Головна
Реферати » Реферати по біології » Відповіді на квитки по біології за 11 клас

Відповіді на квитки по біології за 11 клас

хребта, склепінчастою стопи, розширеного таза, міцного хрестця - спадкові зміни, які сприяли прямоходінню; 2) зміни передніх кінцівок - протиставлення великого пальця іншим пальцям - формування руки. Ускладнення будови і функцій головного мозку, хребта, руки, гортані - основа формування праці, розвитку мовлення, мишленія.3. Соціальні чинники еволюції - праця, розвинену свідомість, мислення, мова, суспільний спосіб життя. Соціальні чинники - основна відмінність рушійних сил антропогенезу від рушійних сил еволюції органічного міра.Главний ознака праці людини - здатність виготовляти знаряддя праці.
Праця - найважливіший фактор еволюції людини, її роль в закріпленні морфологічних і фізіологічних змін у предків человека.4. Провідна роль біологічних факторів на ранніх етапах еволюції людини. Послаблення їх ролі на сучасному етапі розвитку суспільства, людини і зростання значення соціальних факторов.5. Стадії еволюції людини: найдавніші, древні, перші сучасні люди. Ранні стадііеволюціі - австралопітеки, риси їх подібності з людиною і людиноподібними мавпами (будова черепа, зубів, таза). Знахідки залишків людини вмілого, його схожість з австралопітекамі.6. Найдавніші люди - пітекантроп, синантроп, розвиток у них лобних і скроневих часток мозку, пов'язаних з промовою, - доказ її зародження. Знахідки примітивних знарядь праці - доказ зачатків трудової діяльності. Риси мавп у структурі черепа, лицьового відділу, хребта найдавніших людей.7. Стародавні люди - неандертальці, їх більше схожість із людиною проти найдавнішими людьми (більший обсяг мозку, наявність слаборозвиненого підборіддя виступу), використання більш складних знарядь праці, вогню, колективна охота.8. Перші сучасні люди - кроманьйонці, їх схожість із сучасною людиною. Знахідки різноманітних знарядь праці, наскельних малюнків - свідчення високого рівня їхнього розвитку.

Білет№12
1.
1. Гамети - статеві клітини, участь їхніх в заплідненні, освіті зиготи
(перша клітина нового організму). Результат запліднення - подвоєння числа хромосом, відновлення дип-лоидного набору в зиготе Особливості гамет
- одинарний, гапло-ідний набір хромосом по срав нению з диплоїдним набором хромосом в клітинах тела2. Етапи розвитку статевих клітин: 1) збільшення шляхом мито за числа первинних статевих кле струм з диплоїдним набором хромосом, 2) зростання первинних статевих клітин, 3) дозрівання статевих клеток3.
Мейоз - особливий вид розподілу первинних статевих клітин, в ре док якого утворюються га позначки з гаплоїдний набором хромосом Мейоз - два послідовних розподілу первинної половойклеткі і одна интерфаза перед першим деленіем4. Интерфаза - період активної життєдіяльності клітини, синтезу білка, ліпідів, вуглеводів, АТФ, подвоєння молекул ДНК і утворення двох хроматид з кожної хромосоми.5. Перше розподіл мейозу, його особливості: кон'югація гомоло-гічних хромосом і можливий обмін ділянками хромосом, розбіжність у кожну клітину за однією гомологичной хромосомі, зменшення їхньої кількості вдвічі у двох обра зевавшихся гаплоидних клетках6.
Друге поділ мейозу - відсутність інтерфази перед справі нием, розбіжність у дочірні клітини гомологічних хроматид, освіту статевих клітин з гаплоїдний набором хромосом Резу льтати мейозу освіту в сім'яниках
(або інших органах) з однієї первинної статевої клітини чотирьох сперматозоїдів, в яични ках з однієї первинної статевої клітини однієї яйцеклітини (три дрібні клітини при цьому гинуть)
2.
1 . Важлива ознака виду-расселеніе його групами, популя ціями в межах ареалу Попу ляция - сукупність вільно перехресних особин виду, які тривалий час існують щодо окремо від інших популяцій на певній частині ареала2. Фактори, що сприяють об'єднанню особин в популяції, - вільне схрещування (взаємовідносини статей), вирощування потомства (генетичні зв'язки), спільна захист від ворогів, типи взаємовідносин організмів різних видів: хіщнік-жертва, хозяин-паразит, симбіоз, конкуренція.3. Популяція - структурна одиниця виду, характеризується певною чисельністю особин, її змінами, спільністю займаній території, певним співвідношенням вікового і статевого складу. Зміна чисельності популяцій у межах, її нижче допустимої межі - причина можливої ??загибелі популяціі.4. Зміна чисельності популяцій сезонів і років (масове розмноження в окремі роки комах, гризунів). Стійкість чисельності популяцій, особини яких мають велику тривалість життя і низьку плодовітость.5. Причини коливання чисельності популяцій: зміна кількості їжі, погодних умов, екстремальні умови (повені, пожежі та ін.). Різка зміна чисельності під впливом випадкових факторів, перевищення смертності над народжуваністю - можливі причини загибелі популяціі.6. Саморегуляція чисельності популяції. Після зростанням чисельності одних видів з'являються чинники, викликають її обмеження. Так, зростання чисельності рослиноїдних тварин супроводжується збільшенням чисельності хижаків, паразитів. Внаслідок цього відбувається зниження чисельності рослиноїдних тварин, а потім і чисельності хижаків. Такий механізм саморегуляції чисельності всіх популяцій, збереження її на певному рівні.
3.
Для складання варіаційного ряду треба визначити розміри, масу насіння квасолі (чи листя) і розташувати їх в порядку збільшення розмірів, маси.
Для цього треба виміряти довжину чи зважити об'єкти і записати дані в порядку їх збільшення. Під цифрами записати число насіння кожного варіанта.
З'ясувати, насіння яких розмірів (чи маси) зустрічаються частіше, а яких - рідше. Виявлено закономірність: найбільш часто зустрічаються насіння середніх розмірів і маси, а великі й дрібні (легкі і важкі) - рідше. Причини: в природі переважають середні умови середовища, а дуже гарні і дуже погані зустрічаються рідше.

Білет№13
1.
1. Розмноження - відтворення організмами собі подібних, передача спадкової інформації від батьків потомству. Значення розмноження - забезпечити наступність між поколіннями, продовження життя виду, збільшення чисельності особин в популяції та їх розселення на нові терріторіі.2. Особливості статевого розмноження - виникнення нового організму в результаті запліднення, злиття чоловічої та жіночої гамет з гаплоїдним набором хромосом. Зигота - перша клітина дочірнього організму з диплоид-ним набором хромосом. Об'єднання материнського і батьківського наборів хромосом в зиготі - причина збагачення спадкової інформації потомства, появи у нього нових ознак, які можуть підвищити пристосованість до життя в певних умовах, можливість вижити і залишити потомство.3.
Запліднення у рослин. Значення водного середовища для процесу запліднення в мохів і папоротей. Процес запліднення у голонасінних в жіночих шишках, а у покритонасінних - в цветке.4. Запліднення у тварин. Зовнішнє запліднення - одна з причин загибелі значної частини статевих клітин і зигот. Внутрішнє запліднення у членистоногих, плазунів, птахів і ссавців - причина найбільшої ймовірності освіти зиготи, захисту зародка від несприятливих условійсреди
(хижаків, коливань температури та ін.). 5. Еволюція статевого розмноження по шляху виникнення спеціалізованих клітин (гапло-ідних гамет), статевих залоз, статевих органів. Приклад: у голонасінних на лусочках гулі розташовуються пиляки (місце освіти чоловічих статевих клітин) і семязачатки (місце освіти яйцеклітини); у покритонасінних в пильовиках формуються чоловічі гамети, а в се-мязачатке - яйцеклітина; у хребетних тварин і людини в сім'яниках утворюються сперматозоїди, а в яєчниках - яйцеклітини.
2.
1. Спадковість - властивість організмів передавати особливості будови і життєдіяльності від батьків потомству. Спадковість - основа подібності батьків і потомства, особин одного виду, сорту, породи.2.
Розмноження організмів - основа передачі спадкової інформації від батьків потомству. Роль статевих клітин і запліднення в успадкування прізнаков.3. Хромосоми і гени - матеріальні основи спадковості, збереження і передачі спадкової інформації. Сталість форми, розмірів і числа хромосом, хромосомний набір - головна ознака віда.4. Диплоїдний набір хромосом в соматичних і гаплоидний в статевих клітинах. Митоз - розподіл клітини, забезпечує сталість числа хромосом і дипло-ідний набір в клітинах тіла, передачу генів від материнської клітини до дочірнім.
Мейоз - процес зменшення вдвічі числа хромосом в статевих клітинах; запліднення - основа відновлення диплоїдного набору хромосом, передачі генів, спадкової інформації від батьків потомству.5.
Будова хромосоми - комплекс молекули ДНК з молекулами білка. Розташування хромосом в ядрі, в інтерфазі у вигляді тонких деспіралізованние ниток, а в процесі мітозу як компактних спіраль тілець. Активність хромосом в деспирализо-ванном вигляді, освіта в цей період хроматид на основі подвоєння молекул ДНК, синтезу иРНК, білка. Спирализация хромосом - пристосованість до рівномірному розподілу їх між дочірніми клітинами в процесі деленія.6. Ген - ділянка молекули ДНК, що містить інформацію про первинну структуру однієї молекули білка. Лінійне розташування сотень і тисяч генів в кожній молекулі ДНК.7. Гибридологический метод вивчення спадковості Його сутність: схрещування батько ских форм, різняться за ознаками, вивчення наслідування ознак в ряду поколінь і їх точний кількісний учет8. Схрещування батьківських форм, спадково різняться за однією парі ознак,-моногібрідное, з двох - ди-гібридне схрещування. Відкриття за допомогою цих методів правила однаковості гібридів першого покоління, законів розщеплення ознак у другому поколінні, незалежного та зчепленого успадкування.
3.
Треба приготувати мікроскоп на роботу: полйжить микропрепарат, висвітлити зору мікроскопа, знайти клітину, її оболонку, цитоплазму, ядро, вакуолі, хлоропла-сти. Оболонка надає клітині форму і захищає її від зовнішнього впливу. Цитоплазма забезпечує зв'язок між ядром і органоидами, які в ній розташовуються. В хлоропластах на мембранах гран розташовані молекули хлорофілу, який поглинає і використовує енергію сонячного світла в процесі фотосинтезу. В ядрі знаходяться хромосоми, за допомогою яких здійснюється передача спадкової інформації від клітини до клітини.
Вакуолі містять клітинний сік, продукти обміну, сприяють надходженню води в клітину

Білет№14
1.
1. Освіта зиготи, її перші розподілу - початок індивідуального розвитку організму при статевому розмноженні ЕМБ ріональний і постембріональний періоди розвитку организ мов.2. Ембріональний розвиток - період життя організму з моменту утворення зиготи до рожде ня або виходу зародка з яйца.3. Стадії ембріонального розвитку (на прикладі ланцетника) "1) роздрібнення - багаторазове

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11