Головна
Реферати » Реферати по біології » фіторазнообразія сіяного луки

фіторазнообразія сіяного луки

корисні, рідкісні та лікарські види рослин, вберегти від зникнення і деградації цінні для майбутніх поколінь рослинні співтовариства як екологічний, генетичний і ценотичний луговий фонд нашої країни.
В И В О Д ИНа підставі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:
1.При вивченні травостою сіяного луки польдера "Покалюбичи" зареєстровано 56 видів судинних рослин, що належать до 44 родів і 18 сімейств.
2.В травостое сіяного луки польдера "Покалюбичи" відзначено різноманіття екобіоморфов.Среді них переважали: екобіоморф мезотрофних мезофітов, летнецветущіх видів лугового типу рослинності, екобіоморф гемикриптофитов, екобіоморф короткостержнекорневих, короткокорневіщноє і дліннокорневіщних рослин.
3.В травостое польдера "Покалюбичи" представлені 3 господарсько-ботанічні групи. Основу травостою польдера становлять сіяні види групи злакових і бобових з домішкою несіяних видів різнотрав'я. Визначальний вплив на формування видового розмаїття травостою польдера надають види рослин кормових груп бобових і злакових. Крім видів, що володіють високою кормовою і поживною цінністю, в травостої відзначені види групи
різнотрав'ям, що негативно впливають на якості сіяного луки. Основну масу травостою польдера становлять рослини I і II класів кормової цінності.
4.Для збереження фіторазнообразія сіяного луки необхідний раціональний підхід до вибору термінів, способів і режиму сінокосіння, а так же підбір стійких травосмесей для перезалуженіе. Особливу увагу слід приділити підсіву трав і внесенню добрив.З П І З О К Л І Т Е Р А Т У Р Н И Х

І С Т О Ч Н І К О В


1.Алексеев Ю.Є. Трав'янисті рослини. Біологія та охорона.-М.: Агропромиздат, 1988.-125 С.
2.Алексеенко Л.Н. Продуктивність лучних рослин залежно від умов середовища.-Л.: ЛДУ, 1967.-168 С.
3.Андреев Н.Г. Луківник.-М.: Колос, 1981.-383 С.
4.Андреев Н.Г. Луговеденіе.-М.: Агропромиздат, 1989.-255 С.
5.Бусько С.Р. Фітоценотичний аналіз луговий флори північної геоботанической підзони Білорусії // Ботаніка, дослідження, вип.30: Мн., Наука і техніка, 1990.- с.128-135.
6.Бушмакіна Г.А.Ізмененіе продуктивності та якості травостою природних сіножатей при внесенні фосфорних добрив // Ботаніка, дослідження, Вип.18: Мн., Наука і техніка, 1976.-с.87-92.
7.Ботаніческій атлас // під ред.Шішкіна Б.К.-М.: изд-во с / г літератури і плакатів, 1963.-580с.
8.Гааз О.Г. Зміна сіяних травостоїв різного ботанічного складу //Ботаника,исследования,вып.18:Мн., Наука і техніка, 1976.-с.81-87.
9.Гааз О.Г. Ценотична характеристика і продуктивність багаторічних трав в сіяних співтовариствах на суходолах Білорусії // Ботаніка, дослідження, вип.25: Мн.Наука і техніка, 1983.-с.74-83.
10.Дементьев В.А. Геоморфологическое районування БССР //Уч.зап.БГУ.сер.геогр,вып.8:Мн.,1948.-с.3-31.
11.Іванов Д.А.Повишеніе продуктивності сінокосів і пастбіщ.-Л.: Колос, 1975.-287с.
12.Кім Г.А., Риковський Г.Ф. Зведена класифікаційна схема луговий рослинності заплав приток р.Пріпяті // Ботаніка, дослідження, вип.20: Мн.Наука і техніка, 1978.-с.48-65.
13.Козлов Л.Г. Ефективність травосеяния на осушених торф'яних грунтах // Кормові культури, 1991.-N 5.-С.20-22.
14.Козловская Н.В. До флористичному районування Білорусії // Ботанічний журнал, т.59, N 6,: Л .: вид-во "Наука", 1974. - С. 795 - 804.
15.Козловская Н.В.Флора Білорусії, закономірності її формування, наукові основи використання і охрани.-Мн.: Наука і техніка, 1978.-128с.
16.Козловская Н.В.Загадкі Білоруської флори.-Мн.: Вишейшая школа, 1986.- 222 с.
17.Комарніцкій М.А., Кудряшов Л.В., Ураном А.А.Ботаніка. Систематика растеній.-М.: Просвящение, 1973.-540 с.
