Головна
Реферати » Реферати по біології » Відповіді на квитки по біології 11 клас

Відповіді на квитки по біології 11 клас

вихідної хромосоми з наявних у клітці хімічних сполук синтезується її точна копія, подвоюється молекула ДНК. Подвоєна хромосома складається з двох половинок - хроматид. Кожна з хроматид містить одну молекулу ДНК.
Интерфаза в клітинах рослин і тварин у середньому продовжується 10-20 год.
Потім настає процес розподілу клітки - мітоз.
Під час мітозу клітка проходить ряд послідовних фаз, у результаті яких кожна дочірня клітка одержує такий же набір хромосом, який був у материнській клітині.
Фази мітозу. Розрізняють такі чотири фази мітозу: профаза, метафаза, анафаза і телофаза. На малюнку 26 схематично показано хід мітозу. У профазі добре видні центріолі - утворення, що знаходяться в клітинному центрі і грають роль в розбіжності дочірніх хромосом тварин. (Нагадаємо, що у вищих рослин немає центріолей у клітинному центрі, що організує розбіжність хромосом.) Ми ж розглянемо мітоз на прикладі тваринної клітки, оскільки присутність центриоли робить процес розбіжності хромосом більш наочним. Центриоли подвоюються і розходяться до різних полюсів клітини. Від центриолей протягуються мікротрубочки, що утворять нитки веретена розподілу, що регулює розбіжність хромосом до полюсів ділиться клітини.
Наприкінці профази ядерна оболонка розпадається, ядерце поступово зникає, хромосоми спирализуются і в результаті цього коротшають і товщають, і їх уже можна спостерігати у світловий мікроскоп. Ще краще вони видні на наступній стадії мітозу - метафазі.
У метафазі хромосоми розташовуються в екваторіальній площині клітини. При цьому добре видно, що кожна хромосома, що складається з двох хроматид, має перетяжку - центромеру. Хромосоми своїми центромерами прикріплюються до ниток веретена поділу. Після розподілу центроміри кожна хроматида стає самостійною дочірньою хромосомою.
Потім настає наступна стадія мітозу - анафаза, під час якої дочірні хромосоми (хроматиди однієї хромосоми) розходяться до різних полюсів клітини.
Наступна стадія поділу клітини - телофаза. Вона починається після того, як дочірні хромосоми, що складаються з однієї хроматиди, досягли полюсів клітки.
На цій стадії хромосоми знову деспіралізуются і набувають такого ж вигляду, який вони мали до початку розподілу клітки в інтерфазі (довгі тонкі нитки).
Навколо них виникає ядерна оболонка, а в ядрі формується ядерце, у якому синтезуються рибосоми. У процесі розподілу цитоплазми всі органоїди
(мітохондрії, комплекс Гольджи, рибосоми й ін.) Розподіляються між дочірніми клітинами більш-менш рівномірно.
Таким чином, в результаті мітозу з однієї клітини виходять дві, кожна з яких має характерне для даного виду організму число і форму хромосом, а отже, постійна кількість ДНК.
Весь процес мітозу займає в середньому 1-2 год. Тривалість його кілька різна для різних видів кліток. Залежить він також і від умов зовнішнього середовища (температури, світлового режиму й інших показників).
Біологічне значення мітозу полягає в тому, що він забезпечує сталість числа хромосом у всіх клітинах організму. В процесі мітозу відбувається розподіл ДНК хромосом материнської клітки строго нарівно між виникаючими з її двома дочірніми клітинами. В результаті мітозу всі дочірні клітини отримують одну і ту ж генетичну інформацію.
2. Найважливіші досягнення біологічної науки в XX столітті.
Питання про можливі шляхи досягнення біологічного прогресу був розроблений
Северцовим створив теорію морфологічного і біологічного прогресу і регресу.
Вавиловим був сформульований закон гомологічних рядів спадкової мінливості. Розвивається селекція (Мічурін), генна інженерія, клоновані тварини.
3. Складе схему харчової ланцюга прісноводного водоймища.
Рослинними залишками і ними бактеріями харчуються найпростіші, які поїдають рачки. Рачков поїдають риби. Рибами харчуються хижі риби. Рибою птиці.
Рослинні залишки і бактерії (простейшіе-> рачки-> риба->
Хижі риби-> птиці

Білет №23
1. Мейоз і запліднення. Їхнє місце в життєвому циклі тварин і рослин, роль у збереженні постійного числа хромосом.
Мейоз - спосіб поділу клітин з утворенням з однієї материнської диплоїдної клітини чотирьох дочірніх гаплоїдних клітин. Мейоз складається з двох послідовних поділів ядра і короткою інтерфази між ними.
Перше розподіл складається з профази I, метафази I, анафази I і телофази I. У профазі I парні хромосоми, кожна з яких складається з двох хроматид, підходять один до одного (цей процес називається кон'югацією гомологічниххромосом), перехрещуються (кроссинговер), утворюючи містки (хіазми), потім обмінюються ділянками. При кросинговері здійснюється перекомбінація генів. Після кросинговеру хромосоми роз'єднуються.
У метафазі I парні хромосоми розташовуються по екватору клітини; до кожної з хромосом прикріплюються нитки веретена поділу. В анафазі I до полюсів клітини розходяться хромосоми з кожної гомологічноюпари; при цьому число хромосом у кожного полюса стає вдвічі менше, ніж у материнській клітині. Потім слід телофаза I - утворюються дві клітини з гаплоїдним числом двухроматвдних хромосом; тому перший розподіл мейозу називають редукційним. Після телофази I слід коротка интерфаза (в деяких випадках телофаза I і интерфаза відсутні). В інтерфазі між двома поділами мейозу подвоєння хромосом не відбувається, тому що кожна хромосома вже складається з двох хроматид.
Друге поділ мейозу відрізняється від мітозу тільки тим, що його проходять клітини з гаплоїдним набором хромосом; у другому діленні іноді відсутній профаза II. У метафазі II двухроматідние хромосоми розташовуються по екватору; процес йде відразу в двох дочірніх клітинах. В анафазі П до полюсів відходять вже однохроматідние хромосоми. В телофазе II в чотирьох дочірніх клітинах формуються ядра і перегородки (в рослинних клітинах) або перетяжки (в тварин клітинах). В результаті другого поділу мейозу утворюються чотири клітини з гаплоїдним набором хромосом (lnlc); друге розподіл називають зрівняльним. Так утворюються гамети у тварин і людини або суперечки у рослин.
"Значення мейозу полягає в тому, що створюється гаплоїдний набір хромосом і умови для комбинативной спадкової мінливості за рахунок кросинговеру та імовірнісного розбіжності хромосом.
Відмінність мітозу від мейозу полягає в тому, що мітоз - це такий розподіл клітини, в результаті якого виходять дві клітини з вихідним набором хромосом; мітоз - це безстатевий процес розмноження. При мейозі в результаті двох послідовних мітотичних поділів з вихідної диплоидной клітини
( 2п) утворюються чотири гаплоїдні (п). При цьому відбувається перекомбінація спадкових ознак внаслідок кросинговеру, що відбувається в профазі
I мейозу.
2. Загальна характеристика бактерій.
Бактерії не мають ядра, відокремленого мембраною від цитоплазми. Більшість бактерій не містить хлорофілу і харчується готовими органічними речовинами - гетеротрофно
Розмноження простим поділом (можливий елементарний статевої процес)
Харчування гетеротрофное: сапрофіти (використовують органічні речовини мертвих організмів); паразити
(використовують органічні речовини живих організмів); у деяких - автотрофне: фотосинтезирующие (зелені і пурпурні бактерії, ціанобактерії); хемосинтезирующие (железобактерии, серобактерии, аммоніфіцірующіе і нитрифицирующие бактерії)
Дихання аеробне-у живуть в кисневій середовищі; анаеробне - у живуть в безкисневому середовищі; факультативні анаероби здатні жити і в кисневій і в безкисневому середовищі
Бактерії можуть утворювати спори - пристосування до виживання в несприятливих умовах.
3. Викопні тварини свідчення на користь еволюції.
Виявлення викопних останків археоптерикса дозволило зробити висновок про існування перехідної форми між плазунами і птахами.
Голова нагадувала голову ящірки, на крилах збереглися пальці з кігтями, мався довгий хвіст.

Білет №24
1. Етапи розвитку багатоклітинного тварини.
Ембріональний розвиток: 1.Зігота (запліднена яйцеклітина)-> 2.
Бластула (стадія 2-128 клітин (порожнистий куля))-> 3.Гаструла ( 2 шару клітин. Має
2 зародкових листа-ектодерму і ентодерму)-> 4. Зародок (утворюється мезодерма, формуються органи)-> Пост ембріональний розвиток: 1. Пряме
(Організм відразу після народження подібний зі дорослим). 2.Непрямое (Організм після народження проходить проміжні стадії (личинка і т.п.))
Ймовірний шлях виникнення життя
1.Синтез в первинному океані органічних речовин з неорганічних під дією небиологических факторів .-> 2. Виникнення коацерватних крапель (мимовільне концентрування речовин)-> 3. Виникнення самовідтворюються молекул, здатних до матричному синтезу.
2.Человеческіе раси. Генетичну різноманітність людства. Раси і нації.
Основні людські раси. У сучасному людстві виділяють три основні раси: европеоидную, монголоидную і негроїдну. Це великі групи людей, що відрізняються деякими фізичними ознаками, наприклад рисами обличчя, кольором шкіри, очей і волосся, формою волосся.
Для кожної раси характерно єдність походження та формування на певній території.
До європеоїдної раси належить корінне населення Європи, Південної Азії та
Північної Африки. Європеоїди характеризуються вузьким обличчям, сильно виступаючим носом, м'якими волоссям. Колір шкіри у північних європеоїдів світлий, у південних
- переважно смаглявий.
До монголоїдної раси належить корінне населення Центральної та Східної
Азії, Індонезії, Сибірі. Монголоїди відрізняються великим пласким широким обличчям, розрізом очей, жорсткими прямими волоссям, смаглявим кольором шкіри.
У негроїдної раси виділяють дві гілки - африканську і австралійську. Для негроїдної раси характерні темний колір шкіри, кучеряве волосся, темні очі, широкий і плоский ніс.
Расові особливості спадкові, але в даний час вони не мають істотного значення для життєдіяльності людини. Мабуть, в далекому минулому расові ознаки були корисні їхніх власників: темна шкіра негрів і кучеряве волосся, створюють навколо голови повітряний шар, охороняли організм від дії сонячних променів, форма лицьового скелета монголоидов з більш широкою носовій порожниною, можливо, є корисною для обігріву холодного повітря перед тим, як він потрапляє в легені. За розумовим здібностям, т. Е. Здібностям пізнання, творчої та взагалі праці, все раси однакові. Відмінності в рівні культури пов'язані не з біологічними особливостями людей різних рас, а з соціальними умовами розвитку суспільства.
Реакційна сутність расизму. Спочатку деякі вчені плутали рівень соціального розвитку з біологічними особливостями і намагалися серед сучасних народів знайти перехідні форми, котрі пов'язують людини з тваринами. Ці помилки використовували

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11