Реферати » Реферати з управління » Формування команди для реалізації проекту

Формування команди для реалізації проекту

дивитися на реферати схожі на" Формування команди для реалізації проекту "

ВСТУП 3


РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТУ 4


§1. ВСТУП В ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 4

1. ПРОЕКТ 4

1.1. Поняття проекту 4

1.2. Ознаки проекту 5

1.3. Структура проекту 6

Рис. 1. Структурна модель проекту 7
2. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ 7
3. КОМАНДА 8

§2. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ 9

1. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ 9

1.1. Ознаки команди проекту 9

1.2. Склад команди проекту 9

1.3. Стадії життєвого циклу команди проекту 10

1.4. Визначення функціональних обов'язків учасників команди проекту

12

1.5. Відбір проектної команди 12
2. УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ 13

2.1. Планування роботи проектної команди 13

2.2. Організація роботи команди 13

§3. ЗАПОВНЕННЯ створити проект РОБОЧИХ МІСЦЬ 15

1. визначення потреби в персоналі 15

Таблиця 1 Матриця розподілу функцій. 21

Рис. 2. Схема бізнес-процесу «Надходження товару в торговий зал» 24

Рис. 3. Схема бізнес-процесу «Продаж товару» 24
2. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ 27

2.1. Посадові інструкції 27

Таблиця 2 Дві системи класифікації вимог до кандидата 29

2.2. Трудовий договір (контракт) 30
3. РЕКЛАМУВАННЯ ВАКАНТНИХ МІСЦЬ 32
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ Співбесіда при прийомі РОБОТУ 34

4.1. Анкетування 34

4.2. Інтерв'ю 34

4.3. Брифінг 37

Таблиця 3 Порівняльна характеристика інтерв'ю та брифінгу 37
5. ВІДМОВА В ПРИЙОМІ НА РОБОТУ 38

Рис. 4. Форма листа з відмовою, використовувана в західних компаніях 38

Глава 2 ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЕКТУ ПО
ВІДКРИТТЮ школи водійської майстерності BMW 40


§1. Історія та сучасний стан корпорації BMW Group. Процедури управління персоналом. 40

1. ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ ТА ЇЇ ПЛАНИ 40
2. ЗВІТ BMW Group ЗА 2002 РІК 49

Таблиця 4 BMW Group в цифрах 50

§2. Робота з людськими ресурсами в рамках проекту з відкриття Школи водійської майстерності BMW 51

1. КОРОТКО про сучасне становище ШКОЛИ 51
2. ЯК ЦЕ РОЗПОЧИНАЛОСЯ: НАБІР ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ І ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ШКОЛИ 54

2.1. Набір команди проекту 54

2.2. Пошук персоналу для майбутньої Школи 55

2.2.1. Менеджер по персоналу 57

2.2.2. Бухгалтер 57

Рис. 5. Рекомендаційний лист 59

2.2.3. Викладачі-інструктори 61

2.2.4. Секретар керівника 66

2.2.5. Технічні службовці (прибиральниці) 68
3. заключний захід 68

§3. Узагальнення позитивного досвіду проекту відкриття Школи водійської майстерності BMW і рекомендації по його поширенню 69


ДОДАТОК 1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛІВ ШКОЛИ ВОДІЙСЬКОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ. 74


ДОДАТОК 2. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ. 75

Посадова інструкція директора Школи водійської майстерності 75
Посадова інструкція менеджера по кадрам Школи водійської майстерності
77

ДОДАТОК 3. АНКЕТА. 78


ДОДАТОК 4. социограмму БРИФІНГУ. 80


ДОДАТОК 5. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. 81


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 82

ВСТУП

Дана робота присвячена складному процесу підбору персоналу для реалізації якого-небудь проекту. Як відомо, помилки при відборі нових працівників можуть призводити до значних втрат, високої плинності кадрів, поганому морально-психологічному клімату в підрозділах компанії, низьку трудову і виконавчої дисципліни і т.п. Щоб уникнути цих негативних наслідків, необхідно мати уявлення про те, що таке проект взагалі, що представляє собою конкретний проект, над яким ви працюєте, знати ефективні способи планування потреби в персоналі і підбору відповідних під висунуті вимоги співробітників. Мета даної роботи - дати рекомендації російським компаніям з ефективного набору співробітників для здійснення будь-якого проекту.

Автор роботи використав в якості основних джерел книгу
«Управління проектами в Росії» В.І.Воропаева, «Рекрутинг: найм персоналу» під редакцією С.А. Карташова, Ю.Г. Одєгова і І.А.Кокорекова, «Модульну програму для менеджерів» (модуль 8) Разу М.Л., Воропаєва В.І., інші книги, перераховані в розділі Список літератури. Як додаткові джерела були використані матеріали, опубліковані в журналах
«Довідник з управління персоналом» і знайдені в мережі Internet.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТУ

§1. ВСТУП В ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

ПРОЕКТ

1.1. Поняття проекту

До недавнього часу у вітчизняній практиці термін «проект» зазвичай використовувався переважно в технічній сфері і з ним пов'язувалося уявлення про сукупність документації по створенню будь-яких споруд або будівель. На Заході для позначення цього процесу використовується термін
«дизайн» (designing), а поняття «проект» (project) трактується більш широко.

Як стверджує В.І.Воропаев, в літературі не існує єдиного загальноприйнятого визначення поняття «проект» . Тому розглянемо кілька визначень цього поняття, які використовуються в управлінні проектами на
Заході.

1) Тлумачний словник Вебстера:

«Проект - це що-небудь, що замислюється або планується, велике підприємство» .

2) Звід знань з управління проектами PMI, США [1]:

«Проект - деяке підприємство із спочатку встановленими цілями, досягнення яких визначає завершення проекту» .

3) Англійська Асоціація проект-менеджерів [2]:

«Проект - це окреме підприємство з певними цілями, часто включають вимоги за часом, вартістю і якістю, що досягаються » .

4) DIN 69901 [3] дає таке визначення поняття «проект» :

«Проект - це підприємство (намір), яка в значній мірі характеризується неповторністю умов у їх сукупності, наприклад: завдання мети; тимчасові, фінансові, людські та інші обмеження; розмежування від інших намірів; специфічна для проекту організація його здійснення » .

5) Враховуючи перераховані вище визначення поняття «проект» , можна сформулювати більш загальне визначення [4]: ??

«Проект - це обмежене за часом цілеспрямована зміна окремої системи з встановленими вимогами до якості результатів, можливими рамками витрати засобів і ресурсів і специфічною організацією » .

1.2. Ознаки проекту

Аналізуючи визначення проекту, можна виділити наступні основні ознаки проекту:

- зміни, як основний зміст проекту (тому що реалізація проекту

- це завжди зміна деякої системи);

- Тимчасова обмеженість тривалості проекту;

- Наявність обмеженого бюджету (для більшості проектів складають окремі бюджети, дотримання яких контролюється спеціальними методами);

- Обмеженість необхідних ресурсів (обсяг виділених на проект ресурсів тісно пов'язаний з бюджетом і завжди обмежений);

- Неповторність (неповторність відноситься не до окремих складових проекту, а до проекту в цілому);

- Новизна (майже всі організаційні проекти характеризуються високим ступенем новизни, те ж саме відноситься до економічних та соціальних проектів);

- Комплексність (комплексність проекту можна визначити за кількістю врахованих у проекті факторів оточення проекту і числу учасників проекту, прямо або побічно впливають на прогрес і результати проекту);

- Правове та організаційне забезпечення (правове забезпечення може бути пов'язано з різними інтересами багатьох учасників проектів та необхідністю регулювання їх відносин; організаційне забезпечення проекту пов'язано з тим, що більшість великих проектів не може бути виконано в рамках існуючих організаційних структур і вимагає створення специфічної для проекту організаційної структури на час реалізації проекту);

- Розмежування (кожен проект має чітко визначені рамки своєї предметної області і повинен бути відділений від інших проектів або підприємств; ця ознака дозволяє розглядати проект як цілісну систему).

3 Структура проекту

Структура проекту являє собою струнку ієрархічну декомпозицію проекту на складові частини (елементи, модулі), необхідні і достатні для планування і контролю здійснення проекту.

Структура проекту повинна задовольняти наступним правилам:

1). Кожен рівень ієрархії декомпозиції проекту повинен мати закінчений вигляд або охоплювати всю суму частин проекту, представленого на даному рівні деталізації.

2). Нижній рівень декомпозиції проекту повинен містити елементи, на основі яких можуть бути ясно визначені всі дані, необхідні та достатні для управління проектами (наприклад, функціональні характеристики, обсяги робіт, вартість, необхідні ресурси, виконавці та ін.).

Структура проекту з виділеною в ній ієрархією стійких елементів і утворює основу інформаційного мови проекту, на якій спілкуються всі учасники проекту, і ведеться документування.

Розуміння проекту, як структурованого інформаційного об'єкта, що підкоряється логічним судженням і формальним правилам, є основою професійних методів здійснення та управління проектом.

Рис. 1. Структурна модель проекту

Структурна модель проекту може мати різну ступінь деталізації і відображати різні аспекти проекту.

2. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

Управління проектом - це досягнення цілей проекту при дотриманні встановлених обмежень на його тривалість і терміни завершення, вартість і бюджет проекту, якості виконаних робіт і специфікацій вимог до результатів [5].

Управління проектом включає в себе наступні напрямки роботи:

1) визначення сфери діяльності і цілей;

2) управління часом;

3) управління фінансами;

4) управління якістю;

5) управління комунікаціями;

6) управління людськими ресурсами;

7) управління постачанням та поставками;

8) управління ризиками.

В даній роботі автор зосередив свою увагу на шостому напрямку діяльності з управління проектом - управлінні людськими ресурсами.

3. КОМАНДА

Поняття «команда» дуже загальне. Якщо звернутися до електронного словника термінів [6], то ми побачимо, що іменник «команда» трактується як
«група людей, яка працює спільно, яка співпрацює» .

Не можна плутати «команду» з «групою» . Слово «група» означає об'єднання людей по цілям або інтересам. Прикладом тому може служити клуб футбольних

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15