Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Вплив малих доз радiацii

Вплив малих доз радiацii

закiнчусться у виглядi слiду, мов би залишеного
тонкою щiточкою.
в) мазок повинен бути вiдокремленим вiд краю.
Шар кровi не повинен доходити до другогоь краю скла.
Приготування мазкiв проводиться слiдуючим чином: пред-
метне скло, на якому буде зроблено мазок, беруть за один
кiнець великим i вказiвним пальцями правоi руки. Другий
кiнець, вiдступаючи на 1 см. вiд краю, обережно дотикасться
до свiжоiкраплi капiлярноi кровiiз пальця, нi в якому разi
не торкаючись шкiри в мiсцi проколу. Крапля кровi перехо-
дить на скло, вона повинна мати дiаметр 2-3 мм.
Предметне скло перекладають у лiву руку взявши його ве-
ликим вказiвним i середнiм пальцямитак, щоб крапля знаходил
ась зверху на предметному склi, з боку вказiвного i серед-
нього пальцiв.
Шлiфоване скло, яким буде зроблено мазок вставлясться
пiд кутом 40-45 на 1-2 мм перд краплею, придержуючи великим
i вказiвним пальцями правоi руки край шлiфованого скла i
обидва краi предметного скла. Шлiфоване скло рухають назад
так, щоб воно торкалося кровi i крапля поширювалася в кутi
мiж шлiфованим i предметним склом. потiм швидким рухом ру-
хаючи скло в зв оротньому напрямку роблять мазок.
Протягом того часу коли робиться мазок, великий iвказiвний
пальцi правоi руки ковзають по краях предметного скла i тим
створюють необхiдну опору для накладання шару кровi.

ФАРБУВАННЯ КРОВ'ЯНОГО МАЗКА.
Для якiсного дослiдження морфологii кров'яних клiтин-
фарбування кров'яного мазка мас важливе значення. Основу су-
часного фарбування кров'яних клiтин поклав петербуржський
лiкар Д.Л.Романовсьий. В 1891 роцi вiн запропонував свiй
барвник. В 1902 роцi Гiмза вдосконалив барвник Романовського.
Барвник Романовського-Гiмза складасться з лужноi i кис-
лоi частини. Лужна частина - азур 2, А кисла частина - еозин.
Азур 2 забарвлений в яскраво-синiй колiр, а еозин в роже-
во-червоний.
Щоб приготувати основний розчин барвника розчиняють 30
г. азуру 2-еозину i 0,8г. азуру 2 в 250 мл. глiцерину, наг-
рiваючи прицьому 90-120 хв. при 50 С, а потiм додають 250мл.
чистого метилового спирту. Пiсля вiдстоювання протягом 1-7
днiв при кiмнатнiй температурi фiльтрують.

ФIКСАЦIЯ КРОВ'ЯНОГО МАЗКА.
Перед фарбуванням мазок кровi фiльтрують. Це робиться
для денатурацii бiлкiв у клiтинах, при збереженнi iхжиттсвоi
структури iж для закрiплення клiтин на предметному склi. Для
фiксацii використовусться абсолютний метиловий алкоголь. Час
фiксацii - 3-5 хв.
Перед роботою ,пiсля фiксацii, препарат заливають робо-
чим розчином (розведеним) барвника Романовського-Гiмза. I
залишають на 20-40 хв. Потiм його промивають, сушать, див-
ляться пiд мiкроскопом.


ПIДРАХУНОК ДИФЕРЕНЦIЙОВАНОI ФОРМУЛИ.
Кров'янi клiтини не розподiляються рiвномiрно повсьому
препратi.На початку i в кiнцi мазка вiдкладасться бiльшiсть
великих клiтин з малою питомою вагою (моноцити,
гранулоцити), а в серединi - бiльшiсть малих клiтин, з вели-
кою питомою вагою (лiмфоцити). Порiвняно найбiльш правильне
спiввiдношення складасться на дiлянках показаних на малюнку:

????????????????????????????????????????
? ? ??? ? ? ??? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??? ??? ??? ??? ?
? ?
? ??? ??? ??? ??? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ??? ? ? ??? ? ?
????????????????????????????????????????

Тому саме на них проводиться диференцiйований пiдрахунок
кров'яних тiлець. Пiдрахунок робиться у виглядi меандрiв,
щоб уникнути повторення одних i тих же клiтин.
Пiдраховують не менше 25 клiтин (краще по 100) в 4-х
дiлянках вказаних на малюнку. РЕзультат виражають в %.
Замiсть 4-х малих меандрiв, можна без грубоi помилки,
описати 2 великих меандри, тобто злити 2 малих поля вiдцен-
тру з обох сторiн в одне велике, не роблячи розриву в сере-
динi. В такому разi в кожному з обох великих полiв пiдрахо-
вують мiнiмально по 50 клiтин (краще по 100) i результат ви-
ражають в %. Для полегшення розрахункiв використовують еле-
ментарнi механiчнi лiчильнi машини.


2.5 ВИЗНАЧЕННЯ РIВНЯ CD3+,CD4+,CD5+,CD8+ ЛIМФОЦИТIВ У
ПЕРИФЕРИЧНIЙ КРОВI.
1.Кров брали стерильно з лiктьовоi вени вранцi, до вжи-
вання iжi. Лiмфоцити видiляли з гепаринiзованоi кровi цен-
трифугуванням на градiснтi Фiкол-Вiрографiну (густина 1,077
г/мл).
2.1-0,1 млн. лiмфоцитiв в об'смi 50 мкл. вносили в цен-
трифужнi пробiрки i до клiтин додавали 5 мкл. моноклонально-
го антитiла CD8 i iнкубували 30-45 хв. при +4 С.
3.Додавали 150 мкл. розчину Хенкса i центрифугували 5
хв. при g 200.
4.Вилучали супернатант. Потiм вносили 50 мкл. розчину
Хенкса, клiтини суспендували, додавали 150 мкл. розчину Хен-
кса i центрифугували 5 хв. при g 200.
5.Вилучали супернатант. До осаду вiдмитих клiтин дода-
вали 50 мкл. F(ab)2-Фрагментiв овечих антитiл до Ig мишi,
помiчених ФIТЦ i розбавлиних 1:100. Для розведення викорис-
товували фiзрозчин, забуферений фосфатом (РВS), що мiстиь
0,5% желатину i 0,5% азиду натрiю.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подобные рефераты:
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Прижизненный метод диагностики болезней рыб
В ветеринарно-ихтиопатологической практике для постановки диагноза заболевания используется метод полного вскрытия и обследования рыб. При этом обследуемые рыбы погибают.
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Класс жгутиковые: лейшмании, трихомонады, лямблии, трипаносомы
Основное отличие простейших этого класса - наличие на одной из стадий развития одного или нескольких жгутиков. В теле жгутиконосцев у основания жгута имеется особый органоид-кинетопласт, функция которого связа
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос