загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінських наук » Природа процесу прийняття рішень в управлінні.

Природа процесу прийняття рішень в управлінні.

1План роботи:

1. Прийняття рішення в управлінні.

2. Моделі та процес прийняття управлінських
рішень:
а) Моделі прийняття рішення
б) Процес прийняття рішень в управлінні.

3. Ухвалення рішення в реальному житті.- 3 -

_ 3I Прийняття рішення в управлінні:

Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої
управлінської діяльності. Образно кажучи,
прийняття рішень можна назвати "центром", навколо
якого обертається життя організації.
Прийняття рішення являє собою
свідомий вибір серед наявних варіантів чи
альтернатив напрямку дій, що скорочують
розрив між сьогоденням і майбутнім бажаним
станом організації. Таким чином, даний
процес включає в себе багато різних елементів,
але неодмінно в ньому присутні такі елементи,
як проблеми, цілі, альтернативи і рішення - як
вибір альтернативи. Даний процес лежить в основі
планування діяльності організації. План - це
набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму
їх використання для досягнення організаційних
цілей.
В управлінні організацією прийняття рішень
здійснюється менеджерами різних рівнів і
носить більш формалізований характер, ніж це має
місце бути в приватному житті. Справа в тому, що тут
рішення стосується не тільки однієї особистості, частіше
все воно відноситься до частини або до цілої
організації , і тому підвищується відповідальність
за прийняття організаційних рішень. У цьому зв'язку
виділяють два рівні рішень в організації:
індивідуальний і організаційний. Якщо в першому
випадку керівника більше цікавить сам процес,
його внутрішня логіка, то у другому - інтерес
зсувається в бік створення відповідного середовища
навколо цього процесу (рис.1).
Відмінними рисами прийняття рішень в
організації є наступні: свідома і
цілеспрямована діяльність, здійснювана
людиною; поведінка, заснована на фактах і


- 4 -

ціннісних орієнтирах; процес взаємодії
членів організації; вибір альтернатив у рамках
соціального і політичного стану
організаційної середовища; частина загального процесу
управління; неминуча частина щоденної роботи
менеджера; важливість для виконання всіх інших
функцій управління.

???????????????
? Проблеми в?
??????? організації ????????
? ??????????????? ?
? ?
???????????????????????? ????????????????????????
? Рішення на рівні? ? Рішення на рівні?
? індивіда? ? організації?
???????????????????????? ????????????????????????
? * Наявність индивидуаль-? ? * Створення соответст-?
? Ного вміння? ? Вующей середовища?
? * Важливий процес приня-? ? * Важливе прийняття реше-?
? Ку рішення як тако-? ? Ня до певного?
? Вого? ? Моменту?
? * Класифікація реше-? ? * Залучення всіх уро-?
? Ний? ? Вней управління?
? * Має справу з помилка-? ? * Має справу з невизначе-?
? Ми в рішенні? ? Діленням?
? * Рішення визначається? ? * Рішення носить груп-?
? Використовуваним індевіду-? ? Повий характер, управ-?
? Альних стилем? ? Ление груповим про-?
? * Створення і вибір? ? Цессом?
? Альтернатив? ? * Управління творчест-?
? * Взяття ризику на себе? ? Вом і новаторством?
? ? ? * Виконання рішень?
???????????????????????? ????????????????????????

Рис.1 Два рівня прийняття рішення в організації.- 5 -

_ 3II Моделі та процес прийняття управлінських
_ 3решеній:

_ 1А) Моделі прийняття рішення:

З точки зору організаційно-поведінкових
аспектів у прийнятті рішення важливо те, як цей
процес сприймається і інтерпретується на
різних рівнях (індивідуальному чи
організаційному). Залежно від цього можна
виділити три моделі прийняття рішень (рис.2). Так,
раціональна модель зв'язується з тим, коли в
процесі прийняття рішення вибираються альтернативи,
спеціально спрямовані на те, щоб принести
максимум вигоди для організації. В рамках такого
підходу потрібно всебічне визначення
проблеми, пошук альтернатив і ретельний підбір
даних та їх поглиблений аналіз. Оціночні критерії
в цьому випадку зазвичай визначаються на початку
процесу. Обмін інформацією повинен відбуватися
неупереджено і з урахуванням індивідуальних
уподобань, але на основі вибору кращої
альтернативи для організації в цілому. Модель
обмеженої раціональності в прийнятті рішень
припускає, що менеджер у своєму бажанні бути
раціональним залежить від пізнавальних обмежень,
звичок і упереджень в сприйнятті і в
залежності від переважання першого або другого
модель може мати два різновиди: особистісно
обмежена раціональність; організаційно
обмежена раціональність. Визначення проблеми
при цих підходах відбувається спрощеним чином і
пошук альтернативи здійснюється, принаймні,
на початку процесу, у відомих для менеджера
областях. Аналіз даних також спрощується, зрушуючи
з довгострокових орієнтирів на короткострокові.
Обмін інформацією не дуже точним і відображає під


- 6 -

чому індивідуальні упередження, засновані на
цілях окремих підрозділів. Оціночні критерії
зводяться до рівня минулого досвіду. Перша з
альтернатив, що перевищила цей рівень кладеться в
основу переконання, кладеться в основу вибору.
Отже можна зробити висновок, що люди
мають на меті задоволення, а не
максимізації. Задоволеність при цьому може
трактуватися як курс дій, який досить
хороший для організації в цілому і вимагає мінімум
зусиль з боку членів організації. Наприклад,
дуже часто інвестиції в організаціях прямують
туди, де можна отримати задовільну прибуток
без спроби знайти кращий варіант з усіх наявних .

???????????????????????????????????
Організаційний? Модель особистісно? Раціональна мо-?
? ? Обмеженою ра-? Дель (организа-?
?? Циональности? Ционная максімі-?
?? (Задоволеності? Зация)?
?? ність індивіда)? ?
Рівень прийняття ???????????????????????????????????
Рішення? Політична мо-? Модель организа-?
? ? Дель (індивіду-? Ционно ограни-?
?? Альна максімі-? Ченной раціону-?
?? Зация)? Льности (удов-?
??? летворенія?
Індивідуальний?? організації)?
???????????????????????????????????
Сприйняття і
"Я" ??????? інтерпретація ?????? "МИ"
рішення

Рис.2 Моделі прийняття рішень в організації.

Політична модель організаційних рішень
відображає зазвичай бажання членів організації


- 7 -

задовольнити в першу чергу свої індивідуальні
інтереси. Уподобання встановлюються ще на
ранньому етапі процесу виходячи з групових цілей.
Обмін інформацією носить спорадичний характер.
Визначення проблеми, пошук альтернативи, збір
даних і оціночні критерії виступають частіше як
засоби, що використовуються для того, щоб схиляти
рішення на чиюсь користь. Рішення в даному випадку
стає функцією розподілу влади в
організації та ефективності політики, використовуваної
різними учасниками процесу.

_ 1Б) Процес прийняття рішень в управлінні:

Існує багато підходів до виділення
різних етапів і стадій процесів ухвалення
рішення. Більшість розходжень виникає з питання
про включення в процес стадії, пов'язаної з
виконанням рішення. На мій погляд, виконання
рішення є частиною процесу прийняття рішення.
У багатьох іноземних джерелах весь процес
прийняття рішення в організації розглядається як
функція проблеми, альтернатив і виконання
рішення (рис.3).
Перша стадія розглянутого процесу складається
у визнанні необхідності рішення і включає
наступні етапи: визнання проблеми; формулювання
проблеми; визначення критеріїв успішного рішення.
Кожне нове рішення в управлінні виникає на
основі раніше зробленого рішення, дія по
якому або завершилося, або відхилилося від
спочатку обраного варіанту. Відхилення
ситуації від заданого стану в процесі ухвалення
рішення виявляється менеджером не відразу. На
практиці це відхилення являє собою розрив
між цілями організації і способами їх досягнення.- 8 -

????????????????????????????? ???????????????
???? 2Стадіі I 1Прізнаніе необхідності вирішення 0?
? ????????????????????????????????????????????
? ? * Сприйняття і визнання проблеми?
? ? * Інтерпретація і формулювання проблеми?
? ? * Визначення критеріїв успішного рішення?
? ????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
? ? 2Стадіі II 1 Вироблення рішення 0 1 0?
? ????????????????????????????????????????????
? ? * Розробка альтернатив?
? ? * Оцінка альтернатив?
? ? * Вибір альтернативи?
? ????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
? ? 2Стадіі III 1 Виконання рішення 0?
? ????????????????????????????????????????????
? ? * Організація виконання рішення?
? ? * Аналіз і контроль виконання рішення?
???? * Зворотній зв'язок та коригування?
????????????????????????????????????????? ???

Рис.3 Процес ухвалення рішення.

Швидкість виявлення цієї розбіжності залежить від
двох факторів: 1) здатності системи управління
робити це в режимі саморегулювання; 2) досвідченості
та індивідуальних характеристик менеджера.
Якщо виходити з того, що рішення - це
організаційна реакція на виниклу проблему, то
етап вивчення ситуації спрямований на визнання або
не визнання існуючої в організації проблеми.
Процес тут буде виникати по-різному для
структурованих і неструктурованих проблем
(рис.4). У першому випадку визнання проблеми буде
відбуватися досить прямолінійно. Якщо
виробниче

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар