Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Рослина в житті людини

Рослина в житті людини

| |загортання насіння, яка |
| | | |залежить від властивостей |
| | | |грунту (піщані, глинисті та |
| | | |ін.). |
| | | | |
|VI |Рослина - | | |
| |цілісний | | |
| |організм. |Середовище існування|Для життя рослин потрібні певні|
| |а) екологічні |рослин. Вплив різних|умови. Умови життя залежать від|
| |фактори неживої, |факторів середовища |впливу різних факторів природи.|
| |живої природи і |на рослинність. |Дуже важливу роль у житті |
| |пов'язані з | |рослин відіграють фактори |
| |діяльністю людини| |неживої природи: |
| | |рослини-супутники, |світло (для утворення |
| | |ланцюги живлення |хлорофілу) |
| | | |тепло |
| | | |вода (входить до складу |
| | | |рослини, без неї не можуть |
| | | |рухатися по рослині поживні |
| | | |речовини, не відбувається |
| | | |фотосинтез, рослина не |
| | | |перегрівається) |
| | | | |
| | | |Потреба у воді різних рослин не|
| | | |однакова. Деякі рослини |
| | | |накопичують в: |
| | | |стеблах (кактус) |
| | | |листках (молодило) |
| | | |особливих здутостях на коренях |
| | | | |
| | | |кисень (дихання) |
| |б) взаємозв'язок | |вуглекислий газ (фотосинтез) |
| |рослин із | |мінеральні речовини (азот, |
| |навколишнім | |фосфор, калій та інші) |
| |середовищем | |тварини (живляться рослинами, |
| | | |запилюють, розносять плоди і |
| | | |насіння) |
| | | |рослини (великі рослини |
| | | |затінюють малі, |
| | | |використовуються як опора) |
| | | | |
| | | |У свою чергу рослини впливають |
| | | |на навколишнє середовище: |
| | | |вбирають вуглекислий газ; |
| | | |виділяють кисень; |
| | | |зволожують повітря; |
| | | |змінюють склад грунту; |
| | | |захищають грунт від руйнування |
| | | |(коренева система); |
| | | |лісові насадження захищають від|
| | | |суховіїв; |
| | | |осушення заболочених територій.|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |осушення боліт; |
| | |Вплив людини на |зрошування земель; |
| | |рослинність |виведення стійких сортів |
| | | |рослин; |
| | | |розповсюдження рослин. |
| |Взаємозв'язок | | |
| |рослин із | |Всі рослини рослинного |
| |факторами живої і| |угруповання пристосовані до |
| |неживої природи |Рослинні угруповання|особливих умов спільного життя,|
| |на прикладі | |які складаються в цьому |
| |рослин лісу | |угрупованні. У кожному |
| | | |рослинному угрупованні є |
| | | |рослини, які найбільше |
| | | |впливають на навколишню |
| | | |територію (наприклад: у |
| | | |ялиновому лісі - ялина). Вона |
| | | |створює велику тінь і виснажує |
| | | |грунт кореневою системою. |
| |Пристосування | | |
| |рослин до | |Угруповання рослин складаються |
| |сумісного життя в|Ярусне розчленування|поступово протягом багатьох |
| |лісі. |рослин. |тисячоліть. У результаті різні |
| | | |види рослин в угрупованні |
| | | |пристосовуються до спільного |
| | | |життя, що називають - ярусним |
| | | |розчленуванням. Завдяки |
| | | |ярусності збільшується |
| | | |кількість рослин на одиницю |
| | | |площі, краще використовуються |
| | | |ресурси місцезростання. |
| | | |Освітленість у лісі зменшується|
| | | |з кожним ярусом, через це в |
| | | |нижніх ярусах живуть найбільш |
| | | |тіневитривалі рослини. Ярусами |
| | | |можуть розміщуватись і корені |
| | | |рослин. Підземна ярусність |
| | | |віддзеркалювання надземної. |
| | | |Вільно уживатися в одному |
| | | |угрупованні різним рослинам |
| | | |допомагає також неодночасний |
| | | |розвиток: |
| | | |раннє цвітіння. |
| | | |Природна заміна рослинних |
| | | |угруповань може зумовлюватись |
| | | |змінами: |
| | | |клімату; |
| | | |грунтоутворення; |
| | | |життєдіяльність самих рослин. |
| | | |Під впливом цих причин у |
| | | |рослинному угрупованні можуть |
| | | |з'являтись нові види рослин і |
| | | |зникати ті, що жили раніше. |
| | | |Наприклад: при заростанні озер |
| |Лишайники. |Симбіоз. |-утворюються болота з |
| | | |характерною для нього |
| | | |рослинністю та ін. |
| | | | |
| | | |Симбіоз - (від грецького |
| | | |"співжиття") форма тривалого |
| | | |співжиття організмів різних |
| | | |видів, при якій обидва |
| | | |організми мають якусь користь |
| | | |від співжиття. |

|§ 3 Методика формування екологічних понять |
|№ |Екологічне поняття |Методи і прийоми |Обладнання |
|п/п| |формування | |
| | | | |
|І |Загальне |Словесний метод: |муляжі плодів; |
| |ознайомлення з |розповідь з елементами |колекція насіння; |
| |квітковими |бесіди, |кінофільм "Осень в жизни|
| |рослинами |Наглядні методи: |растений"; |
| |Розповсюдження |демонстрування |гербарій "Осіннє |
| |плодів і насіння у |кінофільму: |забарвлення листків"; |
| |природі. Осінні |"Осень в жизни |таблиці |
| |явища в житті |растений", муляжів | |
| |рослин |плодів, колекції | |
| |(комбінований |насіння, гербарію | |
| |урок). |"осіннє забарвлення | |
| | |листків". | |
| | |Ведення календаря |папка для гербаризації; |
| | |природи і фенологічні |коробка для плодів і |
| |Ознайомлення з |спостереження. |насіння; |
| |квітковими | |зошит та олівці |
| |рослинами різних |екскурсія в природу: | |
| |місць зростання, з |а) словесний метод: | |
| |осінніми явищами в |розповідь з елементами | |
| |житті рослин, зі |бесіди | |
| |способами |б) наглядний метод: | |
| |розповсюдження |фенологічні | |
| |плодів і насіння, |спостереження за зміною | |
| |правила поведінки в|забарвлення листків на | |
| |природі. |дерева і кущах. | |
| | |Самостійна робота учнів | |
| | |за завданнями. | |
| | | | |
|ІІ |Корінь. |Вивчення нового |гербарій рослин; |
| |Грунт, його |матеріалу у розповіді |колекція мінеральних |
| |значення для життя |вчителя з елементами |добрив; |
| |рослин. Добрива |бесіди про органічні та |таблиця. |
| |(комбінований урок)|мінеральні добрива, | |
| | |демонстрування колекції | |
| |а) які бувають |добрив. Розповідь | |
| |рослини по |вчителя про вплив добрив| |
| |відношенню до |на ріст, розвиток та | |
| |грунту; |врожайність рослини, | |
| |б) вплив добрив на |досягнення науки і | |
| |ріст, розвиток та |передової практики у | |
| |врожайність рослин;|підвищенні врожайності | |
| | |культурних рослин. | |
| |в) підвищення | | |
| |врожайності |Матеріал про підживлення| |
| |культурних рослин. |рослин учні опрацьовують| |
| | |самостійно за |коренеплоди культурних |
| |Видозміни коренів |підручником. |рослин |
| | | |таблиця "Видозміни |
| | |словесний метод: |коренів" |
| | |розповідь з елементами | |
| | |бесіди | |
| | |наглядний метод: | |
| | |демонстрування ко-| |
| | | | |
| | |ренеплодів культурних | |
| | |рослин | |
| | |таблиці | |
| | | | |
|ІІІ|Пагін. |словесні методи: |картки і фотографії і |
| |Пристосування |розповідь з елементами |фотографії розміщення |
| |рослин до кращого |бесіди |листків на пагонах |
| |використання |наглядні методи |таблиця |
| |світла: | | |
| |прикореневі розетки| | |
| | | | |
| |Видозміни листків. | | |
| |Листопад. |словесний метод: |кімнатні рослини; |
| | |розповідь з елементами |фотографії рослин із |
| | |бесіди |видозміненими листками; |
| | |наглядний метод: |гербарій "Осіннє |
| | |розпізнавання та |забарвлення листків"; |
| | |пояснення видозмін |репродукція картин із |
| | |листків кімнатних |зображенням осіннього |
| | |рослин, робота з |пейзажу; |
| | |малюнками 57-59 |кінофільм "Сезонные |
| | |підручника, використання|изменения в жизни |
| | |гербарію, репродукції |растений". |
| | |картин, фрагментів | |
| | |кінофільмів. | |
| | |Самостійна робота учнів | |
| | |з

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Метод идентификации собак по их ДНК
Идентификация организма (метод микросателлитов) первоначально была разработана для людей, но эта же самая методика может быть с успехом использована и для собак.
Клонирование
Человеку свойствен страх перед новым и неизведанным. Сейчас уже забыли, что в конце семидесятых мир всколыхнула гораздо более жаркая дискуссия о возможности клонирования людей, возникшая после успешного клонир