Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

коренів та продуктивність озимої пшениці.

Таблиця 1

Відновлення тургору рослин озимої пшениці після їх проморожування

|Сорти озимої пшениці |Відновлення тургору, % рослин |
|Миронівська 40 |52 |
|Одеська 66 |16 |

Наші дослідження по вивченню морозостійкості з двома сортами озимої пшениці ( Миронівська 40 і Одеська 66) показали, що сорт Миронівська 40 виявився більш стійким до дії низьких температур. Як можна побачити з таблиці 1, більше 50 % рослин пшениці цього сорту після проморожування відновили тургор, в той час, як у Одеської 66 цей показник був значно нижчим.

Отже, як видно з отриманих нами даних сорт Одеська 66 значно глибше реагував на несприятливі зовнішні умови, ніж сорт Миронівська 40.

Таблиця 2

Вплив проморожування на об`єм коренів, см3

|Сорти пшениці |Непроморожені |-100С |-160С |
| |рослини (контр.) | | |
|Миронівська 40 |6,1 |3,5 |1,1 |
|Одеська 66 |3 |1,5 |0,4 |

Рис. 3

Пояснення до рис. 3

1 - оптимальна температура;

2 - мороз.

Як видно з таблиць 2 і 3, дія низьких температур негативно впливає на об`єм та вбирну здатність кореневої системи рослин пшениці, причому у більшій мірі у сорту Одеська 66. Так, якщо після проморожування у сорту
Миронівська 40 об`єм кореневої системи становив 3,5 см3, то у сорту
Одеська 66 всього 1,5 см3 .

При цьому вбирна здатність складала у сорту Миронівська 40 1,6 м2 на контролі і 1,45 після дії низьких температур. В той же час, як у сорту
Одеська 66 ці показники були, відповідно, 1,45 і 1,1 см2.

Миронівська 40 є більш морозостійкою, ніж Одеська 66.

Таблиця 4

Урожайність озимої пшениці


|Сорти |Центнерів/га |
|Миронівська 40 |45 +/-1,8 |
|Одеська 66 |42 +/-3,2 |

Серед досліджуваних пшениць дещо вищою продуктивністю характеризуються сорти Миронівської селекції.

Висновки

На основі проведених експериментальних досліджень можна зробити висновки.

1) Низькі температури негативно впливають на фізіолого-біохімічний стан паростків пшениці, що супроводжувались зменшенням об`єму та вбірної здатності кореневої системи.

2) Відновлення тургесцентності рослин після дії на них морозу значно гальмувалося, особливо у сорту Одеська 66, що, мабуть, пов`язано з певними пошкодженнями клітинних структур, особливо мембранної системи.

3) Вплив низьких температур на рослини озимої пшениці мав ступінчастий характер. При цьому дія 10 - 110С морозів в основному супроводжувалась загибеллю молодих коренів, в той час як більш низькі теммератури призводили до майже цілковитої загибелі кореневої системи, особливо це стосується сорту Одеська 66.

4) За величиною врожаю досліджуваних пшениць, сорт Миронівська 40 має перевагу над Одеською 66.

Література

1) Авдонин Н. С., Кузина Е. В. О причинах гибели озимых в нечернозёмной полосе. - Земледелие, 1954,№ 7, ст. 67

2) Авдонин Н. С., Кузина Е. В. Влияние свойств почв, удобрений и условий зимовки на стойкость и урожай озимой пшеницы. - Вести

Московского университета. Биология, почвоведение, 1962, № 3, ст. 77

3) Беликов П. С., Семёнова Т. Т. Влияние закалки холодом на содержание сульфгидрильных и дисульфгидрильных групп белка проростков. - Докл.

Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева, 1966, ст. 156

4) Белкин М. И. Биохимический метод определения зимостойкости озимых пшениц. - Тр. Яросл. с.-х. Инс-та, 1956

5) Белкин М. И. Зимостойкость растений. - М., Изд-во АН СССР, 1961

6) Васильев Й. М. Зимостойкость растений. - М., Изд-во АН СССР,

1953,ст. 140

7) Викторов Г. И. Влияние пониженной температуры на содержание аскорбиновой кислоты в проростках пшеницы. - Изв. Воронеж. отд.

Всесоюз. ботан. Об-во, Воронеж, 1952, ст. 112

8) Власюк П. А., Проценко Д. П. Причини загибелі та заходи, що підвищують зимостійкість озимих на Україні. - К., 1964

9) Вобликова Т. В. О зимостойкости озимой пшеницы. - Физиол. раст.,

1965, 12, № 1, ст. 69

10) Грюнтух Р. О. О закаливании озимых злаков к морозу. - Тр. по прикл. ботан., ген. и селекц., 1935, № 6

11) Задонцев А. М., Кононенко М. В. Зимостойкость и продуктивность озимой пшеницы в зависимости от срока посева. - Итоги работ Укр.

НИИ зерн. хоз-ва им. В. В. Куйбышева, 1939, ч. 3, вып. 11, ст. 57

12) Иванов С. М. О причинах морозоустойчивости растений. - Сов.

Субтропики, 1939, № 1, ст. 435

13) Колоша І. Л. Біологічні особливості озимої пшениці залежно від її удобрення. - Пр. Київ. с.-г. ін-ту, 1947

14) Колоша О. І. Вплив калійних добрив на морозостійкість окремих сортів озимої пшениці. - В кн. Добрива на полях Київщини, К., 1967, ст. 63

15) Кукса М. Н. Минеральное питание и холодостойкость озимой пшеницы.-

Селекция и семеноводство, 1940, № 4

16) Мусич В. Н. Морозостойкость корневой системы различных сортов озимой пшеницы. Рост и устойчивость растений. - «Наукова думка» ,

К., 1966

17) Новиков В. А. Исследования над холодостойкостью растений. - Журнал опытн. агр. Юго-Востока, 1931, вып. 2, 9,ст. 92

18) Нохріна К. П., Кравець В. С. Жирно-кислотний склад фосфоліпідів кукурудзи в процесі її адаптації до холоду на ранніх етапах онтогенезу. - Фізіологія і біохімія культурних рослин, 1988, 30, №

4, ст. 238

19) Нохріна К. П., Кравець В. С. Зміни фосфоліпідного складу проростків кукурудзи в процесі загартування до низьких температур.-

Фізіологія і біохімія культурних рослин, 1998

20) Янкес К. П. Вплив низькотемпературного стресу на метаболізм фосфатидимінозитолів у холодочутливих рослин. - Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики. Тези доповідей 6 конфер. молодих вчених, К., 9 - 11.10.96 Київ 1996, ст. 69

21) Mudra A. Zur Physiologie der Kaltezsistezder Winterweizens.-

Planta, 18, 1932, p. 435 - 478

22) Schalfnitt E. Studien uber den Einfluss niederer Temperatur auf die Planzelniche Zelle. - Mitt Lanohvittsch Bromberg, 1910, p. 3

Монда Н. В.

Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в

Притисянській низовині

Курсова робота

Керівник - ст. в. Вайда П. В.
Рецензент -
Робота представлена на кафедру «___» ___ 1999 р.
Об'єм роботи : «_22_» стор. машинопису, в тексті « 4__» табл.,
« _1_» рис.
Захист відбувся «___» ___1999 р.
Протокол ДЕК №___ від «___» ___ 1999 р.

---

Страницы: 1 2 3
 
Подобные рефераты:
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Пшеница
Доклад По археологическим данным уже 5-7 тысяч лет назад пшеницу возделывали в Египте, странах Передней и Средней Азии и в Закавказье. Сейчас этот хлебный злак культивирует почти во всём мире. Его посе
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Достижения современной селекции
Процесс гибридизации, преимущественно естественной, наблюдали очень давно. Гибриды от скрещивания лошади с ослом (мул, лошак) существовали уже за 2000 лет до н.э. Искусственные гибриды (при скрещивании гвоздик