Реферати » Реферати з біології » фіторізноманіття сіяного луки

фіторазнообразія сіяного луки

З Про Д Е Р Ж А Н І Е сторВведення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Огляд літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Об'єкт, програма, методика досліджень. . . . . .
3. Фізико-географічні умови. . . . . . . . . . .
4. Результати досліджень та їх обговорення. . . . . . .
4.1. Аналіз видового складу рослин сіяного луки польдера
4.1.1 Систематичний склад. . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2. Екологічний склад. . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3. Біоморфологічні склад. . . . . . . . . . . . . .
4.1.4. Господарсько-ботанічний склад. . . . . . . . . .
4.2. Шляхи збереження фіторазнообразія сіяного луки польдера
Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список використаних джерел. . . . . . . . . . .
Програми:
I. Систематичний склад рослин сіяного луки. . . II.Екологогіческій, Біоморфологічні складу
рослин сіяного луки. . . . . . . . . . . . . . . III.Хозяйственно-ботанічний склад рослин
сіяного луки. . . . . . . . . . . . . . . . . . .В В Е Д Е Н І Е


Оцінка сучасного стану проблеми

Польдер "Покалюбичи" к-за ім. В.І.Леніна Гомельського району був створений у 1986 році шляхом будівництва дамби в заплаві річки Сож. Глибокий аналіз видового складу луки має важливе виробниче і науково - практичне значення, оскільки дозволяє вирішувати завдання зміцнення кормової бази для тваринництва. У 1990 році в польдері "Покалюбичи" було вироблено повторне перезалуженіе сіяного луки травосуміші з тимофіївки луговий, костреца безостий і конюшини рожевого. За період 1996 і 1997 років в травостої сіяного луки відбулися зміни, вивчення яких дозволить оцінити розвиток луки в даних природних умовах за минулий період.

Актуальність обраної теми
Вивчення фіторазнообразія сіяного луки в умовах польдера
дозволяє визначати шляхи розвитку такої екосистеми. Грунт заплавних лук як правило багата торф'янисті, що сприяє зростанню на ній рослин, що володіють хорошими кормовими та поживними якостями. Дуже важливим є підбір компонентів для висіваних на луках травосумішей. Тому необхідно вивчати поведінку як окремих видів травосуміші після залуження, так і всієї травосуміші в цілому.
Аналіз видового складу луки по різних напрямках дозволяє скласти найбільш повну картину ролі в травостої луки сіяних трав, їх випаданні із загального складу і появі домішок несіяних видів.
Особливе значення при вивченні видової різноманітності польдера необхідно приділити впливу різних видів добрив на продуктивність сіяного луки, що дозволить визначити його кормову і господарську перспективи. Такий аналіз дозволяє визначити господарсько-кормову цінність культурних сіножатей в умовах польдера та шляхи подальшої раціональної експлуатації сіяного луки.
Мета роботи полягає в максимально всебічне вивчення та аналізі видового складу сіяного луки польдера "Покалюбичи". Вона передбачає також аналіз видового складу сіяного луки в систематичному, екологічному, Біоморфологічні та господарсько-ботанічному відносинах, визначення можливих шляхів раціонального використання та збереження фіторазнообразія польдера "Покалюбичи" як культурного сінокосу.
Практичне значення роботи полягає в багатофакторному аналізі видового складу сіяного луки та вироблення на підставі отриманих результатів і даних літератури шляхів збереження фіторазнообразія сіяного луки польдера і обгрунтуванні раціонального його використання як кормового угіддя з урахуванням підтримки тривалої продуктивності луки при раціональному функціонуванні.1.Про Б З Про Р Л І Т Е Р А Т У Р И

Вивченням флори нашої країни займалося кілька поколінь дослідників ботаніків, передаючи з покоління в покоління накопичений досвід і знання про флористичному різноманітті нашої рідної Білорусі. Багаті досвідчені та дослідницькі дані потребували професійному узагальненні та обробці. Так був опублікований і видано численний ряд публікацій і монографій про флору Білорусії, її луках, пасовищах і лісах. Для здійснення
контролю за процесом розвитку лугових спільнот у природних умовах і під антропогенним впливом в даний час в Білорусії створена розвинена мережа науково-дослідних установ і лабораторій, які досліджують різні аспекти життєдіяльності, розвитку і поширення рослин на території республіки.
Флора нашої країни дійсно різноманітна і її вивченням займалися багато дослідників. Так в Білоруської Радянської Енциклопедії (Вікіпедія) / 41 / увазі були запропоновані найбільш поширені види та систематичні групи рослин Білорусії, їх біологічні особливості та господарське значення.
Вивченню рідкісних видів рослин, поширених на території Білорусії, присвячено цілий ряд публікацій / 42 /. Вони були виділені із загального складу вивчених раніше рослин, охарактеризовано. Були визначені їх важливі особливості поширення, закономірності розвитку, дана еколого-географічна і созологічна характеристики видів рослин, що потребують охорони на
території Білорусії.
Одна з робіт Козловської Н.В. / 15 / була присвячена вивченню складу і систематичної структури флори Білорусі. Були описані її екологічні та фитоценотические особливості, дан ареалогіческій і хорологическая аналізи.
Також були показані етапи формування флори в минулому, динаміка у сьогоденні і основні шляхи розвитку в майбутньому часі.
Інша її робота / 14 / несе в собі питання і завдання по збереженню рослинного світу Білорусії, заощадженню її флористичного фонду.
Серед численних робіт з вивчення флори Білорусі значну увагу було приділено луговим фітоценозам. У роботі Бусько С.Ф. / 5 / була вивчена фітоценотичну роль рослин на луках Північної геоботанической підзони Білорусії, виділені домінанти I і II порядків, содомінанти I і II порядків, супутні види I, II і III порядків. Відзначено, що домінанти і
содомінанти I порядку є основними ценозообразователямі лугових спільнот.
В даний час складним є питання обгрунтування видового складу травостою сіяних луків.
Так було зазначено / 34 /, що на осушених торфовищах при інтенсивній ступеня осушення і наступному

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
Подібні реферати:
фіторазнообразія сіяного луки
Практичне значення роботи полягає в багатофакторному аналізі видового складу сіяного луки та вироблення на підставі отриманих результатів і даних літератури шляхів збереження фіторазнообразія сіяного луки по
Весняні спостереження птахів у балці Студений Колодязь
Облік проводився при похмурій погоді, поривчастим вітром, температурі повітря 3оС. Спостереження велися маршрутним методом, що охоплює всі основні біотопи балки. З маршрутом пройдено 6,5 км.
Шпаргалки по ботанічної географії
2. Ареал - частина земної поверхні в межах якого поширений і проходить повний цикл розвитку даний таксон. Основною одиницею фітохорологія є вид. Ареал описується: словами і нанесенням на геог
Характеристика місця проживання та просторової організації популяції їжу ...
Метою роботи в експедиції 1999 року, було опис місця проживання і оцінка просторової організації колонії пищухи алтайської.
До гербарій з практичних занять по курсу луговодство
Коротка характеристика лугових рослин (у табличній формі.)
Медоносная база бджільництва
На території нашої країни росте медоносів і пилконосів понад тисячу видів, проте практичне значення для галузі мають два-три десятки з них.
Жаби
Мабуть, немає людини, яка б не знала, як квакають жаби. Багатьом доводилося весняної деколи чути і багатоголосі «жаб'ячі концерти» коли сотні рулад зливаються в оглушливий хор. Довгий час вважав
Еволюційно-генетичні аспекти збереження біологічного різноманіття Кри ...
Для нормальної роботи біосфери: збереження складу прісних вод і атмосфери, підтримки родючості грунтів і продуктивності океану необхідно якісне різноманіття життя і оптимальна кількість живої речовини.
Темпи розвитку парціальних кущів брусниці звичайної Vaccinium vitis-ida ...
Темпи розвитку особин представляють собою один з суттєвих ознак популяцій рослин. Від цього боку організації залежать здатність популяційної системи до самопідтримки і її стійкість, оскільки
Роль водної рослинності в руслових процесах малих річок
Досі недостатньо вивчена роль гидрофитов в русловому процесі, а також "зворотна сторона" питання - вплив річкового потоку як специфічної середовища проживання на формування і розвиток водних рослинних угруповань.
Повідомлення на тему: Суксцессія
Будь екосистема, пристосовуючись до змін зовнішнього середовища, знаходиться в стані динаміки. Ця динаміка може стосуватися окремих ланок екосистем (організмів, популяцій, трофічних груп), так і всієї
Екологія життя
Очевидно, що екологія тісно пов'язана з іншими біологічними дисциплінами, наприклад з зоологією і ботанікою. Це дійсно так. На зорі розвитку цих наук увагу дослідників було зосереджено на сис
Екзаменаційні квитки по курсу Біологія (9 клас сш)
Екзаменаційні білети з біології складено відповідно до програми для загальноосвітніх установ і включають в себе два теоретичних питання і одне практичне завдання. При виконанні учнями пр
Новий підхід в розумінні преадаптаціі
Лабораторією функціональної ботаніки КДУ досліджується питання про преадаптаціі рослин [1, 2, 3]. Під терміном "преадаптація" ми розуміємо загальне, фундаментальна властивість живих систем, що визначає їх способнос
Екологія ряпушки Хантайская водосховища
| Вступ | 3 | | Матеріал і методика досліджень | 5 | | Хантайськоє водосховище як середовище проживання риб | | | Фізико-географічний опис району дослідження | 8 | | Гідрохімічний режим хантай
Окский заповідник
Окский державний заповідник характерний ділянку , свого роду "еталон", Мещерської низовини, розташованої на стику трьох областей: Московської, Рязанської і Володимирської. Вона отримала свою назву
Вплив людини на природу
Екологія - це наука, що вивчає відносини організмів (особин, популяцій, біоценозів тощо) між собою та з навколишнього їх неорганічної природою; загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного
Тваринний світ Донбасу
Заповідник «Хомутовський степ» як форма збереження природної природи Донбасса.Разнообразіе тваринного світу Донбасу. Єнотовидний собака. Байбак європейський. Кам'яна куніца.Лебедь-шипун. Мідянка.
Про перспективу збереження біорізноманіття прибережно-морських біоценозів в рай ...
В результаті безперервного зростання рекреаційно-господарської діяльності на узбережжі Криму і слабо контрольованого туризму ландшафти приморської зони терплять серйозний збиток. Зникають або перебувають на межі зникнення багато видів тварин і рослин.
Значення зелених насаджень
Для всього населення було б бажаним наявність теплового комфорту, яке залежить від теплообміну людини з навколишнім середовищем. Вплив зелених насаджень на пом'якшення температурного режиму відкритих пространс

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар