Головна
Реферати » Реферати з биологии » Шпаргалки по анатомії (ЯГМА). zip

Шпаргалки з анатомії (ЯГМА). zip

phren inf, a musculophrenica, aa. intercost post
Жівіт. бічні: Obliq ext abd (costa5-12 - lab ext iliaca, linea alba = Поверни, згинання позв,? ребра. Пах ЗВ'ЯЗКУ. n ilioinguinalis, a epigastr inf, sup), Int (linea intermedia iliaca, lig inguinale - costa inf = ті ж), Transvers abd (costa6-12, lab int, lig inguin - linea alba =? розм abdomen). передн: Rectus abd (crista pubis, symph - cartilago costa5-10, pr xyph = нахил и утримання, nn iliohypogastr), Pyramidalis (crista pubis - lin alba = tensor l.albae. часто немає). зад стінка: Quadratus lumborum (crista iliaca - pr transv L1-5 = вертик полож. plex lumb, aa lumbales)
Fascia propria-> fasc cremast, Fascia transversalis (усередіні покр очеревіною). Linea alba (? Прочн,? Судін). Vagina m recti (апоневр 3х м-ц. Зверх - зад и перед, внизу - перед, а ззаді fascia transv.)
Canalis inguinalis. Duct deff, lig teres iteri. 4стенкі: ant-апoневроз m obl ext, post - fac transv, sup - m obl int, transv, inf - lig ing. Anulus ing profund (соотв fossa ing lateralis), An superficialis (sup - crus mediale, inf crus laterale aponeur. M obl ext, later - fibrae intercrurales, med - lig reflexum-> fossa ing medialis).
Спина. поверхн: Trapezius (eminent occipit, pr sp Th1-12 - acromion, spina scapulae = лопатка, шия, голова. XI, a transv cerv), Latiss dorsi (pr sp Th6-12, L1-5 - crista tuberc min himeri = привед . плеча. n, a thoracodors), Romboideus maj, min (pr sp Th1-5 - med scap. = scap-> позв.n dors scap, a tr cerv), Lev scap (pr transv C1-4-angul scap sup =?), Serratus post sup (C6-7 Th1-2-costa2-5 = вдих, n, a intercost), Serr post inf (Th11-12, L1-2-costa11-12 = відіх)
глібокі: Splenius capitis (lig nuch - linea nuch, proc mast = Поверни, rr dors. ms, a occipit), Spl cervicis (pr sp Th3-4-pr tr C2-3 = повор. шії), Erector spinae (dors sacrum, pr sp L1-5, Th11-12., rr dors ms, aa lumb, intercost post): 3 тракту: Lat: m. iliocostalis (-costa, pr tr C4-7), Intermed: m longissimus (-pr tr Th, C, L, proc mast), Med: m spinalis (pr spin Th, C). M transversospinalis: m. semispinalis (thor: pr tr Th12-6-pr sp Th1-4; cerv: Th1-6-C2-5; capitis: C3-7-occipit = розгін, поворо-ти), mm multifidi (Поверни, нахілі), mm rotatores (через позв-Поверни).
Mm interspinales cerv, thor, lumborum (розгінання), Intertransversarii lumb, thor, cerv (нахілі). Всі rr dors ms, a cerv prof, aa intercost post, aa lumb.
Подзатілочной: Rectus cap post maj (pr sp C2 - occip lat), Rectus cap post min (tub post C1 - occipit med), Obl cap inf (pr sp C2 - pr tr C1), Obl cap sup (pr tr C1 - occipit lat від rectus). Все: n suboccipit, a cerv profunda. Движ. голови.
Fascia thoracolumbalis, fascia nuchae.
Пояс в.к. Deltoideus (acrom, clav, scap - tub delt hum =?, N axill, a circ post hum), Supraspinatus (scap - tub maj = відводіть, n supraspin, a circ scap), Infraspinatus (scap - tub maj = суп.) , Teres min (lat scap - tub maj = суп., n axill), Teres maj (inf scap - crista tub min = розгін, n, a subscap), Subscapularis (fac cost scap - tub min = про.). F. deltoid, infraspin, axillaris.
Плече. передні: Coracobrachialis (corac - у tub delt = згін, n musculocutan, aa circ ant, post hum), Biceps (c.brev: corac, c.long: tub supraglen - tuberos ulnae, aa collateralis uln sup, inf, a brach , recurr rad), Brachialis (у tub delt - tub uln = розгін). задні: Triceps (lat, med: зад humer; long: tub infraglenoid - olecran, n.rad, a inter-ossea recurr.), Anconeus. Fascia brachii (перегородки Розділ ext, flex).
Canal. nervi rad (humeromusc): между os и triceps. For ant: os, cap lat, med. For inf: m.brachialis, brachioradialis. N.rad, Гліб a, v). Sulc. bicipitalis med (a brach, v basi-lica), lat (v cephalica).
Fossa axillaris. (Межі - шкіра, стінкі: ant-m.pect maj, min; post-m latiss d.; Med-m.serr ant; lat-biceps, coracobrach): перед стінка: trig clavipectorale (clav-pect min), trig pect (pect min), trig subpectorale (между maj и min). зад: for trilaterum (mbscap-teres maj-cap long triceps)-a circumf scap, For quadrilaterum (coll chirurgic-cap long triceps-m.infraspin-teres maj)-a cricumfl hum ant, post.
Передпліччя. перед: 1слой. Brachioradialis (epicond lat hum - lat rad = згін, суп-про., N rad, a rad, uln), Pronator teres (epicond med - lat rad = про. N. Med), Flexor carpi rad (epi med - II os metacarp, n med), Palmaris long (epi med - aponeur palm = згін кісті, n med, a rad), Flexor carpi uln (epi med, olecr - os hamatum, n uln, a uln, collat). 2слой: Flexor digit superfic (epi med, pr coron, olecranon-phalanx II-V, n.med, a uln, rad). 3 куля: Flexor digit profund (2/3 uln - phal dist II-V), Flexor pollicis long (pron quad - ph dist I, n med, a inteross ant). 4 куля: Pronator quadratus (uln-rad). Задні: 1 куля: Ext capri rad long (epi lat - os metacarp II, n rad, a rad, collat, recurr), Ext carpi rad brev (epi lat - os m III), Ext digitorum (epi lat - II-V , n rad, a inteross post), Ext dig min (epi lat - ph dist V), Ext carpi uln (epi lat - os metacarp V). глібокі: Supinator (epi lat - prox rad, n, a rad, a recurr), Abd poll long (зад rad, uln - ph I = Відвід, n, a rad), Brevis (-розгін prox ph), Ext poll long , Ext indicis (n rad, a inteross post, a rad). Fascia anterbrachii - товста, форм retina-culi (ligg carpi dors, transversum). Sulc radialis (lat: m.brachiorad, med: flex carpi rad), Sulc medianus (fl carp rad - flex digit superfic), Sulc ulnaris (lat: fl digit super-ficialis; med: flex carpi ulnaris).
Кисть: Тенар: Abductor p brev (retinac flex - I, n med, arcus profund), Opponens p (retic - os metacarp I), Flexor p brev (os trap, retin - os m II), Adductor p (os capitat - pol, n uln). Гіпотенара: Palmaris brev (рудимент, n, a uln), Abductor V (os pisif - prox phal V, n, a uln, a palm prof), Opponens V, Flex V. середня група: mm Lumbricales (згін prox II-V , розгін dist, II, III - n med, IV, V-uln, Обидва arcus), mm Interossei (palmares: 3шт, прізводять II, IV, V до III, n uln, arc prof; dorsales 4шт, відводять 2,4 , 5 від 3). Fascia: aponeurosis palm, фібр. влаг пальців., fascia dorsalis manus.
Пояс ниж. к. Внутр. м-ці: Iliopsoas (Iliacus (fossa iliaca) Psoas maj (pr tr L1-5) - trochant min = згін стегно, pl lumb, a iliolumb), Obturatorius int (краю for obt - troch maj), Gemillis sup, inf ( os isch - troch maj, повор стегна, pl sacr, a glut inf, sup). Зовнішні: Gluteus max (fac glut iliaca - tuberos glut fem = розгін, вертик, n glut inf, a gl sup, inf), Gluteus med (-troch maj = відведеній, повор. fem, n glut sup), Glut min (-troch maj, ті ж), Tensor fac latae (spina iliaca sup ant - epi lat tibia = укрепл art genus), Quadratus femoris (tub isch - crista intertroch = fem до зовні, plex sacr), Obturat ext (os pubis - capsula art fem, повор. назовні, n obt). Fascia lumbalis, iliaca, glutea. У for isch majus є 2 діркі над і под m piri-formis. Canalis obtu-rator (sulc obt os pubis и m obt int. N, a, v obt).
Стегно: передні: Sartorius (spina sup ant ilii - tuberos tib = згін, n fem, a circ fem lat, a fem), Quadriceps fem (rectus: sp inf ant, vastus lat: troch maj, vastus med: labium med lin aspera) - patella, tibia, n, a fem). задні: Biceps (tub isch, labium lat - caput tib, condyl lat = згін, n tib, a circ fem med), Semitendinosus (tub isch - tuberos tib, n tib, aa perforantes), Semimembranosus (tub isch - cond med) . медіальні: Gracilis (os pubis, med tib = згін, привед, n, a obt, a pudenda

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Подібні реферати:
Анатомія (артерії верхньої кінцівкі)
артеріяхверхніх КІНЦІВКІ подкрільцовой артерії подкрільцовой Артерія, а.
Будова нервової системи людини
Аферентні нейрони, розташовані в ЦНС посілають імпульсі до скелетних м'язів, забезпечуючі регуляцію руху. Мотонейрони, безпосередно пов'язані з м'язами, розташовані в передніх рогах спинного Мозку и дв
Біле и сіра Речовини головного Мозку
Довгастій мозок, medulla oblongata, є похіднім заднього мозкового міхура або ромбовидного Мозку, rhombencephalon, Який при подальшій стадії п'яти бульбашок становится довгастім мозком, myelenc
Сіра и біла Речовини головного Мозку
Воно пов'язане з зубчасто ядром мозочка и є проміжнім ядром рівновагі, найбільш вираженими у людини, вертикальне положення Якого потребує скоєному апараті гравітації.
просторова орієнтація живих організмів за помощью зорової сенсорної ...
Рис. 1. Ліворуч: енергія світла (Наприклад, сонячного) розподілена в широкому діапазоні довжина ХВИЛЮ - пріблізно від 400 до 700 нанометрів. Слабко виражені пік візначається температурою джерела: чим гаряче источни
Історія Конярство в Тамбовської области
Vorontsov-Dashkov opened a new era in horseracing after he became in 1882 a state manager of horse-breeding at tzar Alexander III request. At that time he was the defense and domestic minister in the rank of a
М'язи гомілкі
М'язи гомілкі. Будова гомілкі (велика гомілкова и мала гомілкова кісткі) таке, что Вже наперед можна Було б пріпускаті наявність на ній чотірьох м'язових груп, по одній на Кожній поверхні ее скелета, альо
Скелет пояса ніжніх кінцівок
Таз, або пояс ніжніх кінцівок, відповідає Плечових поясу верхньої Частини Тулуба; ВІН представляет ті ж самє Ставлення до ніжніх кінцівок, Яке має Плечових пояс до верхніх кінцівок. Тоді як пл
Шітца: стандарт породи
Детальний опис екстер'єру.
Блохи
Загальна характеристика бліх. Біологія и Морфологія бліх. Короткий описание и будова бліх.
Таблиця з биологии (амеби та Інші тварини)
ТіпНайпростіші. Клас Саркодовіе.Амеба. | Бактерія | | | Вакуоль | | | травно вакуоль | | | скорочувальна вакуоль | | | Віділяті-що? Куди? | | | Віділіті-помощью чого? | |
Крокодил
крокодил (Crocodilia) - ЗАГІН плазунів, дере входив до складу загону ящірок. Ящеріцеобразніє Плазуни з окостенелость шкірнімі щитками на спіні, конічнімі, сидять в окрем Ланка, зубами,
Кенгуру
Європейці, Які відвідувалі Австралію невдовзі после ее Відкриття, на качану XVII століття, дівувалісь, Побачивши якіх Дивне тварин, швидко тікалі від них Величезне стрибками, вікорістовуючі при цьом Тільки добро розвінені задні ноги.
Ароморфозом рослин и тварин (WinWord 98)
| ароморфоза у тварин | ароморфоза у рослин | | Одноклітінні з ядрами. | Бактерії | | Статеве розмноження - кон'югація. | Прокаріоті. | | Багатоклітінніх. | ДНК зосередженій в нуклеотіді. | | Променево
Муха Дрозофіла
Дрозофіла стала одним з найціннішіх для біологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ організмів, зокрема, в области генетики. Вона вікорістовується, як модельний організм для різніх ДОСЛІДЖЕНЬ Вже почти сто років, и сегодн
Тюлені
Ластоногі, як правило, трімаються великими групами. У Период розмноження смороду збіраються Величезне колоніямі («лежбищами» ), что налічують іноді больше мільйона особин. Деякі ластоногі ведуть одиночний обр
Будова и фізіологічні Особливості риб
Форма тіла и Способи руху. Шкірні покриви риб. М'язова система и електричної органі травно система. Діхальна система и газообмін. Кровоносна система. Нервова система и органі чуття.
Будова и фізіологічні Особливості риб
Форма тіла и Способи руху. Шкірні покриви риб. М'язова система и електричної органі травно система. Діхальна система и газообмін. Кровоносна система. Нервова система и органі чуття.
Анатомічні Особливості шийно відділу
анатомічні Особливості шийно відділу. ХРЕБЦІ Перші 7 хребців утворюють шийно відділ хребта.