18.Круганова Е.А., Буртис Н.А., Петручук Н.І.Пойменние луки середньої течії р.Пріпяті (Багрімовічскій ділянка) // Ботаніка, дослідження, вип.25: Мн .: Наука і техніка, 1983.-С.52-61.
19.Кудрячев А.І.Вліяніе азотних добрив на продуктивність і ботанічний склад сінокісних травосмесей // Ботаніка, вип.
18: Мн.: Наука і техніка, 1976.-с.93-98.
20.Ларін І.В, Бегучев П.П, РаботновТ.А., Леонтьєва І.П.Луговодство і пасовищне хозяйство.-Л.: Колос, 1975.-527с.
21.Лашкевіч Г.І. Вплив прийомів посіву та складу травосумішей на продуктивність багаторічних трав // Ботаніка, дослідження, вип.22: Мн.: Наука і техніка, 1980.-с.115-120.
22.Машкевіч Н.І.Растеніеводство.-М.: Вища школа, 1974.-455с.
23.Медведев П.Ф., Сметаннікова А.І.Кормовие рослини європейської частини СССР.Справочнік.-Л.: Колос, 1981.-336с.
24.Медведскій А.І., Садовська М.Л., Сінковец М.А.Вліяніе тривалості весняного затоплення на стійкість лугових трав // Ботаніка, дослідження, Вип.23.: Мн .: Наука і техніка, 1981.-С.45-51.
25.Методіческіе вказівки по гербарізаціі растеній.-Гомель, 1988.-13с.
26.Метадичния указаннi для студентау дзеннага i завочнага навучання па правядзенню навукових даследванняу плиг викананнi Курсави i дипломних робіт специяльнасцi 01.09 .- "Бiялогiя" .- Гомель, 1993.-23с.
27.Мірвіс Д.А.Ботаніческій складу травостою і продуктивність культурного пасовища залежно від доз азотних добрив //Ботаника,исследования,вып.25.:Мн.:Наука і техніка, 1983.- с.91-98.
28.Міхайловская Н.С.Строеніе рослин у зв'язку з умовами жізні.-М.: Просвящение, 1977.-65с.
29.МолочкоГ.А.Продуктивность і видовий склад травостоїв з багаттям безостим на торф'яних грунтах // Ботаніка, дослідження, вип.25 .: Мн.: Наука і техніка, 1983.-с.98-104.
30.Морозова І.К., Гришутіна А.П., Федорова Г.П.Созданіе продуктивних лугів на меліорованих заплавних землях.-Л.: Колос, 1982-160с.
31.Наруцкій А.І. Вплив мінеральних добрив на ботанічний склад і врожайність злаково-бобової травосуміші // Ботаніка, дослідження, вип.-Мн.: Наука і техніка, 1981.-с.38-45.
32.Оверчук В.А., Бушмакина Г.А. Зміна ботанічного складу травосумішей в процесі їх життя і використання // Ботаніка, дослідження, вип. 25.-Мн.: Наука і техніка, 1983.-с.83-91.
33.Определітель рослин Белоруссіі.-Мн.: Вишейшая школа, 1967.-871с.
34.Парфенов В.І., Кім Г.А.Дінаміка лучно-болотної флори Полісся під впливом осушенія.-Мн.: Наука і техніка, 1976.-140с.
35.Парфенов В.І., Кузнєцова Р.П. Зміна флористичного складу сіяних травостоїв на осушених торфовищах Білоруського Полісся // Ботаніка, дослідження, вип.20.: Мн.Наука і техніка, 1978.-с.23-34.
36.Парфенов В.І.Флора Полісся як модель сучасної та прогнозної динаміки флори помірної зони // Ботаніка, дослідження, вип.22 .: Мн.: Наука і техніка, 1980.-с. 48-56.
37.Парфенов В.І.Флора Білоруського Полісся (сучасний стан та тенденції розвитку) .- Мн.: Наука і техніка, 1983.-125с.
38.Парфенов В.І., Кім Г.А.Травяністая рослинність заплави р.Лані і її можливу зміну під впливом осушення // Ботаніка, дослідження, вип. 27.-Мн.: Наука і техніка, 1986.-с.47-54.
39.Парфенов В.І., Риковський Г.Ф. Підсумки і перспективи флористичних досліджень в Білорусії //Ботаника,исследования,вып.30.-Мн.:Наука і техніка, 1990.-с.85-93.
40.Прірода Белоруссіі.-Мн.: Вікіпедія ім.П.Бровкі, 1986.-597с.
41.Растітельний світ Белоруссіі.-Мн.: Головна редакція Вікіпедія, 1978.-256с.
42.Редкіе і зникаючі види рослин Білорусії і Літви.-Мн.: Наука і техніка, 1987.-352с.
