Реферати » Реферати по біології » Біологія

Біологія

Перуанська течія і далі по системі течій до берегів

Каліфорнії. Тут вони прикріплюються до берега, і прісна вода, що утворюється при таненні, подаватиметься по трубах на материк. Причому за рахунок конденсації на холодній поверхні айсбергів кількість прісної води виявиться на

25% більшим, ніж міститься в них самих.

На сьогоднішній день в світі існує багато екологічних проблем, починаючи від зникнення деяких видів рослин і тварин, закінчуючи загрозою виродження людської раси. На даний момент у світі існує багато теорій, в яких велика увага приділяється знаходженню найбільш раціональних шляхів їх вирішення. Але на жаль, на папері все виявляється значно простіше, ніж у житті.

Також у багатьох країнах проблема екології стоїть на першому місці, але на жаль в не нашої країні, принаймні раніше, але зараз їй починають приділяти все більше уваги, приймаються нові екстрені заходи:

- посилити увагу до питань охорони природи і забезпечення раціонального використання природних ресурсів;

- Встановити систематичний контроль за використанням підприємствами та організаціями земель, вод, лісів, надр та інших природних багатств;

- Посилити увагу до питань щодо запобігання забруднень і засолення грунтів, поверхневих і підземних вод;

- Приділяти велику увагу збереженню водоохоронних і захисних функцій лісів, збереженню і восроізводству рослинного і тваринного світу, запобіганню забруднення атмосферного повітря;

- Посилити боротьбу з виробничим і побутовим шумом.

Всі ті заходи, які наведені вище, розглядаються в загальних рисах, а тепер ми розглянемо їх більш детально.

1. Зелені насадження:

Для покращення охорони зелених зон і лесапаркових територій необхідно визначити їх чітких меж. Повинні бути встановлені та впорядковані в них місця тривалого і короткочасного відпочинку населення. Організовано охорону і своєчасна очистка даних територій. Значну роль відіграє проведення робіт з розширення в горад і приміських зонах площі зелених насаджень, створення нових парків, садів, скверів. Також строго обмежувати відвід земельних ділянок у лісах зелених зон міст, лісових захисних смугах та інших лісах першої групи, для цілей, не пов'язаних з розвитком лісового господарства. Треба сказати, що в даний час у цій області дуже багато порушень, що пов'язано з погано розвиненою законодавчою системою.

2. Корисні копалини:

З метою зменшення втрат корисних копалин при їх видобутку та переробки, а також попередження забруднення навколишнього середовища відходами виробництва. Внедреіе більш ефективних способів і систем розробки родовищ корисних копалин і технологічних схем переробки мінеральної сировини, що забезпечують найбільш повне, комплексне та економічно доцільне вилучення з надр запасів основних і спільно з ними залягаючих корисних копалин, а також використання містяться в них компонентів, що мають промислове значення.

Будівництво чи реконструкція цехів, фабрик, установок з комплексної переробки сировини, відвалів і шлаків, виділення капітальних вкладень на ці цілі, визначення термінів завершення переходу вказаних підприємств на роботу, що забезпечує комплексне використання корисних копалин.

Треба сказати, що крім цього приймаються такі заходи, як:

- забезпечення організації виробництва нового, більш досконалого обладнання та апаратури для очищення промислових викидів в атмосферу від шкідливих газів , пилу, сажі та інших речовин;

- Проведення відповідних наукових досліджень і дослідно конструкторської робіт зі створення більш досконалої апаратури і устаткування захисту атмосферного повітря від забруднення промисловими викидами;

- Здійснення на підприємствах, в організаціях та установах шефмонтажу та наладки газоочисного і пиловловлюючого обладнання та апаратури;
- Здійснення державного контролю за роботою газоочисних і пилоуловлювальних установок на промислових підприємствах.

3. Охорона земель:

Землекористувачі зобов'язані проводити ефективні заходи з підвищення родючості грунтів, здійснювати комплекс організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів по запобіганню вітровій і водній еррозії грунтів, не допускати засолення, заболочування, забруднення земель, заростання їх бур'янами, а також інших процесів, що погіршують стан грунтів.

Заходи по меліорації та охороні земель, полезахисному лісорозведення, по боротьбі з ерозією грунтів та інші заходи, спрямовані на докорінне поліпшення земель, передбачаються в державних планах розвитку народного господарства і здійснюються соответсвующими міністерствами, відомствами та землекористувачами;

Промислові та будівельні підприємства, організації, установи зобов'язані не допускати забруднення сільськогосподарських та інших земель виробничими та іншими відходами, а також стічними водами.

4.Найбільш важлива проблема з усіх розглянутих раніше - проблема охорон вод. Однією з головних задач є регулювання водних відносин з метою забезпечення раціонального використання вод для потреб населення і народного господарства. Крім того існують і інші завдання:

- охорона вод від забруднення, засмічення і виснаження;

- Попередження та ліквідації шкідливої ??дії вод;

- Поліпшення стану водних об'єктів;

- Охорона прав підприємств, організацій, установ та громадян, зміцнення законності в галузі водних відносин.

Розміщення, проектування, будівництво і введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан вод.

Забороняється введення в експлуатацію:

- нових і реконструйованих підприємств, цехів і агрегатів, комунальних та інших об'єктів, не забезпечених пристроями, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливому вплив;

- Зрошувальних і обводнювальних систем, водосховищ і каналів до проведення передбачених проектами заходів, що запобігають затопленню, підтопленню, заболочування, засолення земель і ерозію грунтів;

- Осушувальних систем до готовності водоприймачів та інших споруд відповідно до затверджених проектів;

- Водозабірних споруд без рибозахисних пристроїв відповідно до затверджених проектів;

- Гідротехнічних споруд до готовності пристроїв для пропуску паводкових вод і риби відповідно до затверджених проектів;

- Бурових свердловин на воду без обладнання їх водорегулюючими пристроями і встановлення у відповідних випадках зон санітарної охорони;

- Забороняється наповнення водоймищ до здійснення передбачених проектами заходів щодо підготовки ложа.

Усі води підлягають охороні від забруднення, засмічення і виснаження, які можуть заподіяти шкоду здоров'ю населення, а також спричинити зменшення рибних запасів, погіршення умов водопостачання та інші несприятливі явища внаслідок змін фізичних, хімічних, біологічних властивостей вод . зниження їх здатності до природного очищення, порушення гідроологіческого і гідрогеологічного режиму вод.

Скидання у водні об'єкти виробничих, побутових та інших видів відходів і покидьків забороняється.

В цілях підтримки сприятливого водного режиму річок, озер, водосховищ, підземних вод та інших водних об'єктів, для попередження водної ерозії грунтів, замулення водойм, погіршення умов існування водних тварин, для зменшення коливання стоку встановлюються водоохоронні зони лісів, а також проводяться лісомеліоративні, протівоеррозіонний, гідротехнічні та інші заходи.

Треба сказати, що у зв'язку з такою обстановкою, було встановлено наступні заходи:

1) Вжити заходів запобігання забруднення внутрішніх морських і територіальних вод і відкритого моря нафтою, нафтопродуктами та іншими речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, внаслідок скидання або втрат судами та іншими плавучими засобами зазначених речовин і сумішей, що містять ці речовини.

2) Давати обов'язкові вказівки про усунення порушення встановлених правил по операції з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, і сумішами, що містять ці речовини понад встановлені норми.

5. Немаловажне значення для охорони навколишнього середовища має вибір території для будівництва нових і розширення існуючих міст та інших населених пунктів. Слід вибирати території на землях несельхозяйственного призначення або непридатних для сільського господарства або на сільськогосподарських землях гіршої якості, маючи через використання цих земель і у випадках, коли для їх освоєння необхідно проведення спеціальних інженерного заходів.

Першочерговому освоєнню підлягають вільні від забудови землі, що знаходяться в межах кордонів, встановлених для цього міста або іншого населеного пункту.

З усіх проблем, названих вище, випливає головна проблема - проблема охорони здоров'я. Адже за той збиток, який ми принесли природі і приносимо їй щодня, вона нам відплачує, але тільки в подвійному розмірі.
Чесно кажучи, зараз дуже важко зустріти абсолютно здорової людини.
Тому потрібно проводити заходи з оздоровлення зовнішнього середовища, забезпечення санітарної охорони водойм, грунту і атмосферного повітря.

Треба сказати, що більшу увагу потрібно приділяти санітарним вимогам, Предявляет до планування і забудову населених пунктів:

1) Планування і забудова населених пунктів повинні передбачати створення найбільш сприятливих умов для життя і здоров'я населення.

2) Житлові масиви, промислові підприємства та інші об'єкти повинні розміщуватися таким чином, щоб виключити несприятливий вплив шкідливих факторів на здоров'я та санітарно-побутові умови життя населення.

3) При проектуванні і будівництві міст і селищ міського типу повинні передбачатися: водопостачання, каналізація, пристрої вуличних покриттів, озеленення, освітлення, забезпечення санітарної очистки та інші види благоустройств.

4) При наданні земельних ділянок під будівництво, затвердження норм проектування, проектів планування та забудови населених пунктів, введенні в експлуатацію житлових будинків, будівель культурно-побутового призначення, промислових та інших підприємств і споруд потрібне обов'язкове висновок органів санітарно-епідеміологічної служби.

5) Порядок погодження з органами санітарно-епідеміологічної служби проекту будівництва та реконструкції підприємств, будівель і споруд визначається законадательства РФ.

В межах зелених зон допускається розміщувати: будівлі

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар