Реферати » Реферати по біології » Відповіді на екзаменаційні квитки по біології за 11 клас медичного ліцею

Відповіді на екзаменаційні квитки по біології за 11 клас медичного ліцею

двокомпонентних - активним центром є простетичної група (вітаміни, вуглеводи, жири, метали)
- небілкова частина .
Фермент підходить до свого субстракту як «ключ до замка» . Укаждого субстракта свій «ключ» . Названме ферменту часто походить від назви субстракта + ок-е-аза. Субстракт - вещ-во, хім-ая зв'язок, то на що діє фермент (фермент слини - амілаза, від латинск. «Амілум» - цукор).
Ферменти мають властивості білків т.к. білки входять до їх складу.
Активатори (активуючі) і інгібітори (гнобителі KCN). Наприклад:
Захворіли => піднялася температура.
Значення ферментів: набір внутрішньоклітинних ферментів визначає послідовність і узгодженість процесів і р-ий що протікають в клітинах.

************** Хімічного складу немає *************

29. Енергетичний обмін в клітині, його сутність.
Енергетичний обмін в клітині складається з трьох етапів:
1) Підготовчий етап. У цей період біополімери ращепляются до мономерів (білки до амінокислот і т.д.).
2) Анаеробний гліколіз (безкисневим розщеплення). Процес відбувається в цитоплазмі. Молекула глюкози розщеплюється до молочної кислоти С3Н 6О3.
С6Н12О6 2С3Н6О3 + 2АТФ
3) Аеробний гліколіз (з киснем). Відбувається в мітохондріях (на кристах) за участю великої кількості ферментів. Т.к. тут багато енергії:
2С3Н6О3 СО2 + Н2О + 36 АТФ
Цикл Кребса (Цикл трикарбонових кислот) Білки, жири і вуглеводи згорають тільки коли розщеплюються до ацетил коензиму.
Біологічний сенс - забезпечує організм за браку О2.

30. Значення АТФ в енергетичному обміні. Якісні особливості енергетичного обміну в живому організмі.

................................................................................................

31. Фотосинтез: сутність та біологічне значення.

................................................................................................

32. Синтез білка в клітині: етапи біосинтезу. Роль нуклеїнових кислот у цьому процесі. Код ДНК.
.............................................................................................

33-41

42. Предмет, методи і завдання генетики.
Предмет генетики: всі живі організми.
Методи в генетиці:
1. Гибридологический (схрещування і відбір організмів)
2. генеалогічний (метод родоводів) - збір даних про спадкування ознак у низці поколінь
3. блізнецовий - виявлення наслідування ознак у монозиготних і дизиготних близнюків
4. цитологічний (аналіз каріотипу) - визначення статевого хроматину.
5. біохімічний - виявлення ходу порушень нормального обміну речовин, наприклад збільшення вмісту цукру в крові при цукровому діабеті
6. популяційний - вивчення поширення окремих ознак в популяції

Задачі генетики:
1. В області с / г - виведення нових сортів рослин і нових порід тварин, а також удосконалення існуючих
2 . Медична генетика - розробка методів діагностики неследственних захворювань, розробка їх профілактики
3. Генна інженерія

43. Особливості успадкування при моногібрідномсхрещуванні, встановлені
Г.Менделем. цитологічні основи одноманітності і розщеплення.
Моногибридное скрещ-ня - скр-е орг-ов, отл-я по 1 ознакою, тобто по 1 парі алелів.
I закон Менделя - закон одноманітності. При моногібрідномсхрещуванні гомозиготних орг-ов в прийдешнім набл-я однаковість і за фенотипом і за генотипом.
Цитологічні основи одноманітності закладені в мейозі, т.к. обидва рід. орг-ма гомозиготні і дають в мейозі 1 тип гамет, що обумовлює 1 варіант генотипу в потомстві.
II закон Менделя - закон розщеплення. При моногібрідномсхрещуванні гетерозиготних організмів в потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом в співвідносячи. 3: 1, а за генотипом 1: 2: 1. Закон "Чистоти гамет" (для пояснення явл-я розщеплення): в мейозі в 1 редукц. діленні гомологічні хр. розходяться в різні гамети. В гам. 1 з алельних генів - гамета чиста. Випадково зустрічаються різні гамети.
Цитологічні основи розщеплення закладені в мейозі, т.к. батьківські форми гетерозіготни і дають 2 типу гамет що зумовлює кілька варіантів генотипу в потомстві.

44. Визначення:
Рецесивний ознака - ознака, який проявляється тільки в гомозиготному стані (домінантний в гомоз. Та гетерози. С-ії).
Алельних гени - гени, які знаходяться в гомологічних хромосомах, займають один і той же локус і відповідають за один і той самий ознака і позначаються 1 буквою.
Гомозигота - орг-м у якого алельні гени однакові. В мейозі дає 1 тип гамет по дпнному ознакою (гетерозигота - аллели різні і 2 типу гамет).
Генотип - сукупність усіх геном орг-ма.
Фенотип - сукупність всіх зовнішніх і внутрішніх ознак і властивостей організмів.

45. Дигибридное схрещування - 3 закон Менделя, його цитологічні закони.
Огрвніченность 3 закону Мееделя.
Дигибридное скр-е. Орг-ми отл-я по 2 призн. Скрещ. Горох (колір і хар-ер поверхні насіння). AABB (aabb = AaBb - жёлт. І гол. Схрещування Гібро. 1 покол.
AaBb (AaBb (зг. З-у чистоти гамет) реш. Пеннета. В р-те обр-я 4 фенотіпіч. гр-и 9: 3: 3: 1.
III закон Менделя - закон Незалежного успадкування пр-ів. При дигибридном скр-ии гетерозіг. орг-ов в прийдешнім набл-я незалежне насл . пр. Цитологічні основи такого наслідування закладені в мейозі, оскільки в 1 мейотіч. розподілі хромосоми з кожної пари неза. друг від ін. розходяться в різні клітини і в гаметах гени поєднуються випадково, тому в потомстві спостерігається різний поєднання ознак. насл. пр-ов пр дігібр. Скр-ии виразно пр-ся при Анализир. скр., якщо в прийдешнім набл. 1 фенотіпіч. гр- а, то фенотипический орг-м давав 1 тип гамет (гомозіг. особина.), якщо 2, то дає 2 типу гамет по 1 парі (гетерозіг. по 1, і гомозіг по ін.), якщо 4 - гетерозиготен і дає 4 типи гамет (гетерозіг по обом пр.). Закон справедливий, якщо гени опр-е 2 ознаки перебувають у різних парах хромосом.

46. Проміжний характер успадкування, його сутність.
Неповне домінування або проміжне успадкування. В деяких випадках домінантний ген неповністю пригнічує рецесивний аллель, у гібридів проявляється середній хар-ер ознаки. Спостерігається розщеплення 1: 2: 1 за генотипом і з фенотипу спостерігаються 3 фенотипічних класу, а при повному
2. При проміжному успадкований. домінант. ознака прояв-ся тільки в гомозигот. сост-ии. При повному велетенських будинків. будинок. ген подавл. рец.

47. зчеплених успадкування, його основи. Причини порушення зчеплення.
Число генів значно перевершує число хромосом, отже, в кожній хромосомі локалізовано багато генів, наследующихся спільно. Гени, локалізовані в одній хромосомі, наз-я групою зчеплення. Отже, встановлений Менделем принцип незалежного успадкування і комбінування ознак виявляється тільки тоді, коли гени, опр-е ці ознаки, перебувають у різних парах хромосом.
Однак виявилося, що гени, що знаходяться в одній хромосомі, зчеплені не абсолютно. Під час мейозу, при кон'югації хромосом гомологічні хромосоми обмінюються ідентичними ділянками - кросинговеру або перехрест. Може відбуватися в будь-якій ділянці хромосоми, навіть у кількох місцях. Чим далі розташовані локуси в одній хромосомі, тим частіше між ними слід очікувати перехрест та обмін ділянками.
Внаслідок ПЕРЕКРЕСТОВ відбір в процесі еволюції йде не за цілим група зчеплення, а за групами генів і навіть окремим генам. Адже в одній групі зчеплення можуть знаходитися гени, що кодують поряд з адаптивними і неадаптівнимі стану ознак. В результаті перехрещення "корисні" для орг-ма аллели можуть бути відокремлені від "шкідливих" і, отже, виникають більш вигідні для існування виду генні комбінації - адаптивні.
Прикладом тісної зчеплення генів у людини може служити успадкування резус-фактора. Воно обумовлено трьома парами генів С, Д, К, тісно зчеплених між собою, тому успадкування його відбувається по типу моногибридного схрещування.
Точно так само близько розташовані в Х-хромосомі гени гемофілії і дальтонізму. Якщо ж вони є, то успадковуються разом, а що знаходяться в тій же хромосомі гени альбинизма локалізовані на значній відстані від гена дальтонізму і можуть дати з ним високий відсоток ПЕРЕКРЕСТОВ.

48. Хромосомна теорія спадковості Т. Моргана, її підставу.
Закономірності, відкриті школою Моргана, а потім підтверджені і поглиблені на численних об'єктах, під загальною назвою хромосомної теорії спадковості. Основні положення її наступні: 1
Гени знаходяться в хромосомах. Кожна хромосома є групою зчеплення генів. Число груп зчеплення у кожного виду одно гаплойдному числу хромосом. 2. Кожен ген в хромосомі займає певне місце
(локус). Гени в хромосомі розташовані лінійно. 3. Між гомологічними хромосомами може відбуватися обмін алельними генами. 4. Відстань між генами в хромосомі пропорційно відсотку кросинговеру між ними.

49. Генотип - цілісна історично склалася система.
Розвиток ознаки зумовлено, як правило, взаємодією генів. Це пояснює виникнення при схрещуванні нових ознак, відсутніх у батьків. Такі новоутворення розширюють комбинативную мінливість, підвищують ймовірність прояву сприятливих поєднань цінних ознак.
Часто можна спостерігати коли ген одночасно впливає на формування кількох ознак. Це явище отримало назву множинного дії гена.
Вивчення взаємодії множинного дії генів показало, що формування ознаки визначається багатьма генами, а кожен ген може впливати на розвиток багатьох ознак, або точніше, всього організму. Геноітп - чи не механічна сума генів, а історично сформоване система взаємодіючих генів.

50. Генетика статі. Особливості успадкування ознак, зчеплених зі статтю.
Хромосоми, складові одну гомологичную пару, цілком подібні один одному, але це справедливо лише відносно аутосом. Статеві хромосоми, або гетерохромосоми, можуть сильно різнитися м / у собою як по морфології, так і по закладеною у них генетичної інформації. Поєднання статевих хромосом у зиготі визначають стать майбутньої орг-ма. Велику з хромосом цієї пари прийнято називати Х-хромосомою, меншу - Y.
У всіх ссавців, дрозофіли

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9