Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Рослина в житті людини

Рослина в житті людини

підручником (значення | |
| |Видозмінені пагони.|листопаду в житті | |
| | |рослин). |бульби картоплі, |
| | | |кореневища пирію, хвоща,|
| | |словесні методи за |неприрослі і прирослі |
| | |допомогою розповіді |цибулини цибулі, |
| | |вчителя та елементами |сірники, нитки, розчин |
| | |бесіди, |йоду, лупи, скельця, |
| | |використання технічних |таблиця. |
| | |прийомів | |
| | |лабораторна робота. | |
| | | | |
|IV |Квітка і плід. |Вивчення нового |кілька пагонів ліщини, |
| |Перехресне |матеріалу у бесіді, |поставлених у воду за |
| |запилення комахами,|спираючись на |3-4 тижні до уроку; |
| |вітром. |спостереження учнів у |гербарій рослин з |
| |пристосування |природі, аналіз |яскравими віночками; |
| |рослин до запилення|малюнків, таблиць, |таблиця; |
| |комахами; |демонстрування |кінофрагменти "Опыление |
| |пристосування |кінофрагменту з |растений насекомыми", |
| |рослин до запилення|поясненням вчителя. |"Перекрёстное опыление |
| |вітром. |Демонстрування квітучої |растений с помощью |
| | |ліщини, розповідь про |ветра". |
| | |інші вітрозапильні |гербарій самозапильних |
| |Штучне запилення. |рослини. |рослин; |
| | |Самостійна робота учнів:|малюнки самозапильних |
| | |заповнення таблиць. |рослин; |
| | | |моделі квітки гороху або|
| | | |льону. |
| | | | |
| | |Вивчення нового | |
| | |матеріалу у розповіді | |
| | |вчителя про техніку | |
| | |штучного запилення, | |
| | |показ її на живій | |
| | |рослині та схематичному | |
| | |малюнку на дошці. | |
| | |Закріплення методом | |
| | |розповіді учнів про | |
| | |штучне запилення рослин | |
| | |на шкільній | |
| | |навчально-дослідній | |
| | |ділянці та в теплиці. | |
| | | | |
|V |Насінина. |словесний метод: |Таблиці |
| |Умови проростання |розповідь з елементами | |
| |насіння. |бесіди; | |
| | |використання технічних | |
| | |прийомів; | |
| | |фенологічні | |
| | |спостереження учнів за | |
| | |проростанням дводольних | |
| | |рослин. | |
| | | | |
|VI |Рослина - цілісний |Узагальнення знань про |результати дослідів по |
| |організм. |значення навколишнього |вирощуванню рослин у |
| |Взаємозв'язок |середовища для життя |різних умовах; |
| |рослин із |рослин; експериментальні|гербарій ранньоквітучих |
| |навколишнім |докази впливу кожної з |рослин, що потребують |
| |середовищем. |умов на ріст і розвиток |охорони. |
| | |рослин, засоби | |
| | |забезпечення умов | |
| | |нормального росту та | |
| | |розвитку рослин, що | |
| | |використовуються | |
| | |людиною. | |
| | |Бесіда про умови життя | |
| | |рослин, заповнення | |
| | |відповідної схеми. | |
| | |Демонстрування | |
| | |результатів дослідів | |
| | |щодо з'ясування значення| |
| | |води, мінеральних | |
| | |речовин, світла, тепла | |
| | |для рослин, обговорення |гербарій рослин, типових|
| |Взаємозв'язок |питань про роль цих |для місцевого лісу; |
| |рослин із факторами|факторів у |малюнки тварин нашої |
| |живої і неживої |життєдіяльності рослин. |місцевості; |
| |природи на прикладі| |схематичне зображення |
| |рослин лісу. |Вивчення нового |зв'язків рослин і тварин|
| | |матеріалу у розповіді |з неживою природою. |
| | |вчителя про | |
| | |взаємозв'язки рослин у |гербарій рослин лісу |
| | |лісі, показ типових | |
| |Пристосованість |рослин та | |
| |рослин до сумісного|рослин-супутників, | |
| |життя в лісі. |взаємозв'язків рослин із| |
| |а) ярусне |тваринами і | |
| |розчленування |мікроорганізмами. | |
| | |Заповнення таблиці |гербарій та малюнки |
| |Пристосованість |(самостійно). |степових рослин |
| |рослин до спільного| | |
| |життя в степу. |Словесний метод: | |
| | |розповідь з елементами | |
| |Вплив людини на |бесіди з використанням |Червона книга; |
| |рослинні |технічних прийомів; |Червона книга України; |
| |угруповання. |Самостійна робота учнів |Кінофільм "Охрана |
| |Охорона рослин у |по заповненню таблиці. |природы"; |
| |нашій країні. | |стенд у біологічному |
| | | |кабінеті "Охорона |
| | |Словесний метод: |природи". |
| | |розповідь з елементами | |
| | |бесіди з використанням | |
| | |технічних прийомів. | |
| | | | |
| | | | |
| | |Узагальнення вивченого | |
| | |матеріалу у бесіді про | |
| | |зміни угруповань під | |
| | |впливом | |
| | |грунтово-кліматичних | |
| | |умов, формування | |
| | |висновку про | |
| | |взаємозв'язок живої і | |
| | |неживої природи; | |
| | |наведення прикладів | |
| | |позитивного і | |
| | |негативного впливу |картки для проведення |
| |Життя рослин |господарської діяльності|самостійної роботи; |
| |навесні. |людини на рослинні |блокноти; |
| |Пристосованість |угруповання. Підведення |олівці. |
| |рослин до умов |до висновку про значення| |
| |навколишнього |закономірностей | |
| |середовища. |існування угруповань для| |
| | |раціонального | |
| | |використання природних | |
| | |багатств. Наведення | |
| | |прикладів із місцевого | |
| | |навколишнього | |
| | |середовища. | |
| | |Бесіда про рідкісні | |
| | |рослини нашої місцевості| |
| | |з використанням власних | |
| | |спостережень та кадрів | |
| | |кінофільму. | |
| | |Підсумкова бесіда. | |
| | | | |
| | |Екскурсія в природу | |
| | |словесний метод: | |
| | |вступна бесіда, | |
| | |самостійна робота на | |
| | |картках | |
| | |наглядний метод: | |
| | |фенологічні | |
| | |спостереження за ростом | |
| | |і розвитком рослин | |
| | |навесні; | |
| | |заповнити календар | |
| | |природи. | |
| | | | |
|VII|Лишайники. Симбіоз.|Формування поняття про |малюнки; |
| | |симбіоз за допомогою |таблиці. |
| | |малюнків на дошці і в | |
| | |підручнику | |
| | |використовується | |
| | |словесний метод і | |
| | |наглядний метод. | |


Важливою умовою підвищення якості засвоєння школярами знань і оволодіння уміннями складається в забезпеченні вчителем активної пізнавальної діяльності учнів.

Робота вчителя в цьому напрямку потребує пошуку ефективних способів і заходів навчання. На мою думку одним із таких способів являється застосування на всіх етапах уроку різноманітних методичних прийомів:

- використання натуральних засобів наглядності;

- проведення аналізу ведучих понять в темі;

- вправи в використанні термінів;

- рішення учбових завдань;

- обговорення з учнями послідовності вивчення натуральних об'єктів і організації пізнавальної діяльності школярів за допомогою інструктивних карток.

Підбір тих чи інших прийомів для кожного етапу уроку визначається, виходячи із учбово-виховних завдань, які вирішуються при вивченні певного матеріалу програми.

Екологічні поняття починають формуватися на перших же уроках ботаніки в 5-му класі. Ці поняття повинні розвиватись разом з поняттями про антропогенні фактори. Тому в темі "Загальне ознайомлення з квітковими рослинами" слід почати вивчення екологічних питань саме з елементів поняття "антропогенні фактори".

Вплив на чутливий світ дитини дозволить викликати у дітей бажання захищати рослинний світ, пізнавати його таємниці життя. Життєвий досвід школярів, знання, одержані в початковій школі, дають можливість уявити багатства рослинного світу і їх використання людиною. Багатоцільове використання рослин дається в загальному виді: їжа, одяг, паливо, сировина для промисловості, як місце відпочинку. Із 17520 видів вищих рослин, які ростуть в СНД, виявлено 4000 кормових, більш ніж 380 лікарських, сотні технічних, харчових та інших (Вент, 1982).

При вивченні теми "Листок" учні знайомляться з повітряним живленням рослин, з процесом, який лежить в основі утворення і накопичення органічних речовин на нашій планеті. Учні 5-го класу не можуть усвідомити всього значення фотосинтезу для біосфери, однак вони повинні добре розуміти, що цей процес проходить тільки при наявності вуглекислого газу і води при певній освітленості і температурі навколишнього середовища. Будова листка, його здатність засвоювати вуглекислий газ і воду - дуже важливі умови фотосинтезу.

Учень повинен засвоїти, що пошкодження листка може визвати зниження інтенсивності процесу або загибель рослини.

На фоні цих знань можна ввести уяву про негативний вплив фактору забруднення на процес фотосинтезу.

Окремі приклади і елементарне їх пояснення дозволяють створити первинну уяву про вплив факторів забруднення на

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Клонирование
Человеку свойствен страх перед новым и неизведанным. Сейчас уже забыли, что в конце семидесятых мир всколыхнула гораздо более жаркая дискуссия о возможности клонирования людей, возникшая после успешного клонир
Метод идентификации собак по их ДНК
Идентификация организма (метод микросателлитов) первоначально была разработана для людей, но эта же самая методика может быть с успехом использована и для собак.