загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінських наук » Квитки по предмету Розробка управлінського рішення за осінній семестр 2000

Квитки по предмету Розробка управлінського рішення за осінній семестр 2000


Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 1

1) Перерахуйте види управлінських рішень за підходами до прийняття рішень.
2) Від яких причин залежить перевагу способу організації розробки і прийняття управлінського рішення?
3) Назвіть обов'язкові атрибути документа.
4) Які види ризиків Ви знаєте?
5) Назвіть етапи при обміні інформацією.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 2

1) Перерахуйте три основних ступеня ризику при прийнятті рішень.
2) Опишіть підхід, що дозволяє вибирати види управлінських рішень, які необхідно застосувати при вирішенні проблеми даної ступеня структурованості.
3) Перерахуйте основні ознаки класифікації контролю.
4) Які завдання прогнозування відносяться до непрямих?
5) Перерахуйте основні автоматизовані системи (АС).

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 3

1) Що повинен визначити керівник перед тим, як діставати додаткову інформацію?
2) Опишіть особливості такого фактора розробки якісних управлінських рішень, як якості особистості керівника.
3) Чому рішення повинно бути реалізовано?
4) В чому полягають основні завдання ФВА?
5) Назвіть основні вимоги до інформації.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 4

1) Що розуміється під управлінським рішенням?
2) Перерахуйте основні наукові підходи та методи, що застосовуються при розробці та оптимізації управлінських рішень.
3) Що таке оптимізація рішення і оптимальне рішення?
4) Які категорії, групи, види, підвиди та ін. Різновиду включає в себе класифікаційна система ризиків?
5) Опишіть спрощену модель мотивації поведінки через потреби.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 5

1) В якому сенсі використовується поняття ризику при прийнятті управлінських рішень?
2) Під впливом яких психологічних чинників знаходиться керівник при прийнятті рішень?
3) Як оформляються затверджені управлінські рішення?
4) Яку роль відіграють автоматизовані системи управління (АСУП, АСУ НДДКР, АСУ ТПП, АСУ КП та ін.) При підготовці управлінських рішень?
5) Перерахуйте основні потреби людини.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 6

1) Що вивчає курс «Розробка управлінського рішення» ?
2) Що розуміється під якістю управлінського рішення?
3) У якому випадку при раціональному підході до прийняття управлінських рішень та аналізі альтернатив багато залежить від доброго судження і досвіду?
4) Що таке моделювання і на які види воно підрозділяється?
5) Які способи збору інформації існують?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 7

1) Яким чином особи, що приймають рішення, справляються з можливими недоліками рішень, компрометуючими відмова від прийняття рішень?
2) Які можливі варіанти поведінки системи управління в разі прийняття проблемно-орієнтованих рішень?
3) Між ким встановлюється зворотний зв'язок при реалізації рішення?
4) В чому суть евристичних методів прийняття рішення?
5) Яка мета створення масиву інформації?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 8

1) Перелічіть основні чинники, що впливають на розробку і реалізацію управлінських рішень.
2) Охарактеризуйте запрограмоване і незапрограмованих рішення.
3) Перерахуйте підсистеми системи управління, за якими можна поділити предмети контролю.
4) Як оцінювати ступінь ризику та розмір можливого збитку при підготовці управлінського рішення?
5) Що включають в себе технічні засоби управління?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 9

1) Що значить приймати рішення в умовах невизначеності?
2) Що значить цільова орієнтація управлінських рішень?
3) Назвіть види контролю за ступенем механізації.
4) Які вимоги та методи потрібно врахувати при використанні технології прийняття рішень?
5) Що включають нові інформаційні технології?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 10

1) Перерахуйте основні рівні систем управління за значимістю для суспільства.
2) Перерахуйте питання, на які необхідно відповісти, щоб розробити технологію прийняття рішення.
3) Назвіть основні державні системи стандартів Російської Федерації.
4) Що є глобальним критерієм ФСА?
5) Що таке комунікації?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 11

1) Для кого вибирає напрямок дій керівник організації при прийнятті рішень?
2) Дайте характеристику рішенням, заснованим на судженні і заснованим на аналізі.
3) Які економічні закони підлягають обліку при підготовці управлінських рішень?
4) На які питання дає відповіді технологія прийняття рішень?
5) Чому при розробці варіантів управлінського рішення слід користуватися одними і тими ж підходами і методами отримання інформації та виконання розрахунків?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 12

1) Від яких факторів залежить ступінь продуманості та обсяг витраченого часу на прийняття управлінських рішень?
2) Опишіть риси стандартних, добре структурованих, слабо структурованих і неструктурованих проблем.
3) Охарактеризуйте стадію зворотного зв'язку при реалізації управлінських рішень.
4) Дайте визначення поняттю «технологія прийняття управлінського рішення» .
5) Назвіть основні правила забезпечення порівнянності альтернативних варіантів управлінського рішення.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 13

1) Розкрийте прояви поведінкових обмежень при прийнятті рішень.
2) Перерахуйте питання, які управлінське рішення має охоплювати за принципом необхідної повноти змісту.
3) Чи однаково обмежені різні організації при прийнятті рішень?
4) Система інформації та комунікацій і яка їх роль у прийнятті управлінських рішень.
5) Перерахуйте основні ознаки класифікації інформації.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 14

1) Що значить приймати рішення в умовах визначеності і в умовах ризику?
2) В яких ситуаціях потрібно прийняття рішень? Наведіть приклади.
3) Як здійснюється облік дії економічних законів при розробці управлінського рішення?
4) Що слід розуміти під класифікацією ризиків?
5) Перерахуйте деякі функції нових інформаційних технологій.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 15

1) Перерахуйте і опишіть види управлінських рішень по організаційному оформленню рішення.
2) Наведіть приклади формальних та неформальних методів збору інформації.
3) Що таке критерії прийняття рішень?
4) Що таке «ризик зниження дохідності» ?
5) Що таке інформаційний масив?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 16

1) Що слід включити у вартість інформації?
2) Дайте характеристику інтуїтивного розв'язання і визначте, що буде у випадку опори менеджера тільки на інтуїцію при прийнятті рішень?
3) Охарактеризуйте встановлення нормативів контролю.
4) Які існують види моделювання?
5) Як поділяється інформація за режимом передачі?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 17

1) Перерахуйте види управлінських рішень за характером цілей або тривалості дії рішення.
2) Які проблеми породжує програмно-цільове управління?
3) Назвіть методи підготовки оптимальних управлінських рішень.
4) В чому суть технології підготовки прийняття рішення (ППР) в умовах невизначеності та ризику?
5) Назвіть фактори, за якими мають приводиться в порівнянний вид альтернативні варіанти управлінських рішень.

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 18

1) Перерахуйте основні ознаки класифікації управлінських рішень.
2) Наведіть приклади класифікаційних ознак і відповідних видів факторів, що визначають якість управлінських рішень.
3) Назвіть ознаки, за якими можна класифікувати документи.
4) В чому полягає «ризик ліквідності» ?
5) Які характеристики інформаційного потоку?

Зав. кафедрою
--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 19

1) Які існують варіанти обставин, з якими може зіткнутися керівник, оцінюючи витрати і вигоду від додаткової інформації?
2) Поясніть, що означає інтерактивність процесу прийняття та реалізації рішень.
3) Чому

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар