресу у всіх її розділах (Нейфельдт, 1960).

У зв'язку з вищевикладеним, як об'єкт дослідження і була обрана мухоловка - белошейка (Ficcdula albicollis L). Це, виправдано, насамперед, мізерністю відомостей з багатьох питань біології та екології даного виду, практично не піддавався систематичному вивченню, в порівнянні з іншими мухоловками. Будучи шірокораспространенние видом в лісостепових дібровах Північно - Східної України і перспективним в плані боротьби з шкідниками лісових і сільськогосподарських культур, мухоловка - белошейка гідна найпильнішої уваги.

Мета роботи - вивчення способу життя, біології та виявлення екологічних адаптацій мухоловки - белошейкі до умов лісостепових дібров Північно - Східної України. Виходячи з цього, було поставлено головне завдання - докладне вивчення екології, поведінки і биоценотических зв'язків зазначеного виду. Найбільш детально планувалося вивчення репродуктивного періоду, зокрема його фенології, розвитку форм поведінки у зв'язку з фазою репродуктивного циклу, морфологічної мінливості яєць, успішності розмноження і чинників, які обумовлюють загибель потомства, житлових та трофічних відносин виду.

Зібрані якісно нові матеріали з екології та поведінки мухоловки - белошейкі. Проаналізовано вплив екологічних факторів на цілий ряд ознак виду, включаючи величину кладки, параметри яєць, фенологію гніздовий життя, успішність розмноження і т. Д. Отримані нові дані по морфологічної мінливості яєць, успішності розмноження, чисельності та поведінки белошейкі.

Мухоловка - белошейка - одна з масових видів птахів в лісостепових біогеоценозах, що є їх важливим ланкою і яка відіграє

важливу роль в регуляції чисельності шкідників лісу (Іноземцев, 1978). Нові дані по її біології дають можливість удосконалювати заходи з охорони, залучення й управління чисельністю виду.

Глава 1 Огляд літератури

Звертає на себе увагу убогість відомостей з багатьох питань біології та екології мухоловки - белошейкі. В орнітологічної літературі зустрічаються лише лічені роботи, присвячені даному виду. Зазвичай універсальним представником сем. Мухоловкових (Muscicapidae) в популяционно - екологічних дослідженнях більшості орнітологів є близький белошейка вид - мухоловка - пеструха. (Ficedula hypolcucа).

На території Північно - Східної України спеціально біологією мухоловки - белошейкі ніхто не займався. Є тільки загальні і вельми фрагментарні еколого - фауністичні нариси про цей вид в досліджуваному регіоні.

З початку вивчення орнітофауни території сучасної Сумської області пройшло більше 100 років. Південно - східні райони області (Велико - Писаревський, Охтирський, Тростянецький, Лебединський, Сумський), що входили раніше до складу Харківської губернії, описані в орнітологічному відношенні 100 років тому (Сомов, 1897).

Матеріал для своєї капітальної роботи "орнітологічна фауна Харківської губернії" Н.Н. Сомов почав збирати на початку 70 - х років минулого сторіччя.

На початку ХХ століття, розвиваючи роботи М.М. Сомова, вивчення фауни птахів Харківської губернії здійснював професор В.Г.Аверін. Проте більшість його робіт присвячені птахам сучасної Харківської області. Птахам же території Сумської області (південно - східні райони) приділено менше уваги (Аверін, 1910).

У 1917 році про птахів досліджуваної території згадується в роботі Н.І. Гавриленко "Попередні відомості про птахів Полтавської губернії". Але в цій роботі відсутні кількісні показники.

Матеріали по орнитофауне Сумщини, зібрані експедиціями Харківського університету в 50 - х роках цього століття опубліковані в ряді статей професора І.Б. Волчанецкий (1950, 1954, 1962). В них висвітлюються питання складу і розміщення по биотопам птахів області.

Загальні відомості про поширення мухоловки - белошейкі і способі життя містяться в ряді еколого - фауністичних і систематичних зведень різного об'єму і територіального охоплення (Дементьєв, Гладков, 1954; Воінственскій, 1984; Марісова, Талпош, 1984; Голованова, 1985; Книш, 1998). Докладніший опис біології, екології та поведінки цього виду дано А.М. Пекло (1987). Його книга "Мухоловки фауни СРСР" - єдина спеціальна робота, присвячена мухоловкам.

Запитання географічного розподілу і біотопічного розміщення мухоловки - белошейкі на території Європи, колишнього Радянського Союзу та України докладно описані А.М. Пекло (1987). Нечисленні дані по щільності гніздування белошейкі на території України (Матвієнко, 1971; Копеін, Зарютина, 1977; Самчук, 1998), але детально описані питання умов гніздування, залучення та охорони птиці (прихильно, 1952,1991). Н.Ф. Самчук у статті "До питання про притягнення птахів - дуплогнездников в лісові біоценози" наводить приклад збільшення чисельності мухоловки - белошейкі і її регуляції в умовах активного залучення птахів у лісові біоценози на території Луганської області (1998).

В фауністичних зведеннях особливий інтерес викликає питання сезонних явищ у мухоловки - белошейкі, зокрема, фенологія міграцій (Матвієнко, 1971; Пєкло, 1987; Книш, 1998).

Центральне місце в дослідженнях з біології белошейкі займає вивчення розмноження. Докладний аналіз географічних варіацій розміру кладки провели ЛЕК (Lack, 1954; 1968), Коуді (Cody, 1966) і кломпен (Clomp, 1970). Їх результати узагальнені В.А. Паєвським в його книзі "Демографія птахів" (1985).

У зарубіжній і вітчизняній орнітологічної літературі добре висвітлені питання морфології яєць (Гордєєва, 1977; Паєвський, 1985; Мянд, 1988; Palleskova, Janiga, 1988; Талпош,

Майхрук, 1995). Зокрема, Р.Мянд займався дослідженнями морфологічної мінливості яєць (1988). В.С. Талпош та М.І. Майхрук вивчали морфологічну мінливість яєць мухоловки - белошейкі залежно від величини кладки (1995). Швецкий орнітолог Т.Перт вивчав причини і репродуктивні слідства постанатальной дисперсії (Part, 1990)

Нечисленні дані по успішності розмноження мухоловки - белошейкі та її близького виду - мухоловки - пеструхи наведені у публікаціях норвезьких (Sorensen O. , Haevar, 1990) і угорських орнітологів (Meszena, Torok, 1990). Більш докладно вивченням цього питання займався В.А. Паєвський (1985). На території України подібні дослідження не проводилися.

Певний інтерес в орнітологічному плані викликають відомості про причини загибелі потомства у мухоловки - белошейкі (Пекло, 1987; Sorensen, Haevar, 1990). На території біостаціонару "Вакалівщина" вивчалася хижацька діяльність лісової соні на дрібних птахів - дуплогнездников. Белошейка виявилася абсолютним домінантом за кількістю знищених гніздівель (Лебiдь, Книш, 1998).

Менше матеріалу з харчування белошейкі (прихильно, Воiнственській, 1960; Давидов, 1977; Pavelka, 1990) і деяким аспектам поведінки виду (прихильно, 1991; Беме, 1987; Іваницький, 1989). Л.В. Соколов вивчав здатність до ближнього Хомінг у мухоловок (1991).

Однак у всіх названих роботах, біологічна характеристика белошейкі залишається далеко неповною. Недостатньо широко висвітлені екологічні особливості виду, його поведінка, структура популяції, биоценотические зв'язку і практичне значення.

Глава 2 Матеріал і методика досліджень

Матеріал для цієї роботи був зібраний під час польових робіт, проведених у весняно - літній період 1995 - 1998 рр. на території біостаціонару "Вакалівщина" Сумського району.

Виходячи з міркувань охорони природи в основу всієї роботи були покладені щадні птахів прижиттєві методи їх вивчення.

Обліки чисельності проводились маршрутним методом на постійних трансект. Такі обліки дають відомості про відносну чисельності птахів у вигляді щільності населення - числа особин (пар) на одиницю площі (10 га, 1 кв.км.).

Облікові маршрути закладалися таким чином, щоб по можливості найбільш повно охопити всі типи місцеперебувань мухоловки - белошейкі на території.

Конфігурація трансект представляла собою ламану або криву, які забезпечували більш рівномірне охоплення центральних і периферичних ділянок лісу. Ми використовували строго фіксовані маршрути довжиною 1 км і шириною 50 м.

При вивченні особливостей розмноження мухоловки - белошейкі застосовувалася наступна методика. Використовувалися пронумеровані заздалегідь встановлені синичники. Спостереження проводилося в типових для мухоловки - белошейкі біотопах.

За весь період досліджень під контролем перебувало 56 синичників німецької моделі (прихильно, 1991). Простежено доля 51 гнізда. В 48 - з'ясовані терміни відкладання першого яйця і встановлена ??величина кладки, в 42 - строки вилуплення пташенят. Оцінювали величину кладки і число пташенят, що вилупилися. З гнізда

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10