Реферати » Реферати з біології » Білок - основа життя

Білок - основа життя

Реакція на тирозин (реакція Миллона).

Реакція обумовлена ??наявністю в білках амінокислоти тирозину. При нагріванні або тривалому стоянні розчину білка з реактивом Миллона
(розчин нітратів ртуті (I) і (II) в HNO3 з домішкою HNO2) утворюється осад, забарвлений спочатку в рожевий, а потім у криваво-червоний колір.

В 4 пробірки наливають по 5 крапель: у першу - розчину яєчного білка, у другу - розчину желатину; в третю - розчину міозину; у четверту - розчину тирозину. У всі 4 пробірки додають по 2-3 краплі реактиву
Миллона і обережно нагрівають. Спостерігають що відбуваються зміни (хімізм реакцію стр. ...).

5. Реакція на цистеїн (реакція Хомі).

У першу пробірку доливають 5 крапель 1%-ного розчину яєчного білка, у другу - 1%-ного розчину желатини, в третю - розчину міозину. У кожну пробірку додають по 5 крапель 30%-ного розчину NaOH і по 1 краплі
5%-ного розчину ацетату свинцю. При інтенсивному кип'ятінні рідина в пробірках з яєчним білком і міозином темніє, так як утворюється чорний осад сульфіду свинцю. У пробірці з розчином желатину чорного осаду не утворюється, так як дана речовина не містить сірковмісних амінокислот
(хімізм реакцію стр. ...).

6. Реакція на аргінін (реакція Сакагуті).

У першу пробірку доливають 5 крапель розчину яєчного білка, у другу
- розчину желатину, в третьому розчину міозину. У всі пробірки додають кілька кристалів резорцину, 1 мл 3%-ного розчину H2O2 і обережно по стінці доливають 1 мл концентрованої сірчаної кислоти. Через деякий час на межі розділу (білок - кислота) розвивається помаранчеве забарвлення (хімізм реакції см. на стор ...).

7. Реакція на триптофан (реакція Шульце-Распайля).

У пробірку з розчином білка доливають 2 краплі розчину сахарози і 1 мл концентрованої сірчаної кислоти, стежачи, щоб рідини не змішувалися.
На межі розділу рідин з'являється вишнево-червоне забарвлення.

Суть: під впливом сірчаної кислоти відбувається гідроліз сахарози до моносахаридів, які обезвоживаются, перетворюючись на оксиметилфурфурол.

8. Реакція на гіспеідін і тирозин (реакція Паулі).

У пробірку з розчином білка доливають 1 мл 1%-ного розчину сульфаниловой кислоти, 2 мл NaNO2, переливають і додають 2-4 мл 10%-ного розчину Na2CO3.

Після змішування розчин забарвлюється в вишнево-червоний колір (хімізм реакції см. на стор ...).

Додаток № ...

Конспект уроку - лекції.

Тема: "Хімічний склад організмів. Загальне знайомство з білками ".

Мета: вивчити хімічний склад організмів. Визначити значення білків у здійсненні процесів життєдіяльності, виявити особливості функціонування білкових тіл як носіїв життя.

Завдання:

1. Освітні: познайомити учнів з хімічним складом організмів: макроелементи, мікроелементи, ультраелементи.

Визначити місце білків в життєвих процесах, виявити їх значення і особливості функціонування як носіїв життя. Вивчити елементний склад білків.

2. Розвиваючі: довести до свідомості учнів необхідність вивчення білкових тіл. Розвинути поняття "білок". Формування інтелекту, мислення учнів, правильного розуміння життєвих процесів.

3. Виховні: виховання наукового світогляду; естетичне, екологічне, моральне виховання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи:

- словесні (лекція);

- Наочні (демонстрація таблиць "Елементарний склад білків",

"Первинна структура молекули інсуліну бика", "Амінокислоти, постійно зустрічаються в складі білків", демонстрація моделі білка гемоглобіну).

Структура уроку:

I. Вступна частина.

- Підготовка учнів до уроку;

- Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

II. Вивчення нового матеріалу.

- Вивчення нового матеріалу;

- Запис висновків у зошит.

III. Заключна частина.

- Виявлення розуміння вивченого матеріалу;

- Домашнє завдання.
План уроку:

1. Хімічний склад організмів.

2. Значимість проблеми вивчення білків.

3. Особливості білкових тіл як носіїв життя.

4. Загальне знайомство з білками.
Хід уроку:

I. Водна частина.

- Підготовка учнів до уроку;

- Повідомлення теми і мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Хімічний склад організмів.
Питання учням:

1. Як ви вважаєте, які хімічні елементи входять до складу живих організмів?

2. Які з них зустрічаються в найбільшій кількості?

В організмах, складових біомасу Землі, виявлено понад 60 хімічних елементів. Серед них є група елементів, постійно можна зустріти у складі будь-якого організму, незалежно від систематичної належності та рівня організації останнього. До їх числа відносяться: C, N,
H, O, S, P, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, Cu, і Co. Інші елементи, виявлені в біомасі, належать до категорії іноді зустрічаються; їх присутність характерно лише для деяких груп організмів. Найбільш поширеними з них є Mo, B, V, Na, J, Cl і деякі інші.