43.Руденко Е.В., Башмаков Н.Ф.Ізмененіе видового складу та продуктивності різних злакових травосумішей при інтенсивному сінокісна використанні //Ботаника,исследования,вып.23.-Мн.:Наука і техніка, 1981.- с.142-146.
44.Руденко Е.В., Башмаков Н.Ф.Кабанова Н.В.Продуктівность і ботанічний склад бобово-злакових травостоїв при різній інтенсивності їх використання //Ботаника,исследования,вып.27.-Мн.: Наука і техніка, 1986.- с.64-72.
45.Руденко Е.В., Башмаков Н.Ф., Кабанова Н.В. Ботанічний склад і продуктивність травостоїв різних видів багаторічних злакових трав в одновидових посівах //Ботаника,исследования,вып.29.-Мн.:Наука і техніка, 1988.-С.39-44.
46.Сапегін Л.М.Структура і мінливість лугових фітоценозов.-мн.: Изд-во БГУ, 1981.-99с.
47.Сапегін Л.М.Пойменние луки південного сходу БССР, їх раціональне використання, поліпшення і охрана.-Мн.: Університетське, 1985.-100с.
48.Сініцін Н.В., Гордій Л.П. Біохімічний склад і кормова цінність багаторічних трав в пасовищних травостоях на торф'яної грунті //Ботаника,исследования,вып.29.-Мн.:Наука і техніка, 1988.-с.29-38.
49.Сініцін Н.В. та ін. Формування сіяних травостоїв на торф'яно-болотних грунтах // Весцi Академii аграрних навук Беларусi, 1993.-N3.-с.84-92.
50.Созданіе і використання сіяних луків на торф'яних почвах.-Л.: Агропромиздат, 1985.-135с.
51.Степанова В.Н., Лук'янюк В.І.Растеніеводство.-М.: Колос, 1971.-293с.
52.Струк І.Р.Ботаніческій склад і продуктивність травосумішей в заплаві Прип'яті //Ботаника,исследования,вып.24.-Мн.:Наука і техніка, 1982.- с.94-101 .
53.Струк І.Р., Верейченко О.С.Ботаніческій склад і продуктивність сіяних травостоїв при добриві рідким гноєм // Ботаніка, дослідження, вип.29.-Мн.: Наука і техніка, 1988.-с.68-74.
54.Чаев Є.П. Багаторічні трави на торфяніках.-Мн.: Ураджай, 1989.-69с.
55.Шенніков А.П. Введення в геоботаніку.-Л.: ЛДУ, 1964.-447с.
56.Шкляр А.Х. Клімат Білорусії і сільське хозяйство.-Мн.: Изд-во Міністерства вищої, середньо-спеціальної і професійної освіти БССР, 1962.-422с.
57.Юркевіч І.Д., Голод Д.С., Адеріхо В.С. Рослинність Білорусії, її картографування, охорона та використання.-Мн.: Наука і техніка, 1979.-247с.
58.Юркевіч І.Д., Буртис Н.А., Бусько С.Р.Геоботаніческая структура і біологічна продуктивність заплавних лугов.-Мн.: Наука і техніка, 1981.- 226с.
59.Юркевіч І.Д., Курганова Е.А., Петручук Н.І.Перспектіви використання лук Полісся Білоруської РСР // Ботаніка, дослідження, вип.23.-Мн.: Наука і техніка, 1981.-с.16-24.
60.Юркевіч І.Д., Гозін А.А.Луга в межиріччі Сожу і Дніпра // Ботаніка, дослідження, вип.27.-Мн.: Наука і техніка, 1986.- з .75-82.
61.Юркевіч І.Д., Буртис Н.А., Бусько С.Р. Екологічний аналіз луговий флори Білорусі //Ботаника,исследования,вып.27.-Мн.:Наука і техніка, 1986.-с.89-96.
62.Юркевіч І.Д., Бусько С.Р., Степанович І.М. Кормова оцінка луговий флори Білорусі //Ботаника,исследования,вып.28.-Мн.:Наука і техніка, 1987.- с.3-15.
63.Юркевіч І.Д., Бусько С.Р., Буртис Н.А., Степанович І.М.Особенності природних лук північного заходу Білорусії //Ботаника,исследования,вып.29 .-Мн.: Наука і техніка, 1988.-с.11-29.
64.Якушев Б.Н., Рахтеенко І.М., Мартинович Б.С., Кауров І.А., Мінко І.Ф. Міжвидові взаємодії рослин в спільнотах, їх роль у підвищенні продуктивності фітоценозів // Ботаніка, дослідження, вип.24.-Мн.: Наука і техніка, 1982.-С.35-39.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8