Головна
Реферати » Реферати з управління » Апарат державної думи

Апарат державної думи

фракції, депутатської групи визначаються з урахуванням чисельності фракції, депутатської групи. Витрати на утримання апаратів фракцій і депутатських груп і матеріально-технічне забезпечення діяльності фракцій, депутатських груп передбачаються в кошторисі витрат на утримання Державної Думи (в ред. Постанови Державної
Думи Федеральних Зборів Російської Федерації від 27 вересня 2002 року N
3093-III ГД - Відомості Верховної Ради Федерації, 2002, N 40, ст. 3901).

Прийом на роботу та звільнення помічника депутата Державної Думи по роботі в Державній Думі оформляються розпорядженням Керівника
Апарату Державної Думи за поданням відповідного депутата
(ст. 81).

Поряд з Апаратом Державної Думи інформаційне, експертне та інше забезпечення Державної Думи здійснюється також державними організаціями, що забезпечують діяльність обох палат Федеральних
Зборів Російської Федерації (ст. 82).

2. 2. Склад і структура Державної Думи

Керівний склад ГД


| № | Прізвище, ім'я, | Посада |
| | по батькові | |
| 1 | Гризлов Борис | Голова Державної Думи |
| | В'ячеславович | |
| 2 | Жуков Олександр | Перший заступник Голови ГД |
| | Дмитрович | |
| 3 | Сліска Любов | Перший заступник Голови ГД |
| | Костянтинівна | |
| 4 | Боос Георгій | Заступник Голови ГД |
| | Валентинович | |
| 5 | Володін В'ячеслав | Заступник Голови ГД |
| | Вікторович | |
| 6 | Жириновський | Заступник Голови ГД |
| | Володимир Вольфович | |
| 7 | Купцов Валентин | Заступник Голови ГД |
| | Олександрович | |
| 8 | Морозов Олег | Заступник Голови ГД |
| | Вікторович | |
| 9 | Пехтін Володимир | Заступник Голови ГД |
| | Олексійович | |
| 10 | Рогозін Дмитро | Заступник Голови ГД |
| | Олегович | |
| 11 | Чилингаров Артур | Заступник Голови ГД |
| | Миколайович | |

Структура Державної Думи

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

2.3. Рада Державної Думи

Рада Державної Думи створюється для попередньої підготовки і розгляду організаційних питань діяльності палати.

Членами Ради Державної Думи з правом вирішального голосу є
Голова Державної Думи, перші заступники Голови
Державної Думи і заступники Голови Державної Думи .
Засідання Ради Державної Думи веде Голова Державної
Думи. Голова Державної Думи вправі доручити вести засідання
Ради.

Державної Думи одному зі своїх заступників. У роботі Ради
Державної Думи можуть брати участь з правом дорадчого голосу голови комітетів Державної Думи або за їх дорученням представники комітетів Державної Думи (частина друга в ред. Постанови Державної Думи. Федеральних Зборів Російської
Федерації від 29 грудня 2003 року N 11-IV ГД - Відомості Верховної
Російської Федерації, 2004, N 1, ст. 11).

Засідання Ради Державної Думи є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості членів Ради Державної
Думи. Рішення Ради Державної Думи приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Ради Державної Думи, присутніх на засіданні. У разі, якщо при прийнятті рішення Ради Державної Думи голоси розділилися порівну, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова Державної Думи або один з його заступників, який веде засідання Ради Державної Думи (частина третя в ред. Постанови Державної Думи Федеральних Зборів
Російської Федерації від 29 грудня 2003 року N 11-IV ГД - Відомості Верховної Ради Федерації, 2004, N 1, ст. 11).

У засіданнях Ради Державної Думи вправі брати участь: а) повноважний представник Президента Російської Федерації в
Державній Думі; б) повноважний представник Уряду Російської Федерації в
Державній Думі; в) представники суб'єктів права законодавчої ініціативи, якщо на засіданні Ради Державної Думи розглядається питання про законопроекти, внесених даними суб'єктами права законодавчої ініціативи.

5. Депутат Державної Думи вправі бути присутнім на засіданні
Ради Державної Думи і вносити пропозиції щодо проекту порядку роботи
Державної Думи.

Рада Державної Думи: а) формує проект приблизної програми законопроектної роботи
Державної Думи на поточну сесію; б) приймає рішення про включення законопроекту до приблизну програму законопроектної роботи Державної Думи на поточну сесію; в) формує проект календаря розгляду Державною Думою питань на черговий місяць із зазначенням тематичних блоків
(державне будівництво та конституційні права громадян; економічна політика; соціальна політика; бюджетне, податкове, фінансове законодавство; оборона і безпека; ратифікація міжнародних договорів Російської Федерації) тільки для законопроектів, розглянутих у першому читанні; г) формує проект порядку роботи Державної Думи на чергове засідання; д) скликає за пропозицією Президента Російської Федерації, на вимогу депутатського об'єднання, підтриману не менш як однієї п'ятої голосів від загального числа депутатів Державної Думи, або за пропозицією
Голови Державної Думи позачергові засідання палати і визначає дати їх проведення; е) призначає відповідний комітет Державної Думи відповідальним за підготовку законопроекту, внесеного до Державної Думи суб'єктом права законодавчої ініціативи, до розгляду Державною Думою, а в разі, якщо питання, що регулюються законопроектом, відносяться до ведення та іншого комітету Державної Думи, призначає даний комітет співвиконавцем по законопроекту (далі - комітет-співвиконавець), направляє законопроект для розгляду в комітети палати, депутатські об'єднання, за необхідності іншим суб'єктам права законодавчої ініціативи і визначає термін підготовки відгуків, пропозицій і зауважень (поправок) до законопроекту (в ред. постанови Державної Думи Федеральних
Зборів Російської Федерації від 20 вересня 2002 року N 3040-III ГД -
Відомості Верховної Ради України, 2002, N 39, ст. 3703); ж) направляє законопроект, підготовлений відповідальним комітетом палати до розгляду Державною Думою, і матеріали до нього Президенту
Російської Федерації, суб'єкту права законодавчої ініціативи, який вніс в
Державну Думу даний законопроект, в Уряд Російської
Федерації, депутатам Державної Думи у строки, встановлені цим
Регламентом; з) за пропозицією комітетів Державної Думи приймає рішення про повернення законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи, якщо їм не виконані вимоги статті 104 (частини 1 і 3) Конституції Російської
Федерації або статті 105 цього Регламенту, а також у випадку, встановленому частиною другою статті 108 цього Регламенту (в ред. постанови Державної Думи Федеральних Зборів Російської
Федерації від 2 квітня 2003 року N 3776-III ГД - Відомості Верховної
Російської Федерації, 2003, N 15, ст. 1330); і) приймає рішення про проведення парламентських слухань; к) приймає рішення про нагородження Почесною грамотою Державної
Думи Федеральних Зборів Російської Федерації; л) вирішує інші питання організації роботи Державної Думи у відповідності з цим Регламентом (пункт "з" виключено; пункти "і" - "м" вважаються відповідно пунктами "з" - "л" в ред. постанови
Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації від 27 вересня 2002 року N 3093-III ГД - Відомості Верховної Ради
Федерації, 2002, N 40, ст. 3901).

Рішення Ради Державної Думи оформляються у вигляді виписок з протоколу засідання Ради Державної Думи, який підписується головуючим на засіданні Ради Державної Думи.

Матеріали для розгляду на черговому засіданні Ради
Державної Думи і проекти рішень Ради Державної Думи представляються до Секретаріату Ради Державної Думи, як правило, до
16 годин п'ятниці, що передує засіданню Ради Державної Думи у вівторок, і до 16 години вівторка, що передує засіданню Ради
Державної Думи в четвер. Повістка засідання Ради Державної
Думи і матеріали до неї направляються Голові Державної Думи, керівникам депутатських об'єднань, заступникам Голови
Державної Думи і головам комітетів Державної Думи в день, що передує дню засідання Ради Державної Думи (частина третя в ред. постанови Державної Думи Федеральних Зборів Російської
Федерації від 13 грудня 2001 року N 2184-III ГД - Відомості Верховної
Російської Федерації , 2001, N 52, ст. 4929).

Державна Дума має право скасувати рішення Ради Державної
Думи.

На кожному черговому засіданні Державної Думи депутатам
Державної Думи лунає інформація про основні питання, розглянутих на що відбувся напередодні засіданні Ради Державної
Думи , яка готується Секретаріатом Ради Державної Думи.

Рада Державної Думи направляє свої рішення, документи, матеріали та іншу інформацію депутатам Державної Думи, в депутатські об'єднання і комітети Державної Думи.

Висновок

Організаційна структура - область відповідальності кожного працівника і його взаємини з іншими працівниками структурних підрозділів.
Показує, хто і за які ділянки роботи відповідає, а також показує взаємодія (комунікацію) окремих ділянок між собою, дозволяє і вимагає на всіх рівнях управління застосування здорового глузду і здатності оцінювати обстановку.

При розробці організаційної структури управління необхідно забезпечити ефективний розподіл функцій управління за підрозділами.
При цьому важливо виконання наступних умов:

. рішення одних і також питань не повинно знаходитися у відання різних підрозділів;

. всі функції управління повинні входити в обов'язки керуючих підрозділів;

. на даний підрозділ не повинно покладатися вирішення питань, які ефективніше вирішувати в іншому.
В основу структури управління покладена певна система. Відомо три основні системи управління виробництвом:
- лінійна
- функціональна
- змішана

При розробці організаційних структур управління розробники повинні керуватися такими принципами:

. визначити необхідність єдиноначальності в даній організації;

. передбачити кількість рівнів у структурі управління;

. розробляти піраміду підпорядкованості по всій ієрархії управління проектованої оргструктури управління;

. розробити схему інформаційних потоків з метою забезпечити інформацією кожне робоче місце структурних підрозділів;

. створити групу і спеціальні підрозділи з розробки функціональних обов'язків;

. визначити форми контролю в проектованої структурі управління;

.

Сторінки: 1 2 3 4