Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Вплив малих доз радiацii

Вплив малих доз радiацii

m ?0,5 ?5,2 ?0,1 ?
? ? ? n ?6 ?6 ?6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ?Особи,що прожива-? M ?5,9 ?34,6 ?2,1 ?
? ?ють в зонi пiдви-? б ?2,0 ?4,9 ?0,6 ?
? ?щеного радiацiйно-? m ?0,9 ?2,1 ?0,3 ?
? ?го контролю сту-? n ?5 ?5 ?5 ?
? ?денти 4-го курсу ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
? ? t ?0,44 ?0,4 ?0,3 ?
? ? p ?> 0,05 ?> 0,05 ?> 0,05 ?
???????????????????????????????????????????????????????????


Табл. N 4 Експресiя CD3 i CD5-антигенiв на поверхнi
лiмфоцитiв периферичноi кровi практично здоро-
вих волонтерiв студентiв 4-го курсу факультету
фiзичного виховання та iх однокурсникiв, що
проживають в зонi посиленого радiацiйного кон-
тролю.

?????????????????????????????????????????????????????????????
?N п/п?Групи пiддослiдних?Показники ? CD 3+ ? CD 5+ ?
? ? ?статистич-?????????????????????????
? ? ?ноi оброб-? % ?г/л ? % ?г/л ?
? ? ?ки даних ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ?Практично здоровi ? M ?62,3 ?1,2 ?65 ?1,3 ?
? ?волонтери студенти? б ?4,84 ?0,13 ?3,9 ?0,19 ?
? ?4-го курсу факуль-? m ?1,97 ?0,05 ?1,6 ?0,08 ?
? ?тету фiзвиховання ? n ?6 ?6 ?6 ?6 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ?Особи, що прожива-? M ?59,8 ?1,2 ?63,2 ?1,2 ?
? ?ють в зонi посиле-? б ?9,6 ?0,4 ?5,2 ?0,4 ?
? ?ного радiацiйного ? m ?4,2 ?0,2 ?2,3 ?0,2 ?
? ?контролю, студенти? n ?5 ?5 ?5 ?5 ?
? ?4-го курсу факуль-? ? ? ? ? ?
? ?тету фiзвиховання ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
? ? t ?1,2 ?0,1 ?0,6 ?0,5 ?
? ? p ?> 0,05?> 0,05?> 0,05?> 0,05?
?????????????????????????????????????????????????????????????


Дослiди переконують в тому, що у студентiв 4-го курсу фа-
культету фiзвиховання, що зазнали хронiчного впливу фак-
торiв аварii на ЧАЕС не постерiгасться статистично дос-
товiрних змiн показникiв клiтинного iмунiтету.
В другiй серii експериментiв дослiджувався стан клiтин-
ного iмунiтету у студентiв 4-го курсу природничого факульте-
ту, що також зазнали впливу малих доз радiацii.
Встановлено,що в цих студентiв iснус рiзниця мiж зрiвнювани-
ми середнiми варiацiйних рядiв iпрактично здорових однокур-
сникiв по показниках вiдносноi кiлькостi CD3+ та CD5+ лiмфо-
цитiв (Табл.N 5).
Однак патологiчнаiонiзуючого випромiнювання може посилю-
ватись iншими патологiчними факторами. Так в якостi цих фак-
торiв може виступати емоцiйний стрес обумовлений наявнiстю
важких теоретичних дисциплiн: бiохiмiя,фiзiологiя,рiзно-
манiтнi зазалiки та екзамени. Томму ми проаналiзували стан
лiтинного iмунiтету у студентiвприродничого факультету, що
проживають у 4 зонi з практично здоровими волонтерами, якi
невiдчувають хронiчних стресових впливiв.
Нами встановлено, що дiя малих доз радiацii посилюсться
екстримальними i емоцiйними навантаженнями. Феноменпрояв-
лясться у зниженнiабсолютноiкiлькостi лiмфоцитiв в перифе-
ричнiй кровi, а таккож у зниженнi абсолютноi кiлькостi
клiтин, що експресують на своiй поверхнi клiтини рецептори
CD3+, CD5+). (Табл.N6,7).
Табл.N5. Експресiя CD3 I CD5 - антигенiвна поверхнi лiмфо-
цитiв периферичноi кровi практично здорових
волонтерiв студентiв природничого факультету та
iх однокурсникiв, що проживають в зонi посилено-

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подобные рефераты:
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
К гербарию по практическим занятиям по курсу луговодство
Краткая характеристика луговых растений (в табличной форме.)
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Прививки
Описание новых видов импортных вакцин.
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Экзаменационные билеты по курсу Биология (9 класс сш)
Экзаменационные билеты по биологии составлены в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений и включают в себя два теоретических вопроса и одно практическое задание. При выполнении учащимися пр
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Эколого-географическая структура фауны жуков-листоедов (coleoptera, chrysom ...
В основу данной работы положены материалы. собранные в различных эколого-географических районах Крыма в течение 1977-1998 гг. Кроме собственных сборов использованы коллекции по листоедам Зоологического института РАН.
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти