Головна
Реферати » Реферати з управління » Організація управління будівельною фірмою (на прикладі відділу постачання)

Організація управління будівельною фірмою ( на прикладі відділу постачання)

підрозділах організації. Так, для потреб планових служб на різних рівнях управління (СУ, трест) розроблено програму "Облік виконання". У програму вводяться характеристики об'єктів, що зводяться, включаючи структуру виконуваних робіт (держзамовлення, прямі договори, капітальний ремонт, нове будівництво тощо), обсяги фактичного виконання по генпідряду і субпідряду, дані по проведеній оплаті (в тому числі з оплати виконання робіт, оплаті матеріалів по рахунках). Програма дозволяє отримувати такі основні вихідні форми: o відомості про заборгованість замовників і підрядників; o відомості виконання робіт відповідно до структури робіт; o накопичувальні відомості виконання, оплати робіт та заборгованості замовників.

Отримана в програмі інформація також пов'язана з системою бухгалтерського обліку.

З точки зору теорії управління проектами сучасне будівництво являє собою складну динамічну систему, що потребує постійного регулюванні у зв'язку із змінним станом. Управління інвестиційно - будівельною діяльністю в даний час у нас в країні сильно ускладнилося через нерозвиненість цивілізованих ринкових відносин, економічної нестабільності, невідповідності старої організаційної структури нових економічних відносин і т.д. До числа таких негативних чинників слід віднести і недостатню інформаційну підтримку і неузгодженість інформаційних потоків на різних стадіях інвестиційно - будівельної діяльності.

На стадії реалізації проекту складу оброблюваної інформації визначається в основному рівнем управління, по суті немає передачі і агрегування інформації від рівня до рівня, тобто відсутня моніторинг проекту.

Для вирішення задач проектування та управління будівництвом необхідно використовувати сучасні методи управління складними інвестиційними проектами на основі ієрархічних систем моделей, що дозволяють отримувати і обробляти інформацію про поточний стан проектів і виконуваних програм на даний момент, прогнозувати їх можливий розвиток і вносити коригувальні зміни на всіх рівнях управління.

Фахівцями науково-технічного центру "Гектор" розроблена автоматизована система проектування і управління будівництвом
"Календар", основою якої служить ієрархічна сукупність мережевих моделей будівництва.

Система забезпечує комплексне рішення завдань на різних рівнях управління: від пооб'єктного розрахунку обсягів БМР, потреби у фінансових, матеріально-технічних та людських ресурсах до формування на цій основі програми робіт будівельної організації в розрізі замовників, напрямків будівництва , будівництв, виконавців і т.д. Враховується прийнята технологія виконання робіт, ресурсні й інші обмеження.

Система "Календар" використовує нормативну базу з будівництва: кошторисні та виробничі норми витрати матеріалів, машин, механізмів, праці та заробітної плати. Забезпечено сумісність і обмін інформацією на основних стадіях інвестиційного циклу: проект, інженерна підготовка виробництва, управління будівництвом об'єкта, управління виробничою програмою, включаючи контроль за фактичним виконанням проекту.

Центральне місце при вирішенні комплексу завдань управління будівництвом займає календарне планування.

Календарне планування грунтується на організаційно-технологічних моделях. Моделі будівельного процесу в загальному випадку містять наступну інформацію: перелік виконуваних робіт, послідовність їх виконання, характеристики організаційних, технологічних, тимчасових зв'язків між ними, дані по споживанню різних видів ресурсів, продуктивність цих ресурсів, а також вартісні показники.

В даний час відомий ряд програмних пакетів виробництва західних фірм, що забезпечують складання календарних планів реалізації проектів на використанні мережевих моделей (Microsoft Project,
Time Line, Open-Plan , Spider Project). Не зупиняючись на аналізі цих пакетів, зауважимо, що всі вони не прив'язані до предметної області, особливо такий специфічною, як будівництво, і не забезпечують отримання вихідний інформації, передбаченої діючими в нашій країні будівельними нормами і правилами.

У пакетах застосовуються різноманітні критерії та обмеження, але немає можливості гнучкого обліку важкореалізованих, але суттєвих для прийняття управлінських рішень факторів.

Система відділу постачання "Календар" побудована на інтерактивному принципі і дозволяє формально поєднувати логічні та інформаційні можливості обчислювальної техніки та особистий досвід, інтуїцію, оцінку ситуації, тобто "Ноу-хау" спеціаліста-експерта в галузі управління будівництвом.

В результаті роботи системи "Календар" формуються основні документи, передбачені системою організації будівництва в нашій країні, в тому числі: календарний план виконання робіт, графік руху механізмів, графіки потреби в матеріалах і трудових ресурсах в натуральних і вартісних показниках.

Інші суміжні завдання підготовки та управління будівництвом, в тому числі матеріально-технічне постачання об'єктів будівництва, облік виконаних робіт по об'єктах, розробка проектів виробництва і т.д., вирішені у відповідних модулях системи "ГЕКТОР-БУДІВЕЛЬНИК ".

У системі "Календар" акцент зроблено на вирішенні задач перспективного та поточного планування і управління: формування типових мережевих моделей будівництва конкретних об'єктів, визначення тривалості робіт, розрахунок календарних планів з можливістю коригування результатів розрахунку в режимі діалогу, побудова тимчасових графіків потреби в ресурсах різних видів, перерахунок календарних планів з урахуванням фактично виконаних обсягів робіт і об'єднання календарних планів різних рівнів в ієрархічній моделі.

Типові мережеві моделі являють собою засіб спрощення формування календарних планів будівництва конкретних об'єктів. Типові моделі містять інформацію про прийнятої технологічної послідовності виконання робіт у ході будівництва, яка відображатиме технологію будівництва об'єктів в цілому, і формуються у вигляді переліку взаємопов'язаних робіт.
Типові моделі враховують як технологічні обмеження на послідовність виконання тих чи інших операцій, так і можливе їх поєднання в часі. У системі здійснюється контроль коректності мережевої моделі.

Для підвищення універсальності сформованих типових мережевих моделей в них передбачено кілька варіантів технології виконання робіт, тобто моделі є надлишковими. При складанні календарних планів будівництва конкретного об'єкта користувач зможе при цьому вибрати один із запропонованих варіантів, не змінюючи типову модель.

На основі сформованих типових мережевих моделей будуються календарні плани будівництва конкретних об'єктів, які служать основою для всіх наступних розрахунків тривалості робіт, термінів їх початку і закінчення, графіків потреби в ресурсах і т.д. Календарні плани містять наступну інформацію: перелік технологічно взаємопов'язаних робіт; при необхідності - код (номер) субпідрядної організації, що виконує цю роботу; перелік машин і механізмів, необхідних для виконання даної роботи, включаючи змінне вироблення, обсяг робіт, кількість машин чи механізмів даного типу, змінність, склад ланки; замість вироблення та обсягу робіт може бути задане необхідну кількість машино-змін на об'єкті; перелік матеріалів, необхідних для виробництва роботи, включаючи змінну потребу або загальну потребу в даному виді матеріалів. Більшу частину цієї інформації можна отримати безпосередньо з програми розрахунку кошторисів
"Кошторисник-будівельник" розробки НТЦ "Гектор".

Все вартості задаються в базових кошторисних цінах, для переходу до поточними цінами можуть бути задані поточні індекси перерахунку.

При формуванні календарних планів забезпечена можливість включення в календарний план в якості однієї з робіт іншого, раніше підготовленого календарного плану нижчого рівня. При цьому всі параметри включаемого плану (потреби в ресурсах і техніці, вартості та ін) автоматично передаються в план більш високого рівня.

Тривалість роботи автоматично обчислюється системою на підставі даних про продуктивність виконавців даної роботи. Розрахунок тривалості може проводитися або з фізичної виробленні (для машин, механізмів), або з вироблення у вартісному вираженні.

Розрахунок календарного плану полягає у визначенні ранніх і пізніх термінів початку і закінчення кожної роботи календарного плану, повного і вільного резерву часу, робіт критичного шляху. У ході розрахунку враховується ряд додаткових факторів: обмеження на максимальну кількість техніки, одночасно використовуваної на об'єкті; задані користувачем в діалозі терміни початку та / або закінчення окремих робіт; наявність (можливо) робіт, що є календарними планами більш низького рівня.

Отримані в результаті розрахунку календарного плану терміни початку і закінчення робіт засновані на заданій користувачем мережевий моделі, тривалості робіт, ресурсних обмеженнях. Однак на практиці можуть зустрітися ситуації, коли з'являються додаткові, не враховані в даній моделі фактори, що впливають на тривалість і можливі терміни початку
(закінчення) тих чи інших робіт. При необхідності отримані розрахункові терміни виконання робіт потім коригуються в діалоговому режимі.

Є також можливість задавати директивні терміни початку і закінчення робіт і визначати ресурси, необхідні для виконання намічених робіт в задані терміни.

Все що вносяться до календарного плану в діалоговому режимі зміни відображаються на екрані і враховуються при подальшому перерахунку календарного плану.

Система "Календар" забезпечує побудову графіків потреби в різних видах ресурсів: матеріалах; машинах і механізмах; робочих кадрах, у тому числі з розбивкою за професіями; інвестиціях.

Однією з цілей побудови графіків потреб у ресурсах є отримання інформації для коригування календарного плану відповідно до реальними можливостями використання (або поставки) даного виду ресурсів на об'єкті. У зв'язку з цим система надає користувачеві можливість вибрати який-небудь момент часу (перетин) на графіку потреби і отримати інформацію про те, на яких роботах ресурс використовується в цей час.

Користувачеві надана можливість переміщати вбрання перетин за графіком, а також виконувати всі операції діалогової коригування календарного плану. При зсуві робіт з часу графік потреби у ресурсах негайно перераховується.

Перерахунок календарних планів з урахуванням фактично виконаних обсягів робіт проводиться з метою пошуку раціональних шляхів ліквідації наслідків різних відхилень від прийнятого календарного плану.

Підсумовування виконаних обсягів робіт по всіх періодах дозволяє визначити весь виконаний до поточного моменту обсяг, а також залишковий
(невиконаний) обсяг робіт. Визначається також дата фактичного початку виконання роботи та дата останнього введення фактичного виконання.

При перерахунках календарного плану враховуються тільки невиконані обсяги робіт; початок виконання цих обсягів прив'язується до дати останнього введення фактичного виконання (тобто виконання розпочатої роботи не переривається). Тривалість виконання залишкового обсягу робіт визначається за заданої інтенсивності виконання роботи.

Об'єднання календарних планів є

Сторінки: 1 2 3 4 5 6