Реферати » Реферати з управління » Управління великими компаніями

Управління великими компаніями


МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАТИКИ

Випускаюча кафедра: менеджменту
Спеціальність: менеджмент у соціальній сфері
Кваліфікація: менеджер інформаційних та комерційних служб

ДИПЛОМНА РОБОТА
На тему: УПРАВЛІННЯ Великої компанії


Студент (ПІБ, № гр.)
Науковий керівник:
Консультант :
Завідувач кафедрою:

"______" _________________ р

Результати захисту

_________________


Москва, м


Зміст:
Введення ................. .................................................. .
........................................ .......... | 1 | | 1. РІВНІ
УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
| | | 1.1. Організаційна структура компанії ............................................... ......... | 3 | | 1.2.
Рівні апарату управління ...................................... ............................
...... | 7 | | 1.2.1 . Вище керівництво компанії і його функції ............................................ ..... | 7 | | 1.2.2.
Центральні служби ....................................... ...............................
.......... ......... | 15 | | 1.2.3. Виробничі відділення ................................................ ...................
........ | 18 | | 1.2.4. Виробничо-господарські групи .............................................. ........... | 19 | | 1.3.
Форми інтеграції ....................................... ...........................
.............. ..............
| 20 | | 2. ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У великих компаніях.
| | | 2.1. Елементи стратегічного планування ............................................... ...... | 23 |
| 2.2. Аналіз зовнішнього середовища ............................................... ........................
............... | 27 | | 2.2.1. Завдання стратегічного планування ............................................... ..............
| 27 | | 2.2.2. Управлінське обстеження сильних і слабких сторін організації ........................................... ......................
................... .................... |
33 | | 2.2.3. Посилення ролі маркетингової діяльності .............................................. ..... | 38 |
| 2.2.4. Планування міжнародної діяльності ............................................... .. | 39 | | 2.3.
Реалізація стратегічного плану ...................................... ............................ | 42
| | 2.3.1. Методи досягнення цілей ............................................... ........................
......... | 42 | | 2.3.2. Управління реалізацією стратегічного плану та контроль за його виконанням ......................................... ........................
....... |
44 | | 2.3.3. Ефективна структурна організація ............................................... ............ | 48
| | 2.3.4. Зв'язок стратегічного і виробничого планування ........................... | 51 | | 2.3.5. Ефективне управління фінансовими потоками ........................................ | 54
| | 2.4. Ефект стратегічного планування ............................................... .......... | 59 |
| Висновок .......................... .......................................
.. ............................................... | 63 |
| Література ....................................... ..........................
............... ................................... | 65 | |

Введення.

Управлінська діяльність - один з найважливіших факторів функціонування і розвитку промислових компаній в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно вдосконалюється відповідно до об'єктивними вимогами виробництва та реалізації товарів, ускладненням господарських зв'язків, підвищенням ролі споживача.

Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватно пристосується до неї системи управління, позначаються не тільки на вдосконаленні організації, але і на перерозподілі функцій управління по рівнях відповідальності, формам їхньої взаємодії і т.д.

У сучасних умовах, одним з пріоритетних напрямків перебудови управління російської економікою, особливо на рівні підприємств, стала вироблення основних теоретичних і методологічних позицій щодо застосування менеджменту в нашій практиці. Це не механічний процес перенесення західної моделі управління на російській виробництво, а творчий пошук нових рішень. Таким чином, замість того щоб говорити про необхідність широко використовувати товарно-грошові та ринкові відносини треба активно проводити роботу з вишукування конкретних і реальних шляхів, форм і методів їх поєднання в єдиній, цілісній системі господарювання. Для цього, також, будуть потрібні радикальні і рішучі кроки, сміливість у практичному застосуванні менеджменту на російських підприємствах.

Звичайно, в Росії управління підприємствами буде мати багато специфічних особливостей в залежності від галузевої приналежності підприємств, ступеня залучення їх у зовнішньоекономічну діяльність, забезпеченості їх сучасною еллектронно-обчислювальною технікою, характеру випущеної продукції. Проте визначальним фактором буде формування та розвиток ринку, товарно-грошових відносин, які отримають повний розвиток лише в умовах широкого застосування оптової торгівлі засобами виробництва, введення конвертованості рубля, стабілізації ринкових цін, ефективного використання інструментів фінансово-кредитного механізму.

У нових умовах система підготовки та перепідготовки підприємців та господарських керівників потребує такої постановки справи, при якій навчаються фахівцям створюються умови для активного оволодіння повною мірою знаннями економічного механізму менеджменту. Фахівці зобов'язані глибоко усвідомити, що пристосування до вимог конкретних ринків за рівнем якості, техніко-економічними параметрами продукції, ціною, термінами поставки має здійснюватися заздалегідь, на стадії розробки нової продукції або модернізації та удосконалення що випускаються виробів, до початку виробничого циклу або в самому процесі виробництва , а так само на стадії розробки збутової політики. Для цього необхідно оволодіння знаннями в області докорінної перебудови управління на рівні підприємств, об'єднань та інших господарських організацій.

Необхідна абсолютно нова концепція розвитку організації, життєздатна в нових господарських умовах. У цьому зв'язку першорядне завдання менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, що стимулюють працівників на нововведення.
Керівники підприємств покликані стати ініціаторами в області реалізації технологічних і організаційних змін.

1. РІВНІ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

1.1. Організаційна структура компанії.