За кількісним вмістом у живій речовині елементи ділять на три категорії: макроелементи, концентрація яких перевищує 0,001% (O, C, H,
Ca, K, N, P, S, Mg, Na, Cl і Fe), мікроелементи, частка яких становить від
0,001% до 0,00001% (Mg, Zn, Cu, B, Mo, Co, і багато інші), і ультраелементи, зміст яких не перевищує 0,000001% (Hg, Au, U, Ra, та ін.)

Численні макро-і мікроелементи, що утворюють живу матерію, присутні в ній у вигляді різноманітних хімічних сполук.

Приблизно 75% біомаси становить вода. Вода відіграє величезну роль у створенні умов для життєдіяльності. Вона утворює те середовище, у якій протікають фізико-хімічні процес, що забезпечують постійне поновлення живого речовини. Другим за кількісним вмістом в біологічних об'єктах, але, безсумнівно, першим і головним за значенням класом сполук є білки. У середньому можна прийняти, в сухій речовині організмів міститься 40-50% білка, причому рослинного світу властиво відхилення від цієї середньої величини в бік зниження, а тварині - підвищення. Мікроорганізми зазвичай багатшими білком (деякі ж віруси є майже чистими білками). Таким чином, в середньому можна прийняти, що 10% біомаси Землі представлено білком, тобто його кількість вимірюється величиною порядку 1012 - 1013 тонн. Решта 50% сухої речовини організмів складено сполуками інших класів. Це - вуглеводи, ЛІКІД і мінеральні речовини, вміст яких в організмах сильно варіює.

2. Значимість проблеми вивчення білків.

У природі налічується 1012 різних білків. Вони забезпечують життя більш 2 млн. видам організмів.

Жодна речовина з усіх речовин біологічного походження не має настільки великого значення і не має настільки багатогранними функціями у житті організму як білки.

Ф. Енгельс писав: "Всюди, де ми зустрічаємо життя, ми знаходимо, що вона пов'язана з яким-небудь білковим тілом, і всюди, де ми зустрічаємо яке-або білкове тіло, яка не перебуває в процесі розкладання, ми без винятку зустрічаємо і явища життя ".

Чому саме білки є матеріальним субстратом життя?

Тому, що вони мають ряд особливостей, які невластиві жодним іншим органічним сполукам.

3. Особливості білкових тіл як носіїв життя.

1) нескінченна різноманітність структури і водночас висока видова специфічність її;

2) крайнє різноманіття фізичних і хімічних перетворень;

3) здатність до внутрішньомолекулярним взаємодій;

4) здатність відповідати на зовнішній вплив закономірним зміною конфігурації молекули.

5) Схильність до взаємодії з іншими хімічними сполуками з утворенням надмолекулярних комплексів і структур;

6) Наявність биокаталитических властивостей і ряд інших якостей.

Тільки детально вивчивши будову білків та їх властивості, можна зрозуміти як зазначені особливості білків, так і їх функції.

4. Загальне знайомство з білками.

Білки - це високомолекулярні азотовмісні органічні сполуки, поліфункціональні амфотерні електроліти, молекули яких складаються з залишків амінокислот.

Елементний склад білків:

C - 50 - 55%; H - 7 - 8%;

O - 21 - 25%; S - 1 - 2%;

N - 16%; P - менше 1%.

Особливо характерний показник - відсотковий вміст азоту. У більшості випадків воно становить 16%, тому за змістом білкового азоту часто обчислюють вміст білка в кормах і продуктах харчування. Для цього величину, що виражає процентний вміст білкового азоту в препараті, множать на фактор перерахунку, рівний 6,25, який виводять шляхом розподілу: 100:16 = 6,25.

Білки крім основних хімічних елементів включають і інші хімічні елементи. Наприклад, гемоглобін містить залізо, ферменти - оксидази містять мідь, ДНК-аза - кальцій; РНК-аза - магній тощо

Молекула білка складається з однієї або декількох поліпептидних ланцюгів, які складаються з великої кількості залишків амінокислот (протеіногенних кислот). У природі налічується понад 200 різних амінокислот. З них тільки 20 - білкові (18 амінокислот + 2 аміду: аспарагін і глутамін).

Загальна формула білка:

OO

| | | |

NH2 - CH - C - N - CH - C - N - CH - COOH

| | | | |

RHRHR n

Опорний конспект

60 хімічних елементів

| ОРГАНІЗМ |
| (мікро - рослинний, тваринний) |

Макро - Мікро - Ультра-

Е Л Е М Е Н Т И

O, C, H, Ca, K, N, Mn, Zn, Cu, B , Hg, Au, U, Ra та ін
P, S, Mg, Na Mo,

Сторінки: 1 2 3