Головна
Реферати » Реферати з управління » Організація управління будівельною фірмою (на прикладі відділу постачання)

Організація управління будівельною фірмою ( на прикладі відділу постачання)

структура підприємства, o Системи і процедури управління; o Система розподілу повноважень і відповідальності між основними підрозділами; o Ефективність взаємодії ключових осіб управління;

Система прийняття рішень. Якість прийнятих рішень (швидкість, адекватність, повнота, оперативність вихідної інформації і т.д.).

Аналіз економічної ефективності: o Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, визначення тенденцій і закономірностей у розвитку компанії; o Ключові показники ефективності комерційної діяльності на основі бухгалтерської звітності та фінансових документів. o Попереднє визначення критичних точок: мінімально допустимого обсягу продажів, мінімальних цін для досягнення беззбитковості підприємства та ін. o Аналіз потенційних джерел скорочення витрат, структури постійних витрат; o Експрес-оцінка основних втрат організації у вартісному виразі на основі даних по АФХД.

Аналіз ефективності системи планування:

Аналіз системи планування: o Взаємодія планів: продажів - виробництва - прибутку - фінансів - інвестицій; o Оцінка ефективності існуючого механізмів формування бюджету та контролю виконання бюджету, адекватність системи збору та обробки даних і первинних форм;

Залежно від ситуації, що склалася кількість блоків дослідження може бути різним. За бажанням клієнта може бути проведений поглиблений аналіз по кожному з представлених блоків питань.

Служба маркетингу може бути організована в чотирьох основних варіантах структур - функціональна структура, структура, орієнтована на товари, на ринки і регіональна структура. Вибір тієї чи іншої структури опосередкований особливостями виробничої і збутової діяльності підприємства, асортиментом продукції, що випускається, розташуванням обслуговуваних клієнтів підприємства і т.п. Однак, на практиці найбільший інтерес представляє взаємодію служби маркетингу з іншими службами підприємства і її роль і місце в структурі управління підприємством.

Створення на підприємстві служби маркетингу зажадає відповідної зміни організаційної структури управлінських служб і встановлення нових функціональних зв'язків між підрозділами підприємства. Можливий варіант структур управлінських служб підприємства, що орієнтує свою діяльність на маркетинг, представлений на рис [7].

Організаційно служба маркетингу повинна бути підпорядкована безпосередньо директору підприємства, що забезпечує незалежність її положення по відношенню до інших підрозділів і об'єктивну оцінку можливостей підприємства при розробці його маркетингової політики. У своїй діяльності служба маркетингу повинна взаємодіяти з підрозділами підприємства, що беруть участь в досягненні його виробничо-комерційних цілей.

Рис. 1. Взаємодія служби маркетингу з підрозділами підприємства

При взаємодії з відділом головного конструктора та головного технолога служба маркетингу надає наступні дані:

- кількісні та якісні вимоги потенційних і існуючих споживачів нової продукції;

- План заходів щодо комерційної реалізації і технічного обслуговування продукції;

- Вартісні обмеження на ціну виробу, що визначаються ринком і виробниками аналогічної продукції.

Конструкторські та технологічні відділи взаємодіють із службою маркетингу з усіх питань, пов'язаним з оцінкою продуктивності нових рішень по розробці і проізводствуперспектівной продукції, і забезпечують службу маркетингу відомостями:

- про реальний стан і можливості підприємства в області конструювання нової техніки і технології;

- Про рівень кваліфікації фахівців;

- Про конструкторських, ресурсних та інших обмеженнях;

- Про інших факторах, що впливають на ефективність роботи служби маркетингу.

Взаємодія служби маркетингу з відділом технічного контролю здійснюється з питань підвищення якості і надійності продукції.

З економічними відділами і бухгалтерією служба маркетингу підприємства взаємодіє при:

- розробці планів впровадження передової техніки;

- Організації виробництва;

- Визначенні економічної ефективності нової продукції і технології;

- Аналізі роботи підприємства;

- Розробці перспективних і поточних планів соціально-економічного розвитку підприємства.

Взаємодія служби маркетингу з відділом матеріально-технічного постачання здійснюється при підготовці договорів на придбання необхідної для виробництва матеріально-технічної продукції та управління її запасами.

Взаємодія з ОАСУП (відділ автоматизованих систем управління виробництвом) здійснюється з питань організації та ведення автоматизованих комерційних баз даних, проведення розрахунків, що забезпечують процес кон'юнктурно-економічних досліджень.

C юридичним відділом служба маркетингу взаємодіє з питань правового забезпечення виробничо-комерційної діяльності підприємства.

Відповідно до основних напрямків діяльності служба маркетингу ряд функцій своїх підрозділів може виконувати у взаємодії із зовнішніми підприємствами і організаціями (спеціалізовані організації з маркетингових досліджень і т.д.).

Останнім часом в будівництві знайшли широке застосування програми автоматизації кошторисних розрахунків, однак управління фінансами в будівництві далеко не вичерпується складанням та розрахунком будівельних кошторисів та випуском на їх основі актів виконаних робіт (процентовок).

Будівництво є досить специфічною галуззю, і автоматизовані системи управління повинні враховувати основні його особливості. Як правило, розрахунки в будівництві відбуваються за зводиться об'єкт. На одному об'єкті може бути кілька організацій-виконавців робіт, одна будівельна організація може виконувати роботи на кількох об'єктах, з різних об'єктах дана організація може бути як генпідрядної, тобто відповідати за об'єкт в цілому і вести з замовником і з іншими виконавцями всі розрахунки, так і субпідрядної - виконувати певний набір робіт і отримувати оплату за них від генпідрядної організації, в тому числі і від своєї вищестоящої. Замовлення на зведення об'єктів певним чином ранжуються (федеральні, муніципальні, відомчі, контрактні) та відомості про їх виконання повинні формуватися у відповідних розрізах. По об'єктах можуть бути отримані аванси
(наприклад, для оплати матеріалів), отримані аванси необхідно враховувати в подальших взаєморозрахунках між учасниками будівництва.

Планово-економічним і фінансовим підрозділам будівельних організацій необхідно розбиратися в цій досить заплутаною картині, проводити облік, аналіз і на цій основі приймати раціональні рішення з управління фінансовими операціями. Представляється, що значно полегшити цю роботу можуть автоматизовані системи, що реалізують такі основні функції.

В розрізі споруджуваного об'єкта необхідно обробляти всі складені кошториси, розшифровувати кошторисну вартість з окремих робіт, відстежувати виконані відповідно до оформленими актами обсяги робіт з їх можливою розшифровкою з окремих робіт, складати сумарні акти по виконаним обсягам робіт за місяць в розрізі генпідряду і субпідряду.
Повинен формуватися план виконання робіт з урахуванням фактично проведеної оплати. Показники по об'єкту необхідно отримувати в розрізі субпідрядних організацій, причому всі акти з даного субпідряднику повинні потрапляти в загальний список актів по об'єкту і, навпаки, якщо дані по субпідряднику введені в загальні акти по об'єкту, то повинна бути можливість сформувати акти з цього субпідряднику. Необхідно сортувати види виконуваних замовлень і типи пооб'єктних договорів: генпідрядних, прямих і субпідрядних.

При роботі з організаціями слід виділяти вищестоящих замовників, замовників просто, підрядників вищестоящих і підрядників на виконання певних комплексів робіт.

Для планово-економічних і фінансових служб будівельних організацій необхідно оперативно формувати акти виконаних робіт за місяць на підставі складених кошторисів або без них (розрахунок по факту) за власними силам і по субпідрядникам в базових і реальних цінах з урахуванням авансу, послуг, випускати сумарні акти по всіх виконаним за місяць роботам; складати реєстр виконаних робіт (генпідряд, субпідряд, власні сили); визначати фактично зроблену оплату за авансами і актами виконаних робіт; формувати плани виконання по об'єктах, по субпідрядникам і в цілому по організації; складати довідки про вартість виконаних робіт з замовнику, розшифровувати виконані на об'єкті роботи і т.д.

На підставі обробки отриманих документів повинні формуватися як планові, так і фактичні зведені показники: обсяги робіт по об'єктах і виконавцям, фактична оплата робіт з організації за період, дані по взаєморозрахунках з замовниками та субпідрядниками, розподільні листи , що показують, які суми з належних генпідряднику за даний період часу, необхідно перерахувати субпідрядним організаціям-співвиконавцям, накопичувальні відомості, показники заборгованості підрядників і замовників і т.д.

Автоматизація поставлених облікових задач і подальший аналіз всієї інформації по виконуваних будівельною організацією роботам дозволить службам управління підготувати, а керівникам на цій основі прийняти своєчасні та обгрунтовані рішення, і в результаті добитися навіть в складних сучасних умовах стабілізації свого фінансового стану [8].

Планування та облік фактичного виконання робіт з будівництва об'єктів на різних рівнях управління (СУ, трест) можна здійснювати за допомогою програми "С-План", розробленої НТЦ "Гектор". У програму вводяться дані актів виконаних робіт, розрахованих у програмі "Сметчік-будівельник" в розрізах генпідряду, субпідряду, а також отримані аванси, утримувані з субпідрядників послуги, дані по фактичній оплаті.

Програма дозволяє: o випускати сумарні акти по всіх виконаним за місяць робіт; o налаштовуватися на різні способи розрахунку додаткових нарахувань (накладні витрати, планові накопичення та ін за бажанням користувача); o відстежувати фактично зроблену оплату за авансами і актами виконаних робіт; o складати реєстр виконаних робіт (генпідряд, в тому числі субпідряд, власні сили); o формувати плани виконання по об'єктах, по субпідрядникам і в цілому по організації; o складати довідки про вартість виконаних робіт з замовнику, розподільні листи, розшифровувати виконані на об'єкті роботи; o проводити розшифровку вартості виконаних робіт. На підставі обробки отриманих документів можна формувати як планові, так і фактичні зведені показники: обсяги робіт по об'єктах і виконавцям, фактичну оплату робіт з організації за період, дані по взаєморозрахунках з замовниками та субпідрядниками і т.д.

Отримувані фінансові показники можуть бути ув'язані з інформацією, яка обробляється в системі бухгалтерського обліку.

Різноманіття вживаних в будівництві звітних форм призводить до необхідності розробки програм, орієнтованих на застосування в тих чи інших структурних

Сторінки: 1 2 3 4 5 6