Реферати » Реферати по біології » Метаболічні зрушення в організмі, що відбуваються внаслідок цукрового діабету

Метаболічні зрушення в організмі, що відбуваються внаслідок цукрового діабету

знижувати окислення жирних кислот до кетонових тіл в печінці і стимулювати утилізацію останніх мишца-ми. При важкій інсулінової недостатності збільшується як до-ставка жирних кислот в печінку, так і активність ферменту, обмежуються ющего швидкість окислення жирних кислот в даному органі (ацілкарні-тінтрансфераза). Зміни активності цього ферменту в печінці опосре дметься підвищенням вмісту карнітину і зниженням рівня Малона -
КОА (перший, проміжний продукт синтезу жирних кислот), який в нормі інгібує ацілкарнітінтрансферазу.

5. порушеньбілкового ОБМІНУ В РЕЗУЛЬТАТІ

ПАТОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОРМОНУ.

Виражений дефіцит інсуліну супроводжується негативним азотіс-критим балансом і різким білковим виснаженням. При ювенільному інсулін-залежному діабеті частим ускладненням в разі некомпенсованого захворювання є затримка росту. Такі порушення не викликають подиву, бо інсулін, якщо він присутній в нормальних кількостях, стимулює синтез білка і поглинання амінокислот м'язами і гальм-зит витрата білка і вивільнення амінокислот м'язової тканиною. Изме-нения білкового обміну позначаються і на глюконеогенезі, оскільки з-надлишкового продукція глюкози при діабеті, що супроводжується кетозом почасти залежить від підвищення утилізації що утворюються з білка перед-шественніков.
При інсулінозалежному діабеті з легко або помірно вираженою ги-перглікеміей змінюється вміст амінокислот в крові, їх поглинаючи-ня печінкою і вивільнення м'язами. При спонтанному діабеті у чело-століття неодноразово відзначали зниження концентрації (аланина) в плазмі і підвищення концентрації амінокислот. Незважаючи на зниження рівня аланина в плазмі, поглинання цієї глюкогенних амінокислоти та інших попередників глюкози печінкою збільшується в 2 рази і більше
(Wahren J., 1972). Внаслідок такого підвищення поглинання субстратів на частку глюконеогенезу припадає більше 30-40% від загальної продукції глюкози печінкою, тоді як у здорової людини ця величина складаючи-ет 15-
20%. Оскільки зміст аланина в крові при діабеті знижує-ся, збільшення його поглинання печінкою обумовлюється підвищенням фракційної екстракції цієї амінокислоти. У відсутності нормального
«стримуючого» ефекту інсуліну на глюконеогенез печінка виступає в ролі сифона, котрий знижує концентрацію аланина в артеріальною кро-ві.

У хворих діабетом кількість азотистих продуктів в м'язі пос-ле прийому білкової їжі відновлюється сутужніше, ніж в нормі. В от-личие від інтенсивного і тривалого поглинання амінокислот з раветв-ленной ланцюгом мишічной тканиною супроводжує прийом білкової їжі у здорової людини, у хворих діабетом спостерігається лише транзитор-ве поглинання їх. Внаслідок цього знижується загальне поглинання амінокислот м'язами, а рівень амінокислот з розгалуженим ланцюгом в плазмі після прийому білкової їжі надмірно підвищується (Wahren J. et all, 1976).
Це узгоджується з відомим стимулюючим впливом інсуліну на поглинання м'язами амінокислот, особливо з розгалуженим ланцюгом збільшення концентрації в артеріальній крові, а зниження поглинання амінокислот після прийому білкової їжі вказують на те, що діабет характеризується порушенням не тільки до глюкозі, але і до білка. Порушен-ня білкового обміну при діабеті посилюються тим, що амінокислоти, захоплені м'язової тканиною, не включаються до білок, а преимущест-венно розпадаються (Felig P., 1985).
Гальмування синтезу білка з амінокислот є передумовою для утворення з них вуглеводів. При цукровому діабеті освіта углево-дов з білка, значно збільшується. Неоглюкогенезу з білка возрас-тане під впливом АКТГ і глюкокартікоідов.
Зміна нейроендокринної регуляції обмінних процесів призводить при СД і до порушення білкового складу плазми крові. Це виражається в зменшенні вмісту альбумінів, підвищенні альфа-2, В-і Y-глобу-линів. Порушується обмін гликопротеидов, що проявляється в підвищенні в сироватці крові альфа-2-гликопротеидов, а також гексод, пов'язаних з білками. Порушення обміну глікопротеїдів обумовлено, з одного сторо-ни, дефіцитом інсуліну, а з іншого - порушенням функції гіпофіза, над-почечники і статевих залоз.

В процесі перетворення білка в вуглеводи утворюється аміак, сечо вина та інші продукти розпаду. У зв'язку з цим при нелікованих або де-компенсированном СД виникає гіперазотемією з подальшою гіперазо-туріей.
Остання обумовлена ??посиленим утворенням аміаку як у печінці, так і в нирках з глютамина.

2.2.1 ВИЗНАЧЕННЯ ГЕМОГЛОБІНУ.

Принцип: гемоглобін окислюють в метгемоглобін окислюють залізосиньородистим калієм (червона кров'яна сіль); утворюється з ацетонциангидріна забарвлений ціан-метгемоглобін визначають як колориметрический.
Реактив: Трансформуючий розчин: ацетонціангідрін - 0,5 мг .; калій залізосиньородистим - 0,2 г .; натрію гідрокорбанат - 1 г .; дистильована вода до 1 л. Розчин жовтого кольору, прозорий.
Калібрувальний розчин гемоглобін ціаніду.
Спеціальне обладнання: фотоелектроколориметр (ФЕК-56М).
Хід визначення: У пробірку до 5 мл трансформуючого розчину додають
0,02 мл крові (розведення в 251 разів). Вміст пробірки ретельно перемішують і залишають стояти 10 хв. Вимірюють на ФЕКе при довжині хвилі
500-560 нм (зелений світлофільтр) в кюветі з товщиною шару 1 см проти холостий проби (трансформуючий р-н.). Вимірюють при тих же умовах в стандартний розчин.
Розрахунок вмісту гемоглобіну виробляють за калібрувальним графіком, побудованим за стандартним розчину геміглобінціаніда, або за формулою:
, де
Еоп - екстинкція дослідної проби;
Їсть - екстинкція стандартного розчину;
С - концентрація гемоглобінціаніда в стандартному розчині, мг /%;
К - коефіцієнт розведення крові;
0,001 - коефіцієнт для перерахунку мг / 100 мл. в г / 100 мл

При використанні уніфікованим гемоглобінціанідним методом нормальний вміст Нв у чоловіків становить від 132,0 - 164,0 г / л .. у жінок становить від 115,0 - 145,0 г / л

2.2.2. Швидкість осідання еритроцитів (уніфікований мікрометод
Панченкова).
Принцип: Суміш крові з цитратом при стоянні розділяється на два шари (нижній
- еритроцити, верхній - плазма). При цьому ШОЕ, тобто величина стовпчика плазми, буває різною залежно від змін фізико - хімічних властивостей крові.
Реактиви: 5% р-р тризаміщені цитрату натрію.
Спеціальне обладнання: Апарат Панченкова, що складається з штативів та капілярів. Пробірки та капіляри мають бути хімічно чистими.
Хід визначення: Перед використанням капіляра промити цитратом натрію і заповнити ним пробірку на ј. Кров набирають до позначки "0". Встановлюють капіляр в штатив через годину відзначають швидкість осідання еритроцитів по висоті відстояного шару плазми в мм.

Використана література:

1. Фелик Ф., Бакстер Дж.Д., Бродус А.Е., фром Л.А. Ендокринологія та метаболізм: пров. з анг. - М .: Медицина, 1985, стр.7-212.
2. Балаболкін М.І. Цукровий діабет. - М .: Медицина, 1994, стр.7-37;

45-95.
3. Клінічна ендокринологія: Керівництво / під ред. Старковой Н.Т.-

М .: Медицина, 1991, стр.188-245.
4. Агєєв А.К. Клітинний склад острівців підшлункової залози при ин-сулінонезавісімих формах цукрового діабету. - Клінічна медици-на., 1984, т.62 № 8 стор. 93-98.
5. Алексєєв Ю.П., Мірходжаев А.Х. Характер зміни секреції глю-кагона у хворих цукровим діабетом. - Проблема ендокринології,

1978, т.24 № 4 стр.3-9.
6. Кіло Ч., Вільямсон Дж., Річмонд Д. Що таке діабет? Факти і реко-

мендации: пров. з англ. - М .: Мир, 1993, стр.18-20.
7. Потьомкін В.В. Ендокринологія: М .: Медицина, 1978, стр.202-287.
7. Кахновскій І.М., Кузнєцов Д.А., Давиденков Н.В. - Терапевтичний архів, 1980, № 9, стр.51-55.
9. Германюк Е.Л. Гліколізірованного білки крові при цукровому діабеті.

