Головна
Реферати » Реферати з біології » Державний екзамен з Біології

Державний іспит з Біології

3) гормони

4) антитіла

А39. Що відбувається в організмі людини після запобіжної щеплення?

1) виробляються ферменти

2) кров згортається, утворюється тромб

3) утворюються антитіла

4) порушується сталість внутрішнього середовища

А40. Людина в стані сп'яніння слабо координує свої дії, так як у нього порушується діяльність

1) вегетативної нервової системи

2) мозочка

3) спинного мозку

4) довгастого мозку

А41. Які наслідки дії стабілізуючого відбору?

1) збереження старих видів

2) збереження норми реакції

3) поява нових видів

4) збереження особин з незміненими ознаками

А42. Чому для агроекосистеми не характерний збалансований кругообіг речовин?

1) до її складу входить невелика різноманітність видів

2) для неї характерна велика різноманітність видів

3) вона має довгі ланцюги харчування

4) чисельність невеликого числа видів в ній висока

Часть2

За виконання завдань В1 - В4 до бланку відповідей запишіть номери трьох елементів, що відносяться до правильної відповіді, починаючи з першої клітинки, без пропусків і знаків пунктуації.

В1 Які особливості органів кровообігу і дихання характерні для земноводних?

1) серце трикамерне без перегородки в шлуночку

2) серце трикамерне з неповною перегородкою у шлуночку

3) одні коло кровообігу

4) два кола кровообігу

5) на всіх стадіях розвитку дихають за допомогою легенів

6) на стадії дорослої тварини дихають за допомогою легенів і шкіри

В2 Діяльність яких органів регулює вегетативна нервова система людини?

1) м'язів верхніх і нижніх кінцівок

2) серця і кровоносних судин

3) органів травного каналу

4) мімічних м'язів

5) нирок і сечового міхура

6) діафрагми і міжреберних м'язів

В3 Які функції виконує в клітині ядро?

1) забезпечує надходження речовин у клітину

2) служить місцем локалізації носіїв спадкової інформації - хромосом

3) за допомогою молекул посередників бере участь у синтезі молекул білка

4) бере участь у процесі фотосинтезу

5) у ньому органічні речовини окислюються до неорганічних б) бере участь в утворенні хроматид

В4 Поява яких змін у рослин в процесі еволюції не сприяло загальному піднесенню їх організації?

1) Поява коренів у стародавніх папоротей.

2) Поява хлорофілу у мохів.

3) Виникнення тканин у хвойних.

4) Виникнення насіння у голонасінних.

5) Поява квітки та плоду у покритонасінних.

6) Виникнення проводять тканин у квіткових.

За виконання завдань В5 - В6 встановіть відповідність між об'єктами або процесами і описом їх властивостей і ознак.

В5 Установіть відповідність між окремими функціями нейронів і типами нейронів, які ці функції виконують: до кожної позиції, даної в першому стовпці, підберіть відповідну позицію з другого стовпця.

Впишіть отриманий відповідь в таблицю, а потім вийшла послідовність букв перенесіть в бланк відповідей (без пробілів та інших символів).

Функції нейрона ТИПИ НЕЙРОН0В

1) здійснюють в головному мозку передачу А) чутливі

нервових імпульсів з одного нейрона на

другий

2) передають нервові імпульси від органів Б) вставні

почуттів і внутрішніх органів у мозок

3) передають нервові імпульси м'язам В) рухові

4) передають нервові імпульси від внутрішніх

органів у мозок

5) передають нервові імпульси до залоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |


В6 Установіть відповідність між будовою і функціями ендоплазматичної мережі і комплексу Гольджі: до кожної позиції, даної в першому стовпці, підберіть відповідну позицію з другого стовпця. Впишіть отриманий відповідь у таблицю, а потім вийшла послідовність літер перенесіть до бланку відповідей (без пробілів та інших символів).

БУДОВА І ФУНКЦІЇ органоидам

Органела

1) складається з групи порожнин з А) ендоплазматична мережа

бульбашками на кінцях

2) складається з системи пов'язаних Б) комплекс Гольджі

між собою канальців

3) бере участь у біосинтезі білка

4) бере участь в утворенні лізосом

5) бере участь в утворенні клітинної

оболонки

6) здійснює транспорт

органічних речовин в різні частини клітини

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

За виконання завдань В7 - В8 визначте послідовність біологічних процесів і явищ.

В7 Встановіть, в якій послідовності звукові коливання повинні передаватися до рецепторів органу слуху.

А) зовнішнє вухо

Б) перетинка овального вікна

В) слухові кісточки

Г ) барабанна перетинка

Д) рідину в равлику

Е) слухові рецептори

Запишіть у таблицю букви обраних відповідей, а потім вийшла послідовність букв перенесіть до бланку відповідей (без пробілів та інших символів).

| | | | | | |


В8 Установіть послідовність етапів енергетичного обміну.

А) розщеплення біополімерів до мономерів

Б) надходження органічних речовин у клітину

В) окислення піровиноградної кислоти до вуглекислого газу і води

Г) розщеплення глюкози до піровиноградної кислоти

Д) синтез двох молекул АТФ

Е) синтез 36 молекул АТФ

Запишіть у таблицю букви обраних відповідей, а потім вийшла послідовність літер перенесіть до бланку відповідей (без пробілів та інших символів).

| | | | | | |

Частина З

Для відповідей на завдання цієї частини (С1 - С5) використовуйте спеціальний бланк . Запишіть спочатку номер завдання (С1 і т. Д.), Потім на завдання С1 -
С2 дайте коротку відповідь з одного-двох речень, а на завдання СЗ, С4, С5
- повний розгорнуту відповідь.

С1 З якою метою проводять побілку стовбурів і великих гілок плодових дерев?

С2 У чому полягає роль ДНК в синтезі білка?

С3 Які ознаки характерні для царства рослин?

С4 Чому досягнення молекулярної біології мали велике значення для розвитку генної інженерії?

С5 Чому підвищується стійкість комах-шкідників до отрутохімікатів?

Єдиний державний іспит з БІОЛОГІЇ

Варіант 2

Інструкція для учня

Перш ніж приступати до виконанню роботи, уважно прочитайте дану інструкцію. Вона допоможе вам правильно організувати свій час і успішно виконати роботу.

Екзаменаційна робота з біології складається з 57 завдань, які розділені на дві частини. Частина 1 містить 30 нескладних завдань з вибором відповіді (А1 - А30). Частина 2 складається з 27 більш складних завдань трьох типів:
20 завдань - з вибором відповіді (А31 - А50), 5 завдань (С1 - С5) - з короткою відповіддю (з 1-2 слів або пропозицій) і двох завдань (С6 - С7) з розгорнутому відповіддю. Відповіді на завдання С1 - С7 треба записати на спеціальному бланку для запису відповідей у ??вільній формі.

До кожного завдання А1 - А50 дано 4 варіанти відповіді, з яких один правильний. У бланку відповідей під номером завдання поставте хрестик (Х) у клітині, номер якої дорівнює номеру обраного Вами відповіді.

Уважно прочитайте кожне завдання і пропоновані до нього варіанти відповіді, якщо вони дані. Відповідайте тільки після того, як ви зрозуміли питання і проаналізували всі варіанти відповіді.

На виконання роботи відводиться 3 години (180 хвилин). Рекомендуємо виконувати завдання в тому порядку, в якому вони дані. Якщо якесь завдання викликає у вас утруднення. пропустіть його і постарайтеся виконати ті, в яких ви впевнені. До пропущеним завданнями можна буде повернутися, якщо у вас залишиться час.

Перевірте, чи заповнили ви всі поля «бланка відповідей» , які повинні були заповнити ДО початку виконання роботи.

Приступайте до виконання роботи

Бажаємо успіху!

А4. На якому з етапів енергетичного обміну синтезуються дві молекули
АТФ?

1) гліколізу

2) підготовчого етапу

3) кисневого етапу

4) надходження речовин у клітину

А5. Кон'югація хромосом характерна для процесу

1) запліднення

2) профази другого поділу мейозу

3) мітозу

4) профази першого поділу мейозу

А6. У сільськогосподарській практиці часто використовують вегетативний спосіб розмноження рослин, щоб

1) добитися найбільшої схожості потомства з батьківським організмом

2) домогтися найбільшого відмінності між потомством і вихідними формами

3) підвищити стійкість рослин до шкідників

4) підвищити стійкість рослин до хвороб

А7. Розгляньте малюнок і визначте за результатами дігібрідного схрещування рецесивні ознаки у насіння гороху (на малюнку жовті насіння світлі).

1) жовті і гладкі

2) зелені і гладкі

3) жовті і зморшкуваті

4) зелені і зморшкуваті

А8. Істоти, яким властиво неклітинні будова, а їх життєдіяльність виявляється тільки в клітинах інших організмів, відносять до групи

1) бактерій

2) вірусів

3) водоростей

4) найпростіших

А14. Пристосування аскариди до паразитичного способу життя, спрощення її організації - приклад

1) загальною дегенерації

2) ароморфоза

3) видоутворення

4) біологічного регресу

А15. Фактором еволюції, що сприяє накопиченню різноманітних мутацій в популяції, є

1) внутрішньовидова боротьба

2) міжвидова боротьба

3) географічна ізоляція

4) обмежує фактор

А16. Головні ознаки, за якими покритонасінні рослини об'єднують в сімейства, це будова

1) квітки та плоду

2) кореневої системи

3 ) листя і їх жилкования

4) насіння і

Сторінки: 1 2 3 4 5 6