загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінським наукам » Стратегічне планування та менеджмент

Стратегічне планування та менеджмент

I. ВСТУП

При обговоренні питань, пов'язаних з успіхом або невдачею
підприємства на ринку, необхідно пам'ятати, що покупець - хо-
зяін становища. Таке ставлення до покупця характерно для
Заходу. На жаль, у нас покупець поки повністю не поль-
зуется своїми правами і не вважає себе господарем становища.
Це є наслідком неповного відображення нових ринкових від-
ношений в системі економічних відносин в Росії.
Продавець знаходиться в конкуренції не тільки зі своїми пря-
мимі "колегами", виготовлювачами ідентичного товару. але і з
виробниками різноманітних його замінників. Крім цього,
підприємство має бути в змозі поставляти товари кращої
якості за нижчою ціною або надавати послуги кращі,
ніж у конкурентів. Менеджмент дозволяє підприємству бути щось
більшим, ніж сумою його окремих компонентів - капіталу та
співробітників.
Завдання підприємства полягає в тому, щоб освоювати нові
ринки, задовольняти потреби клієнтів. Одночасно вона
є і завданням керівництва, менеджменту. Успіхи і невдачі
підприємства - це в першу чергу успіхи і невдачі менеджмен-
та. Якщо підприємство працює погано, нерентабельно, його новий
господар змінює не робітників, а керівництво. Отже, менеджмент оз-
начает організацію роботи колективу. Роботу на підприємстві
слід організовувати з таким розрахунком, щоб вона в максі-
мальной ступені відповідала потребам співробітників і
дозволяла активізувати їх роботу і підвищити її ефективність
ність. Приймаючи будь-які рішення, менеджери повинні постійно
мати на увазі не тільки високу рентабельність фірми, а й
проблеми існування своїх співробітників, а також споживачам-
лей, заради яких фірма існує і задоволення потребнос-
тей яких реально обумовлює необхідність функціонування
ня фірми та роботи її менеджерів. Будь-яке прийняте рішення
повинне в тривалій перспективі свідчити про економі-
чеський користь підприємства. Ну, а те, що дає хороші резуль-
тати тільки в даний момент часу і на найближче майбутнє, а
в окремому періоді ставить існування підприємства під угро-
зу, слід розцінювати як помилкове. Т.ч. забезпечення су-
ществованія фірми на ринку можна вважати головним завданням ме-
неджменту. У зв'язку з цим довгостроковому плануванню в його ра-
боті надається велике значення.
II. МЕНЕДЖМЕНТ. ВИДИ ЦІЛЕЙ
Менеджмент - це самостійний вид професійно осу-
ществляться діяльності, спрямованої на досягнення в ході
будь-якої господарської діяльності фірми, діє в ринкових
умовах, визначених намічених цілей шляхом раціонального
використання матеріальних і трудових ресурсів. Тут фірма
орієнтується на попит і потреби ринку; постійно стремит-
ся до підвищення ефективності виробництва, тобто до отримання
оптимальних результатів з меншими витратами, прагне до хо-
зяйственной самостійності, що забезпечує свободу прийняття
рішень тим, хто несе відповідальність за кінцевий результат
діяльності фірми.
У поняття менеджменту так само входить постійна коректив-
ровка цілей і програм залежно від стану ринку (а
результати цієї діяльності проявляються вже на ринку в про-
цессе обміну) і необхідність використання сучасної ін-
формаційної системи з комп'ютерною технікою.
III. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
У поняття "планування" входить визначення цілей і шляхів
їх досягнення. На Заході планування діяльності підприємств
здійснюється по таких важливих напрямках, як збут, фінан-
си, виробництво і закупівлі. При цьому, звичайно, усі приватні
плани взаємопов'язані між собою.
Сам процес планування проходить чотири етапи:
- розробка загальних цілей;
- Визначення конкретних, деталізованих цілей на за-
даний, порівняно короткий період часу (2,5,10 років);
- Визначення шляхів і засобів їх досягнення;
- Контроль за досягненням поставлених цілей шляхом зіставле-
тавления планових показників з фактичними.
Планування завжди орієнтується на дані минулого, але
прагне визначити і контролювати розвиток підприємства в
перспективі. Тому надійність планування залежить від точ-
ності та правильності бухгалтерських розрахунків минулого. Будь-яке
планування підприємства базується на неповних даних.
Якість планування більшою мірою залежить від інте-
лектуального рівня компетентних співробітників, менеджерів. Усі


- 8 -
плани повинні складатися так, щоб в них можна було вносити
зміни, а самі плани взаємопов'язаних з наявними услови-
ями. Тому плани містять в собі так звані резерви,
інакше іменовані "надбавками безпеки", проте дуже
великі резерви роблять плани неточними, а невеликі тягнуть за
собою часті зміни плану.
В основу складання плану з конкретних напрямків
виробничих ділянок підприємства кладуться окремі заду-
чі, які визначаються як у грошових, так і в количествен-
показниках. При цьому планування має відштовхуватися від
так званих вузьких місць: останнім часом це збут, фінанси
або робоча сила.
Стратегічне планування являє собою набір
дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до
розробки специфічних стратегій. Ці стратегії призначений-
ни допомогти організаціям досягти своїх цілей.
Процес стратегічного планування є інструментом
тому, що допомагають забезпечувати основу управління підприємством-
ем. Його завдання полягає в тому, щоб в достатній мірі забезпе-
чить нововведення і зміни в організації підприємства.
Так, виділяють чотири основні види управлінської діяль-
ності в рамках процесу стратегічного планування:
- розподіл ресурсів, в основному обмежених , таких
як фонди, управлінські таланти, технологічний досвід;
- Адаптація до зовнішнього середовища (всі дії стратегічного
характеру, які покращують відносини компанії з її оточенням-
ем. Тут необхідно виявити можливі варіанти і забезпечити
ефективне пристосування стратегії до навколишніх умов.
Така діяльність може проходити по лінії вдосконалення
виробничих систем, взаємодії з урядом і об-
ществом в цілому і т.д.);
- Внутрішня координація (координація стратегічної де-
ятельности для відображення сильних і слабких сторін фірми з
метою досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій );
3. Оцінка і аналіз зовнішнього середовища

Після встановлення своєї місії та цілей керівництво
підприємства починає діагностичний етап процесу стратеги-
чеського планування. На цьому шляху першим кроком є ??допоміжні-
ледования зовнішнього середовища:
- оцінка змін, що впливають на різні аспекти
поточної стратегії;
- Визначення факторів, що представляють загрозу для поточної
стратегії фірми; контроль і аналіз діяльності конкурентів;
- Визначення факторів, що представляють більше можливості
для досягнення Загальнофірмові цілей шляхом коригування планів.
Аналіз зовнішнього середовища допомагає контролювати зовнішні по
стосовно фірмі чинники, отримати важливі результати (час
для розробки системи раннього попередження на випадок віз-
мужніх загроз, час для прогнозування можливостей, час
для складання плану на випадок непередбачених обставин і
час на розробку стратегій). Для цього необхідно з'ясувати,
де

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар