Головна
Реферати » Рефераты по управлению » Матераільна відповідальність працівників

Матераільна відповідальність працівників

в порядку підлеглості органом шляхом відрахування із заробітної плати працівника.

Розпорядження власника чи уповноваженого ним органу або вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за заявою працівника розглядається в порядку, передбаченому законодавством.

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до районного (міського) суду.

Стягнення з керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників матеріальної шкоди в судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в порядку підлеглості органу або за заявою прокурора (ст. 136
КЗпП).

Обставини, які враховуються при визначенні розміру відшкодування.

Суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно. Коли шкода стала наслідком не лише винної поведінки працівника, але й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути відповідно зменшений.

Суд може зменшити розмір покриття шкоди, заподіяної працівником, залежно від його майнового стану, за винятком випадків, коли шкода заподіяна злочинними діями працівника, вчиненими з корисливою метою.

До конкретних обставин, за яких було заподіяно шкоду, слід відносити такі, що перешкоджали працівникові використовувати належним чином покладені на нього обов'язки, зокрема, відсутність нормальних умов зберігання матеріальних цінностей, неналежна організація праці. Разом з тим необхідно враховувати, чи зробив працівник все можливе для запобігання шкоді.

Судам необхідно перевіряти, чи додержаний власником або уповноваженим ним органом встановлений ст. 233 КЗпП річний строк для виявлення заподіяної працівником шкоди для звернення в суд з позовом про її відшкодування. Цього строку додержуються і при зверненні із заявою до прокурора.

Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або уповноваженому ним органу стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником. Днем виявлення шкоди, встановленої в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, організації, установи слід вважати день підписання акта або висновку.

Суд повинен встановити: наявність прямої дійсної шкоди та її розмір; якими неправомірними її заподіяно і чи входили до функцій працівника обов'язки, неналежне виконання яких призвело до шкоди; в чому полягала його вина; в якій конкретно обстановці заподіяно шкоду; чи були створені умови, які забезпечували б схоронність матеріальних цінностей і нормальну роботу з ними; який майновий стан працівника. Якщо шкоду заподіяно кількома працівниками, в рішенні суду має бути зазначено, які конкретно порушення трудових обов'язків допустив кожен працівник, ступінь його вини та пропорційна частка загальної шкоди, за яку до нього може бути застосовано відповідний вид і межі матеріальної відповідальності.

Встановивши при розгляді справи, що шкода заподіяна не лише з вини працівника, до якого пред'явлено позов, але й з вини посадових осіб підприємства, організації, установи, слід відповідно до ст. 105 ЦПК повинен притягти їх до участі в справі як співвідповідачів.

Висновки

В даному рефераті, тема якого «Матеріальна відповідальність працівників» , ми дали визначення поняттю матеріальної відповідальності працівників, і висвітлили наступні питання: правила, які встановлені щодо матеріальної відповідальності; обмеження матеріальної відповідальності працівників; повна матеріальна відповідальність; вимоги щодо укладення договору про повну матеріальну відповідальність; правила колективно
(бригадної) матеріальної відповідальності; визначення розміру шкоди; порядок покриття шкоди, заподіяної працівником; обставини, які враховуються при визначенні розміру відшкодування.

З викладеного у рефераті матеріалу можна зробити наступні висновки:

V матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов'язку працівників покрити повністю або частково покрити матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини;

V працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку;

V відповідно до ст. 135 КЗпП договори про повну матеріальну відповідальність укладаються лише в письмовій формі;

V коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність;

V розмір заподіяної підприємству, установі, організації визначається за фактичними витратами;

V суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно.

Список використаних першоджерел


1. Конституція України.
2. Кодекс Законів про Працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада
1997р.). Відповідальні редактори В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко.-Київ:
Юрінком. 1997 р.
3. М.І.Мурашко. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділу кадрів підприємств, установ і організацій. Практичні питання реалізації положень законодавчих та нормативних актів, що пов'язані з трудовим законодавством. 3-тє видання, - Київ: «Компас» , 1997 р.
4. Пленум Верховного Суду України в постанові від 29 грудня 1992 р. «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівникам»
5. Людина і праця. Довідних з правових питань/ Козінцев І.П., Савенко Л.А.
- Київ: Юрінком Інтер, 1997 р.
6. Нове законодавство України про працю/ Упоряд. В.Б. Авер'янов, І.В. Зуб,
- Київ: Либідь, 1991р.
7. Цивільний Кодекс України
8. Кодекс Законів про працю України; Закон «Про оплату праці» , порядок обчислення середньої заробітної плати; Закон «Про відпустки» , роз'яснення мінпраці щодо застосування закону «Про відпуски» . Науковий коментар.-
Ужгород: ІВА, 1997 р.
9. Карпенко Д.О. Нове законодавство України про працю. - Київ: Знання, 1991 р.
10. Збірник матеріалів з питань трудового законодавства України (станом на
1 червня 1992 р) Управління праці та соц. Питань Вінницької обласної держадміністрації/ Вінниця: 1992 р. Б/Ц.
11. Барабаш О. Деякі властивості трудових правовідносин. Право України, №8,
1997 р.

12. В.І. Прокопенко. Трудове право: курс лекцій: Для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1996р.

Страницы: 1 2 3
 
Подобные рефераты:
Охорона здоров'я і техніка безпеки працівників
У статтях розділу "Охорона праці" Кодексу законів про працю сказано, що на кожному об'єкті, де працюють люди, повинні бути створені здорові і безпечні умови праці, що відповідають вимогам охорони праці. Усі б
Законодавче регулювання робочого часу
Робочий час є загальною мірою кількості праці. Загальна тривалість робочого часу визначається, з одного боку, рівнем розвитку виробництва, з іншого - фізичними і психофізіологічними можливостями людини. Поліпш
Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по ...
В умовах ринку підприємства, кредитні заснування, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відноси
Кадрове діловодство 2
Для того щоб в умовах, що спостерігаються в Україні сьогодні, організація вижила, потрібно в першу чергу провести аналіз справжньої діяльності організації, розробити методики необхідних змін усередині неї, виз
Секретар керівника
- Мі година по квітах узнаватимемо. Кожна квітка у свій годину розкриває пелюстки назустріч сонцю і так саме згортає їх. Бач, вісь блакитні квіточки - те цикорій. Смороду не сплюхи. Прокидаються між четвертою
Кадрове діловодство
Документи закріплюють виробничі відносини, як усередині підприємства, так і з іншими організаціями і нерідко є письмовим доказом при виникненні майнових, трудових і інших суперечок, розглянутих цивільними, арб
Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми
В світі бізнесу існують так звані вічні питання на які люди постійно шукають відповіді. Чому великі та малі компанії заробляють сотні мільйонів, а інші втрачають капітал? Як може невелика фірма, компанія забез
Формы прямого волеизъявления в системе местного самоуправления
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 130) местное самоуправление осуществляется населением муниципальных образований в различных организационных формах: путем референдума, выборов, других фо
Банкротство и ликвидация предприятия
Переход страны к рыночной экономике обусловил появление в сферах политики новых формирований и понятий. А если учесть, что переход от одной формы общественного развития и управления государства к другой, даже
Уголовный процесс
Все производство по уголовному делу слагается из разного рода принимаемых органом дознания, следователем и судом процессуальных решений и совершаемых в соответствии с этими решениями процессуальных действий. Э
Конгресс США и его роль в управлении государством
В системе правовых ценностей высшей формой выражения, организации и защиты свободы людей является закон. В законах государство устанавливает общеобязательные правила поведения, которые должны максимально учиты
Экзамен
Наука ГУ - целостная система знаний об общих явлениях и закономерностях организации и деятельности ГУ. Предметом науки государственного управления является структура и деятельность органов, составляющих аппарат
Арбитражный управляющий - история и современность
2. Институт дореволюционного российского законодательства - Администрация по торговым делам - как прообраз современных реабилитационных процедур в целях восстановления платежеспособности должника
Особенности сертификации продукции
Введение. Рассмотренная проблема сертификации особенно актуальна в России, когда российские предприниматели стремятся изо всех сил получить сиюминутную прибыль, не думая о последствиях продажи некачественн
Билеты по исследованию систем управления - 2000
1. Важнейшие источники и стимулы прогресса науки. 2. Научные исследования. 3. Сущность познавательной деятельности. 4. Отличие научного исследования от повседневной познавательной деятельности.
Нормативно-методическая база
1-Состав НМБ. НМБ - это совокупность законов, нормативно правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию создания, обработки, хранения и использования документов в текущей деятельност
Организационные основы муниципального управления
Конституция Российской Федерации закрепляет местное самоуправление как важнейший элемент основ конституционного строя, как самостоятельную форму осуществления народом принадлежащей ему власти. Причем законодат
Конкурсное производство при банкротстве
Первым и важным аргументом исследования является неудовлетворительное финансово-хозяйственное состояние промышленных предприятий, которое приводит к банкротству многих предприятий Камчатской области.
Роль МУП БТИ в системе государственного технического учета
Тема: Роль МУП «Бюро технической инвентаризации» г.Магнитогорска в системе государственного технического учета ___
Процедура банкротства предприятия
Становление рыночной экономики в РФ объективно обусловливает возникновение и развитие механизмов, регулирующих процессы производства, сбыта и потребления товаров и услуг. Достижение оптимальной инфраструктуры п