Організаційна структура компанії, насамперед, має на увазі встановлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами, розподілу між ними прав і відповідальності. У ній реалізуються різні вимоги до вдосконалення системи управління, які знаходять вираження в тих чи інших принципах управління. Організаційні структури управління великими компаніями відрізняються великою різноманітністю і визначаються багатьма об'єктивними факторами й умовами. До них можна віднести:

. розміри діяльності компанії (велика, середня, дрібна);

. профіль компанії (орієнтація на єдиний вид діяльності або широку номенклатуру продукції або послуг);

. характер кінцевого виду продукту і технологія його виробництва

(продукція видобувних чи обробних галузей, масове чи серійне виробництво);

. сфера діяльності компанії (орієнтація на місцевий, національний чи зовнішні ринки);

. масштаби закордонної діяльності і методи її здійснення (наявність дочірніх підприємств за кордоном: виробничих, збутових та ін);

. характер об'єднання компанії (концерн, фінансова група).

Організаційна структура компанії та її управління не є чимось застиглим, вони постійно змінюються, удосконалюються відповідно до мінливого умовами.

Організаційна структура компанії визначає її склад і систему підпорядкування в загальній ієрархії управління компанією.

Компанії можуть складатися з однієї фірми, а можуть включати значне число компаній, об'єднаних так званою системою участі, тобто шляхом участі в акціонерному капіталі інших фірм. Суть системи полягає в тому, що для контролю над акціонерним товариством достатньо володіти певною часткою його акцій. Звідси різні типи контролю:

. через повну власність, коли всі або майже всі акції компанії належать одній особі, групі осіб або однієї компанії;

. через більшість акцій, що припускає володіння власністю на

51% випущених акцій;

. через механізм підпорядкування, коли володіння більшістю акцій однією компанією, в свою чергу володіє контрольним пакетом, тягне за собою і контроль над цією компанією;

. через меншість акцій, коли акції фірми розпорошені, і достатньо мати невеликий відсоток їх, щоб мати контроль над компанією.

Важливо, що сам факт участі однієї компанії в акціонерному капіталі іншої не завжди свідчить про наявність відносин контролю та підпорядкування. Контроль над іншою компанією можливий лише за наявності контрольного пакета її акцій. На практиці акціонерні компанії встановлюють певний мінімум контрольного пакету акцій, який у зв'язку з розпиленням акцій між масою дрібних і середніх акціонерів помітно зменшився. Зазвичай для контролю над великою корпорацією досить володіти 10% її акцій, а іноді і ще меншою часткою.

Контролювати діяльність компанії - це значить визначати її стратегію, політику, вибір довгострокових цілей і програм, мати вирішальний вплив або владу.

Методи і ступінь контролю залежать від багатьох факторів. Серед них важливе значення мають форми зв'язків і залежностей від материнської компанії, а також зв'язки з іншими спорідненими компаніями. Варто відзначити, що управлінський контроль з боку материнської компанії за діяльністю дочірніх компаній йде в значній мірі по лінії встановлення виробничих, фінансових, технологічних, науково-технічних, економічних та інших видів зв'язків.

У сучасних умовах важливу роль відіграють холдинг-компанії, тобто держательские компанії. Вони створюються з метою володіння контрольним пакетом цінних паперів, головним чином, промислових компаній. Контролюючи компанію, яка має участь у ряді інших компаній і кредитно-фінансових установ, можна повністю або частково контролювати весь ланцюг цих компаній.

Система участі, як правило, скріплюється особистою, або персональної, унією.
Особиста унія виявляється в тому, що одні й ті ж особи займають керівні пости (голів і членів правління, директорів і керуючих) в різних компаніях і банках. Особиста унія є одним з головних шляхів зрощування банківського капіталу і промислового.

Компанія, яка контролює діяльність інших підприємств, зазвичай називається материнської або головний. Залежно від розмірів капіталу материнської компанії, правового становища і ступеня підпорядкування фірми, яка знаходиться у сфері впливу материнської компанії, їх розділяють на декілька видів:

. Філія не користується юридичною і господарською самостійністю.

Він не має власного балансу і статуту. Він діє від імені материнської компанії і зазвичай має спільне з нею назву. Рішення ділових питань залежить від материнської компанії. Майже весь акціонерний капітал належить їй же.

. Дочірні компанії є юридично самостійними. Рішення ділових питань, баланс та ведення документації ведеться окремо від материнської компанії. Вони мають достатню фінансову базу і майно, для здійснення самостійної господарської діяльності. Засідання правління і загальні збори акціонерів проходять окремо з материнськими компаніями. Також, материнські компанії не несуть відповідальності за зобов'язаннями своїх дочірніх компаній, але здійснює суворий контроль над їх діяльністю. Контроль забезпечується володінням контрольним пакетом акцій. Контроль полягає не тільки в координації діяльності, але і у визначенні складу Правління, призначення директорів, які в свою чергу, зобов'язані приймати вказівки від контролюючої компанії і звітувати перед нею.

Дочірні компанії теж можуть володіти акціями інших компаній, які по відношенню до материнської будуть онучатими і т.д.

. Асоційована компанія юридично і господарсько самостійна і не перебуває під контролем компанії, що володіє її акціями.

Використовуючи систему участі, великі компанії можуть створити складний багатоступінчастий комплекс пов'язаних між собою компаній.

. Спільні компанії - компанії з участю одного або декількох іноземних партнерів - інвесторів. Як правило, не існує спеціальних правових норм, що регулюють створення і функціонування спільних підприємств. Ці питання регулюються нормами національного законодавства, що застосовується до всіх реєструється

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар