На главную » Рефераты по биологии » Вплив малих доз радiацii

Вплив малих доз радiацii

антигенiв на
поверхнi лiмфоцитiв периферичноi кровi
практично здорових волонтерiв студентiв
1-го та 4-го курсу факультету фiзичного
виховання ЧДУ.
???????????????????????????????????????????????????????????????
?N п/п?Група пiддослiдних?Показники ?СD3+ ? СD 5+ ?
? ? ?статис-?????????????????????????
? ? ?тичноi ? ? ? ?
? ? ?обробки ? % г/л ? % ?г/л ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ?Практично здоровi ? M ?62,3 ?1,2 ?65 ?1,3 ?
? ?волонтери студенти? б ?4,4 ?0,13 ?3,9 ?0,19 ?
? ?4-го курсу ? m ?1,97 ?0,05 ?1,6 ?0,09 ?
? ? ? n ?6 ?6 ?6 ?6 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ?Практично здоровi ? M ?63,8 ?1,05 ?69,6 ?1,1 ?
? ?волонтери студенти? б ?0,97 ?0,5 ?2,4 ?0,6 ?
? ?1-го курсу ? m ?0,4 ?0,2 ?0,98 ?0,2 ?
? ? ? n ?6 ?6 ?6 ?6 ?
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
? ? t ?0,75 ?1 ?2,6 ?1,5 ?
? ? p ?> 0,05?> 0,05?0,05?
???????????????????????????????????????????????????????????????
Встановлено вiдсутнiсть статистично достовiрноi рiзницi
в експресii поверхневого маркеру СD + у практично здорових
волонтерiв - студентiв 1-го та 4-го курсiв факультету фiзич-
ного виховання.4. СТАНКЛIТИННОГО МУНIТЕТУ У ОСIБ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ В ЗОНI
ПОСИЛЕНОГО РАДIАЦIЙНОГО КОНТРОЛЮ.
Дослiджувалися 2 групи осiб проживаючих у зонах посиле-
ного радiацiйного контролю. 1-ша група-студенти 4-го курсу
факультету фiзичного виховання, якi проживають у 4 зонi.
Особливiстю цiсi групи с те, що з 1986 по 1992 рiк во-
ни проживали в мiстах i селах черкаськоi областi, якi вiдно-
сяться до зони посиленого радiацiйного контролю, а з 1992 по
1996 Р. в м. Черкаси. Але всi продукти харчування студенти
привозили у 4-ту зону. Як вiдомо при дiленнi U тепловими
нейтронами спостерiгасться вихiд Сs та Sr. При близьких
перiодах напiврозпаду (28,2 - 30,2 р)допустимий рiвень заб-
руднення чорнозему буде перевищений в 20 разiв.
Зараз все частiше у зв'язку з аварiсю на ЧАЕС проявляс-
ться так званий "вплив малих доз радiацii", що потрапляс в
органiзм з iжею i водою. Головними iзотопами наявними в рос-
линнiй i твармннiй iжi с Сs та Sr. Це-iзотопи, якi не рес-
струються звичайними-лiчильниками. Вони накопичуються в
кiстковiй тканинi i мають тенденцiю до наростання, т.т. у
людини створюсться внутрiшнс джерело випромiнювання, яке ко-
жен день активно травмус iмунну систему. Тому студенти 4-го
курсу навiть не проживаючи в зонi пiдвищеного радiацiйного
контролю отримують свою дозу опромiнення зпродуктами приве-
зеними з дому.
Разом з тим цi студенти вiдчувають позитивний вплив оп-
тима льних фiзичних навантажень.
У зв,язку з вищевказаним стають зрозумiлими отриманiна-
ми результати. (Табл. N 3,4).


Табл. N 3. Рiвень лейкоцитiв та лiмфоцитiв у осiб, що
проживють в зонi посиленого радiацiйного кон-
тролю i практично здорових волонтерiв сту-
дентiв 4-го курсу факультету фiзичного ви-
ховання ЧДУ.

??????????????????????????????????????????????????????????
?Nп/п?Групи пiддослiдних?Показники ?Лейко-?Лiмфо-?Лiмфо-?
? ? ?статистич-?цити ?цити ?цити ?
? ? ?ноi оброб-?х 10/л? % ? г/л ?
? ? ?робки даних? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ?Практично здоровi ? M ?6,3 ?32,6 ?1,9 ?
? ?волонтери студенти? б ?1,27 ?12,7 ?0,3 ?
? ?4-го курсу ?

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подобные рефераты:
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Рослина в житті людини
Вступ........................................................................................................................3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять................................................................5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:.............................9 1.
К гербарию по практическим занятиям по курсу луговодство
Краткая характеристика луговых растений (в табличной форме.)
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Экзаменационные билеты по курсу Биология (9 класс сш)
Экзаменационные билеты по биологии составлены в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений и включают в себя два теоретических вопроса и одно практическое задание. При выполнении учащимися пр
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Прививки
Описание новых видов импортных вакцин.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар