Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Вплив малих доз радiацii

Вплив малих доз радiацii

Вступ...1
1. Огляд лiтератури
1.1 Iсторiя дослiджень...3
1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6
1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9
1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на
Т-клiтинний iмунiтет...13
1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на
органiзм людини...17
2. Матерiали i методи дослiдження
2.1 Характеристика обстежених груп...20
2.2 Методика визначення субпопуляцiй
Т-лiмфоцитiв...22
2.3 Методика пiдрахування числа
лейкоцитiв вкровi...24
2.4 Методика визначення диференцiйованоi
формули лейкоцитiв...25
2.5 Визначення рiвня CD3+,CD4+,CD5+,CD8+.
лiмфоцитiв у периферичнiй кровi...28
2.6 Статистична обробка даних...29
3. Стан клiтинного iмунiтету у
практиноздорових студентiв ЧДУ...30
4. Стан клiтинного iмунiтету у осiб,
що проживають в зонi посиленого
радiацiйного контролю...33
5. Висновки...42
Лiтература...43


__ ВСТУП

АКТУАЛЬНIСТЬ РОБОТИ

На даний час вважасться доведеним, що сильна або тривала дiя
ряду неспецифiчних факторiв навколишнього середовища може призво-
дити до порушень клiтинного iмунiтету [ ]
Значне мiсце серед цих факторiв займас iонiзуюче вип-
ромiнювання. Встановлено, що гостра дiя радiацii призводить до
порушень в кiстковому мозку та тимусi.
Наслiдком цих змiн с зниження iмунноi вiдповiдi органiзму за
рахунок спiввiдношень лiмфоцитарних субпопуляцiй.
Iонiзуюче випромiнювання може викликати безлiч морфо-
логiчних i функцiональних змiн iзсторони iмунноi системи людини.
Порушення функцiй iмунноi системи можуть бути причиною ви-
никнення ряду захворювань: аутоiмунний тиреозит, бронхолегеневi
захворювання, виникнення добро-та злоякiсних пухлин i iн.
Враження iмунокомпетентних клiтин веде до формування вторин-
ного iмунодефiциту, структура i вираженiсть якого залежить вiд
характеру та дози випромiнювання, а також вихiдного функцiо-
нального стану опромiненого органiзму, та ступенi ураження ор-
ганiв, що обумовлюють функцii iжмунноi системи.
Патогеннi змiни функцii iмунноi системи, iх проявлення дас
змогу профiлактики та вчасному лiкуванню тих захворювань в пато-
генезi яких лежить порушення iмунного гомеостазу.
Це робить питання дослiдження впливу iонiзуючого випромiню-
вання на iмунну систему актуальним.
_" МЕТОЮ__ дипломноi роботи с вивчення вiддаленоi дii аварii на
ЧАЕС на клiтинний iмунiтет населення Украiни.
_" ЗАДАЧI__ якi ставилися для досягнення цiсi мети:
1. Вивчити експресii Т-поверхневих клiтинних маркерiв у меш-
канцiв радiацiйно-незабруднених районiв Украiни.
2. Вивчення модифiкацii Т-лiмфоцитарних рецепторiв у сту-
дентiв, що зазнали впливу малих доз радiацii внаслiдок аварii на
ЧАЕС
3. Порiвняльний аналiз впливу малих доз радiацii на Т-клiтин-
ний iмунiтет студентiв рiзних факультетiв ЧДУ.__ НАУКОВА НОВИЗНА
Вперше дослiджено вплив на iмунiтет дii комбiнованого
iунiзуючого випромiнювання.

__ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РОБОТИ
Дипломна робота виконана в рамках теми, що викладасться в
ЧДУ по замовленню Мiнiстерства Освiти Украiни "Вплив малих доз
радiацii на клiтинний iмунiтет".
__


1. Огляд лiтератури.

1.1. Iсторiя дослiджень.

Проблема впливу iонiзуючого випромiнення на органiзм людини
i тварин с однiю з найважливiших в екологiчнiй медицинi, почина-
ючи з 40-х рокiв нашого сторiччя.
В березнi 1954 року на дослiдницькому полiгонi ( Маршаловi
острови, США) було проведено вибух термоядерноi бомби з експери-
ментальною метою. В результатi вибуху мало мiсце осадження радi-
оактивних речовин на населених аттолах.Проведенi дослiдження по-
казали, що в районах випадання радiоактивних речовин була висока
радiоактивна забрудненiсть. Значне число осiб як серед мiсцевого
населення, так i серед учасникiв дослiджень одержали радiацiйнi
враження в тiй чи iншiй мiрi.
В результатi дослiджень за потерпiлими були зiбранi цiннi
вiдомостi, що висвiтлюють деякi аспекти дii iонiзуючоi радiацii
на людину. Початковi данi були доповненi повторними спостережен-
нями через 6 та 24 мiсяцi з моменту враження. На основi порiвня-
ння одержаних результатiв iз наявними даними про враження людей
у Хiросiмi та Нагасакi, а також матерiалами, одержаними при не-
щасних випадках у лабораторiях та при експериментах iз тваринами
було зроблено спробу встановити гранично допустиму дозу випромi-
нення для людини.
Було доведено, що-випромiнення найбiльш небезпечне в рай-
онi випадання осадiв, воно с проникаючим iйого вплив може викли-
кати таке ж гостре променеве враження, яке спостерiгалось у япо-
нцiв у Хiросiмi та Нагасакi. Опромiнення шкiри-променями небе-
зпене i при вiдсутностi-випромiнення. Незважаючи на те,що шкi-
рне враження iнодi з'являсться пiзно, воно може привести до тяж-
ких наслiдкiв.
У осiб, що зазнали дii радiоактивних осадiв, може спостерi-
гатися внутрiшнс забруднення радiоактивними речовинами.Кiлькiсть
радiоактивних речовин, депонованих у кiстковiй тканинi, виявила-
ся невеликою i не викликала гостроi реакцii. Вважали, що вражен-
ня, якi розвиваються при цьому, нетривалi i нетяжкi,особливо як-
що прийняти мiри захисту проти надмiрного вдихання радiоактивних
матерiалiв. Основними проблемами медичного контролю в мiсцях ви-
падання радiоактивних осадiв вважали питання,пов'язанi з загаль-
ним - та-опромiненням шкiри [
матерiалiв. Основними проблемами медичного контролю в мiсцях ви-
падання радiоактивних осадiв вважали питання,пов'язанi з загаль-
ним - та-опромiненням шкiри [
Особливо цiкаву групу дослiджень склали лабораторнi тести
по впливу iонiзуючого випромiнення на стан iмунноi системи та фу-
нкцiональну здатнiсть ii складових. Так, дослiди по вивченню ран-
нiх Т-клiтин продемонстрували статистично-достовiрне вiково-зале-
жне пiдвищення рiвня CD3-4+(8-)-лiмфоцитiв у периферичнiй кровi
потерпiлих. Але загальний рiвень Т-клiтин знижувався, можливо,
внаслiдок вiково-специфiчноi деградацii Т-клiтинних функцiй. Чи-
сло натуральних кiллерiв (НК) та клiтин-попередникiв цитотоксич-
ноi активностi значно пiдвищувалося у старих людей, що зазнали
впливу радiацii.
Було також встановлено, що щорiчне збiльшення середньоi час-
тоти соматичних мутацiй в опромiненого населення на одну величину
бiльше в Т-клiтинному рецепторному комплексi та

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подобные рефераты:
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Экология ряпушки Хантайского водохранилища
|Введение |3 | |Материал и методика исследований |5 | |Хантайское водохранилище как среда обитания рыб | | |Физико-географическое описание района исследования |8 | |Гидрохимический режим Хантай
Метод идентификации собак по их ДНК
Идентификация организма (метод микросателлитов) первоначально была разработана для людей, но эта же самая методика может быть с успехом использована и для собак.