Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Вплив малих доз радiацii

Вплив малих доз радiацii

Клiтини суспензували i
iнкубували 30 хв. при 4 С.
6.Клiтини 2 рази вiдмивали як указано в п.п.3-4.
7.Пiсля остаточного видалення супернатанту клiтини ви-
носили на предметне скельце i помiщали в пари формалiну для
фiксацii на 10-1 хв. Мiченi клiтини аналiзували з допомогою
мiкроскопу з люмiнiсцентною насадкою ЛН-30МС. Статистичну
обробку матерiалiв проводили звикористанням методики Андрю-
щенко.


2.6 СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ

Одержанi цифровi результати були обробленi методом
варiацiйноi статистики по Стьюденту за допомогою програми
складеноi аспiрантом кафедри алгебри Андрущенко. Оскiльки
програма написана на мовi Ассемблер, то датиii ропечатку не-
мас можливостi, а тому нижче наводиться, як приклад, ре-
зультат обробки даних цiсю програмою.


Розрахунок основних характеристик вибiрки
---
Показник: cd
1. 2.00000
2. 3.00000
3. 7.00000
4. 8.00000
Середне арифметичне - 5.000
Дисперсiя - 75.111
Середне квадратичне вiдхилення - 2.944
Похибка середнього арифметичного - 1.472
Коефiцiент варiацii - 58.878 %
Коефiцiент асиметрii - 0.000
Ексцес --0.417Програма оброблялася на ПЕОМ IBM PC/XT 286_@ 3. СТАН КЛIТИННОГО IМУНIТЕТУ У
_@ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ СТУДЕНТIВ ЧДУ.

Нами проведене диференцiальне дослiдження показникiв клiтин-
ного iмунiтету у студентiв 4 курсу факультетiв фiзвиховання та
природничого факультету.
Встановлено, що у практично здорових волонтерiв, що нав-
чаються на 4-му курсi факультету фiзвиховання та природничому фа-
культетi показники рiвня лейкоцитiв в периферичнiй кровi статис-
тично достовiрно не вiдрiзняються.(Табл.1).

Табл.N1. Рiвень лейкоцитiв та лiмфоцитiв у практично здорових во-
лонтерiв студентiв 4-го курсу природничого факультету
та факультету фiзвиховання ЧДУ
????????????????????????????????????????????????????????????
?N п/п?Групи пiддослiдних?Показники ?Лейко-?Лiмфо-?Лiмфо-?
? ? ?статистич-?ти ?цити ?цити ?
? ? ?ноi обробки?x 10/л ? % ? г/л ?
????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ?Практично здоровi ? M ? 6,3 ?32,5 ?1,9 ?
? ?волонтери студенти? б ? 1,27 ?12,4 ?0,2 ?
? ?факультету фiз-? m ? 0,5 ?5,3 ?0,1 ?
? ?виховання ? n ? 6 ?6 ?6 ?
????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ?Практично здоровi ? M ? 6,7 ?24,5 ?1,5 ?
? ?волонтери студенти? б ? 1,4 ?9,6 ?0,7 ?
? ?природничого ? m ? 0,6 ?3,8 ?0.1 ?
? ?факультету ? n ? 6 ?6 ?6 ?
????????????????????????????????????????????????????????????
? ? t ? 0,63 ?0,5 ?1,3 ?
? ? p ? > 0,05 ?> 0,05 ?> 0,05 ?
????????????????????????????????????????????????????????????
Прицьому вiдносна i абсолютна кiлькiсть лiмфоцитiв у пе-
риферичнiй кровi обох груп знаходилась в межах вiковоi норми.
Ми не спостерiгали статистично достовiрних рiзниць рiвня
вiдносноi iабсолютноi кiлькостi лiмфоцитiв.
Вiдомо, що лiмфоцити с гетерогенною популяцiсю. В ос-
таннiй час субпопуляцii диференцiюють по експресii поверхне-
вих маркерiв [ ]
Взасмозв'язок фенотипiчних i функцiональних варiацiй
Т-клiтин реалiзусться через змiну iх рецепторного поля та
експресii молекул, що приймають участь у виконаннi ефектор-
ноi функцii клiтин [ ]
Вiдомо, що для Т-клiтин характерна експресiя Т-клiтин-
них рецепторiв. До таких рецепторiв вiдносяться поверхневi
маркери CD3 [ ]
Експресiя поверхневого маркеру СD5 проявлясться на бiльш
раннiх стадiях розвитку Т-клiтин.
Вiдомо, що навiть претомоцити можуть мати такий фенотип:
CD7+2+1-38+4-8-3-ТКР-
Таким чином поява у кровi лiмфоцитiв, що експресують по-
верхневий маркер CD5, але не експресують СD3, свiдчать про
появу в периферичнiй кровi менш зрiлих лiмфоцитiв. Про поя-
ву в кровi менш зрiлоi субпопуляцii Т-клiтин ми судили по
рiзницi мiж кiлькiстюлiмфоцитiв СD3+ та СD5+.
Нами встановлене статистичнодостовiрне пiдвищення числа
СD5+ лiмфоцитiв у практично здорових волонтерiв, що нав-
чаються на першому курсi факультету фiзичного виховання ЧДУ.
(Табл. N 2).Табл. N 2. Експресiя СD3-i СD5-

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подобные рефераты:
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Прививки
Описание новых видов импортных вакцин.
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Взаимосвязь некоторых признаков у кормовых бобов
Значение кормовых бобов как сельскохозяйственной культуры и в качестве объекта биологических исследований общеизвестно. По сбору протеина с единицы площади бобы во влажных регионах превосходят горох и рапс.
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Эколого-географическая структура фауны жуков-листоедов (coleoptera, chrysom ...
В основу данной работы положены материалы. собранные в различных эколого-географических районах Крыма в течение 1977-1998 гг. Кроме собственных сборов использованы коллекции по листоедам Зоологического института РАН.