загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінським наукам » Управління та соціальна інформація

Управління та соціальна інформація

I. Управління та соціальна інформація.
Суспільство і проблема правління.
Управління - одна з найскладніших і разом з тим найбільш тонких сфер суспільного життя. Його значення постійно зростає. Протягом усього ХХ століття ми стикаємося зі спробами його раціоналізації і "обнаучуванням".
Про проблему управління свідчать такі цифри: зараз в США фахівців з управління випускають 1100 навчальних закладів, з 650 шкіл бізнесу 1/3 дає дипломи "магістра ділової адміністрації" (вищий управлінський титул), в 1986 році в США була видано 71000 дипломів з управління (для порівняння, в тому ж році у Великобританії ця цифра дорівнювала 1,5 тисячі). Проте за опитуваннями 500 керівників найбільших американських корпорацій, 80% незадоволені підготовкою фахівців з управління.
Управління внутрішньо необхідно як для суспільства в цілому, так і для кожної з його частин, тому ступінь організації механізмів управління може розглядатися в якості одного з істотних показників рівня розвитку і самого суспільства, кожної з його сфер. Насамперед, трудова діяльність, розподіл праці, спільну працю припускають більшою чи меншою мірою управління. І там, де процес виробництва набуває характер суспільно організованого, з необхідністю виникає особливий вид праці - управління.
У суспільстві історично склалися два принципи дії механізму управління: стихійний і свідомий. Стихійне управління висловлює таку взаємодію соціальних сил, в якому непереборно дію випадкового, це усереднений результат, складаний з маси цілеспрямованих свідомих дій, в яких не можна врахувати всі їх наслідки. Його моделлю може виступати ринок.
Наше суспільство перебуває на такому етапі розвитку, коли наукове управління ним на основі пізнання соціальних закономірностей все більше стає свідомим процесом, що вимагає всебічного вивчення та вдосконалення механізмів управління.
Соціальне управління досліджується в даний час в трьох аспектах: господарському (управління економікою), соціально-політич-ком і соціально-психологічному. Необхідно мати на увазі, що управління, діючи в цілісному суспільному організмі, являє собою єдиний і неподільний на окремі елементи процес. Управління відноситься до такої діяльності, яка повинна бути максимально деперсоніфікованого, до якої застосовні загальні кліше, стандартні методи, організаційні методи та інструкції.
Найбільш інтенсивно проблема управління розробляється у зв'язку з розвитком загальнотеоретичних дисциплін, зокрема, кібернетики, два основоположних поняття якої - інформація й керування.
Поняття соціальної інформації
Соціальна інформація - це смислова інформація, тобто, яка переробляється людською свідомістю і реалізується в діяльності людей; вона обумовлена ??потребами індивідів та інтересами соціальних груп, що знаходяться в постійному спілкуванні між собою в процесі виробництва і всього суспільного життя.
Соціальна інформація специфічна не тільки з точки зору своєї природи, але і свого циркулювання у суспільстві. Тут взаємодіє незліченна безліч інформаційних потоків, що рухаються по різноманітним каналам: це і "пам'ять" минулого, що живе в сьогоденні, і загальнопланетарне форми спілкування (міжнародні, міждержавні та ін), і внутрішньодержавні (між різними класами, партіями, соціальними групами, між народом та державними органами, що здійснюються в вигляді обміну громадської думки, з одного боку, та офіційних державних рішень - з іншого, а також у формі виховання, навчання, спілкування в процесі трудової діяльності, дозвілля тощо). Таким чином, соціальна інформація рухається ніби в двох площинах: горизонтальної та вертикальної.
Отже, під соціальною розуміється та інформація, яка циркулює в суспільстві як сукупність знань, відомостей, повідомлень, ідей про навколишній світ, насамперед про суспільство, службовців цілям управління суспільними процесами. Оптимальне управління, що ставить за розумні цілі, передбачає об'єктивну, правдиву, повну інформацію.
Поняття соціального управління.
Там, де є інформація, діє і керування, а там, де здійснюється управління, неодмінно наявна і інформація.
Вихідний пункт будь-якого управлінського процесу (головним серед яких є вироблення і прийняття управлінського рішення, а також його виконання) - отримання та обробка інформації. Управління - це функція будь-якої організованої системи, спрямована на збереження її якісної визначеності, на підтримку динамічної рівноваги з середовищем і на її розвиток. Управління є своєрідний відгук на всю суму інформаційних взаємодій системи, спрямований на надання їй такої поведінки і стану, такої структурної організації та тенденції розвитку, які відповідали б всієї накопиченої цією системою інформації і враховували б її об'єктивні потреби. Воно орієнтоване не тільки на інформаційне минуле системи, але на її майбутнє.
Управління суспільством принципово відрізняється від управління в живих організмах і технічних пристроях. Будучи складною структурою, що включає в себе матеріальні і духовні процеси, воно виступає як специфічний вид людської діяльності. Особливість її полягає в тому, що керуючий вплив присутня у всіх сферах життя суспільства, тобто, являє собою особливий вид суспільних відносин. А це означає, що управлінські відносини утворюють необхідний момент соціального середовища. В управлінських відносинах можна виділити декілька аспектів - політичний, економічний, етичний - кожному з яких властиві дві взаємопов'язані сторони - інформаційна та організаційна. Оскільки управління завжди є функцією суспільної влади, то в классовомобществе воно є функція політичної, державної влади, і, отже, управлінські рішення в класовому суспільстві завжди носять класовий характер.
У механізмі соціального управління фундаментальна роль належить принципу зворотного зв'язку: там, де цей принцип порушується або взагалі відсутня, там відсутні або спотворюються результати соціального управління. У загальній формі даний принцип говорить: у будь-якій взаємодії джерело (суб'єкт інформації та управління) і приймач (об'єкт інформації та управління) неминуче міняються місцями. Отже, і в процесі соціального управління відбувається зворотний вплив об'єкта управління на його суб'єкт. Далі, принцип зворотного зв'язку передбачає в якості необхідної моменту обмін інформацією. Значить, соціальне управління - це інформаційний процес зі зворотним зв'язком. У принципі зворотного зв'язку здійснюється інформаційний вплив об'єкта управління на його суб'єкт. У суспільстві цей принцип діє безперервно, оскільки відповідні дії керованої системи впливають на динаміку управлінських актів керуючої системи, постійно враховує знову надходить. При цьому важливо пам'ятати про те, що тут суб'єкт і об'єкт управління на якийсь час як би міняються ролями. Полководець, командуючи армією, є суб'єктом управління, але він діє на основі інформації, одержуваної від підлеглих - розвідки і т.д. І в цьому випадку він вже виступає не тільки як суб'єкт, а й об'єкт управління. У свою чергу об'єкт управління, наприклад, офіцер, отримуючи те чи інше управлінське рішення полководця, в процесі його виконання діє як суб'єкт управління. Таким чином, суб'єкт і об'єкт управління виконують подвійну - суб'єктно-об'єктну функцію.
Основна ланка в структурі управління - вироблення і виконання управлінських рішень. І тут важливим принципом є принцип оптимальності, що означає, що при виробленні управлінського рішення необхідно враховувати максимум можливих варіантів його виконання і вибирати ті з них, які найбільш повно забезпечували б досягнення поставлених цілей. Отже, управлінське рішення виробляється суб'єктом з орієнтацією на об'єкт управління, на облік його потреб та інтересів, а також його реальних можливостей і умов перетворення цих можливостей в дійсне виконання рішення. У сфері державного управління без достатнього науково обгрунтованого знання потреб народу принцип оптимальності втрачає свою ефективність.
Характер соціального управління в сучасних умовах пред'являє до суб'єкта управління вимога підвищеної відпові-ності за прийняття управлінських рішень, що обумовлюється як масштабністю управлінських впливів, так і складністю структурної організації об'єкта управління.
Отже, соціальне управління - це засноване на принципі зворотного зв'язку цілеспрямоване або стихійне вплив на елементи суспільства як цілісної системи для її оптимально організованого функціонування та розвитку.
Принципи соціально-політичного управління суспільством змінюються залежно від характеру суспільного ладу, від форм державної влади. Вони, наприклад, можуть бути жорстко детермінованими, коли керуючий вплив прагне однозначно "програмувати" поведінка "адресата", і, так би мовити, м'яко детермінованими, коли управлінська програма передбачає відносно широкий спектр можливих видів і форм поведінки об'єктів управління. Проте в історії рідко зустрічаються жорсткі і м'які принципи в "чистому" вигляді: управління в соціальних системах, як правило, так чи інакше, поєднує в собі обидва ці принципи. Найбільш парадоксально вони поєднуються в системах, в яких здійснюється механізм стихійного управління, що дуже чітко видно

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар