Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Вплив малих доз радiацii

Вплив малих доз радiацii

в HLA-A2 [ ]
Як бачимо, наведенi дослiдження продемонстрували, що один з
найбiльш яскравих ефектiв впливу радiацii на органiзм людини ха-
рактерний саме для iмунноi системи. Пiдтвердженням цьому стали
дослiдження, проведенi пiсля аварii на Чорнобильськiй АЕС.
У результатi катастрофи на ЧАЕС виникло радiоактивне забру-
днення мiсцевостi не лише на територii Cвропи, але й за ii межа-
ми - в США, Китаi та Японii [ ]
В умовах радiоактивного забруднення основне дозове наванта-
ження формують радiонуклiди, що потрапляють в органiзм людини з
харчовими продуктами, iстотно впливаючи на стан здоров'я населен-
ня. Аварiя на ЧАЕС призвела до виникнення безпрецендентного для
мирного часу становища, коли об'сктом дii малих доз iонiзуючоi
радiацii стали багатотисячнi контингенти населення.
Оскiльки до спектра пов'язаних iз Чорнобильською катастро-
фою радiонуклiдiв входять довгоживучi радiоiзотопи, очевидно, що
ситуацiя, яка виникла, значною мiрою визначатиме стан здоров'я
населення Украiни принаймi у найближчiй iсторичнiй перспективi.
Все це вимагас детального вивчення наслiдкiв опромiнення малими
дозами iонiзуючоi радiацii фiзiологiчних систем органiзму люди-
ни. Серед останнiх важливе мiсце знову ж таки належить iмуннiй
системi, оскiлькивона с рiвноправною ланкою нейроiмуноендокрин-
ного регуляторного контуру, порушення з боку якого вiдiграють ви-
значну роль у патогенезi найпоширенiших хронiчних захворювань
(атеросклероз, злоякiснi новоутвори, дiабет, аутоiмуннi процеси
та iн.) [ ]
Слiд мати на увазi, що на вiдмiну вiд iнших фiзiологiчних
систем, визначення показникiв iмунiтету, як правило, проводить-
ся в статичному режимi, а не в режимi функцiональних наванта-
жень, що обмежус можливiсть судження про функцiональний резерв
тестованоi системи, який визначас в кiнцевому рахунку ii адап-
тивнi можливостi.
Любченко П.Н. з спiвавт. (1990) вiдмiчають, що при впливi
iонiзуючоi радiацii вражасться перш за все клiтинний iмунiтет
(антигенрозпiзнаюча ланка) [ ]


1.2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТIВ

Лiмфоiднi клiтини, з якими зв'язанi всi iмуннi механiзми,
з'являються, дозрiвають та функцiонують в рiзних органах.
В них знаходяться клiтини з обмеженим транспортом в органiзмi, а
також багаточисельнi рециркулюючi клiтини.
До клiтин iмунноi системи вiдносять лiмфоцити: агранулоцити -
В-i Т-лiмфоцити (незернистi лейкоцити). Лейкоцити вiдносять до
бiлих кров'яних клiтин. В них с ядро i цитоплазма. Значне число
лейкоцитiв в кровi дорослоi людини - в 1 мкл 6-8 тис. Однак iх
чисельнiсть може змiнюватись вiд часу доби, функцiонального ста-
ну органiзму. Розрiзняють фiзiологiчний i реактивний лейкоцитоз
(збiльшення числа лейкоцитiв).
Перший частiше спостерiгасться пiсля вживання iжi, пiд час
вагiтностi при м'язевiй роботi, сильних емоцiях, вiдчуттi болю.
Другий вид характерний для запальних процесiв та iнфекцiйних
захворювань.
Фiзiологiчний лейкоцитоз по своiй природi являсться перероз-
подiльним.
Реактивний лейкоцитоз обмовлений пiдвищенням викиду iз органiв
кровоутворення клiтин i пероеважно молодих. В цьому приймас
участь кiстковий мозок, легенi, селезiнка [ ]
Лейкопенiя - (зменшення кiлькостi лейкоцитiв) характеризус
протiкання деяких iнфекцiйних захворювань. Спостерiгасться в ос-
таннi роки неiнфекцiйна лейкопенiя, пов'язана головним чином з
пiдвищеннямрадiацiйного фону. Особливо гострою вона бувас при уш-
кодженнi кёсткового мозку в результатi опромiнення [ ]
Кiлькiсне спiввiдношення рiзних видiв лейкоцитiв периферичноi
кровi називають лейкоцитарною формулою. Вiдхилення лейкоцитарноi
формули являсться важливим дiагностичним показником при рiзно-
манiтних захворюваннях [ ] В нормi вона являс слiдуюче
спiввiдношення в % [ ]:
базофiли 0 - 1
еозинофiли 0,5 - 5
паличкоядернi нейтрофiли 1 - 6
сегментоядернi нейтрофiли 47 - 72
лiмфоцити 19 - 37
моноцити 3 - 11

Всi види лейкоцитiв володiють амебоiдною рухливiстюидкiсть ру-
ху може досягати до 40 мкм/хв.
При наявностi певних хiмiчних подразникiв лейкоцити можуть
виходити через ендотелiй капiлярiв i спрямовуватись до подразни-
ка, мiкробiв клiтин, якi розпадаються чужородного тiла або ком-
плексу антиген-антитiло. По вiдношенню до них лейкоцити во-
лодiють позитивним хемотаксисом. Свосю цитоплазмою лейкоцити
здатнi оточити чужородне тiло i за допомогою спецiальних фер-
ментiв перетравлювати його (фагоцитоз).
Один лейкоцит може захопити 15-20 бактерiальних клiтин (моно-
цит). У лейкоцитах мiститься цiлий ряд ферментiв пептидази,(лiпа-
зи...).В звичайному станi ферменти знаходяться в лiзосомах -
iзольовано. Лейкоцити здатнi адсорбувати деякi речовини i перено-
сити iх на своiй поверхнi.
Бiльше 50% всiх лейкоцитиi розмiщусться за межею судинного
русла - гiстоцити, 30% у кiстковому мозку. По вiдношенню до лей-
коцитiв кров виконус транспортну функцiю, доставляючи iх вiд
мiсця утворення до рiзних органiв[ ]
В залежностi вiд того, мiстить цитоплазма зернистiсть чи во-
на однорiдна, лейкоцити дiлять на 2 групи гранулоцити i агрануло-
цити[ ]Гранулоцити становлять 60% всих лейкоцитiв кровi, час iх
життя приблизно 2 доби.
Гранулоцити подiляють на види:
1. Еозинофiли - гранули яких забарвлюються кислими фарбами (в
рожевий колiр);
2.Базофiли - основними фарбами (синiй колiр)
3.Нейтрофiли - здатнi сприймати тi i другi фарби (розово-фiо-
летовий колiр).
Збiльшення числа еозинофiлiв - еозинофiлiя, виникас при
алергiчнiй реакцii, при цьому в органiзмi утворюються антитiла
проти власних клiтин [ ]
На мембранi базофiлiв с рецептори до яких присднуються певнi
глобулiни плазми кровi. Так утворюсться iмунний комплекс. Iз гра-
нул звiльнясться гiстимiн, який викликас розширення судин, спазм
бронхiв, свербiж.
Нейтрофiли в залежностi вiд вiку мають ядро рiзноi форми
(полiморфоядернi): у юних - ядро кругле; у молодих - у виглядi
палички; зрiлi - сегментоядернi. З вiком ядро клiтин перешнуро-
вусться i роздiлясться на декiлька сегментiв [ ]
Нейтрофiли с найбiльшважливими елементами неспецифiчного за-
хисту системи кровi, якi

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подобные рефераты:
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Строение клетки и функции ее органоидов
|Главные органоиды |Строение |Функции | |Цитоплазма |Внутренняя полужидкая среда |1. Обеспечивает взаимодействие | | |мелкозернистой структуры. |ядра и органоидов. | | |Содержит ядро и органоиды. |
Клеточное ядро
Ядро окружено оболочкой,которая состоит из двух мембран, имеющих типичное строение. Наружная ядерная мембрана с поверхности,обращенной в цитоплазму, покрыта рибосомами, внутренняя мембрана гладкая.