Реферати » Реферати з управління » Особливості сертифікації продукції

Особливості сертифікації продукції

при сертифікаційному випробуванні, не пропускаються через митницю. При цьому можливі два рішення: іноземний товар забирає відправник; товар підлягає митному режиму знищення.

Порядок проведення сертифікації.
Добровільна сертифікація проводиться за ініціативою юридичних осіб і громадян на основі договору між заявником та органом з сертифікації.
Сертифікація продукції здійснюється органами з сертифікації, які приймають рішення про видачу сертифіката та ліцензії на застосування знака відповідності. Рішення приймається на основі контрольних дій, якими є:

. випробування в акредитованих випробувальних лабораторіях;

. розгляд декларації про відповідність;

. аналіз стану виробництва;

. сертифікація виробництва;

. сертифікація системи якості.
Випробування, що проводяться в системах обов'язкової сертифікації, повинні повно і достовірно підтвердити відповідність продукції вимогам щодо безпеки для життя, здоров'я та майна громадян, навколишнього середовища, встановленим у всіх нормативних документах на цю продукцію - Законах
Російської Федерації, державних і визнаних в Російській Федерації міждержавних і міжнародних стандартах, будівельних нормах і правилах, санітарних нормах і правилах, нормах з безпеки, інших документах, в яких встановлюються обов'язкові вимоги до продукції.
Крім того, ці випробування повинні підтвердити відповідність продукції іншим вимогам, визначальним призначення продукції і область її застосування.
Аналогічні вимоги пред'являються до випробувань в системах добровільної сертифікації за тими показниками, які підлягають перевірці.
Методи випробувань встановлюються на основі тих нормативних документів, на відповідність яким проводиться сертифікація.
Розгляд декларацій про відповідність - це така форма контролю, в якій рішення приймається на основі документів, пропонованих заявником разом із заявкою на сертифікацію. Такими документами можуть бути протоколи приймальних, періодичних та інших випробувань, гігієнічні сертифікати, протоколи випробувань в закордонних лабораторіях, зарубіжні сертифікати на продукцію, на систему якості виробника продукції, технічна документація виробника та інші документи, які не викликають сумнівів у достовірності що міститься в них інформації.
Головною метою аналізу стану виробництва, сертифікації виробництва, сертифікації системи якості є створення в органу з сертифікації впевненості в можливості підприємства виробника сертифікується забезпечити стабільність її показників, які підтверджені випробуваннями.
Після прийняття рішення про сертифікацію продукції орган з сертифікації має право на проведення інспекційного контролю сертифікованої продукції та умов її виробництва. Для здійснення інспекційного контролю він може проводити випробування зразків, узятих у виробника, випробування зразків, узятих у продавця, аналіз стану виробництва, контроль сертифікованої системи якості.
Поєднання різних контрольних та інспекційних дій утворюють схему сертифікації, яка приймається в кожному конкретному випадку з урахуванням специфіки продукції та організації її виробництва, економічних та інших факторів. Досвід застосування різних схем узагальнено, результат узагальнення знайшов відображення в класифікації, здійсненої ІСО.
В документі «Порядок проведення сертифікації продукції в Російській
Федерації» окрім схем, прийнятих у зарубіжній та міжнародній практиці, пропонується ще ряд схем. У підсумку документ містить 16 різних схем сертифікації, які розглядаються як рекомендовані. Головне при виборі схеми сертифікації - забезпечити необхідну доказовість сертифікації.
Процес сертифікації продукції включає ряд етапів, які представлені в табл. 1. У ній відображені дії трьох основних діючих юридичних осіб - заявника, органу з сертифікації та випробувальної лабораторії
(центру).

Таблиця 1 Етапи процесу сертифікації продукції
| Заявник | Орган з сертифікації | Випробувальна |
| | | лабораторія (центр) |
| 1. Подача заявки | 2. Реєстрація заявки, прийняття | |
| | рішення, розробка договору, | |
| | визначення схеми сертифікації, | |
| | направлення документів заявнику. | |
| 3. Вибір | 4. Відбір зразків для випробувань. | 4. Відбір зразків |
| випробувальної | 5. Атестація виробництва (якщо | для випробувань. 6. |
| Лабораторії. | Передбачено схемою | Проведення випробувань |
| Підписання | сертифікації). 7. Прийняття | та оформлення |
| договору, | рішення про видачу сертифіката та | протоколів. |
| Подання | ліцензії на право застосування | |
| необхідної | знака відповідності. 8. Оформлення | |
| технічної | та реєстрація сертифіката і | |
| документації та | видача сертифікату та ліцензії на | |
| зразків для | право застосування знака | |
| випробувань. | Відповідності заявнику. | |
| 9. Маркування | 10. Здійснення контролю за | |
| продукції, тари, | сертифікованою продукцією | |
| супровідної | (якщо передбачено схемою | |
| документації | сертифікації) | |
| знаком | | |
| відповідності. | | |

1. Заявник подає заявку до відповідного органу з сертифікації.
Відомості про такий орган він може отримати в територіальному органі
Держстандарту або в Держстандарті.
2. Орган з сертифікації розглядає заявку, приймає рішення
(розглядається випадок позитивного рішення), що містить всі основні умови сертифікації, в тому числі фінансові, перелік акредитованих випробувальних лабораторій , які можуть проводити випробування і перелік організацій, які можуть проводити сертифікацію виробництва або системи якості. Відомості про ці організації потрібні, якщо схеми сертифікації передбачають сертифікацію виробництва або системи якості. В табл. 1 відповідна організація не відображена, це може бути в тих випадках, коли сертифікацію виробництва або систему якості здійснює орган по сертифікації.
3. Заявник вибирає випробувальну лабораторію та орган з сертифікації виробництва або системи якості із запропонованих органом з сертифікації, оформляє договір про проведення сертифікації з органом з сертифікації, представляє необхідну технічну документацію та зразки.
4. Орган з сертифікації, випробувальна організація або за її дорученням інша компетентна організація здійснює відбір зразків для випробувань.
5. Орган з сертифікації виробництва або системи якості або комісія органу з сертифікації здійснює аналіз стану виробництва, сертифікацію виробництва або системи якості і подає висновок до органу з сертифікації.
6. Випробувальна лабораторія проводить випробування і являє протоколи випробувань заявнику та до органу з сертифікації.
7. Орган з сертифікації на основі аналізу протоколів випробувань і висновку про стан виробництва, аналізу інших документів про відповідність продукції вимогам, встановленим документом, на відповідність яким перевіряється продукція, приймає рішення про видачу сертифіката відповідності та ліцензії на право застосування знака відповідності.
При негативних результатах оцінки відповідності приймається рішення про відмову у видачі сертифіката з зазначенням причин.
8. Орган з сертифікації оформляє сертифікат відповідності, реєструє його і передає заявнику разом з ліцензією на застосування знака відповідності.
9. Виробник продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, маркує продукцію знаком відповідності згідно з вимогами документа «Правила застосування знака відповідності при обов'язковій сертифікації продукції» .
10. Орган з сертифікації здійснює контроль за сертифікованою продукцією відповідно до обраної при розробці схеми сертифікації процедурою.

Виробник продукції (продавець, виконавець)

Імпортна продукція

Представлення сертифіката
Ні сертифіката Зізнається іноземний Не потрібно сертифікат

З власником

Рис. 2. Орієнтовна типова послідовність робіт і склад учасників при сертифікації імпортної продукції в системі сертифікації ГОСТ Р.

Висновок.
Як вже було згадано, існує обов'язкова і добровільна сертифікація. Співвідношення добровільної та обов'язкової сертифікації в Росії і далекому зарубіжжі протилежне. За кордоном наявність сертифіката прямо пов'язане із забезпеченням продажів. Навряд чи хто представить на ринок товар без сертифіката - за відсутності товарного дефіциту і наявності конкуренції.
Ніхто не купуватиме ні за які гроші «кота в мішку» . В умовах кризи економіки Росії національним лихом стало поширення небезпечної продукції, тому однією і першочергових проблем економіки є впровадження обов'язкової сертифікації.
У даній роботі було розглянуто, що документами, що підтверджують відповідність ввезеної продукції встановленим вимогам, є сертифікати системи сертифікації ГОСТ Р.
При укладанні контрактів на поставку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Російській Федерації, в них має бути передбачено вимогу про наявність сертифіката і знака відповідності, виданих відповідно до діючого порядку.

Література.

1. Крилова Г. Д. Основи стандартизації, сертифікації, метрології. М .:

ЮНИТИ, 1998.

2. Окрепилов В. В. Управління якістю: Підручник для вузів / 2-е видання, доповнене і перероблене, М. : ВАТ Видавництво «Економіка» , 1998.

3. Фомін В. Н., Чиннов І. Н. Сертифікація продукції: принципи та їх реалізація, М .: Центр економіки і маркетингу, 1998.
-----------------------

Реєстрація сертифіката в національному органі по сертифікації

Включення сертифікації продукції в Держ. реєстр
Видача сертифікату та ліцензії на право застосування знака сертифіката на строк

(3 років

Вибір ІЛ (Ц з сертифікації)

Сертифікація - випробування, експертиза, оцінка виробництва.

Протокол.

Добровільна сертифікація

Договір з Органом сертифікації

Обов'язкова сертифікація

Заявка

Представлення сертифіката

на СК (або виробництва) і ін. необхідних документів

Сторінки: 1 2

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар