Головна
Реферати » Реферати з біології » Державний екзамен з Біології

Державний іспит з Біології

(з одного-двох слів або речень) на спеціальному бланку для запису відповіді у вільній формі.

С1. У яких реакціях обміну вода є вихідною речовиною для синтезу вуглеводів?

С2. Чому гетеротрофні організми не можуть самі створювати органічні речовини?

С3. У чому проявляється шкідливий вплив наркотиків на потомство людини?

С4. Чому в агроекосистемі короткі ланцюга харчування?

С5. Чому для збереження цінних гетерозиготних особин використовують вегетативне розмноження?

На завдання С6 і С7 треба записати розгорнуту відповідь на спеціальному бланку для запису відповіді у вільній формі.

С6. На чому грунтується твердження, що прокаріоти найбільш стародавні примітивні організми?

С7. У чому полягає цілісність генотипу?

Часть1

При виконанні завдань цієї частини вкажіть у бланку відповідей цифру, яка позначає вибраний Вами відповідь, поставивши знак <Х> у відповідній клітинці бланка для кожного завдання (А1-А42)

А1. Яка наука використовує блізнецовий метод дослідження?

1) цитологія

2) генетика

З) селекція

4) систематика

А2. Вкажіть формулювання одного з положень клітинної теорії.

1) Клітини рослин відрізняються від клітин тварин наявністю хлоропластів.

2) Клітка одиниця будови, життєдіяльності і розвитку організмів.

3) Клітини прокаріотів не мають оформленого ядра.

4) Віруси не мають клітинної будови.

А3. Зображений на малюнку органоид, що забезпечує швидке просування речовин в клітині, являє собою

1) комплекс Гольджі

2) плазматичну мембрану

3 ) ендоплазматичну мережу

4) мікротрубочки цитоплазми

А4. До складу яких молекул входить фосфор, необхідний всім живим організмам?

1) жирів

2) моносахаридів

3) полісахаридів

4) нуклеїнових кислот

А5. Чим забезпечується точна послідовність розташування амінокислот

в молекулі білка в процесі його біосинтезу

1) матричним характером реакцій у клітині

2) високої швидкістю хімічних реакцій у клітині

3) окислювальним характером реакцій у клітині

4) відновним характером реакцій у клітині

А6. Які клітини людини найбільш істотно розрізняються по набору хромосом?

1) сполучної і епітеліальної тканин

2) статеві чоловічі та жіночі

3) статеві і соматичні

4) м'язової і нервової тканин

А7. Який вірус порушує роботу імунної системи людини?

1) полимиелита

2) осли

3) грипу

4) ВІЛ

А8. Визначте організм, у якого в процесі онтогенезу відбувається диференціація клітин?

1) звичайна амеба

2) інфузорія туфелька

3) багатоклітинна водорість

4) прісноводна гідра

А9. Які гени виявляють свою дію в першому гібридному поколінні?

1) алельних

2) домінантні

3) рецесивні

4) зчеплені

А10. При схрещуванні домінантних і рецесивних особин першого гібридне

покоління одноманітно. Чим це пояснюється?

1) всі особини мають однаковий генотип

2) всі особини мають однаковий фенотип

3) всі особини мають схожість з одним з батьків

4) всі особини живуть в однакових умовах

А11. Які особливості модифікаційної мінливості?

1) проявляється у кожної особини індивідуально, так як змінюється генотип

2) носить пристосувальний характер, генотип при цьому не змінюється

3) не має пристосувального характеру, викликана зміною генотипу

4) підпорядковується законам спадковості, генотип при цьому не змінюється

А12. Які методи використовували селекціонери при виведенні чорно-рябої породи великої рогатої худоби?

1) мутагенезу

2) полиплоидии

3) гібридизації та відбору

4) гетерозису і штучного запліднення

А13. Подібність і спорідненість організмів, обумовлене спільністю їх походження, лежить в основі

1) формування між ними харчових зв'язків

2) їх участі у кругообігу речовин

3) їх спільного проживання в екосистемі

4) їх класифікації, об'єднання в групи

А14. Чому посів кукурудзи після бобових, у яких на коренях розвиваються бульбочкові бактерії, веде до підвищення врожаю?

1) насіння бобових містять багато білка.

2) поле звільняється від бур'янів.

3) грунт збагачується азотними солями.

4) грунт стає більш пухкої.

А15. До якої родини відносять картоплю, томати, у яких квітка пятичленного типу зі зрощеним околоцветником і плід - ягода?

1) пасльонових

2) бобових

3) хрестоцвітих

4) Лютикова

А16. Яка система органів ссавців доставляє до клітин тіла кисень і живильні речовини і звільняє їх від продуктів обміну

1) ендокринна система

2) кровоносна система

3) травна система

4) опорно-рухова система

А17. Чому китів відносять до класу ссавців?

1) мають розвинену кору головного мозку, постійну температуру тіла, вигодовують дитинчат молоком

2) мають обтічну форму тіла, вигодовують дитинчат молоком

3) пересуваються за допомогою хвостового плавця і передніх кінцівок, що перетворилися на ласти

4) розмножуються у воді, народжують великих дитинчат

А18. Чому людині важливо зберігати нирки здоровими?

1) Через них видаляється не переварена їжа.

2) Через них видаляються рідкі продукти обміну.

3) В них утворюються травні ферменти.

4) Вони регулюють вміст гормонів в крові.

А19. Чому їжа повинна містити вітаміни?

1) вони входять до складу ферментів

2) вони входять до складу гормонів

3) вони містять багаті енергією зв'язку

4) вони є хранителями спадкової інформації

А20. Дихальний центр розташований у відділі головного мозку, позначеному на малюнку буквою

1) а 3) в 2) б 4) г

А21. Чому небезпечно гладити бездомних собак?

1) можна заразитися дитячими острітамі

2) можна заразитися ехінококом

3) можна заразитися печінковим сисун

4) в організм можуть потрапити фіни бичачого ціп'яка

А22. Що є структурною одиницею виду?

1) особина

2) колонія

3) зграя

4) популяція

А22. У чому проявляється роль спадкової мінливості в еволюції?

1) У підвищенні життєздатності популяції

2) У збільшенні генетичного різноманіття особин в ггопуляціі і вище нии ефективності відбору

3) В зменшенні генетичного різноманіття особливою в популяції і підвищенні ефективності відбору

4) У збільшенні неоднорідності особин в популяції і зниження ефективності відбору

А24. Які наслідки дії рушійного відбору?

1) збереження старих видів

2) підтримання норми реакції

З) поява нових видів

4) усунення особин з новими мутаціями

А25. Про що свідчить подібність людини із сучасними людиноподібними мавпами?

1) про їх спорідненість, походження від спільного предка

2) про розвиток їх по шляху идиоадаптации

3) про можливість перетворення сучасних людиноподібних мавп в людини

4) про можливість виникнення мови у людиноподібних мавп

А26. Дія антропогенного фактора не носить закономірного характеру, по-цьому у особин популяції

1) формуються до нього пристосування

2) не можуть сформуватися до нього пристосування

3) виникають корисні для особини мутації

4) виникають корисні для особини модифікації

А27. Яку закономірність відображає малюнок?

1) харчовий ланцюг

2) екологічну піраміду

3) коливання чисельності популяцій

4 ) процес саморегуляції

А28. Який процес сприяє неодноразового використання рослинами одних і тих же хімічних елементів, що поглинаються з грунту?

1) кореневий тиск

2) фотосинтез

3) саморегуляція

4) кругообіг речовин

А29. У перетворення біосфери головну роль відіграють

1) живі організми

2) хімічні процеси

3) фізичні процеси

4) механічні явища

А30. Яка причина глобальної зміни в біосфері - виникнення парникового ефекту?

1) зменшення товщини озонового шару

2) зменшення вмісту азоту в атмосфері

3) збільшення вмісту оксидів сірки в атмосфері

4) збільшення вмісту вуглекислого газу і задимлення атмосфери

А31. В мітохондріях на відміну від хлоропластів не відбувається синтез молекул

1) АТФ

2) глюкози

3) іРНК

4) білка

А32. Енергетичний обмін не може йти без пластичного, так як пластичний обмін поставляє для енергетичного

1) багаті енергією молекули АТФ

2) ферменти для прискорення реакцій

3) кисень для реакцій розщеплення

4) неорганічні солі і кислоти

А33. У чому полягає подібність молекул ДНК і РНК?

1) складаються з двох полінуклеотидних ланцюгів

2) мають форму спіралі

3) це біополімери, що складаються з мономерів-нуклеотидів

4) обидві містять по кілька тисяч генів

А34. На якій стадії ембріонального розвитку обсяг багатоклітинного зародка не перевищує обсягу зиготи?

1) запліднення

2) бластули

3) гаструли

4) органогенезу

А35. При схрещуванні томатів з червоними і жовтими плодами отримано потомство, у якого половина плодів була червона, а половина жовта.

Які генотипи батьків?

1) АА х аа

2) Аа х АА

3) АА х АА

4) Аа х аа

А36. Чому гриби, зібрані біля автомобільної траси, небезпечно вживати в їжу?

1) В них мало поживних речовин.

2) Вони дуже повільно ростуть і несмачні.

3) В них накопичується багато шкідливих, токсичних речовин.

4) У них накопичується багато нітратів.

А37. У чому проявляється ускладнення папоротей в порівнянні з мохами?

1) В процесі фотосинтезу утворюють органічні речовини з неорганічних.

2) Не мають потреби у воді при заплідненні.

3) Чи відносяться до вищих спорових рослин.

4) Мають коріння і добре розвинені провідні тканини.

А38. Грудне вигодовування охороняє грудних дітей від інфекційних хвороб, так як у молоці матері містяться

1) поживні речовини

2) ферменти

Сторінки : 1 2 3 4 5 6