На главную » Рефераты по биологии » Вплив малих доз радiацii

Вплив малих доз радiацii

шар,що мiстить лiмфоцити у окремi пробiрки.
5. Вiдмивасмо популяцiю лiмфоциту вiд залишкiв градiснта
фосфатним буфером двiчi, за допомогою центрифугування
протягом 10 хв. Декантусмо. Вiдмивку повторюсмо 2 рази.
6. Доводимо концентрацiю мононуклеарних клiтин за допомо-
гою розведення ФБ до рiвня 1-5 х 10 кл./мл.
Контроль концентраццii проводимо вкамерi Горясва (в од-
ному великому квадратi повинно мiститись 20 лiмфатич-
них клiтин).
7. До 50 мкл одержаних клiтин добавлясмо мiкропiпеткою по
5 мкл. антисироватки LT3 - для визначення кiлькостi
зрiлих Т-клiтин у венознiй кровi (CD3), LT1 - для
зрiлих i майже зрiлих Т-лiмфоцитiв (CD5), LT4 - для
визначення Т-хелперiв (CD4), LT8 - для визначення
Т-супресорiв (CD8).
8. Iнкубусмо сумiш лiмфоцитiв з антисиворотками протягом
20-25 хв при кiмнатнiй температурi.
9. Вiдмивасмо мононуклеари вiд залишкiв не зв'язаноi АС.
Для цього у кожну пробiрку доливасмо по 2 мл ФБ з кро-
лячим альбумiном (2.5%) i центрифугусмо протягом 10
хв. Вiдмивку повторюсмо двiчi. 10. До 50 мкл отриманоi
сумiшi добавляемо по 5 мкл ФIТЦ. Iнкубусмо 20-25 хв.
11. Проводимо вiдмивку вiд флуоресцуючих антитiл мононук-
леари. Вiдмивку проводимо аналогiчно вiдмивцi вiд анти-
сивороток тричi. 12. Мононуклеари за допомогою пiпетки
наносимо на предметне скельце. 13. Скельця помiщасмо на
пiдставки у чашки Петрi з розчином формалiну i фiксус-
мо препарат у його парах на протязi 10 хв. 14. Зафiксо-
ваний препарат пiдсушують при кiмнатнiй темпера -
турi.Готовi препарати зберiгаються у холодильнiй камерi
протягом 3-х дiб. 15. Аналiз препаратiв. Пiдрахунок
проводиться шляхом перерахунку % флуоресцуючих клiтин
на 100 клiтин проглянутих у препаратi. Мiкроскопують за
допомогою мiкроскопу з люмiнiсцентною насадкою,
окуляр-7, об'сктив-90. У якостi iмерсii використовус-
ться водний розчин глiцерину.


2.3. МЕТОДИКА ПIДРАХУНКУ ЧИСЛА ЛЕЙКОЦИТIВ В КРОВI

1. Палець протерти ватою змоченою 70% розчином спитту.
2. Одноразовим стерильним скарифiкатором проколоти
палець.
3. Першу краплю кровi зтерти ватою змоченою спиртом.
4. Декiлька крапель кровi з пальця витиснути на пред-
метне скло.
5. Капiляром Салi 0,02 мл. кровi перенести в центри-
фужну пробiрку з 0,4мл. 3% розчину оцтовоi кислоти.
6. Легким посту куванням по пробiрцi перемiшати вмiст
i залишити пробiрку для руйнування еритроцитiв.
7. Притерти покривне скло до камери Горясва таким чи-
ном, щоб з'явилися Ньютоновi кiльця.
8. Пiдрахувати кiлькiсть клiтин в 25 великих квадра-
тах камери Горясва.
9. Одержаний результат перерахувати за формулою:
Х 10/20, де Х - кiлькiсть клiтин в 25 великих
квадратах.

Нормальна кiлькiсть лейкоцитiв у дорослоi людини коливас-
ться в межах 4500-10000 в 1 куб.мм.


2.4 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДИФЕНРЕНЦIЙОВАНОI ФОРМУЛИ
ЛЕЙКОЦИТIВ.

Визначення загальноi кiлькостi бiлих кров'яних тiлець,
дас уяву проiх абсолютну кiлькiсть. Але не дас вiдомостей
про процентне спiввiдношення (диференцiйовану формулу) мiж
рiзними видами лейкоцитiв i про якiснi змiни в iх морфологii
при хворобливих станах.
Визначення диференцiйованоi формули проводиться на фар-
бованому мазку кровi.
Диференцiйована формула характерно змiнгюсться при рядi
хворобливих станiв i мас надзвичайно важливе дiагностичне i
прогностичне значення.
Нормальна диференцiйована формула дорослоi людини нас-
тупна:
молодi нейтрофiльнi клiжтини - 0%
паличкоядернi нейтрофiльнi клiтини - 0-4%
сегментоядернi нейтрофiльнi клiтини - 55-70%
лiмфоцити - 20-40%
моноцити - 2-6%
еозинофiльнi клiтини - 1-4%
базофiльнi клiтини - 0-1%
плазматичнi клiтини - 0-5%

ВИГОТОВЛЕННЯ МАЗКА КРОВI.
1.Необхiдною умовою для правильного пiдрахунку морфо-
логiчних особивостей кров'яних клiтин являсться вда-
лозроблений i добре забарвлений кров'яний мазок.
Добре зроблений мазок кровi повинен вiдповiдати наступ-
ним умовам:

а) починасться на 1 см. вiд вузького краю предметного
скла i закiнчусться на 2-3 см. вiд його другого краю.
Загальна довжина мазка повинна охоплювати 1/2 - 3/4
скла.
б) мазок повине бути рiвномiрноi товщини, а не хвили-
подiбний. Правельний мазок кровi товщий на початку, поступо-
во тоншас i

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подобные рефераты:
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Прижизненный метод диагностики болезней рыб
В ветеринарно-ихтиопатологической практике для постановки диагноза заболевания используется метод полного вскрытия и обследования рыб. При этом обследуемые рыбы погибают.
Класс жгутиковые: лейшмании, трихомонады, лямблии, трипаносомы
Основное отличие простейших этого класса - наличие на одной из стадий развития одного или нескольких жгутиков. В теле жгутиконосцев у основания жгута имеется особый органоид-кинетопласт, функция которого связа
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от