Клінічна медицина., 1982, Т.60, № 10, стр.17-21.
10.Сітнікова А.М. - Терапевтичний архів, 1971, № 7, стр.119-123.
11.Баранов В.Г., Заріпова З.Х. Рівень ліпідів в крові у хворих при поєднанні ожиріння з прихованими явищами цукрового діабету.-

Проблеми ендокрінодогіі, 1979, т.25, № 3, стр.3-6.
12.Маркосян А.А. Фізіологія тромбоцитів. - Л., 1970, стр.158-210.
13.Гусейнов Ч.С. Фізіологія і патологія тромбоцитів. - М., 1971, стр.640-645.
14.Вільчінская М.Н. Показники мікроциркуляторного гемостазу у хворих на цукровий діабет. / Системи згортання крові та фібриноліз.

Саратов, 1975, ч.2, стр.362-363.
15.Файтельсон В.І., Файтельсон Г.І. Особливості агрегаційних властивостей тромбоцитів у хворих на цукровий діабет молодого віку /

Патологія серцево-судинної системи при порушеннях нейро-гормо-нальної регуляції. Л., 1978, стр.25-30.
16.Тіхонова Е.П., Грінченка Т.С., Ревченко Т.В. Значення реактивних гипогликемий у розвитку судинних катастроф у хворих цукровим діабетом похилого та старечого віку / Сучасні проблеми ге-ронтологіі і геріазетріі, Тбілісі, 1977, стр.418-419.
17.Афанасьева С.Н. - Тезисно доповідь 2-го Всесоюзного з'їзду ендокрі-нологию .: Л., 1980, стор.22.
18.Данілова А.І., Дектерева О.С. - Проблеми ендокринології, 1984, т.30,

№ 5, стор.29.
19.Козлов Ю.А., Тимофєєва Е.Е., Зінгер М.Г. - Бюлютень експеременталь-ной біології та медицини., 1986, № 4, стр.407.
20.Зак К.П., Руденко О.М. - Проблеми ендокринології., 1982, т.25, № 4, стор.71.
21.Козлов Ю.А., Коврова В.С. - Експериментальна анкологія, 1981, т.3,

№ 4, стор.7.
22.Мартинова М.І., Смирнов В.В., Мазурина Н.А. - Питання охорони ма-терінства і дитинства., 1988, № 5, стор.49.
23.Кравец Е.Б., Землякова З.М. - Проблеми ендокринології, 1984, т.30,

№ 5, стор.18.
24.Кудрякова С.В., Романовська Г.А., Славіна Л.С. Взаємозв'язок А - хо-лестеріна і тріглецерідов в крові у хворих на цукровий діабет з

ІХС і без неї, - Терапевтичний архів, 1984, Т.56, № 10, стр.98-101.
25.Марков І.М. - Наукові праці центру інституту удосконалення лікарів, 1970, т.153, стр.145-160.
26.Цірліна Д.Л., Бугров Ю.С., Городецька Г.С. - Хірургія, 1974, № 4, стр.95-99.
27.Залевская А.Г., Бурина М.К., прихильно Я.В. - Проблеми ендокрі-нологии, 1981, № 4, стр.24-27.
28.Окороков А.Н., Селіванов Р.М., Нємцов А.В. - Терапевтичний архів,

1982, № 10, стр.27-30.
29.Всемірная організація охорони здоров'я: комітет експертів ВООЗ по цукровому діабету. Друга доповідь. Серія технічних доповідей.-

М .: Медицина, 1985, стр.90-92.
30.Діагностіка і лікування внутрішніх хвороб: Керівництво для лікарів.

В

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар