Реферати » Реферати з управління » Розробка управлінського рішення

Розробка управлінського рішення

Зміст

Введення 3

I. Організація роботи творчого колективу 4

II. Аналітична частина 5

Схема 1 Дерево цілей 6

Схема 2 Дерево проблем 7

III. Проектна частина 9

Висновок 23

Список використаної літератури 24

Введення

Останнє п'ятиліття в російській економіці ознаменувалося виникненням нового відокремленого комерційного виду діяльності - страхування. Для освоєння з'явилася сфери потурбувалися знайти методи ефективного управління, а також кваліфіковані кадри, здатні контролювати і підтримувати прибуткове функціонування страхових організацій. Одним з найважливіших елементів управління діяльністю останніх є прийняття оптимальних управлінських рішень.

Управлінські рішення можуть прийматися стосовно будь-якій сфері діяльності організації: управління персоналом, управління фінансами, управління виробничими процесами, в тому числі і управління рекламною кампанією.

Актуальність роботи по розробці рішення пояснюється тим, що існування будь-якої організації неможливе без постійного щоденного прийняття та реалізації тих чи інших рішень на різних рівнях управління.
Управлінські рішення при цьому спрямовані на досягнення найбільш оптимального результату діяльності організаційно-виробничої системи.

Метою написання даної роботи є оволодіння практичними навичками розробки управлінського рішення для конкретної ситуації.
Об'єктом дослідження була обрана Страхова компанія, яка б вимагала в розширенні сфери своєї діяльності з метою залучення додаткової клієнтури.

Підсумком прийняття раціоального управлінського рішення для змодельованої ситуації передбачається досягнення поставленої мети, тобто освоєння необхідного безлічі стахователей.

I. Організація роботи творчого колективу

Під прийняттям рішень розуміється особливий процес людської діяльності, направлений на вибір найкращого варіанта дії.

Для переважної кількості людських рішень не можна точно розрахувати і оцінити наслідки. Можна лише припускати, що певний варіант вирішення призведе до найкращого результату.

Людські рішення є виключно важливим для практики і цікавим для науки об'єктом дослідження. Поступаючись комп'ютеру в швидкості і точності обчислень, людина, проте, володіє унікальним умінням швидко оцінювати обстановку, виділяти головне і відкидати другорядне, порівнювати суперечливі оцінки, заповнювати невизначеність своїми здогадками.

В процесі прийняття рішення найчастіше людина виступає в якості експерта, тобто професіонала в тій чи іншій області, до якого звертаються за оцінками і рекомендаціями всі люди, включені в цей прцесс.
В нашій роботі рішення приймається спеціально створеною малою групою експертів, члени якої формально мають рівні права. Головне в діяльності такої групи - досягнення згоди при виробленні спільних рішень.

Групу розробників управлінського рішення склали: експерт А - Караханян К. В. експерт В - Воркуева М. Н. експерт С - Крупінін М. С. експерт D - Рибіцька М. В.

II. Аналітична частина

Досліджувана страхова компанія плідно існує на російському ринку більше трьох років і пропонує широкий спектр послуг зі страхування життя, майна, виробництва, капітальних вкладень та інше, внаслідок чого займає стійке положення в страховій сфері діяльності. По кожному виду страхування розроблена чітка система контролю за юридичною правильністю складання договорів, виконанням зобов'язань, своєчасністю виплат, створено спеціальну базу статистичної кумуляція даних.

Штат компанії не перевищує 100 чоловік і забезпечений кваліфікованими кадрами на необхідні посади. Компанія має філії в Східному та Північно-
Західному округах Москви і вже встигла завоювати довіру клієнтів і певну нішу на економічному ринку Росії.

Для збільшення прибутку і кількості робочих місць компанії необхідно розширення зони діяльності. В результаті чого було запропоновано програму з впровадження нового виду обслуговування за допомогою використання електронної комп'ютерної мережі "Internet". Програма отримала назву "Золоте Кільце" і розрахована на завоювання неосвоєних округів Москви, ближнього
Підмосков'я, а також ряду міст Золотого Кільця.

Для реалізації проекту необхідно створення Internet-магазину моментального страхування з усіх видів послуг, що надаються компанією.

Актуальність даної програми зумовлена ??зручністю укладення страхової угоди не залишаючи робочого місця або м'якого зручного крісла перед монітором домашнього комп'ютера. При сучасному ритмі життя в умовах постійної нестачі часу Internet-магазин надає незамінну можливість отримання необхідної інформації в зручному для роботи електронному форматі, забезпеченому простим і доступним інтерфейсом для будь-якого користувача.

Для здійснення проекту компанія має в своєму розпорядженні необхідними фінансовими засобами і кваліфікованим персоналом. За прогнозами, реалізація програми та налагодження стабільного функціонування Internet-магазина займе не більше 1,5 місяців і, можливо, зажадає додаткового набору персоналу.

У сформованій ситуації з'являється нова мета, а саме, розширення сфери діяльності, як зазначалося раніше, при бажанні залишатися конкурентоспроможною компанією на страховому ринку Росії. Проте на даний момент положення організації не є незадовільним і досить добре піддається аналізу.

За масштабом дії ситуацію можна віднести до загальносистемної, оскільки основна глобальне завдання зачіпає всю організацію в цілому.

Схема 1. Дерево цілей

| Глобальна | | Розширення зони | | |
| задача | | діяльності | | |
| | | | | |
| Відкриття низки | | | | Співпраця з |
| нових філій | | | | іншими |
| | | | | компаніями |
| | | | | (перестрахування |
| | | | |) |
| | | Впровадження нового | | |
| | | виду обслуговування | | |
| | | (Internet-страхування | | |
| | | е) | | |
| | | |
| |
| |
| Организаци | | Створення на | | Організація | | Налагодження |
| я | | сайті компанії | | служби | | системи |
| рекламної | | Internet-магаз | | доставки | | банківських |
| кампанії | | ина | | | | відносин |

Безсумнівно, здійснення вищепоставлені завдань (див. Дерево цілей) потребуватиме певних економічних витрат і організаційних зусиль!

Сфера послуг, пропонованих нашою компанією, при займаному нею положення на ринку страхування вже цілком задовольнила потреби населення освоєної території. Тому в ситуації, що склалася (неможливості залучення старих клієнтів) виникає необхідність прийняття певних заходів щодо залучення нового кола клієнтури.

Схема 2. Дерево проблем

| | | Відсутність | | |
| | | клієнтури | | |
| | | | | |
| Недолік | | | | Слабо налагоджене |
| філій по | | | | співробітництво з |
| регіонах | | | | іншими компаніями |
| | | | | (перестрахування) |
| | | неінформування | | |
| | | споживача про нові | | |
| | | напрямках | | |
| | | діяльності | | |
| | | |
| |
| | Відсутність | |
| | реклами | |

Складність полягає в тому, що споживач не інформований про швидку появу нового виду обслуговування, пропонованого нашою компанією. У зв'язку з цим з'являється проблема організації ефективної рекламної діяльності, спрямованої на вирішення вищевказаної труднощі, що представляє собою термінове захід, що зачіпає як зовнішні, так і внутрішні чинники, так як реклама орієнтована на споживача і проводиться екстенсивним шляхом із залученням ресурсів, що фінансуються компанією, ззовні . Дана акція передбачає підготовку та інформування потенційних клієнтів про швидку появу нового виду страхового обслуговування.

Слід зазначити, що рекламна діяльність включає досить велику кількість різноманітних методів впливу на потенційних споживачів. Основна складність буде полягати у виборі єдиного виду реклами, найбільш відповідного таким умовам:

. ефективність, як гарантія успіху підприємства

. окупність, так як компанія розраховує на гідну економічну віддачу

. масштабність дії, у зв'язку з бажанням збільшити охоплення території впливу

. Відносно дешевий проведення, яка спирається на небажання організаторів вкладати великі кошти в експериментальні проекти

. інформативність, як прагнення надати потребується споживачеві обсяг відомостей про продукт

. доступність (зрозумілість), оскільки інформація повинна бути гранично ясна

. привабливість, так як вплив реклами визначається здатністю зацікавити

III. Проектна частина

Існуючі методи розробки управлінського рішення діляться на:
* Кінцеві, що створюють алгоритмічні процедури, що забезпечують пошук оптимального рішення за кінцеве число кроків.

У свою чергу кінцеві методи поділяються на

> аналітичні (до них відносяться: Теорія Ігор, математичне програмування);

> Статистичні (Теорія масового обслуговування, розподіл усіх моделювання, метод Монте-Карло).

* Евристичні, що моделюють розумову діяльність людини.

Розрізняють

> неформально-евристичні методи, що представляють собою прийняття рішень людиною в умовах псіхоінтеллектуальное генерації ідей;

> Формально-евристичні методи, які означають формалізацію людиною прийомів вирішення складних завдань. До них відносяться:

. лабіринтовий метод

. концептуальне моделювання

. еволюційне моделювання

. ситуаційне управління

. нестрогая математика

. метод експертних оцінок

. метод функціонально-вартісного аналізу

Враховуючи, що перелік учасників складається з групи компетентних незалежних експертів, найрозумніше скористатися методом експертних оцінок для виявлення шуканого рішення.

Визначність вибору саме цього методу в нашому випадку обумовлюється характерною областю його застосування, яка полягає в розробці управлінських рішень, пов'язаних з формуванням прогнозів розвитку об'єкта, майбутнього стану зовнішнього середовища та оцінки її реагування на вибір найбільш кращою альтернативи в умовах об'єктивної невизначеності.

Даний метод дозволить нам провести формальну обробку результатів за допомогою проведення інтуїтивно-логічного аналізу з подальшою якісною оцінкою запропонованих варіантів.

При вивченні ринку була отримана наступна інформація про види реклами та їх вартості:

| Вид реклами | Вартість |
| Участь в виставці | 1 м2 виставкової площі - $ 400; |
| | Розробка іміджу товару - $ 500; |
| | Дизайн - $ 500 |
| Ролик на TV | 1 хв - $ 10000 |
| Ролик на радіо | 1 хв - $ 1000 |
| Реклама в журналі

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар